Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Bankowość

 • 349.20

  Prawo bankowe Komentarz

  Tomasz Grabowski Michał Grabowski Izabela Flakiewicz

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego

 • Publikacja z jednej strony przedstawia ramy konstrukcyjne akredytywy oraz jej regulacje w porządkach prawnych poszczególnych państw, natomiast z drugiej strony, na podstawie tak przyjętych założeń konstrukcyjnych i regulacyjnych podejmuje próbę wskazania możliwie jak najszerszego zastosowania...

 • 83.00»73.90

  Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki

  Tamara Galbarczyk, Joanna Świderska

  Podręcznik akademicki. Publikacja analizuje działalność operacyjną banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych. M. in. wprowadza w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego, oraz wskazuje miejsce i rolę banków w Polsce.

 • 40.00»35.90

  Bankowe umowy przedsiębiorców

  Mariusz Korpalski

  Książka opiera się na doświadczeniach w pracy autora z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Omówiono w niej normy regulujące zawieranie, zmiany i wykonywanie bankowych umów przedsiębiorców w oparciu o dorobek orzecznictwa i literatury cywilistycznej. Wbrew funkcjonującemu powszechnie...

 • Dzięki temu, że autor książki jest osobą, która większość życia zawodowego spędziła na pełnieniu odpowiedzialnych funkcji w jednostkach gospodarczych, w tym ponad dziesięć lat na stanowisku prezesa zarządu banku, którego był organizatorem, a obecnie jest wykładowca na uczelni...

 • 35.00»29.90

  Budżetowanie w banku komercyjnym

  Zbigniew Korzeb

  Opracowanie nie jest instrukcją dla osób sporządzających budżety, ale raczej zbiorem spostrzeżeń na temat efektywnego przeprowadzenia procesu budżetowania w banku. Intencją autora nie jest także idealizowania budżetowania, ani dostrzeganie jego niedoskonałości. Jest to jedynie...

 • 50.00»42.90

  Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki

  redakcja naukowa Beata Filipiak i Jerzy Węcławski

  Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje cykl monograi pod wspólnym tytułem „Studia Finan­sów i Bankowości”. Autorami poszczególnych pozycji są pracownicy naukowi katedr nansów i bankowości uczelni ekonomicznych. Niniejsza monograa jest kolejną w tym cyklu.

 • 45.00»38.90

  Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym

  Stanisław Flejterski, Przemysław Pluskota, Iwona Szymczak

  Ważną cechą tej pracy jest połączenie rozważań ekonomiczno-finansowych z prawnymi. Pozostałymi jej walorami są: poświęcenie uwagi kwestii ryzyka kredytowego, ukazanie obu części rynku poręczeniowego, jak i popytowej, ukazanie korzyści i kosztów rozwoju rynku usług...

 • Kolejne wydanie cenionego opracowania, które zawiera dostosowane do różnych operacji i przedsięwzięć finansowych zasady rachunku odsetek prostych i złożonych, ustalania przyszłej i aktualnej wartości (dyskonto) pieniądza, ratalnych spłat pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania itp.

 • 30.00»25.90

  Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami - materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii

  Lucyna Jachimowska-Jaskólska, Marcin Targosz, Filip Grzegorczyk

  Dział: Prawo. Publikacja ma charakter pomocy dydaktycznej do nauki prawa bankowego. Obejmuje ona zagadnienia zarówno publicznoprawne jak i prywatnoprawne, dzięki czemu stanowi przykład względnie całościowego opracowania. Książka skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych.

 • Książka jest poradnikiem dla osób zarządzających małymi i średnimi firmami, które poszukują dodatkowych źródeł finansowania działalności bieżącej lub planowanego rozwoju. Autorka omawia specyfikę poszczególnych form finansowania ze wskazaniem wynikających z potencjalnych korzyści...

 • 48.00»42.90

  Marketing banku

  Jacek Grzywacz

  W książce omówiono kluczowe elementy działalności marketingowej banku, analizowanej w aspekcie praktycznych doświadczeń tych instytucji. Jest to kompendium wiedzy na temat zasad przygotowywania i prowadzenia skutecznej strategii marketingowej, w której obok sukcesów...

 • 45.00»38.90

  Marketing w działalności banku

  Jacek Grzywacz

  Na wstępie określono istotę marketingu w działalności banku i omówiono jego podstawowe cechy. Zwrócono również uwagę na specyfikę tej działalności z punktu widzenia poszczególnych cech usługi finansowej klienta oraz samego banku. Na tym tle sformułowano główne zasady tworzenia strategii...

 • 40.00»33.90

  Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym

  redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska

  W publikacji przedstawiono rolę społeczno-gospodarczą, jaką pełnią współcześnie mikrokredyty oraz ocenę doświadczeń europejskich w tworzeniu systemów mikrofinansów. Opracowanie ma za zadanie ukazać specyfikę mikrokredytu jako instrumentu finansowego, wyodrębnić jego cechy...

 • Książka skłaniała do refleksji nad złożonością zagadnień odpowiedzialności banku komercyjnego, ujmowanych z różnych punktów widzenia. Ma ona uświadomić wielość i różnorodność przekrojów, w których rozpatrywana może być odpowiedzialność współczesnego banku komercyjnego, pokazać bogactwo...

 • 42.00»36.90

  Outsourcing w bankach komercyjnych

  Anna Korzeniowska

  Intensywne tempo rozwoju rynków outsourcingu na świecie przekłada się na zainteresowanie podmiotów krajowych tą formą usługi. Jednak problematyka wykorzystania outsourcingu w bankach w Polsce nie doczekała się szczegółowych opracowań. Przedstawione w książce badania wskazują, że...

 • 65.00»55.90

  Podstawy finansów i bankowości

  Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz

  Celem przyjętym przez autorów jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu finansów i bankowości. Zawarte w publikacji terminy i zagadnienia są podstawą do studiowania i rozszerzania wiedzy z takich przedmiotów, jak np.: makro i mikroekonomia, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, polityka...

 • W książce omówiono specyczny sposób nansowania inwestycji, jakim jest project nance, wskazano na możliwości jego przeniesienia na grunt polskiej praktyki. Autorka zajęła się także analizą ryzyka towarzyszącego inwestycjom nansowanym tą metodą. Project nance, metoda znana i stosowana...

 • 48.00»42.90

  Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego

  redakcja naukowa Jerzy Nowakowski, Teresa Famulska

  Część pierwsza dotyczy rozważań dotyczących banków jako instytucji zaufania publicznego w skali międzynarodowej, w zakresie których szczególne miejsce zajmują prace Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Część druga otwierają rozważania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu...

 • 55.00»48.90

  Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej

  redakcja naukowa Wiesława Przybylska-Kapuścińska

  W książce przedstawiono w szerokiej perspektywie przegląd najbardziej aktualnych poglądów teoretycznych oraz analiz poświęconych zagadnieniom bankowości centralnej i funkcjonowania polityki pieniężnej. Wyróżnia ją kompleksowa ocena instytucjonalnej i operacyjnej polityki monetarnej...

 • 38.00»33.90

  Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej

  Sylwia Wojciechowska-Filipek

  Książka systematyzuje i przybliża problematykę wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach bankowych. Tematyka ta jest przedstawiona w sposób prosty i przejrzysty, aby była zrozumiała i przydatna nie tylko dla osób zajmujących się tym obszarem zawodowo, ale również dla...

 • Praca autorstwa Zbigniewa Korzeba jest wysoce wartościowym dziełem naukowym oraz dotyczy przedmiotu, który w Polsce jest bardzo interesujący z punktu widzenia naukowego, a jest jeszcze mało rozeznany. Wprawdzie na rynku polskim są książki z zakresu fuzji i przejęć pisane przez polskich autorów...

 • Problematyka książki obejmuje dwa obszary teoretyczne: tożsamość organizacyjną oraz instytucjonalizm organizacyjny. Część empiryczna jest poświęcona sektorowi banków spółdzielczych w Polsce. Książka zainteresuje praktyków i naukowców badających relacje między zmianami otoczenia a reakcjami organizacji – w jakim stopniu są one wymuszane, kiedy są wynikiem naśladownictwa oraz jaki jest zakres swobody podmiotu w prowadzeniu działalności.

 • 40.00»35.90

  Wiarygodność banku centralnego

  Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Wiarygodność banku centralnego stała się istotną charakterystyką uwzględnianą we współczesnej makroekonomii. Koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki wiarygodności banku centralnego prowadzą do wniosku, że poprawia ona skuteczność realizowanej polityki pieniężnej.

 • Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście dostrzegają znaczenie aktywów niematerialnych, choć ciągle nie wykorzystują ich skutecznie.

 • 56.90»48.90

  Analiza finansowa banku

  Adam Kopiński

  Minimalizowanie podejmowanego ryzyka, możliwość eliminowania skutków błędnych decyzji, obiektywność ocen sytuacji finansowej banku w coraz większym stopniu zależą od umiejętności analizy danych prezentowanych m.in. w sprawozdaniach finansowych. Zajmuje się tym analiza finansowa, której...

 • 54.00»47.90

  Analiza kursu walutowego

  dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, dr Michał Rubaszek, dr Dobromił Serwa

  Od ponad stu lat ekonomiści próbują formułować i weryfikować różnego typu hipotezy badawcze odnośnie mechanizmów i przyczyn wahań kursów walutowych. Recenzowana monografia doskonale wpisuje się w nurt tych badań. Autorzy przedstawili w niej wyniki ekonometrycznej weryfikacji hipotez...

 • W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank – przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych podmiotów.

 • Rozdział pierwszy podejmuje problemy związane z przedmiotowym i podmiotowym zakresem transakcji banku centralnego na współczesnym rynku pieniężnym. Uwaga została skupiona na analizie jego segmentów i zasadniczych cech. Rozważania dotyczą również ewolucji zadań banku...

 • 40.00»35.90

  Bank centralny w Polsce

  redakcja naukowa Joanna Świderska

  Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty. Analiza aspektów funkcjonowania banku centralnego w Polsce i jego relacji z otoczeniem, szczególnie istotnych z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej i makroekonomicznej. Zawiera rozważania teoretyczne oraz praktyczne informacje. Polecamy!

 • 61.40

  Bank lokalny

  Anna Zalcewicz

  Autorka dokonała analizy i oceny konstrukcji regulacyjnej banku lokalnego w polskim systemie prawnym, obejmując prezentację rozwiązań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej państw członkowskich.

 • Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys.

 • 62.90»53.90

  Bankowość

  Zbigniew Dobosiewicz

  Autor przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach — bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział, a niekiedy nawet podrozdział mógłby zostać uzupełniony i przekształcony w osobną książkę. Dlatego też niniejszą pracę należy traktować jako...

 • 51.90

  Bankowość

  Redakcja: Zaleska Małgorzata

  Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli banków.

 • 29.90

  Bankowość elektroniczna

  Beata Świecka

  Bankowość elektroniczna (BE) w Polsce jest młodą dziedziną jeszcze nie do końca zbadaną, lecz bardzo istotną z punktu widzenia banku, jak i klienta. Niniejsza publikacja stanowi jedną z pionerskich na gruncie polskim prób kompleksowego ujęcia fascynującej problematyki bankowości elektronicznej. Prezentuje najciekawsze - zdaniem autorki - zagadnienia z tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

 • 34.40

  Bankowość elektroniczna w Polsce

  Artur Borcuch

  Bankowość elektroniczna to z jednej strony usługi związane z dostępem do konta bankowego przez Internet, z drugiej zaś karty płatnicze.

 • 47.90

  Bankowość korporacyjna

  Maciej S. Wiatr

  Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • 49.90»42.90

  Bankowość. Zagadnienia podstawowe

  Małgorzata Iwanowicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka

  Podręcznik odpowiada programom wykładu bankowości na studiach licencjackich. Ze względu na szeroki przegląd problematyki związanej z bankowością jako nauką o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu polecamy go również studentom na poziomie magisterskim oraz praktykom...

 • Bezpieczeństwo systemu bankowego nie jest dobrem danym raz na zawsze. Wymaga systematycznej i kompleksowej analizy otoczenia – zagranicznego i krajowego. Autor niniejszej książki właściwe formułuje wnioski, pisząc, że w świetle doświadczeń ostatniego światowego kryzysu...

 • Książka jest pierwszym kompleksowym ujęciem tematu cash management w grupach kapitałowych w polskiej literaturze fachowej. Autor przedstawia typowe dla grup narzędzia wspierające zarządzanie gotówką, a także typowe formy współdziałania spółek w tym obszarze.

 • Autorka umiejętnie przedstawia kwestię corporate governance w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej, która stanowi bardzo ważny nurt współczesnej ekonomii. Czytelnik jest wprowadzony w zagadnienia teorii kontraktów, teorii agencji, kosztów transakcyjnych.

 • 41.40

  Czynniki polityczne w bankowości

  Krzysztof Jackowicz

  Korzystając z ogromu danych empirycznych autor pyta o związki i wzajemne relacje między bankami, czyli światem pieniędzy a światem polityki. I odpowiada: te związki i relacje istnieją, to jest realne zjawisko i można je udokumentować i empirycznie zweryfikować. Czytelnika zainteresuje fakt, że badania nad tym fenomenem zaczęto prowadzić na większą skalę dopiero po 2005 roku, co nadaje książce walor unikalności i oryginalności.

 • Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną działającymi na podstawie ustawy z dnia 29.08.97r „Prawo bankowe”

 • 54.00»45.90

  Ekonomika bankowości

  Kent Mathews, John Thomson

  Podręcznik przeznaczony dla studentów rozpoczynających dopiero naukę bankowości. Autorzy rozpoczynają wykład od klasycznego wprowadzenia do problematyki pośrednictwa finansowego i roli banków w tym obszarze, by w dalszych fragmentach pracy skoncentrować się kolejno na: rodzajach operacji...

 • 48.00»42.90

  Faktoring w Polsce 2010. Analiza, rynek, perspektywy

  redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol

  Faktoring w ciągu 20 lat funkcjonowania w Polsce stał się usługą bardziej znaną i dostępną. W publikacji opisano rynek faktoringu w Polsce i jego perspektywy, a także zawarto wnioski z badań empirycznych prowadzonych przez studentów SGH w ramach prac naukowych pod kierunkiem...

 • 60.00»52.90

  Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej

  redakcja naukowa Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski

  Treść książki podzielona została na dwie części. W ramach pierwszej przedstawiono problematykę z zakresu finansów publicznych, sektora publicznego oraz finansów publicznych ponadnarodowych. Część druga obejmuje zagadnienia systemu bankowego, instytucji i instrumentów rynku finansowego...

 • Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół ekonomicznych i policealnego studium zawodowego o specjalności finanse i rachunkowość oraz studentów studiów licencjackich studiujących problemy związane z finansami. Treść podręcznika zgodna jest z obowiązującym programem Ministra Finansów...

 • Ze względu na teoretyczne oraz praktyczne ujęcie problematyki badawczej książkę można traktować jako pomoc dydaktyczną przeznaczoną dla studentów kierunków ekonomicznych, szczególnie tych, którzy w toku studiów pragną zapoznać się z podstawowymi zasadami kredytowania...

 • Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkiem, siłą i mechanizmami oddziaływania występującymi pomiędzy systemem finansowym i jego częściami a wzrostem gospodarczym. W sposób szczegółowy zajęto się wpływem giełdowego rynku akcji na realną sferę gospodarki, tj. wycenę i mobilizację kapitału, finansowanie inwestycji, funkcję sygnalizacyjną i alokacyjną. Wymienione funkcje analizowane są na gruncie teoretycznym oraz empirycznym.

 • Książka cenionego znawcy historii gospodarczej przedstawia „odwrotną stronę medalu" w stosunku do tej, którą ukazuje historia polityczna. Wiele wydarzeń politycznych bez znajomości historii finansów może sprawiać wrażenie przypadkowych. Opracowanie to pomaga zrozumieć historyczne...

 • 99.00»72.90

  Historia złota. Dzieje obsesji

  Peter L. Bernstein

  W swojej nowej książce Peter Bernstein - autor bestselleru Przeciw bogom - przedstawia dzieje najbardziej pożądanego, czczonego i drogocennego skarbu ludzkości: złota. Od starożytnej fascynacji Mojżesza i Midasa po współczesne perturbacje gospodarcze spowodowane wprowadzeniem systemu...

 • Misją publikacji pod redakcją prof. Artura Hołdy jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawia wzory dokumentacji księgowej z wyjaśnieniami opartymi na obowiązujących od początku 2014 roku przepisach prawnych.

 • 43.00»37.90

  Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu

  redakcja naukowa Jerzy Nowakowski

  Celem opracowania było zwrócenie uwagi na niektóre instrumenty finansowe i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemu bankowego. Jak podkreślają Autorzy w poszczególnych rozdziałach właściwe stosowanie metod i instrumentów zapobiega kryzysowym zjawiskom, a nawet jeśli...

 • 39.90

  Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce

  Redakcja: Kotliński Grzegorz, Waliszewski Krzysztof

  Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Katerdy Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz osób z nimi zaprzyjaźnionych - powstała w efekcie dyskusji wywołanych wybuchem afery Amber Gold.

 • 116.00»83.90

  Intelektualna historia Wall Street

  Peter L. Bernstein

  Po raz pierwszy z jednej książki można dowiedzieć się niemal wszystkiego o historii odkryć, które w ciągu ostatnich trzydziestu lat kształtowały współczesne rozumienie rynków kapitałowych. Po raz pierwszy również zagadnienia te zostały opisane w sposób na tyle prosty, że z przyjemnością przeczyta...

 • 49.00»42.90

  Kapitał finansowy banków

  Redakcja naukowa Irena Pyka

  W sektorze bankowym rośnie znaczenie kapitału finansowego w kształtowaniu sprawnego i bezpiecznego systemu pośrednictwa finansowego. Autorzy skupili się na: roli kapitału finansowego, określaniu poziomu kapitału zakładowego oraz rezerwowego i uzupełniającego w bankach krajowych...

 • "Nie ma darmowych obiadów" - zwykt mawiać znany ekonomista, laureat nagrody Nobla Milton Friedman.

 • 70.00»59.90

  Kontrowersje wokół finansów

  redakcja Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski

  Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowej i badawczej, prowadzi również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotna jest również działalność publikacyjna. Prezentowana monografia stanowi szóstą...

 • 29.00»24.90

  Kredyt hipoteczny

  Zbigniew Dobosiewicz

  Liczba kredytów hipotecznych, udzielanych przez polskie banki, rośnie bardzo szybko, w mieszkaniach zbudowanych dzięki takim kredytom mieszka już ponad cztery miliony ludzi. Książka jest pierwszym w Polsce poradnikiem dla tych wszystkich, którzy zamierzają wziąć kredyt na mieszkanie...

 • 41.90»35.90

  Kredyty i gwarancje bankowe

  Zbigniew Dobosiewicz

  Wykłady z kredytów są prowadzone na większości wydziałów ekonomii, zarządzania, finansów i bankowości w wyższych szkołach zarówno publicznych, jak i prywatnych. W podręczniku przygotowanym przez prof. Zbigniewa Dobosiewicza, autora wielu opracowań z dziedziny bankowości, Czytelnik...

 • 48.00»42.90

  Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

  Agnieszka Ostalecka

  Od ponad dekady obserwujemy kolejną falę kryzysów bankowych, niejednokrotnie wykraczających daleko poza kraj, w którym się pojawiają. Zjawiska ostatniego półrocza ukazują, jak dalekosiężne i dotkliwe skutki dla gospodarki i systemu finansowego niesie za sobą pojawienie...

 • Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do przeszłości. Ostatni wielki, światowy kryzys finansowy ponownie jednak zwrócił uwagę na problematykę kryzysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych.

 • 48.00»42.90

  Leksykon finansów

  Jan Głuchowski

  Szeroki zakres zawartej w leksykonie wiedzy pozwala polecić go studentom ekonomii, zarządzania, prawa w wyższych uczelniach, słuchaczom w szkołach biznesu, uczestnikom kursów z dziedziny finansów, a także nauczycielom i uczniom szkół pomaturalnych i średnich.

 • onografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie.

 • Książka stanowić może cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentó tych kierunków, w tym słuchaczy studiów podyplomowych, oraz osób zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną.

 • 55.00»49.90

  Pochodne instrumenty kredytowe

  Izabela Pruchnicka-Grabias

  Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe. Nowość

 • 42.90

  Podatek bankowy

  Piotr Masiukiewicz Paweł Dec

  W pierwszej części omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego, uwarunkowania i cele jego wprowadzenia oraz modele podatkowe.

 • 39.00»34.90

  Polityka pieniężna

  Redakcja Naukowa: Andrzej Sławiński

  Książka oferuje spojrzenie na politykę pieniężną widzianą oczami wykładowców akademickich, ekonomistów związanych z bankiem centralnym oraz analityków bankowych. W treści poszczególnych rozdziałów widać wyraźne dążenie autorów do wzbudzenia zainteresowania czytelnika...

 • 39.00»34.90

  Polska w strefie euro

  dr Michał Pronobis

  W miarę upływu od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w kraju narasta spór dotyczący faktycznej gotowości gospodarki do uczestnictwa w systemie wspólnego pieniądza. Głównym przedmiotem sporu jest wybór właściwego terminu akcesji. Specjaliści analizują potencjalne...

 • W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu finansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy.

 • 31.40

  Portfele aktywów bankowych

  Irena Pyka

  Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym instrumentów sekurytyzowanych skłaniała do refleksji nad granicą i skutkami nasilających się tendencji inwestycyjnych współczesnych banków - szczególnie wobec doświadczeń wynikających z globalnego kryzysu finansowego.

 • 59.00»47.90

  Prawo bankowe

  Zbigniew Ofiarski

  Seria: AKADEMICKA / prawo. W 4-tym wydaniu podręcznika obok zagadnień dotyczących czynności bankowych, funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych, przedstawiono również problematykę nadzoru bankowego, w tym także nadzoru skonsolidowanego oraz uzupełniającego.

 • 59.00»49.90

  Private banking - marketing, jakość, sprzedaż

  Dorota Bednarska-Olejniczak

  Private banking - bankowość dedykowana zamożnym klientom indywidualnym jest jednym z najmłodszych i najintensywniej rozwijających się obszarów działań banków w Polsce. Wyznacznikiem sukcesu w działalności banków w tym perspektywicznym segmencie jest m.in. umiejętność takiego...

 • 34.40

  Rachunkowość finanse bankowość

  Redakcja: Uziębło Aldona

  Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych

 • 48.40

  Reklama produktów i usług bankowych

  Mirosława Krzyścin

  Temat podatności konsumentów na reklamę produktów finansowych jest materią niezwykle delikatną. Na podejmowane decyzje nabywcze ma bowiem wpływ cały szereg czynników, często trudno uchwytnych i niejednoznacznych.

 • 29.00»25.90

  Rezerwy w bankach. Teoria i praktyka

  Jacek Wójcik

  Na rynek wydawniczy trafia książka szczególna, zawarta jest w niej bowiem nowa, autorska propozycja metodyki rozpoznawania rodzaju stosowanej polityki tworzenia rezerw w bankach. Autor wykorzystuje w niej oznaczenia literowe znane na międzynarodowym rynku finansowym, a stosowane...

 • W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia charakterystykę problemów alokacji kapitału finansowego. Pojęcie...

 • 34.40

  Ryzyko dużych banków Perspektywa Polski

  Piotr Masiukiewicz

  Występowanie zagrożeń wynikających z ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów finansowych zarysował się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime.

 • 65.00»55.90

  Ryzyko w finansach i bankowości

  redakcja naukowa Beata Filipiak, Marek Dylewski

  Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizuje również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotną rolę w realizacji tych celów odgrywa działalność publikacyjna.

 • 70.00»59.90

  System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia

  Beata Filipiak, Joanna Fila

  To kolejna publikacja serii: Studia Finansów i Bankowości wydawana pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, która stanowi ważny głos w dyskusji łączący środowisko naukowe. Książka jest zbiorem różnych spojrzeń na system finansowy, a w szczególności rynki, podmioty...

 • 30.20

  Unia bankowa

  red. naukowa Małgorzata Zaleska

  Prezentowana monografia omawia wyzwania związane z unią bankową, wskazuje zalety i wady proponowanych rozwiązań, szanse i zagrożenia wynikające z niej dla polskiego sektora bankowego, a ponadto wzbogacona została próbą prezentacji modelowych, optymalnych rozwiązań w zakresie sieci bezpieczeństwa. Teksty zaprezentowane przez współautorów (naukowców i równocześnie praktyków bankowych) można z pewnością uznać za nowatorskie i unikatowe.

 • 64.90

  Wealth Management Bankowość dla bogatych

  Krzysztof Opolski Tomasz Potocki Tomasz Świst

  Świat ludzi bogatych zawsze fascynował, niepokoił, przyciągał. Pochodzenie bogactwa, sposób jego użytkowania, ryzyko posiadania stanowiły obiekt zainteresowania rożnych grup zawodowych - artystów, uczonych, polityków czy bankowców.

 • 25.00»22.90

  Weksel w praktyce

  Witold Bień

  Weksel jest papierem wartościowym, którym posługują się w praktyce zarówno osoby zyczne, jak i prawne. Jest to jednak szczególny doku­ment, którego rola oraz funkcje, zasady wystawiania, obrotu, dochodze­nia roszczeń wobec dłużników itp. są ściśle uregulowane przez prawo.

 • 53.40

  Współczesna bankowość centralna

  Redakcja: Jaworski Władysław Leopold, Szelągowska Anna

  Zaprezentowane w osiemnastu rozdziałach treści stanowią cenny wkład w trwającą od lat dyskusję nad rolą banku centralnego we współczesnej gospodarce, jego celami, narzędziami oddziaływania czy też złożonymi mechanizmami działania w warunkach kryzysu.

 • 56.90

  Współczesna bankowość spółdzielcza

  Redakcja: Szelągowska Anna

  "Współczesna bankowość spółdzielcza" to piąta z serii "Współczesnej bankowości", niezwykle cenna publikacja na polskim rynku wydawniczym. Jej walorem jest nie tylko połączenie teorii z praktyką bankową w tym specyficznym sektorze bankowości, ale również, jeśli nie przede wszystkim, silne akcentowanie potrzeby istnienia we współczesnym świecie lokalnych banków spółdzielczych opartych na idei samopomocy i solidarności. Mocną stroną tej monografii jest niewątpliwie jej bogactwo informacyjne.

 • 75.00»62.90

  Współczesna bankowość. Teoria i praktyka. Tom I

  redakcja naukowa Małgorzata Zaleska

  Treści prezentowane w podręczniku mają charakter uniwersalny, przy czym uwzględniają specyfikę polskiego systemu bankowego w kontekście europejskim. W podręczniku wyodrębniono cztery tematy: system bankowy, segmentacja produktów i usług bankowych, ryzyko bankowe, zasady...

 • 43.90

  Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne

  red. naukowa Joanna Świderska

  Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego.

 • 40.00»34.90

  Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

  redakcja naukowa Wiesława Przybylska Kapuścińska, Magdalena Szyszko

  Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie wyzwań, przed jakimi na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku stanęły banki centralne. Realizując ten cel, analizowali wybrane aspekty polityki pieniężnej – od teoretycznych, poprzez płaszczyznę strategiczną i instytucjonalną...

 • 59.90»49.90

  Zarządzanie finansowe bankiem

  Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, a szczególnie finansów i bankowości. Może być on również...

 • 64.00»56.90

  Zarządzanie instytucjami kredytowymi

  Redakcja Naukowa: Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski

  Podmioty sektora bankowego to instytucje o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką bankom przypisano w gospodarce. To także podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej i organizacyjnej...

 • Książka powstała jako rezultat wieloletniego doświadczenia autorów, wyniesionego z prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zarządzania bankiem na różnych szczeblach decyzyjnych. Podstawowa tematyka podręcznika dotyczy zmian, jakie zachodzą w systemie bankowym oraz w procesach...

 • 71.00»56.90

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  Paweł Matkowski

  W książce autor przedstawia propozycję systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej średniej wielkości, który może być stosowany w polskim sektorze finansowym i który spełnia wymagania nowej umowy kapitałowej. Publikacja zawiera obszerny przykład...

 • 80.00»57.90

  Łajdak na giełdzie

  Nick Leeson

  Bardzo niewiele wydarzeń ze świata finansów znalazło równie wiele miejsca na pierwszych stron gazet i w czołówkach telewizyjnych dzienników jak spektakularny upadek Barings Bank - najstarszego banku komercyjnego Wielkiej Brytanii. Ta szacowna instytucja prowadząca sprawy finansowe członków...

 • W opracowaniu przedstawiono zasady i metody oceny efektywności finansowej działalności spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji jej wyników umożliwiającej prognozę szans rozwojowych lub zagrożeń dla przyszłej egzystencji firmy. Wiadomości na ten temat poprzedzono sformułowaniem...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl