Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Rachunkowość bankowa po zmianach

Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski

120.00
98.90
Towar chwilowo niedostępny
promocyjna cena!
masz pytania?
Tytuł:
Rachunkowość bankowa po zmianach
Autor:
Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski
Wydawnictwo:
DIFIN
Wydanie:
2008
Oprawa:
miękka
Stron:
542
ISBN:
978-83-7251-891-0

Książka jest kompleksowym wykładem rachunkowości banku komercyjnego. Ma służyć nie tylko nauce księgowania, ale pokazać rachunkowość od strony produktów bankowych i spe­cyficznych zagadnień występujących w bankowości. Niezależnie od edukacyjnej strony opra­cowania autorzy przekazali obraz rachunkowości jako niezbędnego systemu informacyjnego, którego znajomość jest konieczna do kompetentnego zarządzania bankiem, a w szczególności maksymalizacji zysku przy minimalizacji zagrożeń ryzykiem. Uwzględniono wszystkie ostatnie zmiany, w tym wprowadzane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej oraz system sprawozdawczości Finrep dla NBP.


Spis treści:

Od autorów

Wstęp

1. Przedmiot i podmiot rachunkowości bankowej

2. Podstawy prawne rachunkowości bankowej

3. Cechy charakterystyczne i podstawowe pojęcia rachunkowości bankowej

4. Zasady rachunkowości bankowej

4.1. Nadrzędne zasady rachunkowości
4.2. Dokumentowanie operacji w księgach banku
4.3. Bankowy plan kont
4.4. Terminarze
4.5. Funkcjonowanie konta księgowego
4.6. Inwentaryzacja

5. Sprawozdanie finansowe

5.1. Bilans
5.2. Rachunek zysków i strat
5.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5.5. Informacja dodatkowa

6. Ujęcie, wycena i wyłączanie aktywów i pasywów

7. Aktywa trwałe

7.1. Dotacje, udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i udziały mniejszościowe
7.2. Środki trwałe
7.3. Środki trwałe w budowie
7.4. Wartości niematerialne i prawne
7.5. Aktywa do zbycia
7.6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność w trakcie zaniechania

8. Operacje z udziałem środków pieniężnych

8.1. Operacje kasowe
8.2. Rachunek bieżący banku
8.3. Czeki
8.4. Czeki podróżnicze
8.5. Rachunki nostro i loro banków
8.6. Rezerwa obowiązkowa
8.7. Różne operacje z bankiem centralnym

9. Operacje z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i instytucjami rządowymi i samorządowymi

9.1. Należności
9.2. Aktualizacja wartości kredytów
9.3. Rezerwy celowe
9.4. Zobowiązania
9.5. Odsetki
9.6. Skup i sprzedaż wierzytelności przez bank
9.7. Zrealizowane gwarancje
9.8. Lokaty i depozyty rynku pieniężnego
9.9. Inne operacje

10. Papiery wartościowe

10.1. Klasyfikacja
10.2. Ewidencja
10.3. Akcje
10.4. Dłużne papiery wartościowe
10.5. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
10.6. Inne operacje

11. Operacje różne

11.1. Czeki
11.2. Rozliczenia pieniężne i rozrachunki międzybankowe zleceń płatniczych klientów
11.3. Rozrachunki międzyoddziałowe
11.4. Rozliczanie w czasie kosztów i przychodów
11.5. Wierzyciele i dłużnicy różni
11.6. Rozliczenie z tytułu papierów wartościowych
11.7. Rezerwy
11.8. Pozostałe konta

12. Podatek dochodowy

13. Fundusze

14. Koszty i przychody

15. Konta pozabilansowe

15.1. Linie kredytowe
15.2. Gwarancje bankowe i poręczenia
15.3. Akredytywy
15.4. Transakcje pozabilansowe

16. Rachunkowość walutowa

16.1. Transakcje w walutach
16.2. Kurs walutowy
16.3. Ryzyko walutowe
16.4. Ewidencja w walucie obcej
16.5. Operacje wymiany
16.6. Kredyty walutowe

17. Rachunkowość zabezpieczeń

18. Sprawozdawczość bankowa

18.1. Cele sprawozdania i odbiorcy
18.2. FINREP
18.3. COREP
18.4. MONREP
18.5. Oprogramowanie
18.6. Cykl sprawozdawczy
18.7. Informacja dla banku
18.8. Inne informacje przekazywane przez banki

19. Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków, holdingu finansowego oraz łączenie się banków

19.1. Sprawozdania jednostek powiązanych
19.2. Łączenie podmiotów gospodarczych – banków

20. Bankowe systemy informatyczne

20.1. Struktura systemu
20.2. Organizacja przetwarzania
20.3. Warunki prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera w świetle ustawy o rachunkowości
20.4. Bezpieczeństwo systemu informatycznego
20.5. Hurtownia danych

21. Badanie sprawozdań finansowych w bankach

Aneks – Wzorcowy Plan Kont
Polecane przez internetową księgarnię finansową finbooks.pl!

Osoby, które kupiły tę książkę, kupiły także:

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl