Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Ekonomia

 • 55.00»49.90

  Felietony

  Krzysztof Rybiński

  Dlaczego warto przeczytać zbiór felietonów? Kryzys finansowy o biblijnych proporcjach przewraca kolejne kraje Unii Europejskiej. Fala kryzysowego tsunami właśnie przekracza Odrę, przelewa się przez Karpaty i wkrótce zatopi zieloną wyspę, jaką do tej pory była Polska...

 • Kryzys i przyszłość strefy euro
  47.00»37.90

  Kryzys i przyszłość strefy euro

  Marta Götz

  Autorka  Kryzys i przyszłość strefy euro pokazuje, że przedstawienie problemu kryzysu finansowego, kryzysu waluty europejskiej czy kilku państw, które najbardziej odczuły problemy finansowe w ostatnich latach, wymaga dystansu i pewnej pokory w ocenach.

 • 81.90»57.90

  Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki

  Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

  Podręcznik akademicki. Dział: Informatyka. Podręcznik może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych do prowadzenia m. in. następujących przedmiotów: Informatyka, Zastosowania informatyki, Systemy informacyjne, Technologia informacyjna. Bestseller

 • 50.00»42.90

  Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej

  Andrzej Młodak

  Książka adresowana jest do statystyków, ekonometryków i osób kształtujących politykę ekonomiczną na szczeblu lokalnym oraz studentów ekonomii i innych kierunków, na których wykładana jest statystyka bądź ekonometria, a także wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

 • 46.00»38.90

  Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw

  Elżbieta Gąsiorowska

  W książce wyszczególniono najbardziej istotne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zakupie na rynku B2B małych przedsiębiorstw i określono ich wpływ na przebieg procesu decyzyjnego. Wyszczególniono też i zbadano, jakimi przesłankami kierują się nabywcy podejmując decyzję o...

 • W książce dokonano analizy wybranych obszarów polskiej gospodarki w ostatnich latach. Adresowana jest do zagranicznych studentów studiujących w Polsce w ramach międzynarodowych programów wymiany (Erasmus). Może być także użyteczna polskim słuchaczom, szczególnie kierunków ekonomicznych...

 • 34.40

  Ekonometria

  Mieczysław Sobczyk

  Niniejszy podręcznik zawiera podstawowy kurs ekonometrii i jest przeznaczony dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych. Prezentowane zagadnienia są podawane od podstaw i nie są nadmiernie skomplikowane pod względem formalnym. Autorowi udało się w sposób syntetyczny, bez odsyłania do zaawansowanej matematyki lub statystyki, za to ze wskazaniem możliwości aplikacyjnych, omówić zagadnienia zwykle uważane za trudne.

 • 31.00

  Elastyczne formy zatrudnienia

  Ewa Stroińska

  Praca ulega istotnym i ciągłym zmianom m.in. pod wpływem zastosowania nowoczesnych technologii. Powstają nowe zawody i specjalizacje, a jednocześnie zanikają niektóre dotychczas istniejące.

 • 45.00»38.90

  Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich

  Dariusz Tadeusz Dziuba

  Zamiarem autora było wyszczególnienie wszystkich giełd (co najmniej wzmianek o nich) istniejących w dawnej Rzeczypospolitej, od późnego średniowiecza do czasów II wojny światowej - potwierdzenie ich istnienia i znaczenia. Dla najstarszych giełd nie były istotne szczegółowe aspekty porównawcze - często...

 • 53.00»44.90

  Glokalizacja

  redakcja naukowa Kazimierz Kuciński

  Książka stanowi próbę pokazania wynikających z lokalizacji i mających wpływ na lokalizację podmiotów gospodarczych jej lokalnych uwarunkowań i implikacji. Pokazano, jak przebiega zderzenie globalnych inwestorów z realiami lokalnych gospodarek i społeczności.

 • 30.00»25.90

  Influencing Management of the Polish Economy by Governments

  Sebastian Bakalarczyk, Rafał Świderek

  Książka komplementarna do Diagnosis of the Polish economy - zakres merytoryczny dotyczy wpływu rządu na gospodarkę w sytuacji zmian zachodzących na skutek wymiany ekip rządzących. W książce badania dotyczą okresu po roku 1989.

 • 26.60

  Kolory rewolucji

  Krzysztof Kozłowski

  W szybko zmieniającym się świecie zarówno badacze i analitycy, jak i studenci oraz wszyscy zainteresowani poszukują skondensowanej i jednocześnie pogłębionej informacji o bieżących wydarzeniach międzynarodowych. Seria Współczesne Stosunki Międzynarodowe odpowiada na to zapotrzebowanie w formie krótkich i aktualnych książek poświęconych najważniejszym problemom dzisiejszego świata, pisanych przez polskich uczonych.

 • 75.00»63.90

  Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym

  pod redakcją naukową Stanisława Miklaszewskiego

  Państwa rozwijające się stanowiące większość uczestników międzynarodowego podziału pracy, są największym problemem gospodarki światowej, jako że luka rozwojowa między krajami słabo a wysoko rozwiniętymi stale się rozszerza. Dlatego przybliżenie polskiemu czytelnikowi tych zagadnień jest celem...

 • 34.70

  Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej

  Jarosław Filip Czub

  W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich.

 • 51.90

  Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką

  Krzysztof Malaga

  Mikroekonomia zajmuje się badaniem działań indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw) oraz analizą rynków.

 • 50.00»42.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie II

  redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski

  Zaletą książki jest omówienie procesu transformacji i otwarcie gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) w latach 90. Jest to zwięzła, ale głęboka analiza trudnych analitycznie problemów rozwojowych krajów, które przeszły zasadniczą zmianę ustroju gospodarczego i politycznego.

 • W książce podjęty został ważny temat dla współczesnej gospodarki światowej. Chodzi mianowicie o rozwijanie międzynarodowej wymiany handlowej w warunkach trudności płatniczych. Opisane w książce nietypowe transakcje wiązane z powodzeniem są stosowane przez firmy amerykańskie, niemieckie...

 • 39.90

  O wartości zaufania

  Katarzyna Żądło

  Książka przedstawia fundamentalną rolę zaufania z perspektywy przedsiębiorstwa i jego obecności na rynku kapitałowym. Ponadto omawia wpływ zaufania (dla którego kluczowe znaczenie ma komunikacja z inwestorami) na wycenę przedsiębiorstwa.

 • Polityka kohezji w Unii Europejskiej i procesy konwergencji gospodarczej regionów są tematem nadal kontrowersyjnym. Kontrowersje budzi efektywność samej polityki kohezji, zaś liczne raporty i opracowania, cytowane również w prezentowanej monografii, zawierają wiele argumentów wskazujących na...

 • Książka przedstawia i wyjaśnia podstawowe mechanizmy funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej zarówno od strony ekonomicznej, jak i prawnej. Jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w świecie publikacją o tych mechanizmach z zastosowaniem metod właściwych ekonomicznej analizie prawa. Opisy zawarte w książce mają postać syntetycznej, jasnej analizy, uwzględniającej dorobek międzynarodowej nauki prawa europejskiego i ekonomii rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

 • 37.00»43.40

  Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

  Teresa Piecuch

  Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania jako podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Stanowi też interesującą lekturę dla praktyków – przedsiębiorców oraz menedżerów działających w sektorze MSP.

 • 48.00»42.90

  Socjologia gospodarki

  Juliusz Gardawski, Leszek Gilejko, Jacenty Siewierski, Rafał Towalski

  Prezentowana publikacja przedstawia determinanty rozwoju gospodarczego, rynek, otoczenie instytucjonalne, ekonomiczny wymiar struktury społecznej, przedsiębiorstwo i stosunki pracy. Jest znakomitym podręcznikiem dla studentów socjologii i kierunków ekonomicznych...

 • 45.00»38.90

  Spedycja

  Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska

  W publikacji oprócz niezbędnego zasobu wiedzy wyraźnie zarysowano postęp i perspektywy tej dziedziny gospodarki. Treści podzielono na poszczególne autonomiczne działy spedycji, tak jak tego wymaga układ podręcznika.

 • Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia sponsoringu sportu w nowych warunkach rynkowych, które kształtuje globalizacja działań marketingowych. W pracy omówiono wiele przypadków z życia, przykładów działań sponsorskich firm, kontraktów firm...

 • 48.00»42.90

  Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju

  pod redakcją Agnieszki Szewczyk

  Czytelnik interesujący się szybkim postępem cywilizacyjnym we współczesnym świe­cie otrzymuje książkę napisaną przez znany zespół badawczy prof. Agnieszki Szewczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • 28.00»23.90

  Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji

  Wiesław Breński, Adam Oleksiuk

  Autorzy omawiają najistotniejsze wyzwania stojące dziś przed gospodarką Polski. Zaliczają do nich w pierwszym rzędzie: wyzwania globalizacyjne, rozwój gospodarki opartej na wiedzy (realizacja Strategii Lizbońskiej), zmiany makrostruktury polskiej gospodarki, tworzenie społeczeństwa informacyjnego...

 • Książka zawiera wybór najważniejszych artykułów opublikowanych przez autora, niekiedy ze współpracownikami, w czasopiśmie „Ekonomista” w okresie ostatnich 20 lat. Publikacje te zawsze koncentrowały się wokół głównego podmiotu życia gospodarczego, jakim jest przedsiębiorstwo. Szczególnym polem były...

 • 55.00»46.90

  Systemy biznesu elektronicznego

  Witold Chmielarz

  W książce analizowane są też narzędzia marketingu internetowego i otoczenie elektronicznego biznesu w postaci systemów elektronicznej administracji publicznej oraz systemów umac­niających pozycję e-biznesu w społeczeństwie (elektronicznych szkoleń i pracy na odległość).

 • 39.00»34.90

  Teoria europejskiej integracji gospodarczej

  dr Anna Czarczyńska, dr Katarzyna Śledziewska

  Celem opracowania jest przedstawienie efektów integracji gospodarczej w obszarze europejskim. Podstawą prowadzonych w tym zakresie rozważań będą modele z mikroekonomii i makroekonomii, przy pomocy których pokażemy, jak poszczególne etapy integracji mogą wpływać na rynek i gospodarkę...

 • Książka jest pierwszą w literaturze krajowej, przeprowadzoną w tak szerokim zakresie, próbą oceny zaangażowania europejskiej polityki spójności wobec sektora turystycznego. Analizę przeprowadzono dla dwóch ostatnich, zakończonych okresów programowania budżetowego UE...

 • Autor w latach osiemdziesiątych kierował zespołem negocjującym z wierzycielami Polski o przesunięcie płatności, a także uczestniczył w przygotowaniach do wstąpienia naszego kraju do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Pisze zarówno o zdarzeniach z niedalekiej przeszłości, jak i o dniu...

 • 25.00»22.90

  Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Podkreślenia wymaga obszerny, staranny i udokumentowany przegląd (rys historyczny) teorii i systemów ekonomicznych i społecznych w oparciu o wykazaną w spisie bibliografię oraz liczne odniesienia w tekście (ponad 150 pozycji książkowych, kilkanaście artykułów, strony internetowe).

 • 42.00»35.90

  Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Podkreślenia wymaga obszerny, staranny i udokumentowany przegląd (rys historyczny) teorii i systemów ekonomicznych i społecznych w oparciu o wykazaną w spisie bibliografię oraz liczne odniesienia w tekście (ponad 150 pozycji książkowych, kilkanaście artykułów, strony internetowe). Za zaletę...

 • 18.40

  100 sekretów. Mistrza Sprzedaży

  Arkadiusz Bednarski

  Nieważne, ile wiesz. Ważne, co z tego stosujesz w praktyce.

 • 34.00»28.90

  Adam Smith. Życie i idee

  James Buchan (tłumaczenie Krzysztof Rastawicki, przedmowa Leszek Balcerowicz)

  Od chwili śmierci w 1790 roku niemogący się bronić Adam Smith bywał różnie i niekiedy niewłaściwie interpretowany. Jego teorie ekonomiczne zostały usunięte w cień przez dzieło Johna Stuarta Milla. W naszej epoce stał się ideologicznym patronem wolności biznesu i zmniejszenia wpływów państwa. Politycy tacy...

 • 55.00»47.90

  Agrobiznes . Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

  Franciszek Kapusta

  W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Dokonano aktualizacji zagadnień naukowych...

 • 36.90

  Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii

  Redakcja naukowa Czesław Szmidt

  Wśród naukowców zajmujących się zarządzaniem i ekonomią znaczącą rolę zaczęła ostatnio odgrywać grupa wyróżniająca się młodością, ambicją, skłonnością do przekraczania barier, pomysłowością. Są to doktoranci.

 • W książce na podstawie badań pokazano zagraniczną działalność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw.

 • 32.90»29.90

  Algebra bezgranicznej sprawiedliwości

  Arundhati Roy

  Algebra bezgranicznej sprawiedliwości to zbiór żarliwych esejów o antyglobalistycznym, antyamerykańskim wydźwięku. Arundhati Roy krytykuje w nich m.in. imperialistyczną politykę prowadzoną przez kraje Zachodu w Trzecim Świecie. Podejmuje także problem wielkich złudzeń...

 • Książka jest poświęcona wydarzeniom początku XXI w., kiedy to – głównie na fali obawy przed międzynarodowym terroryzmem i państwami zbójeckimi – Stany Zjednoczone postanowiły zbudować infrastrukturę chroniącą je przed atakiem rakietowym.

 • 40.00»34.90

  Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

  Ryszard Borowiecki, Elżbieta Wysłocka

  W publikacji – traktującej głównie o roli analizy i oceny w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – przedstawiono niektóre metodyczno-praktyczne problemy analizy ekonomicznej i oceny eksperckiej w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej...

 • 26.90

  Analiza ekonomiczna w polityce publicznej

  Redakcja: Surdej Aleksander

  Książka ta stanowi znakomite wprowadzenie do ekonomicznej analizy polityk publicznych. Opisanie skomplikowanych pojęć teorii ekonomicznej w języku debaty publicznej okazuje się niezwykle trudne. To, co się przebija, częściej przypomina religię niż naukę. Zebrane w tym tomie teksty umożliwiają głębsze zrozumienie tego, jak narzędzia analizy ekonomicznej są stosowane w politykach publicznych i jakie napotykają ograniczenia.

 • 47.40

  Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

  Redakcja naukowa Aleksander Welfe

  Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki.

 • 35.00»29.90

  Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego

  Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska

  Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Przedstawiono w niej wybrane elementy ekonomii dobrobytu, które stanowią bazę samej analizy kosztów-korzyści...

 • Głównym przesłaniem książki jest wyjaśnienie uwarunkowań stosowanych w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w końcu określenie przydatności tych narzędzi do oceny procesów kreowania wartości.

 • Równowaga oraz wzrost, obserwowane w wielu procesach gospodarczych, należą do fundamentalnych pojęć ekonomii. W ekonomii matematycznej, podstawowymi narzędziami służącymi do formalnego opisu (modelowania) procesów gospodarczych oraz analizy równowagi i wzrostu, są układy dynamiczne z czasem ciągłym, generowane przez autonomiczne układy równań różniczkowych i układy dynamiczne z czasem dyskretnym.

 • Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys.

 • Publikacja jest pierwszą monografią opisująca całość zagadnień składających się na relacje gospodarcze Polski z resztą świata w okresie rozbiorów na początku XX wieku, w Drugiej Rzeczpospolitej, w PRL i w pierwszych latach Trzeciej Rzeczpospolitej. Przedmiotem badań stał się handel...

 • 34.85»32.90

  Bóg pieniądze i sumienie. Dialogi mnicha z menedżerem

  Anselm Grun, Jochen Zeitz

  Rozmowy dwóch wyjątkowych osobowości pochodzących z dwóch odmiennych światów – klasztoru i wielkiej korporacji. Ojciec Anselm Grün, wybitny duchowny, szafarz w zakonie Münsterschwarzach odpowiedzialny za rozwój gospodarczy i finanse zakonu. Jochen Zeitz, najmłodszy prezes...

 • 30.45»27.90

  Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu

  Leszek Zienkowski

  Rozważania zawarte w tej książce wpisują się w nurt empirycznych badań wpływu na wzrost gospodarczy tzw. nowych czynników rozwoju. Zalicza się do nich zazwyczaj kapitał intelektualny - wiedzę naukową i poziom wykształcenia społeczeństwa - a także kreowany przez państwo system...

 • 72.00»64.90

  Company in process of integration with European Union

  Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska

  Conditionality of conditions and functioning of companies
  Approaches for conduct of economic activity

  Wydanie obcojęzyczne: angielski

 • 26.50

  Cywilizacja europejska

  Franciszek Gołembski

  W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich.

 • Publikacja jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami.

 • 40.90»34.90

  Deflacja w Japonii

  Hanna Samaryna

  W książce na przykładzie gospodarki japońskiej omówiono mechanizm deflacyjny oraz oceniono skuteczność metod przezwyciężania deflacji. Ponadto autorka:
  · omówiła teoretyczne podstawy deflacji,
  · przeprowadziła analizę systemu gospodarczego Japonii,

 • Dobra znajomość "języków roboczych" Unii jest w dniu dzisiejszym podstawą sprawnego i profesjonalnego działania polityków, urzędników, biznesmanów, przedstawicieli regionów i władz lokalnych. Specyficzna terminologia związana z nazewnictwem organów, procedur, terminologi ...

 • Kryzysy finansowe, pojawiające się we współczesnych gospodarkach, wymuszają najpierw zmiany w prowadzonej przez poszczególne państwa polityce makroekonomicznej oraz systemie doraźnych oddziaływań międzynarodowych organizacji gospodarczych (przede wszystkim MFW), a potem zmiany obejmują...

 • 105.00»84.90

  Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  Biernat Stanisław, Dudzik Sławomir

  Książka stanowi zbiór artykułów naukowych poświęconych różnym aspektom polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Znajdują się w niej m.in. prace na temat wpływu prawa UE na funkcjonowanie polskiego parlamentu i rządu oraz Trybunału Konstytucyjnego, a także opracowania ...

 • 59.50

  Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

  Redakcja naukowa: Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka Dylematy wyceny przedsiębiorstwa jest kolejną pozycją Wydawnictwa Poltext z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych redaktorów naukowych (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i praktyków (otrzymała kilka nagród i wyróżnień) oraz jest wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i w szkoleniach z tematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

 • Rynek wewnętrzny w coraz większym stopniu traci swą specyfikę określaną przez rolę państwa narodowego, charakterystycznego dla gospodarki XIX i XX wieku. Instytucje decyzyjne w gospodarkach krajowych muszą z jednej strony akceptować zwyczaje, wskazówki i normy wypracowane...

 • 58.00»49.90

  Dzieje gospodarcze Polski

  Wojciech Morawski

  Dział: Ekonomia / gospodarka. Narracja książki jest jasna i przejrzysta, zachęcająca do lektury, co nie jest powszechną właściwością tego typu publikacji. W sumie studenci otrzymali podręcznik, a miłośnicy historii ciekawą syntezę, do której przeczytania zachęcamy też profesjonalistów. Nowość

 • 43.00»36.90

  Dzieje ludzkiego gospodarowania

  Mariusz Jastrząb

  Książka stanowi systematyczny wykład dziejów gospodarczych od paleolitu do współczesności, z położeniem nacisku na te procesy ekonomiczne, które ukształtowały współczesną Europę oraz pozwoliły jej uzyskać przewagę nad innymi regionami świata.

 • 38.00»32.90

  E-usługi a społeczeństwo informacyjne

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski

  Opracowanie poświęcone jest zachowaniom konsumentów na rynku e-usług w Polsce. Rozwój e-usług przedstawiono na tle zmian, jakie dokonują się w obszarze budowania społeczeństwa informacyjnego i zachowań e-konsumentów. Zawiera problemy, które wydawały się najistotniejsze dla...

 • 37.40

  Efektywność decentralizacji

  Agnieszka Kopańska

  Decentralizacja stanowi sposób na poprawienie efektywności dostarczania usług publicznych. Niestety pełna decentralizacja, rozumiana jako całkowita samodzielność wydatkowa i finansowa samorządów nie występuje.

 • 54.00»47.90

  Ekonometria Przestrzenna II. Modele zaawansowane

  Redakcja Naukowa: Bogdan Suchecki

  Książka jest kontynuacją wydanej w 2010 r. monografii pt. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Zawiera prezentacje i przykłady zastosowań współczesnych zaawansowanych metod i modeli ekonometrycznych stosowanych do analiz na podstawie...

 • 59.00»52.90

  Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych

  Redakcja Naukowa: Bogdan Suchecki

  Ekonometria przestrzenna jest pierwszym w Polsce opracowaniem, które w tak szerokim zakresie omawia nowoczesne metody i modele ekonometrii przestrzennej. Obok zagadnień z zakresu geostatystyki i statystyki przestrzennej porusza problemy z zakresu koncentracji i specjalizacji...

 • Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu...

 • 74.90

  Ekonomia

  William D. Nordhaus, Paul A. Samuelson

  Ekonomia Samuelsona i Nordhausa od lat cieszy się ogromną popularnością wśród studentów i wykładowców. Autorzy ustanowili niedościgły standard w pisaniu o podstawach współczesnej ekonomii, opracowując wyczerpujące kompendium, napisane przystępnym, niepozbawionym humoru językiem.

 • 29.90

  Ekonomia Kurs podstawowy

  Janusz Beksiak

  czym się zajmuje ekonomia

 • 42.90

  Ekonomia Kurs podstawowy

  Janusz Beksiak

  Jak działa mechanizm gospodarki świata, w którym przyszło nam żyć?

  Dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika?

 • 37.00»32.90

  Ekonomia matematyczna. Materiały do ćwiczeń

  dr Joanna Górka, dr Witold Orzeszko, dr Marcin Wata

  Proponowana książka jest zbiorem zadań do przedmiotu ekonomia matematyczna. Przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych oraz matematycznych, gdzie realizowany jest przedmiot ekonomia matematyczna. Do omawianych zagadnień należą...

 • 67.90»57.90

  Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne

  Tomasz Tokarski

  Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikro- i makroekonomiczne. Modele makroekonomiczne można z kolei podzielić na krótko- i długookresowe.

 • 67.90»57.90

  Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne

  Tomasz Tokarski

  Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Modele mikroekonomiczne opisują działania określonego podmiotu lub funkcjonowanie rynku pewnego dobra...

 • 89.00»72.90

  Ekonomia menedżerska

  Ivan Png, Dale Lehman

  Seria: AKADEMICKA / ekonomia. Książka opisuje zagadnienia z dziedziny ekonomii menedżerskiej. Zawiera techniki i koncepcje, którymi menedżerowie mogą i powinni się posługiwać. Autorzy kładą nacisk na praktyczne przedstawienie tematu. Podają przykłady i opisują rzeczywiste sytuacje ...

 • 45.00»38.90

  Ekonomia menedżerska dla MSP. W teorii i praktyce

  praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Piochy i Renaty Gabryszak

  Kształtowanie w naszym kraju gospodarki rynkowej oraz związany z tym proces przekształceń gospodarki narodowej, jej struktur i systemu funkcjonowania przedsiębiorstw stanowi obszar dociekań zarówno teoretyków, jak i praktyków gospodarczych zajmujących się problemami ekonomicznymi.

 • 54.90

  Ekonomia międzynarodowa tom 1

  Paul R. Krugman Maurice Obstfeld

  Nowe wydanie podręcznika Międzynarodowe stosunki gospodarcze!

 • Rozwój międzynarodowej wymiany towarowej i usługowej, globalny wzrost współzależności rynków finansowych oraz obserwowane zwiększanie się mobilności siły roboczej, w tym zwłaszcza obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej po wejściu tego regionu w skład Unii Europejskiej...

 • Sposób opodatkowanie kapitału, pracy i konsumpcji nie jest łatwy do ustalenia, jeśli rozważamy występowanie relacji międzynarodowych. W szczególności postulaty z teorii ekonomii nie mogą być zrealizowane w świecie z niepełną informacją.

 • 59.90»52.90

  Ekonomia rozwoju

  Redakcja naukowa Ryszard Piasecki

  Dział: Ekonomia. Kompendium wiedzy na temat rozwoju gospodarczego krajów biednych. Uwzględniono w nim polskie doświadczenia związane z rozwojem i naszą rodzimą specyfikę. Starano się, by Czytelnik mogł spojrzeć na problemy przezwyciężania niedorozwoju na podstawie opinii wielu specjalistów. Nowość

 • 46.90»44.90

  Ekonomia rozwoju

  Ryszard Bartkowiak

  Celem działalności gospodarczej jest wytwarzanie i konsumpcja dóbr. Z upływem czasu realizacja tego celu doprowadziła do wyodrębnienia się krajów zamożnych i ubogich. Różnice w poziomie zamożności stawały się tak duże, że po II wojnie światowej pojawiła się konieczność przeciwdziałania ubóstwu w skali światowej. W ten sposób powstała ekonomia rozwoju.

 • 100.40

  Ekonomia sektora publicznego

  Joseph E. Stiglitz

  Publikacja dla wszystkich, którzy zarządzają lub będą zarządzać sektorem publicznym, dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, czy sektor publiczny może działać efektywniej!

 • Ekonomia starzejącego się społeczeństwa” dostarcza wiedzy o przyczynach i niektórych konsekwencjach starzenia się społeczeństw. Współczesny świat musi liczyć się z tym, że za wielką zdobycz, jaką jest wydłużający się czas trwania życia ludzkiego, trzeba płacić cenę, na którą składają się m.in. zwiększone wydatki emerytalne i na ochronę zdrowia.

 • Wszystko się zmienia, poza naturą ludzką.

  Gdybyśmy mieli rok 1923, ta książka nosiłaby tytuł Dlaczego radio zmieni wszystko. Gdyby był rok 1998, tytuł brzmiałby Dlaczego zginiesz, jeśli Twoja firma nie będzie obecna w internecie i jeśli nie zaczniesz handlować w sieci.

 • 25.00»22.90

  Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością

  pod redakcją naukową Haliny Jastrzębskiej-Smolagi

  Autorki przedstawiły w sposób klarowny: przyczyny, przebieg i realizację negocjacji gospodarczych w Polsce. Przyczyny negocjacji gospodarczych tkwią w różnicy interesów podmiotów gospodarczych oraz ich konkurencyjności. Należy też ich szukać we wspólnocie interesów podmiotów gospodarczych...

 • Drugie rozszerzone wydanie książki – pionierskiej publikacji naukowo-dydaktycznej w polskiej literaturze przedmiotu – tak obszernie i nowatorsko ujmującej zagadnienia ekonomiczno-finansowe gospodarstw domowych.

 • 42.40

  Elementarne zagadnienia ekonomii

  Redakcja: Milewski Roman

  Niniejszy podręcznik, systematycznie wznawiany, jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów ekonomicznych studiów licencjackich i uniwersyteckich wydziałów nieekonomicznych tj. przede wszystkim dla wydziałów prawa i administracji oraz socjologii, politologii i geografii.

 • 35.00»29.90

  Elementy etyki gospodarki rynkowej

  red. nauk. Barbara Pogonowska

  Działalność gospodarcza nie jest moralnie neutralna. Oznacza to, że jej podejmowanie i prowadzenie łączy się nie tylko z decyzjami organizacyjno-ekonomicznymi, lecz także z wyborami etycznymi. Etyka gospodarowania ma zawsze postać refleksji wartościującej, ponieważ przedmiotem badań jest...

 • 37.90

  Elementy statystyki w zadaniach

  Karol Kukuła

  Niniejszy podręcznik jest cenną pomocą w zdobywaniu umiejętności właściwego posługiwania się zarówno prostymi, jak i bardziej złożonymi metodami statystyki przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów związanych z praktyką gospodarczą.

 • Książka to pierwsza w Polsce monografia z obszaru znanego jako empirical corporate finance lub applied corporate finance. Empiryczne finanse przedsiębiorstw tworzą uniwersalną wiedzę o wielu jednostkach, pozwalają ustalić reguły zarządcze i wynikowe dla całych grup...

 • 45.00»38.90

  Energia w czasach kryzysu

  redaktor naukowy Kazimierz Kuciński

  Autorzy pokazują źródła kryzysu energetycznego, jego przejawy i następstwa wskazując przy tym na możliwe do zastosowania środki zaradcze i warunki posłużenia się nimi. Praca dotyczy w zasadzie gospodarki globalnej, ale zawiera także szereg odniesień do bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

 • Rozwój sektora elektroenergetycznego, a zwłaszcza wykorzystanie energii z tzw. źródeł odnawialnych i wymagany przez UE jej udział w bilansie produkcji energii elektrycznej powoduje, że zainteresowanie wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii stale wzrasta...

 • 38.00»32.90

  Europeistyka w zarysie

  Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowa i Dariusz Milczarek

  Europeistyka w zarysie jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym podręczników akademickich, w którym problematykę integracji europejskiej poszerzono o nowe elementy z zakresu studiów europejskich. Książka została napisana przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Centrum...

 • Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca.

 • 31.30

  Europejskie prawo zamówień publicznych

  Michał Wieloński

  Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność europejskich zamówień publicznych, stosując metodologię austriackiej szkoły ekonomicznej.

 • Książka poświęcona jest instytucji europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG). Opracowana ona została jako komentarz do rozporządzenia Rady z 25 lipca 1985 r. nr 2137/85 w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i do przepisów polskiej ustawy...

 • Problematyka zawarta w publikacji jest bardzo ważna, interesująca i aktualna zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej. Wybór tematu jest trafny, gdyż zagadnienie realizacji wymogów ekologicznych wynikających z polityki klimatycznej w kontekście ewolucji budżetu...

 • 57.40

  Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza

  Artur Borcuch

  Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człoweika. Wpływ ten w okresie ostatnich dekad uległ znacznemu zdynamizowaniu przyczyniając się do wzrostu liczby transakcji realizowanych po niższym koszcie.

 • 43.40

  Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski

  prof. Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Jakub Karnowski

  Książka stanowi udane, kompleksowe studium mechanizmów i przyczyn zmian aktywności gospodarczej. Opiniowana praca stanowi w moim przekonaniu udaną próbę wieloaspektowego zdiagnozowania przyczyn pojawiania się w gospodarce nagłych, silnych wahań koniunktury.

 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

 • 48.90»43.90

  Franchising Uwarunkowania i perspektywy rozwoju

  Alicja Anatowicz

  Fragment z recenzji prof. dr hab. Barbary Dobiegały-Korony: Problematyka form kooperacji przedsiębiorstw jest współcześnie bardzo ważna. Migracja kapitału i innych zasobów nasila się wraz z rozwojem procesów integracji i globalizacji. Dlatego podjęty w niniejszej książce temat...

 • 40.00»34.90

  Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania

  Agata Szydlik-Leszczyńska

  W książce zaprezentowano kluczowe pojęcia z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zarysowano główne trendy na polskim rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach. Rozważania poparte zostały analizami danych statystycznych oraz omówieniem wybranych badań realizowanych przez autorkę.

 • 32.90

  Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej

  Redakcja: Pająk Kazimierz

  Publikacja prezentuje interesujące rozważania z zakresu problematyki roli państwa i miejsca pracownika w gospodarce rynkowej oraz roli banku centralnego w przywracaniu stabilności finansowej. Ponadto podjęto w niej też kwestie trendów inwestycyjnych na świecie oraz pomocy rozwojowej dla wyrównywania szans niektórych krajów.

 • 116.00»83.90

  Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych

  Lewandowski Marcin

  Przedsiębiorstwa działające w naszym kraju podlegają już zasadniczo takim samym regułom gry jak firmy działające w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Niniejsza książka jest poświęcona wybranym obszarom fuzji i przejęć przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć na polskim...

 • 39.90»35.90

  Gazprom Rosyjska broń

  Walerij Paniuszkin, Michaił Zygar

  Gazprom – rosyjski państwowy koncern kontrolujący 16 % udokumentowanych rezerw gazu na świecie. Największy wydobywca, od którego uzależniona jest energetyka całej Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego ZSRR. Niebezpieczna broń w rosyjskiej polityce międzynarodowej...

 • 56.90

  Geoekonomia

  Redakcja: Haliżak Edward

  Geoekonomia to oryginalne pojęcie teoretyczne, które za sprawą ekonomistów, geografów i znawców strategii zostało inkorporowane do nauki o stosunkach międzynarodowych w pozimnowojennym okresie. Jakkolwiek jego geneza sięga XIX wieku, to dopiero w ostatnich dwóch dekadach zaczęto dostrzegać jego walory eksplanacyjne.

 • Geografia inwestycji zagranicznych... poświęcona jest teoretycznej i empirycznej analizie przyczyn oraz skutków lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie Polski na tle przemian zachodzących we współczesnym świecie. W procesach globalizacji coraz większe znaczenie odgrywają...

 • 49.90»45.90

  Geografia społeczno-gospodarcza Polski

  Henryk Rogacki

  Nowoczesny podręcznik składający się z rozdziałów dotyczących ustroju państwowego, pozycji Polski w międzynarodowej przestrzeni politycznej, społecznej i gospodarczej, przyrodniczych podstaw funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, użytkowania ziemi i zmian w środowisku...

 • Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkiem, siłą i mechanizmami oddziaływania występującymi pomiędzy systemem finansowym i jego częściami a wzrostem gospodarczym. W sposób szczegółowy zajęto się wpływem giełdowego rynku akcji na realną sferę gospodarki, tj. wycenę i mobilizację kapitału, finansowanie inwestycji, funkcję sygnalizacyjną i alokacyjną. Wymienione funkcje analizowane są na gruncie teoretycznym oraz empirycznym.

 • 30.00»25.90

  Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Książka dotyczy wpływu globalizacji na gospodarkę światową. Globalizacja spra­wia, że ekonomia oparta na wiedzy zaczyna wypierać tradycyjne formy eksten­sywnej gospodarki. Autor zauważa, że proces globalizacji powoduje rozchwianie systemu tradycyjnej rynkowej gospodarki

 • 39.90

  Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej

  Marian Noga Magdalena (red.) Stawicka

  Gospodarka światowa jako kategoria ekonomiczna stała się przedmiotem badań naukowych na pewnym etapie rozwoju gospodarczego.Ekonomistów interesuje jej powstanie i rozwój,czynniki przemian,główne tendencje i kierunki zmian,a także jej struktura.Charakteryzuje się ona brakiem jednorodności,z uwagi na to iż w jej ra- mach możemy wyróżnić wiele grup krajów o podobnych cechach,jednak znacznie różniących się od pozostałych.

 • 25.90

  Globalizacja a rozwój Szanse i wyzwania dla Polski

  Redakcja: Chimiak Galia, Fronia Marcin

  Prezentowane teksty są wartościowe merytorycznie i dobrze napisane, źródłowo solidnie podparte współczesną literaturą przedmiotu, dokumentami. Zawierają nie tylko opisy i fakty, ale też krytyczne analizy i interpretacje, są osadzone w teoriach i/lub badaniach

 • W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne – bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni – bogaci ludzie w wybranych krajach.

 • 64.90»54.90

  Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej

  Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz redakcja naukowa

  Dział: Ekonomia / stosunki międzynarodowe. Jest to podręcznik dla studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, dla przedmiotu globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, a także dla studentów kierunków międzynarodowe stosunki gospodarcze i ekonomia. Nowość

 • 47.00»39.90

  Globalna gospodarka i globalny kryzys

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Książka jest oryginalną i niekonwencjonalną analizą skomplikowanych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który zaskoczył Stany Zjednoczone, kolejne państwa i największe instytucje finansowe świata. Stanowi próbę naświetlenia i wyjaśnienia aktualnych problemów współczesnej gospodarki.

 • 75.00»63.90

  Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa

  Mario Raich, Simon L. Dolan, Jan Klimek

  Jeśli nie chcemy opuścić naszego wspaniałego świata, jeśli wciąż chcemy cieszyć się naszą błękitną planetą i zachować ją dla przyszłych pokoleń, jeśli nie chcemy jej zniszczyć dla krótkotrwałego zysku i wymienić żywe krajobrazy na abstrakcyjne konta bankowe, musimy pokonać powszechny egocentryzm...

 • Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz to książka, której autor wychodzi od pytań o historię globalizacji. Analizując prace różnych badaczy, dokonuje dekonstrukcji globalizacji.

 • 42.40

  Globalne rynki finansowe

  Rafał Płókarz

  Kompleksowe opracowanie dotyczące globalnych rynków finansowych, z odniesieniem do aktualnych wydarzeń, tendencji i stosowanych mechanizmów.

 • Oto w czasach szkodliwego upolitycznienia ekonomii i zacietrzewienia ideologicznego, utrudniającego nie tylko zrozumienie, ale przede wszystkim zmianę otaczającej nas rzeczywistości na lepszą, pokazuje się fundamentalne dzieło Profesora Michała Gabriela Woźniaka o istocie, meandrach i konsekwencjach, a także dalszych losach systemowej transformacji w naszej części świata.

 • 46.40

  Gospodarka Polski 1990-2011 tom 2 Modernizacja

  Redakcja: Woźniak Michał G.

  Od 1990 roku jest realizowana w Polsce modernizacja gospodarki oparta na zewnętrznym transferze technologii, europocentrycznym sposobie kreowania i uzasadniania wiedzy, rządzenia i zarządzania.

 • 54.00»45.90

  Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej

  Redakcja naukowa Jan Lipiński i Andrzej Sławiński

  Ustalenie daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zakończenie negocjacji akcesyjnych daje szansę na takie zmiany w polskiej gospodarce, które pozwolą zmniejszyć lukę i technologiczną i w jakości zarządzania, jaka dzieli nas od krajów wysoko rozwiniętych. Długoterminowe skutki wejścia Polski do Unii...

 • W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska stała się jednocześnie państwem członkowskim Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z derogacją. W rezultacie, mimo nasilonej obecnie krytyki strefy euro, nasz kraj jest zobowiązany do tworzenia warunków przyjęcia...

 • 65.00»55.90

  Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?

  Jacek Białek, Adam Oleksiuk

  Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie – dokąd zmierza świat? – po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, ale – przede wszystkim – co zrobić, aby podobne załamania gospodarcze już się nie zdarzały.

 • Książka charakteryzuje się bardzo dobrym poziomem merytorycznym, zawiera aktualne treści, a analizy opierają się na bogatej literaturze i najnowszych danych statystycznych. Została ona pomyślana jako podręcznik dla studentów studiów: Ekonomia międzynarodowa, Ekonomia integracji...

 • 40.00»34.90

  Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku

  redakcja naukowa Zofia Tomczonek, Joanna Prystrom

  Książka prezentuje szereg rozważań na temat przemian społecznych i gospodarczych, zaistniałych na skutek procesów globalizacyjnych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Tematyka książki porusza takie aspekty, jak charakterystyka współczesnego społeczeństwa wobec...

 • 44.90»42.90

  Gospodarka przestrzenna

  Anna Karwińska

  Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospodarka przestrzenna" oraz kierunków ekonomicznych, stanowiąca również cenną lekturę dla praktyków gospodarczych, pragnących dokładniej poznać związki między przemianami społecznymi i kulturowymi, a zasadami gospodarowania...

 • 44.90»42.90

  Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne

  Ryszard Domański

  Książka jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim do przedmiotu Teorie gospodarki przestrzennej, wykładanego na kierunku gospodarka przestrzenna. Jej treść jest zgodna z programem studiów i oparta na tradycyjnych i nowoczesnych poglądach. Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę...

 • 49.90»45.90

  Gospodarka regionalna i lokalna

  Zbigniew (red.) Strzelecki

  Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia zagadnienia, które do tej pory dostępne były jedynie w rozproszonych źródłach...

 • 64.00»58.90

  Gospodarka socjalistyczna w Polsce

  Maciej Bałtowski

  Jedna z pierwszych publikacji naukowych na polskim rynku wydawniczym, która w obiektywny i wolny od ograniczeń ideologicznych sposób przedstawia fenomen, jakim był system gospodarki socjalistycznej w ogóle, a w Polsce w szczególności. Książka składa się z trzech niezależnych bloków...

 • 44.90»42.90

  Gospodarka turystyczna

  Aleksander (red.) Panasiuk

  Podręcznik akademicki do gospodarki turystycznej, przeznaczony dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz znakomita lektura dla praktyków gospodarczych działających w sektorze turystyki. Autorzy omawiają kolejno: podstawy teoretyczne i terminologię, problemy jakości w gospodarce...

 • 55.00»46.90

  Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków

  redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski

  W książce wskazano najważniejsze kontrowersje wokół zjawiska globalizacji (m.in. co do roli odgrywanej przez państwa narodowe czy znaczenia skali lokalnej w tym procesie). Opracowanie zamyka omówienie możliwości, jakie oferuje skala lokalna w budowaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce globalnej.

 • 35.70»32.90

  Grupy interesów a prywatyzacja

  Ruszkowski Paweł, Wójtowicz Andrzej

  W książce analizujemy wielką prywatyzację, jaką była sprzedaż przez państwo firmy energetycznej ZE PAK SA. Skoncentrowaliśmy swą uwagę na wydobyciu na powierzchnię tego, co zwykle kryje się w głębi: mechanizmów władzy gospodarczej. Trzy elektrownie – Pątnów, Adamów, Konin – stanowiły w...

 • 36.00»32.90

  Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie

  Dariusz Tadeusz Dziuba

  W pracy zaprezentowano praktyczne obszary zastosowań aukcji (rynków, metod handlu i stosowanych technologii, zwłaszcza informatycznych) w procesie ich ewolucji. Analizom poddano handel aukcyjny z punktu widzenia czterech perspektyw.

 • 38.40

  Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

  red. naukowa Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska

  Gospodarka oparta na wiedzy dostarcza i dostarczać będzie w coraz szerszym zakresie rozliczne nowoczesne dobra i usługi, które cechuje nasycenie wiedzą większe aniżeli kiedykolwiek. Te dobra i usługi stają się zaś w coraz większym stopniu przedmiotem wymiany międzynarodowej, bowiem postępująca globalizacja generuje wzmożony popyt, do czego przyczynia się także wymuszana przez reguły handlu standaryzacja i unifikacja.

 • 64.90»55.90

  Handel zagraniczny. Organizacja i technika

  Redakcja naukowa Jan Rymarczyk

  Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede wszystkim zjawiskami związanymi z globalizacją i regionalizmem (m.in. zostały przedstawione nowa wersja międzynarodowych formuł handlowych oraz zmiany w praktyce polskiego...

 • 64.90»55.90

  Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków

  Redakcja naukowa Beata Stępień

  We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie prowadzić międzynarodową działalność handlową, przedsiębiorca musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin, m.in. prawa, ekonomii czy...

 • 60.90»52.90

  Historia myśli ekonomicznej

  Ryszard Bartkowiak

  Podręcznik prezentuje rozwój myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki. Ponieważ już od XVIII wieku gospodarka rynkowa jest główną formą gospodarowania w świecie, to ówcześnie sformułowane teorie i powstałe nurty myśli ekonomicznej są w dużej części nadal aktualne i oddziałują na...

 • 54.90

  Historia myśli ekonomicznej

  Harry Landreth David C. Colander

  Drugie, uzupełnione wydanie podręcznika akademickiego do obowiązkowego przedmiotu na wszystkich uczelniach ekonomicznych.

 • Książka przedstawia i analizuje różne aspekty polskiej transformacji zapoczątkowanej wyborami czerwcowymi w 1989 r. Autor, wybitny polski uczony i założyciel Akademii Leona Koźmińskiego, ukazuje polską transformację na szerokim tle historycznym, sięgając do źródeł tzw. gospodarki socjalistycznej...

 • 89.00»79.90

  Informatyka gospodarcza tom 1

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i...

 • 99.00»88.90

  Informatyka gospodarcza tom 2

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki...

 • 99.00»88.90

  Informatyka gospodarcza tom 3

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki...

 • 99.00»88.90

  Informatyka gospodarcza tom 4

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki...

 • The issue of innovation was in the past few years, a peculiar phenomenon of the European Union and individual Member States.
  The European Union has assigned high priority to innovation issues.

 • 38.59»34.90

  Innowacje i konkurencyjność

  Władysław Świtalski

  Władysław Świtalski jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował wiele artykułów na temat modelowania matematycznego, dynamiki systemów i roli czasu w modelach procesów gospodarczych; w ostatnim czasie problematyki gospodarki opartej...

 • Motywacją autora do podjęcia badań prezentowanych w tej pracy było dążenie do integracji różnych sposobów podejścia do zagadnienia luki technologicznej występujących w literaturze, dla powiązania koncepcji luki technologicznej z koncepcjami konwergencji i dyfuzji technologii w kontekście globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy.

 • Motywacją autora do podjęcia badań prezentowanych w tej pracy było dążenie do integracji różnych sposobów podejścia do zagadnienia luki technologicznej występujących w literaturze, dla powiązania koncepcji luki technologicznej z koncepcjami konwergencji i dyfuzji technologii w kontekście...

 • 47.90»42.90

  Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy

  Małgorzata Dolińska

  Każda organizacja, aby się rozwijać i utrzymać przewagę konkurencyjną, musi być innowacyjna. W książce została pokazana koncepcja efektywnego zarządzania wiedzą w procesach innowacji. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.

 • Zakładając, że Polska chce być podmiotem w Europie, dążyć do poprawy swego miejsca w gospodarce Unii Europejskiej i do zachowania wartości europejskiego modelu polityczno-społecznego, muszą być rozszerzone i umocnione działania zmierzające do przyspieszenia rozwoju kraju, a jest to możliwe tylko dzięki...

 • 39.00»34.90

  Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

  Stefan Marciniak

  Książka ta przedstawia związki innowacyjności ze zdobywaniem trwałych przewag konkurencyjnych na światowym rynku globalnym. Zawiera diagnozę stanu innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów OECD. Autor koncentruje uwagę zwłaszcza na innowacyjności technologicznej...

 • 35.00»32.90

  Instrumenty rynku rolnego

  Włodzimierz Rembisz

  W pracy zostaną omówione mechanizmy i ekonomika instrumentów rynku rolnego, które, właściwie zastosowane, pozwalają na realizację założonych celów podmiotów rynku rolnego. W szczególności umożliwiają stabilizację ich dochodów i zysków, a także planowanie i stabilizację przepływów...

 • 56.95»48.90

  Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju

  Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

  W książce pokazano relacje między instytucjami a polityką ekonomiczną, które mogą sprzyjać albo utrudniać procesy doganiania przez Polskę wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Autorzy uznają, że do poszukiwania najwłaściwszego wzorca rozwoju polskiej gospodarki najlepsza jest analiza...

 • 59.00»52.90

  Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce

  dr hab. Maria Lissowska

  Większość podręczników ekonomii zawiera opis mechanizmów, w których nie ma ludzi. Są przedmioty lub byty wirtualne: popyt, podaż, kapitał, siła robocza, inflacja, stopy procentowe. A tymczasem w gospodarce (i szerzej, w społeczeństwie) są żywi ludzie, niekoniecznie świadomi tego...

 • 35.90

  Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

  Włodzimierz Szpringer

  W książce omówiono instytucjonalne ograniczenia niestabilności otoczenia przedsiębiorstw na przykładzie regulowania infrastruktury rynku finansowego.

 • 20.40

  Integracja europejska i nowy ład gospodarczy

  Redakcja: Dunin-Wąsowicz Maria

  Konstrukcja europejska potrzebuje zmian. To pokazał kryzys. W prezentowanym raporcie dowodzimy, że warunkiem przywrócenia stabilności politycznej i gospodarczej w Unii Europejskiej są właściwe reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW).

 • 48.00»42.90

  Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk

  Janina Witkowska, Zofia Wysokińska

  W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polskę czekają trudne procesy dostosowawcze. Autorki przeanalizowały dostosowania w zakresie wszystkich ekonomicznych polityk sektorowych zarówno w aspekcie prawnym, jak i w sferze realnej. Przy tym istotna jest dokonana ocena konsekwencji tych...

 • Monografia jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez Autora w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stanowi pewnego rodzaju kontynuację, poszerzenie i aktualizację wcześniejszych publikacji, w tym monografii Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji.

 • Monografia jest efektem pracy zespołu pracowników naukowych Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadzonej pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Edwarda Molendowskiego. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze wyniki analizy procesów integracyjnych zachodzących w gospodarce światowej na początku XXI wieku.

 • 65.00»55.90

  International business in transition

  Marian Gorynia

  The present book refers to, and in a way is an extension of previous book Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej (Studies on the transformation and internationalization of the Polish economy), published in the year 2007 which recorded 20 years of cooperation with the journal...

 • Książka "Jak Polacy mogą przebić mur chiński", którą napisałem specjalnie dla polskich biznesmenów, jest wynikiem moich wieloletnich obserwacji oraz doświadczeń zdobytych podczas współpracy i rozmów z Polakami. Odkrywam przed czytelnikami 39 sekretów, niezbędnych biznesmenom do odniesienia...

 • 40.40

  Kapitalizm konfucjański

  Chołaj Henryk

  Książka zawiera całościowy i kompetentny opis oraz analizę chińskich reform ekonomicznych i ich skutki dla gospodarki globalnej.

 • 49.00»42.90

  Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza

  dr Łukasz Jabłoński

  Kapitał ludzki, obok kapitału rzeczowego, stanowi nie tylko komplementarny czynnik bogacenia się narodów, lecz także – co bardziej istotne – staje się zasadniczą determinantą przewag komparatywnych, a wiedza i umiejętności pracowników bezpośrednio zwiększają produktywność...

 • Partnerstwo publiczno-prywatne w wielu krajach jest efektywnym sposobem realizacji inwestycji i usług w sektorze publicznym. W Polsce uchwalono już drugą ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprzednia ustawa z 2005 r. nie znalazła jednak praktycznego zastosowania. Książka zawiera komentarz...

 • 37.90

  Kompendium wiedzy o ekonomii

  Janine Bremond Jean-Francois Couet Marie-Martine Salort

  Książka składa się z 16 rozdziałów, w których przeprowadzono analizę teoretyczną jednego z fundamentalnych tematów: zatrudnienie i bezrobocie, globalizacja, pieniądz, konsumpcja i dochody.

 • 44.90»42.90

  Kompendium wiedzy o konkurencyjności

  Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa

  Kolejna pozycja z cieszącej się dużą popularnością serii Kompendium wiedzy o.... Wielowątkową problematykę konkurencyjności przedstawiono w sposób syntetyczny, prostym i zwięzłym językiem. Wyszukiwanie informacji ułatwia alfabetyczny wykaz haseł oraz umieszczone na marginesach definicje...

 • 29.90»27.90

  Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia

  Jeffrey Sachs

  Książka jest światowym bestsellerem, w ciągu roku przetłumaczono ją na 14 języków i sprzedano w setkach tysięcy egzemplarzy. Po raz pierwszy w historii nasze pokolenie ma szansę doprowadzić do likwidacji skrajnego ubóstwa. Obecnie co roku na całym świecie umiera ponad 8 mln ludzi. Czy możemy...

 • 28.35»25.90

  Koniunktura gospodarcza metropolii

  Mikołaj Herbst

  Książka dostarcza wiedzy niezwykle pomocnej dla tych wszystkich, którzy analizują zmiany zachodzące współcześnie w polskiej gospodarce. Czytelnik zapoznaje się z problemem cyklu koniunktury oraz ilościowymi i jakościowymi wskaźnikami koniunktury, a także metodami ich budowania. Na przykładzie...

 • 49.00»43.90

  Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime

  Czech-Rogosz Joanna, Pietruch Jacek, Żelazny Rafał

  Skąd się biorą i czemu pękają „bańki”? Obecny kryzys finansowy, mający źródło na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak poprzedni z początku XXI wieku, związany z ekspansja technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (tzw. bańką internetową) pokazują, że postulat eliminacji...

 • 37.90

  Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych

  Marcin Malawski Andrzej Wieczorek Honorata Sosnowska

  Podręcznik:

  zawiera pełny obraz współczesnej teorii gier,
  przedstawia liczne przykłady ukazujące zastosowania teorii w praktyce gospodarczej,
  tylko w niezbędnym stopniu wykorzystuje aparat matematyczny,
  stanowi wywód zrozumiały dla każdego czytelnika lubiącego rozrywki umysłowe i umiejącego myśleć abstrakcyjnie.

 • Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów i polityków oraz wszystkich, którzy nie znajdują zadowalającej odpowiedzi w tradycyjnych teoriach i wyjaśnieniach. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej.

 • Praca porusza bardzo ważny i aktualny problem badawczy. Rosnąca rola usług w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz ich rosnący udział w zatrudnieniu, czynią poruszany przez autorkę temat niezwykle istotnym.

 • 46.40

  Konkurencyjność regionalna

  Redakcja: Łaźniewska Ewa, Gorynia Marian

  Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności regionalnej. Autorzy omawiają istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, jej wskaźników i źródeł regionalnych przewag konkurencyjnych.

 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej stanowi rozległą regulację odnoszącą się nie tylko do działań ludzi i przedsiębiorstw. Determinuje ono w ogóle model społeczny, w którym te podmioty funkcjonują. Ta książka opisuje najważniejsze składniki tej regulacji. Co jednak ważniejsze, daje również odpowiedź na...

 • 40.00»33.90

  Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło

  Dynamiczny rozwój nowoczesnych form komunikacji wywiera zasadniczy wpływ na zmiany procesów gospodarowania i spojrzenie na usługi. Jeszcze niedawno nikt nie przypuszczał, że usługi będzie można świadczyć na odległość, przy wykorzystaniu komputera, Internetu czy mobilnego aparatu telefonicznego.

 • 34.90»32.90

  Konsumpcja

  Alan Aldridge

  Seria prezentuje kluczowe pojęcia nauk społecznych, używane m.in. w socjologii, politologii, stosunkach międzynarodowych, ekonomii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie. Składa się na nią dwadzieścia tomów – zwięzłych (około 200 stron), napisanych przystępnie i zachowujących najwyższe standardy publikacji...

 • 48.00

  Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji

  Cygler Joanna , Maria Aluchna, Elżbieta Marciszewska, Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Grzegorz Materna,

  Kooperencja staje się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki światowej. Dowodzą tego rosnąca powszechność zjawiska w skali międzynarodowej oraz jego znaczenie dla rozwoju poszczególnych sektorów i korporacji, jak również dla konkurencyjności krajów i regionów.

 • Za największą czy najważniejszą zaletę tego opracowania uważam interdyscyplinarne podejście do analizy krajów rozwijających się,

 • Niniejsze opracowanie jest pierwszym praktycznym poradnikiem opisującym zasady korzystania z systemu wymiany informacji gospodarczych. W kolejnych rozdziałach zostały zaprezentowane zasady przekazywania, aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych, jak również zasady związane...

 • W książce przeprowadzono analizę skutków kryzysu na światowych rynkach finansowych, koncentrując się w szczególności na zjawiskach występujących na głównych giełdach międzynarodowych. Dokonano również analizy wpływu kryzysu finansowego na sytuację Polski i innych krajów świata. W pracy wykorzystano bogaty materiał faktograficzny i statystyczny.

 • Polityka i gospodarka splatają się ze sobą nieustannie. Jednak w ostatnich latach wpływ państw na życie gospodarcze zmniejszał się – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych pod rządami ekipy republikańskiej. Kryzys, z którym mamy obecnie do czynienia, boleśnie uświadomił nam...

 • Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do przeszłości. Ostatni wielki, światowy kryzys finansowy ponownie jednak zwrócił uwagę na problematykę kryzysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych.

 • Książka poświęcona jest problematyce kształtowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwościom uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza tkwiących w różnych formach ich współpracy z otoczeniem rynkowym, w tym również międzynarodowym...

 • 34.65»29.90

  Kultura i gospodarka

  J. Kochanowicz, M. Marody (red.)

  Fundamentalne pytanie o relacje między gospodarką i kulturą formułowano niekiedy tak, jak gdyby stanowiły one odrębne układy, oddziałujące jeden na drugi, i w zależności od zainteresowań i przekonań badacza jeden traktowano jako swego rodzaju zmienną zależną, a drugi jako niezależną. Kiedy...

 • Przeliczanie wartości ekonomicznych z jednej waluty na inną (translacja) w transakcjach gospodarczych międzynarodowych opiera się obecnie na stosowaniu rynkowego kursu walutowego. Dotyczy to przede wszystkim cen dóbr i usług, pozycji sprawozdawczych przedsiębiorstw ponadnarodowych czy też wynagrodzeń pracowników, ale także porównań wybranych kategorii makroekonomicznych np. PKB itp..

 • 135.00»108.90

  Le francais de l'Union europeenne

  Barcz Jan

  Unikalny podręcznik do nauki języków i usystematyzowanej terminologii obowiązującej w oficjalnych językach urzędowych Unii Europejskiej. Wykłady przedstawiają między innymi specyficzne nazewnictwo organów, procedur oraz terminologię aktów prawnych. Podręcznik zawiera ...

 • 58.00»49.90

  Leksykon handlu zagranicznego

  Klemens P. Białecki, Włodzimierz Januszkiewicz, Leokadia Oręziak

  Leksykon obejmuje najważniejszą terminologię z zakresu: międzynarodowych stosunków gospodarczych, międzynarodowych organizacji gospodarczych, marketingu międzynarodowego, organizacji i technik handlu zagranicznego, międzynarodowych finansów i rozliczeń, międzynarodowej logistyki...

 • 59.00»52.90

  Leksykon prawa konkurencji

  Powałowski Andrzej

  Konkurencja to taki stan gospodarki, w ramach której poszczególne podmioty działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) na zasadach wolności rywalizują ze sobą w zakresie uzyskania optymalnej pozycji na rynku towarów i usług, Konkurencja jest "motorem" postępu, innowacyjności, wdrażania...

 • 64.90»55.90

  Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej

  redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

  Autorzy przeanalizowali kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania w książce zostały skoncentrowane na: społeczno- -ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian...

 • 49.00»43.90

  Logistyka w gospodarce światowej

  Elżbieta Gołembska

  Książka jest dziełem podsumowującym wieloletni dorobek Autorki od lat cieszącej się autorytetem w środowisku naukowym za wysokie kompetencje i wkład w rozwój logistyki w Polsce. Zawiera kompendium usystematyzowanej wiedzy o logistyce w wymiarze krajowym i międzynarodowym...

 • Celem książki jest przystępne przedstawienie postanowień MSR oraz ich właściwego stosowania w polskich realiach gospodarczych. Przy każdym prezentowanym MSR w ramach podrozdziałów wskazano materiał bibliograficzny do dalszej analizy w zakresie własnym przez czytelnika.

 • 59.90»54.90

  Makro i mikroekonomia Podstawowe problemy

  Stefan (red.) Marciniak

  Prezentujemy Państwu nowe wydanie podręcznika Makro i mikroekonomia Podstawowe problemy. Najważniejsze zmiany to: - nowy rozdział poświęcony globalizacji; - osobne omówienie wpółczesnego regionalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; - nowe...

 • 74.90»68.90

  Makroekonomia

  Robert E. Hal, John B. Taylor

  Najważniejsze cechy podręcznika, które zadecydowały o jego powodzeniu to: powiązanie modeli makroekonomicznych z przykładami z polityki gospodarczej; szczegółowe omówienie najistotniejszych problemów współczesnej makroekonomii: wzrostu gospodarczego, bezrobocia i dynamiki rynku pracy...

 • 99.00»79.90

  Makroekonomia

  Olivier Blanchard

  Jest to jeden z najbardziej popularnych podręczników do makroekonomii. To kompleksowy przewodnik po gospodarce i współczesnym świecie, porusza problemy związane z globalnym kryzysem, a także szczegółowo opisuje wyzwania stojące przed krajami starego kontynentu i strefą euro.

 • 64.40

  Makroekonomia

  Paul Krugman

  Makroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki pełni obejmujący program podstawowego kursu z makroekonomii.

 • 46.90

  Makroekonomia

  David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

  Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu - dzięki rozszerzeniu grona autorów - dokonano kompleksowej aktualizacji całej książki. Zaprezentowano między innymi:

 • 58.90

  Makroekonomia dla zaawansowanych

  David Romer

  Podręcznik prezentuje zagadnienia z dziedziny współczesnej makroekonomii. Do jego najważniejszych zalet należy powiązanie analizy teoretycznej z wynikami badań empirycznych, prezentacja wielu modeli dotyczących współczesnych, różniących się pomiędzy sobą teorii, a także zamieszczenie po każdym rozdziale problemów do rozwiązywania.

 • Ekonomia i makroekonomia są naukami, które odkrywają i konstruują prawa ekonomiczne, będące prawami stochastycznymi, co oznacza, że nie zawsze jedna, ściśle określona przyczyna wywołuje ten sam skutek.

 • 61.90»52.90

  Makroekonomia. Podręcznik europejski

  Michael Burda, Charles Wyplosz

  Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika zawierającego wykład nowoczesnej makroekonomii. W syntetyczny sposób przekazuje on wiedzę w kategoriach gospodarki otwartej z uwzględnieniem kursów walutowych, przepływów dochodów i kapitału oraz powiązań międzynarodowych...

 • 67.90

  Makroekonomia. Podręcznik europejski

  Michael Burda, Charles Wyplosz

  W wiadomościach codziennie jest mowa o bezrobociu, inflacji, stopach procentowych, kursach walutowych i notowaniach giełdowych. To, co dzieje się na świecie, powoduje, że poznanie makroekonomii staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też autorzy proponują udział w ciekawej analizie zjawisk dotyczących całej gospodarki.

 • 62.90»53.90

  Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej

  Eulalia Skawińska, Katarzyna Sobiech, Katarzyna Nawrot

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii, teorię i praktykę gospodarki rynkowej,funkcjonowanie gospodarki rynkowej, makroekonomię gospodarki światowej.

 • 47.00»39.90

  Management in Transition

  Andrzej K. Koźmiński

  Najnowsza książka prof. Andrzeja K. Koźmińskiego dotyczy głównych problemów zarządzania w gospodarce globalnej, zmian w zarządzaniu w polskich firmach po 1989 r. oraz kształcenia przyszłych menedżerów. Autor przez wiele lat wykładał na uczelniach amerykańskich i z bliska obserwował i analizował wpływ...

 • 44.00»39.90

  Management in the new economy. Classic and modernity

  Piotr Szczepankowski, Marcin W. Staniewski

  Celem prezentowanej monografii, o pojemnym tytule - Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność - jest zapoznanie czytelników z najnowszą wiedzą w zakresie nauki o zarządzaniu oraz przedstawienie w niektórych przypadkach ewolucji myśli teoriopoznawczej i praktycznej w tym zakresie...

 • 45.00»39.90

  Mapy myśli dla biznesu

  Tony Buzan, Chris Griffiths

  Czas, w którym znajdujemy się obecnie, to powstała z wieku informacji epoka inteligencji. Aby zaś w pełni korzystać ze swojej inteligencji powinniśmy wiedzieć, jak efektywnie używać mózgu, jak posługiwać się pamięcią, jak myśleć twórczo. Tu właśnie na scenę wkraczają mapy myśli...

 • 42.40

  Matematyka dla studentów ekonomii Wykłady z ćwiczeniami

  Ryszard Antoniewicz Andrzej Misztal

  Poprawione wydanie podstawowego podręcznika matematyki dla studentów ekonomii, efekt kilkuletnich dydaktycznych doświadczeń wykładowców matematyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 • 49.00»42.90

  Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych

  prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz, prof. dr hab. Tomasz Michalski, dr hab. Krystyna Twardowska

  Współczesna ekonomia stosuje metody badawcze wymagające swobodnego posługiwania się narzędziami, które dostarcza matematyka. Każdy ekonomista, zanim zacznie wykorzystywać te narzędzia, powinien je dokładnie poznać i zrozumieć, a to jest głównym zadaniem niniejszego...

 • Jesteśmy świadkami rozwoju struktur i mechanizmów Unii Europejskiej. Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian, które się dokonują w wybranych aspektach rynku wewnętrznego. Punktem wyjściowym są w lekturze kolejne etapy integracji europejskiej...

 • MERCOSUR, czyli Wspólny Rynek Południa to jedno z najważniejszych ugrupowań latynoamerykańskich. Należą do niego tak różne kraje, jak Brazylia - piąty pod względem powierzchni i liczby ludności kraj świata oraz maleńki Urugwaj (176,2 tys. km2). Brazylia i Argentyna posiadają rozwinięty przemysł...

 • 47.00»39.90

  Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania

  redakcja naukowa Kazimierz Kuciński

  Praca podejmuje problematykę obecnie szczególnie ważną. Wynika to z dwu powodów. Pierwszy wiąże się z jakościowymi zmianami w świecie i gospodarce zmuszającymi do nowego spojrzenia na gospodarkę i ewentualnej modyfikacji metodologii naukowych badań zjawisk ekonomicznych.

 • 36.00»29.90

  Metody ekonomiki sektora informacyjnego

  Dariusz Tadeusz Dziuba

  Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych - ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określono...

 • 64.90

  Metody ilościowe W R z płytą CD

  Katarzyna Kopczewska Tomasz Kopczewski Piotr Wójcik

  Który program statystyczny umożliwia przeprowadzenie analizy danych czasowych, panelowych, jakościowych, GIS, biomedycznych, finansowych, epidemiologicznych bez dokupowania dodatkowych modułów? Który program nie wymaga najnowszego sprzętu i procesorów 4-rdzeniowych, aby szybko policzyć ekstensywne problemy numeryczne?

 • Książka, stanowiąca studium oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionów ekonomicznych, wyodrębnia nowy obszar badań ekonomii w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych – mezoekonomię transgraniczną przedsiębiorstw. Zawiera, prócz...

 • Przedmiotem zainteresowania i omówienia w książce jest poznanie, kwantyfikacja i ocena efektów procesów podporządkowanych celom szczegółowym transformacji gospodarczej – dokonania przemian strukturalnych, osiągnięcia wzrostu konkurencyjności, przeprowadzenia restrukturyzacji oraz poprawy i stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 • 49.90»42.90

  Mierniki statystyczne

  Helena Kassyk-Rokicka

  Książka jest poświęcona elementom statystyki opisowej w ujęciu popularnym. Helena Kassyk-Rokicka prezentację metod opisu statystycznego poparła praktycznymi przykładami z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego i objęła mierniki opisu struktury zjawisk, współzależności dwóch cech oraz...

 • Rozdział I PODSTAWOWA FORMUŁA WZROSTU POPYTU NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE
  Uwagi wprowadzające
  Popytowe ograniczenia wzrostu produkcji w rolnictwie

 • 36.00»34.90

  Mikroekonometria

  Jerzy Witold Wiśniewski

  Podejmowanie decyzji wymaga dysponowania coraz bardziej skutecznymi narzędziami służącymi do ich przygotowywania. Ekonometria dostarcza ekonomistom skutecznych instrumentów decyzyjnych. Kryzys gospodarki światowej w latach 1929 -1933 wywołał potrzebę regularnych badań...

 • Książka jest monografią poświęconą prezentacji wybranych metod i modeli mikroekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do pomiaru, analizy i prognozowania (symulacji) preferencji konsumentów z wykorzystaniem niekomercyjnego programu komputerowego CRAN R.

 • 61.90»52.90

  Mikroekonomia

  Elżbieta Czarny

  Podręcznik do studiowania mikroekonomii na poziomie średnio zaawansowanym. Obejmuje wiedzę dotyczącą gospodarki doskonale konkurencyjnej oraz różnych form niedoskonałej konkurencji.

 • 64.60

  Mikroekonomia

  Paul Krugman

  Mikroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki do podstawowego kursu z przedmiotu.

 • 74.90»68.90

  Mikroekonomia Kurs średni Ujęcie nowoczesne

  Hal R. Varian

  Kultowy podręcznik do kursu średniego mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej!

 • 57.00»49.90

  Mikroekonomia Oswajanie z matematyką

  Krzysztof Malaga

  Ekonomia bez matematyki jest niczym historia bez dat! Mikroekonomia zajmuje się badaniem indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw) oraz analizą rynków. Publikacja jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu Mikroekonomia, kierowanym...

 • 40.95»36.90

  Mikroekonomia podręcznik

  Zofia Skrzypczak, Alojzy Nowak, Kazimierz Nyć

  Podstawowe mechanizmy rządzące gospodarką, decyzje podejmowane przez konsumentów i poroducentów a także zagadnienia dotyczące rynku dóbr i usług, rynku pracy oraz rynku finansowego wypełniają treści proponowanego opracowania.

 • 129.90»114.90

  Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było

  Robert Frank

  Jeden z nielicznych na naszym rynku podręczników podstawowego kursu mikroekonomii. Autor, chcąc ukazać potęgę i uniwersalność ekonomicznego sposobu myślenia, osadził je wśród różnorodnych przykładów i zastosowań, z których wiele dotyczy sytuacji dobrze znanych studentom z ich...

 • 46.90

  Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja

  Redakcja naukowa Grażyna Wolska

  Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z zakresu jednego z podstawowych elementów teorii ekonomii, jakim jest mikroekonomia.

 • 38.90

  Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania.

  Redakcja: Wolska Grażyna, Bretyn Agnieszka

  "Zawartość tematyczna publikacji obejmuje program z mikroekonomii i wyczerpuje mieszczące się w nim zagadnienia. Na szczególne podkreślenie zasługuje pomysł wprowadzenia (...) studiów przypadków, będących fragmentami konkretnych artykułów lub raportów, czyli

 • Praca objaśnia podstawowe zależnosci i związki mające wpływ na zmiany dochodów producentów rolnych. W tej książce posługuję się autorskim modelem analitycznym. Ten model to określone konstrukcje myślowe, wywodzące się z czystej logiki, posiadające cechy ogólności i podejścia...

 • Globalizacja gospodarki i wynikające z niej konsekwencje, między innymi otwartość, wzrost dynamiki i niepredyktywność uwarunkowań, w których funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, wymusza na nich konieczność sięgania po innowacyjne rozwiązania dotyczące bieżącego funkcjonowania oraz w dającej się przewidzieć perspektywie.

 • 40.00»35.90

  Międzynarodowa integracja rynków finansowych

  Sławomir I. Bukowski

  W ostatnich 20 latach nastąpiły w gospodarce światowej daleko idące zmiany związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacją handlu i przepływu czynników produkcji, umiędzynarodowieniem gospodarek oraz rozwojem integracji regionalnej, w tym w ramach Unii Europejskiej...

 • Głównym, ogólnym celem prezentowanej książki jest przedstawienie podstawowych elementów teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej w warunkach współczesnej gospodarki światowej z uwzględnieniem dorobku teoretycznego i doświadczeń z przeszłości. Temu celowi są podporządkowane...

 • 59.90»52.90

  Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy

  Beata Stępień redakcja naukowa

  Dział: Ekonomia. Wszechstronna analiza teoretyczna i empiryczna charakteru powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz ich wpływu na efektywność gospodarowania i konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnych podmiotów zaangażowanych w taką działalność. Nowość

 • 56.90»48.90

  Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny i perspektywy

  Paweł Bagiński, Katarzyna Czaplicka, Jan Szczyciński

  Współcześnie likwidacja różnic w rozwoju poszczególnych krajów staje się ogólnoświatowym priorytetem zarówno ze względu na aspekt humanitarny, jak i pojawienie się różnych zagrożeń. Dlatego Autorzy książki podjęli próbę wyjaśnienia problematyki współpracy na rzecz rozwoju, pomocy rozwojowej i...

 • 62.90»53.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  red. nauk. Jan Rymarczyk

  Globalizacja gospodarki światowej, rozwój handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych.

 • 64.90»55.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka

  Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski

  Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków gospodarczych. Autorzy zaprezentowali rzeczywiste przeobrażenia, jakim gospodarka światowa podlegała w ostatnich dziesięcioleciach, na tle podstawowych teorii z zakresu...

 • 54.90»49.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego

  Anna Zielińska-Głębocka, Tomasz Rynarzewski

  Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami...

 • Głównym celem prezentowanej książki jest określenie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej w handlu wewnątrzwspólnotowym i na rynku światowym. W książce omówiono m.in. teorie rozwoju handlu międzynarodowego oraz...

 • W podręczniku zostały przedstawione zmiany, które zaszły w międzynarodowym systemie walutowym oraz prawdopodobne kierunki rozwoju tego systemu w XXI wieku. Analizując zmiany, autor skupił się na liberalizacji finansów międzynarodowych i kształtowaniu się globalnego rynku finansowego oraz...

 • 79.00»56.90

  Międzyrynkowa analiza techniczna

  John J. Murphy

  Zamysłem książki jest ukazanie powiązań i wzajemnych zależności pomiędzy różnymi rynkami: akcji, towarów, obligacji i walut w aspekcie globalnym. Podejście to pozwalające postrzegać wydarzenia zachodzące na różnych rynkach jako należące do jednego systemu ogólnoświatowego w znacznym stopniu...

 • 35.40

  Modele i prognozy w ekonomii i finansach

  Redakcja: Jakimowicz Aleksander

  Tematyka w książce koncentruje się wokół trzech kluczowych zagadnień ekonomicznych współczesności: funkcjonowania rynków finansowych, wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego.

 • 39.00»32.90

  Money matters

  Jendrych Elżbieta, Wiśniewska Halina

  The book Money Matters covers most topic-related areas of Finance, Banking and Accounting. It is targeted at university students and professionals from intermediate to advanced level of language competence. In addition to texts rich in ESP (English for Specific Purposes) terminology, ...

 • Od czasu swojej premiery (publikacja przez prestiżowy MIT) w 2005 roku została przetłumaczona na wiele języków i wydana w wielu krajach. Opublikowano ją we Włoszech, Francji, w Brazylii, Chinach, Japonii i Holandii, a teraz w Polsce. W przygotowaniu są także wersje językowe takich krajów...

 • 41.80

  Nadużycia w przedsiębiorstwie

  Wiesław Jasiński

  Książka zajęła w 2013 roku I miejsce w kategorii Najlepszy Poradnik Ekonomiczny w konkursie Economicus organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

 • 59.90

  Namysły nad problemami polityki zdrowotnej

  Redakcja naukowa Iwona Kowalska, Anna Mokrzycka

  Książka stanowi zbiór wartościowych tekstów, prezentujących różne podejście do problemów polityki zdrowotnej.

 • Korzystając ze swoich niewyczerpanych zasobów doświadczenia i wiedzy, Jeffrey D. Sachs napisał raport o stanie świata mający aktualną i ogromną wartość praktyczną. Jego książka "Nasze wspólne bogactwo: ekonomia dla przeludnionej planety" daje nam to, co zapowiada jej tytuł. Zawiera ona kryształowo...

 • 49.00»42.90

  Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego

  redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska, Jacek Pera

  Struktura pracy została ujęta w trzy grupy zagadnień: - konsekwencje kryzysu finansowego i ekonomicznego dla Unii Europejskiej, - reperkusje recesji gospodarczej w stosunku do innych regionów i poszczególnych krajów, - oddziaływanie kryzysu globalnego na gospodarkę polską...

 • 28.90

  Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

  Wojciech Budzyński

  Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy.

 • Związki między strukturą społeczną (jakkolwiek rozumianą), kulturą symboliczną i techniką pozostają od bardzo dawna przedmiotem systematycznych analiz. Bardzo zróżnicowane (socjologiczne, antropologiczne, kulturoznawcze, ale i związane z innymi dyscyplinami) zainteresowania...

 • Żyjemy w czasie kumulowania się globalnej nierównowagi finansowej, handlowej, płatniczej, demograficznej, surowcowej, ekologicznej. Rozpadowi ulega ład świata, który opierał się na filarze państwa narodowego, ale nie potrafiliśmy stworzyć nowej spójnej formy funkcjonowania systemu...

 • 34.90

  Nieruchomość w gospodarce rynkowej

  Ewa Kucharska-Stasiak

  Nowy podręcznik prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości.

 • 29.93»26.90

  Nierówne koalicje. Liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem.

  Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska, Adam Mielczarek

  Autorzy analizują uwarunkowania lokalnego rozwoju ekonomicznego. Ukazują znaczącą rolę czynników politycznych i społecznych. Opisują zastosowanie metody stymulacji rozwoju bazującej na wzajemnym oddziaływaniu przywództwa politycznego i lokalnych aktorów ekonomicznych.

 • 56.90»48.90

  Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się

  Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański

  W książce pokazano makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi bilansu płatniczego grupy wybranych krajów rozwijających się. Autrzy, prof. Eugeniusz Najlepszy i dr Konrad Sobański, skupili uwagę na sposobach identyfikowania i prognozowania zagrożeń pojawiających się w...

 • 45.00»38.90

  Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku

  Franciszek Krawiec

  Praca podejmuje jeden z ważniejszych i trudniejszych tematów z dziedziny zarządzania - kwestię przywództwa firmy XXI wieku, w warunkach nowego paradygmatu gospodarki.

 • Problematyka metropolii i ich znaczenia w gospodarce jest współcześnie szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród praktyków.

 • 51.90»44.90

  Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego

  Ryszard Barczyk, Leszek Kąsek, Marek Lubiński, Krzysztof Marczewski

  W książce zostały przeanalizowane wybrane zjawiska, procesy i cechy współczesnych wahań koniunkturalnych występujących w gospodarkach rynkowych i systemach okresu transformacji. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na: zagadnienia relacji między wahaniami koniunkturalnymi a perturbacjami na...

 • 33.60»29.90

  Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty

  Czarecki Jacek, Zajkowski Robert

  Opracowanie przedłożone czytelnikom zawiera przegląd problemów związanych z realiami funkcjonowania rynków finansowych po ostatnim kryzysie gospodarki światowej. Artykuły przygotowane przez autorów studentów ukazują interesujące aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem...

 • 72.00»52.90

  Nowe reguły nowej gospodarki

  Kevin Kelly

  Trwająca obecnie rewolucja gospodarcza wymaga nowych zasad działania. Zapomnij o podaży i popycie. Zapomnij o komputerach. Dziś motorem zmian jest komunikowanie się - nie obliczenia. Świat zmienia się na naszych oczach - podstawą wszystkiego staje się możliwość połączenia się z innymi, a know-how...

 • Wraz z następującą globalizacją rynków gospodarki światowej obserwuje się wzrost konkurencji w ostatnich latach, co w obliczu zachodzących zmian w otoczeniu w zakresie technologii, regulacji i popytu powoduje jeszcze wyższy poziom rywalizacji między przedsiębiorstwami.

 • Książka poświęcona została rozważaniom dotyczącego nowego ładu ekonomicznego. Zwrócono uwagę na wiele niedoskonałości obecnej sytuacji. Przedstawiono poglądy głównych twórców teorii ekonomii i implikacje z tego wynikające dla praktyki gospodarczej. Omówiono różne modele...

 • Publikacja wyjaśnia, w jakim stopniu system podatkowy wpływa na decyzje inwestorów oraz tempo wzrostu gospodarczego kraju.

 • Kompleksowe źródło wiedzy o obrocie nieruchomościami!
  Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2012 r.

 • 69.00»59.90

  Ocena skutków regulacji

  Redakcja: dr Wojciech Rogowski, prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

  Ta wartościowa książka zapewnia wszechstronne spojrzenie na praktycznie wszystkie ważniejsze wyzwania we wprowadzaniu oceny skutków regulacji do procesu ustawodawczego - od sztuczek metodologicznych, przez problemy napotykane w realizacji, aż po wskazanie potrzeby...

 • 46.40

  Od Keynesa do teorii chaosu

  Aleksander Jakimowicz

  Problem cykliczności w życiu i ekonomii jest stary jak ludzkość i świat cały. Już w Biblii stwierdza się, że nie ma nic nowego pod słońcem. To co jest teraz, już kiedyś było, a to, co będzie, powtórzy na innym poziomie historia.

 • 25.00»22.90

  Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki

  redakcja Andrzej Gwóźdz

  Związki kultury – zwłaszcza jej „uprzemysłowionych” obszarów, takich chociażby, jak sektor wydawniczy czy kinematografia – z ekonomią oraz przemysłem są tak ewidentne, iż badacz kultury nie jest już w stanie przejść obok nich obojętnie. Oczywiście, może się tym nie zajmować, ale wtedy już...

 • 29.00»25.90

  Od socjalizmu do normalności. Prywatyzacja elektrociepłowni warszawskich

  Marek Kosewski, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Ludmiła Zach, Ryszard Zach

  Mamy nadzieję, że studenci zarządzania i menedżerowie-praktycy opracowanie to uznają za pomocne w zrozumieniu specyfiki przejścia od tzw. Socjalistycznej gospodarki planowej i jej specyficznego produktu zwanego "przedsiębiorstwem o społecznej własności środków produkcji", do...

 • Obrona zagrożonych swobód jest w Polsce dotąd zbyt słaba. Nie wszyscy rozumieją, że owa erozja wynika z presji rozmaitych grup (nie tylko związanych z państwem) i aby ją powstrzymać trzeba tworzyć silniejszą obywatelską przeciwwagę. Obronę wolności ogranicza też ogromne myślowe zamieszanie, jakie dotyczy podstawowych pojęć takich jak państwo, prawa, własność, sprawiedliwość - i sama wolność. Teraz zamęt dezorganizuje myślenie, a przez to - działanie.

 • Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) i Spółka Europejska (SE) zaliczane są do europejskich spółek ponadnarodowych, które wspierają transgraniczne prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Opracowanie przybliża skomplikowaną problematykę odpowiedzialności...

 • 74.90

  Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

  Edward Urbańczyk, Iga Rudawska

  Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkładając niniejszą monografię redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do pogłębienia dyskusji nad ekonomicznymi mechanizmami pobudzającymi do racjonalizacji tej sfery ludzkiej aktywności, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości humanitarnych wpisanych w ową działalność.

 • Publikacja stanowi analizę prawa unijnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem badań jest również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące PPP.

 • Państwa tworzą polityki publiczne, ponieważ chcą sprawnie rozwiązywać swoje problemy, dobrze rozwijać się i zapewniać obywatelom wysoką jakość życia. Chcą także uniknąć losu Grecji. Tam rządy i obywatele nie poradzili sobie ze złożonością problemów publicznych. W konsekwencji kraj wpadł w ogromne turbulencje, a miliony obywateli popadło w biedę.

 • 49.00»42.90

  Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech

  Lilianna Jodkowska

  Autorka analizuje w różnych aspektach problematykę ewolucji państwa opiekuńczego w Niemczech i w Polsce, skupiając się na przedstawieniu wybranych obszarów polityki społeczno-gospodarczej (rynek pracy, zabezpieczenie starości, ochrona zdrowia) oraz ukazaniu możliwości...

 • 27.60

  Po wielkim skoku

  Waldemar Kuczyński

  Książka stanowi reedycję – ale nie tylko – słynnej książki dra Waldemara Kuczyńskiego, podsumowującej niepowodzenie gospodarcze, a w efekcie także polityczne, Edwarda Gierka. Wydana najpierw w drugim obiegu, książka ta miała tylko jedno wydanie w pierwszym obiegu – w 1981 roku nakładem PWE.

 • 89.90»71.90

  Podstawy ekonomii

  Bogusław Czarny

  Podręcznik składa się z trzech części: Wprowadzenia do ekonomii, Mikroekonomii i Makroekonomii. Bogusław Czarny w Podstawach ekonomii w prosty i zwięzły sposób podkreślił praktyczne zastosowania ekonomii, do minimum ograniczając stosowanie matematyki. Polskie nazwy uzupełnił odpowiednikami...

 • 47.90

  Podstawy ekonomii

  Redakcja: Milewski Roman, Kwiatkowski Eugeniusz

  Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy czytelnikom nowe, zmienione wydanie znanego od lat podręcznika. Zawiera on nowoczesną i zarazem przystępną prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro.

 • 54.90»46.90

  Podstawy ekonomii matematycznej

  Paweł Kaczorowski, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Radosław Piwowarski

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii matematycznej. Przy tym autorzy bardziej skupili się na aspektach ekonomicznych analizowanych zagadnień, ograniczając wykorzystanie zaawansowanych narzędzi matematycznych. Podręcznik obejmuje części mikro- i makroekonomiczną.

 • 35.90

  Podstawy ekonomii Ćwiczenia i zadania

  Redakcja: Milewski Roman, Kwiatkowski Eugeniusz

  Obecne wydanie zostało zmienione i dopasowane do nowego (również trzeciego) wydania podręcznika (sierpień 2005). Zawarty w nim materiał pozwala na poszerzenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej.

 • 32.00»27.90

  Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia

  Janina Mierzejewska-Majcherek

  Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomi...

 • Podręcznik zawiera informacje o procesie decyzyjnym prowadzącym do zagospodarowania złóż kopalin i oferowania ich na rynku surowcowym; o formach organizacji rynku i możliwościach wejścia na jego obszar. Omówiona została rola organizacji surowcowych i giełd w stabilizacji międzynarodowego...

 • 47.00»39.90

  Podstawy handlu zagranicznego

  redakcja naukowa Jerzy Dudziński

  W opracowaniu omówiono główne problemy handlu zagranicznego jako szczegółowej dyscypliny akademickiej, a zarazem dziedziny gospodarki narodowej. Przedstawiono najważniejsze pojęcia, kategorie i ich klasyfikacje, sposoby organizacji działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz...

 • 54.90»46.90

  Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych

  Redakcja naukowa Maria Sławińska, Hubert Witczak

  Rozwój studiów doktoranckich (określanych obecnie jako studia trzeciego stopnia) sprawia, że coraz ważniejsza jest wiedza o wymaganiach, jakie musi spełniać rozprawa doktorska. Autorzy w książce przedstawili więc: ekonomię i zarządzanie jako dyscypliny naukowe, formułowanie problemów...

 • 48.90

  Podstawy metodologii nauk ekonomicznych

  Stanisław Stachak

  Książka zawiera zasób podstawowej wiedzy metodycznej stosowanej i zalecanej do stosowania w badaniach zjawisk i zasobów gospodarczych. Dotyczy ona celów i procedur tworzenia naukowej wiedzy ekonomicznej, form jej wyrażania oraz kryteriów oceniania.

 • 33.40

  Podstawy mikro- i makroekonomii

  Zofia Sepkowska

  Proponowany podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni pierwszego stopnia i zawiera podstawowe treści kształcenia, dostosowane do stawianych wymagań studiowania ekonomii na kierunkach nieekonomicznych.

 • 41.90»35.60

  Podstawy mikroekonomii

  Ewa Moroz

  Podstawy mikroekonomii to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów, którzy stykają się z teorią ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) po raz pierwszy. Autorka postawiła sobie za cel zmuszenie Czytelnika do ciągłego szukania odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego?". Ekonomii nie warto, nie...

 • 46.50»42.90

  Podstawy mikroekonomii Zasady, przykłady, zadania

  Edwin Mansfield

  Dla przedsiębiorców jest to niezbędne abecadło wiedzy o zachowaniach rynkowych pozwalające na dostosowanie działań biznesowych do zmian zachodzących w otoczeniu. Cennym uzupełnieniem teorii są tu obszerne studia zmian w podstawowych gałęziach przemysłu zachodzących pod presją...

 • 54.90»49.90

  Podstawy stosunków międzynarodowych

  Karen Mingst

  Wszyscy jesteśmy aktorami i widzami zarazem na wielkiej politycznej scenie świata. Poznanie, zrozumienie i analiza ewolucji stosunków międzynarodowych, ekonomii, bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego są dziś standardem edukacji obywatelskiej. Podręcznik Karen A. Mingst jest syntetycznym ujęciem...

 • 35.90

  Polak w świecie finansów

  Dominika Maison

  Celem książki jest bliższe przyjrzenie się pozafinansowym, a przede wszystkim psychologicznym i społecznym, czynnikom wyjaśniającym zachowania ekonomiczne i determinującym określony stosunek człowieka do finansów i instytucji finansowych. Autorka podejmuje również próbę odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ogólnych zachowań finansowych ludzi, a także specyficznych zachowań Polaków, które mogą nurtować zarówno laika, jak i specjalistę od finansów i zagadnień ekonomicznych.

 • 26.25»23.90

  Poland in the European Single Market

  Jarosław Kundera

  Książka profesora Jarosława Kundery jest próbą analizy stosunków między Polską a Unią Europejską. Autor zestawia i porównuje dane dotyczące wymiany dóbr i usług w okresie przed 1 maja 2004 roku i po przystąpieniu Polski do UE. Jednym z zagadnień poruszanych w książce jest struktura handlu pomiędzy Unią...

 • Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty z dziedziny teorii i praktyki polityki gospodarczej

 • 56.90

  Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej

  Redakcja: Bednarczyk Jan L., Przybylska-Kapuścińska Wiesława

  Specyfika kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku polega m.in. na tym, że wykazuje on tendencję do przechodzenia w stan permanentny (długookresowy), zagrażając ciągle znaczną destabilizacją zarówno tzw. sfery nominalnej, jak i realnej gospodarki.

 • 79.90»73.90

  Polityka gospodarcza

  Winiarski Bolesław

  Trzecie, zmienione wydanie podręcznika do polityki gospodarczej, cieszącego się od wielu lat niesłabnącym uznaniem zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i finansów. Publikacja została przygotowana przez doświadczony zespół...

 • Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu w książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów.

 • 39.90»36.90

  Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

  Andrzej Kaźmierczak

  Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. A. Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Został uaktualniony i rozszerzony o elementy finansów międzynarodowych, gdyż polityka pieniężna w okresie globalizacji rynków finansowych jest coraz bardziej powiązana z...

 • 59.90»52.90

  Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doswiadczenie GATT/WTO

  Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda

  Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przyszłości polityki rolnej w UE pozwolą wskazać, że pomimo spadku udziału rolnictwa w tworzeniu PKB krajów...

 • W okresie programowania 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem polityki spójności UE. Ożywione dyskusje na temat stopnia wykorzystania otrzymanych środków przysłaniają niejednokrotnie to, co najważniejsze – sposób ich spożytkowania oraz uzyskane efekty. Wielkość środków...

 • 40.00»34.90

  Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej

  Jerzy Ładysz

  W podręczniku Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej kompleksowo przeanalizowano teoretyczne oraz praktyczne aspekty polskiej i unijnej polityki strukturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków jej ewolucji i charakterystyki zmian wybranych struktur.

 • Prezentowana książka jest komentarzem Wacława Wilczyńskiego do wydarzeń i spraw nurtujących polską gospodarkę w pierwszych latach XXI wieku, publikowanym w formie felietonów od 2003 do 2006 roku na łamach tygodnika „Wprost". Myślą przewodnią niniejszych rozważań była troska o dobrą politykę...

 • 61.90»52.90

  Polska w handlu światowym

  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska

  W książce pokazano zmiany w handlu światowym na przełomie XX i XXI w. oraz miejsce i rolę Polski w tym handlu.

 • W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu finansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy.

 • 33.90

  Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej

  Dominika Latusek-Jurczak

  Książka jest rodzajem „reportażu badawczego” o obecności polskich firm w słynnej Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

 • Migracja wartości (value migration) polega na przepływie wartości między przedsiębiorstwami w wyniku poszukiwania ekonomicznie efektywnych możliwości alokacji kapitału. Proces migracji wartości w Polsce i na świecie nie był dotychczas przedmiotem analiz empirycznych prowadzonych na szerszą skalę.

 • 45.00»38.90

  Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka

  Dominik Kopiński

  Książka dotyczy pomocy rozwojowej, niezwykle dynamicznie rozwijającej się dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych. Problematyka pomocy cieszy się coraz większą popularnością również w Polsce, co pozostaje w ścisłym związku z zobowiązaniami, jakie rząd polski podjął w ostatnich latach...

 • 37.40

  Pośrednictwo finansowe a rozwoj gospodarczy

  Redakcja: Banasik Tomasz, Kosztowniak Aneta, Sobol Marzena

  Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu głównych instytucji pośrednictwa finansowego oraz oferowanych przez nie usług finansowych na sferę realną gospodarki, a także rozwój gospodarczy.

 • 31.40»27.90

  Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie

  William T. Cavanaugh

  Mieć czy być? Czy chrześcijanie powinni opowiadać się za czy przeciw wolnemu rynkowi? Dlaczego konsumpcjonizm „pożera” konsumentów? Dlaczego prezesi wielkich firm nie znają umiaru w zwiększaniu własnych wynagrodzeń? Dlaczego związki zawodowe są coraz słabsze? I dlaczego ulega zatarciu różnica między...

 • 31.40

  Praca i kapitał w gospodarce

  Redakcja: Przybylska-Kapuścińska Wiesława

  "Praca i kapitał w gospodarce" podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej - w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce.
  Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tematyki poświęconej czynnikom produkcji w nowoczesnym ujęciu.

 • Podręcznik omawia podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Wydanie uwzględnia stan prawny po wejściu w życie Traktatu z Nicei i obejmuje: * strukturę i charakter prawny,* charakterystykę trzech filarów, * instytucje,* źródła prawa i jego tworzenie, * analizę mechanizmu de ...

 • KOŃCÓWKA NAKŁADU! Niniejsza publikacja, stanowiąca IV tom podręcznika "Prawo Unii Europejskiej", zawiera wybór orzeczeń sądów wspólnotowych - Trybunału Sprawiedliwości WE (ETS) i Sądu Pierwszej Instancji. Powiązanie niniejszego wyboru orzeczeń z podręcznikiem "Prawo ...

 • 59.00»47.90

  Prawo handlowe dla ekonomistów

  Bogusława Gnela

  Niniejszy podręcznik przedstawia problematykę prawa handlowego oraz zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej. Książka składa się z osiemnastu rozdziałów, w których zostały omówione: ogólne zagadnienia prawa handlowego, status prawny przedsiębiorców, umowy handlowe - w tym...

 • 292.90

  Prawo rynku kapitałowego Komentarz

  Redakcja: Wierzbowski Marek, Sobolewski Ludwik, Wajda Paweł

  Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi wyczerpujące omówienie:

 • 37.90

  Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów

  Redakcja: Gnela Bogusława

  W podręczniku przedstawiono w sposób ogólny kwestie dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Szczególny nacisk położono na ochronę praw autorskich, praw pokrewnych

 • Książka poświęcona jest procesowi zakładania nowych firm. Co roku średnio 10 % przedsiębiorstw stanowią nowo uruchamiane podmioty. Jednak relatywnie wysokiej dynamice ich uruchamiania, towarzyszy wysokie ryzyko upadku.

 • 50.40»44.90

  Producent rolny jako przedsiębiorca

  Beata Jeżyńska

  Zasadniczym celem badawczym jest poddanie analizie obowiązujących rozwiązań prawnych, kształtujących pozycję gospodarczą producenta rolnego jako uczestnika obrotu gospodarczego. Prowadzona ocena zgromadzonego materiału ma na celu zarówno bliższą prezentację przedmiotowych rozwiązań...

 • 42.40

  Prognozowanie ekonomiczne

  Aleksander Zeliaś Barbara Pawełek Stanisław Wanat

  Książka zawiera obszerny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań, wykorzystuje bogaty zestaw przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących istotę omawianych metod oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników.

 • 119.00»109.90

  Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013 + CD

  Magdalena Burnat-Mikosz, Michał Gwizda, Magdalena (red.) Kosewska-Kwaśny

  Od sierpnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać pierwsze wnioski o wsparcie finansowe z nowej puli funduszy Unii Europejskiej. Łączna pomoc UE w latach 2007-2013 ma wynieść 67 mld euro. Dla wielu przedsiębiorców pozyskanie nowych środków to szansa na podniesienie rozwoju i konkurencyjności...

 • Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi.

 • 35.00»32.90

  Przestrzenne gospodarcze i humanistyczne aspekty rozwoju turystyki

  Szpara Krzysztof, Gwoźdź Marek

  28 marca 2008 roku miało miejsce jubileuszowe seminarium naukowe z okazji 10-lecia kształcenia kadr turystycznych na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydanie niniejszego tomu ma upamiętniać to ważne wydarzenie. Początek działalności badawczej...

 • 100.00»89.90

  Przestrzeń w polityce gospodarczej

  Jerzy Tarajkowski, Lucyna Wojtasiewicz

  Wpływ przestrzeni na gospodarkę trudno przecenić. Jest ona, z jednej strony, fundamentem każdego społeczeństwa i każdej gospodarki, z drugiej zaś - wymiarem, bez którego niemożliwe jest prowadzenie jakiejkolwiek polityki gospodarczej. Nic zatem dziwnego, że przestrzeń jest przedmiotem stałego...

 • 27.00»22.90

  Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej

  Renata Wojciechowska

  Podręcznik zawiera elementarną wiedzę na temat pisania pracy licencjackiej i magisterskiej. Przedstawiono w nim opis całego procesu badawczego towarzyszącego badaniom podejmowanym w ramach pracy. Dodatkowo scharakteryzowano kryteria merytoryczne, formalne i techniczne oceny prac...

 • 47.40

  Przyszłość integracji europejskiej

  Redakcja: Misztal Piotr, Rakowski Witold

  Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej.

 • 48.90

  Przyszłość integracji europejskiej konkurencyjność i rynki

  Redakcja: Bieńkowski Wojciech, Bukowski Sławomir I., Olszewska Grażyna

  Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej.

 • 50.40

  Psychologia ekonomiczna

  Tomasz Zaleśkiewicz

  Nowoczesny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu psychologii ekonomicznej, a także dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii, teorii gier.

 • Człowiek od zawsze porządkował otaczający go świat. Jest to działanie tak naturalne, tak narzucające się, tak natrętne, że nie sposób wyobrazić sobie człowieka niebędącego istotą kategoryzującą - homo categoricus. Trawestując Zygmunta Baumana to tak, jakby wyobrazić sobie niewiejący wiatr lub...

 • "Im więcej kopalń, im wyższe wydobycie, im większe straty, im większy dług - tym lepiej, tym bardziej bezpieczny i pewny zysk. Problem tylko w tym, aby chory organizm jak najdłużej utrzymać przy życiu, żeby interes nie upadł.

 • 39.00»34.90

  Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych

  dr Sabina Denkowska, dr Monika Papież

  Właściwe zrozumienie rachunku prawdopodobieństwa jest potrzebne osobom, które chcą stosować bardziej zaawansowane narzędzia statystyki matematycznej, przetwarzać i analizować wyniki badań i eksperymentów, dochodzić do właściwych wniosków na podstawie niepełnych...

 • Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
  przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

 • 40.90

  Realizacja strategii

  Andrzej Kaleta

  Współczesna gospodarka stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Powstaje więc wiele koncepcji strategicznych, których wdrażanie okazuje się bardzo trudne.

 • Książka zawiera analizę procesów integracji w gospodarce światowej oraz przedstawia znaczenie regionalnych ugrupowań integracyjnych istniejących na wszystkich kontynentach.

 • 27.30»24.90

  Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej

  Agnieszka Olechnicka

  Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy na temat konsekwencji wprowadzenia gospodarki informacyjnej dla rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów opóźnionych gospodarczo. W części empirycznej przedstawiono przejawy gospodarki...

 • 28.90

  Regiony w stosunkach międzynarodowych

  Dumała Topolski

  Regionalizacja jest jedną z najbardziej charakterystycznych tendencji rozwojowych wspłczesnych stosunków międzynarodowych. Podział świata na regiony stanowi nie tylko zagadnienie czysto teoretyczne , stosowane w nauce o stosunkach międzynarodowych, ale także występuje w praktyce życia międzynarodowego.

 • 46.00»42.90

  Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian

  Bilińska-Reformat Katarzyna

  W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane...

 • W książce autor podjął próbę sformułowania współczesnych przesłanek waloryzacji rent ekonomicznych w sektorze gospodarki żywnościowej, które umożliwiają rozpoznanie mechanizmu przepływu rent i oszacowanie ich skali. Biorąc pod uwagę zagadnienia teoretyczne i łączące je związki...

 • W okresie zwiększonej niepewności gospodarki światowej i samej strefy euro powstaje szczególne zapotrzebowanie na dociekania naukowe oceniające rozwiązania kursowe w kontekście wzmożonych napięć i niestabilności, jakim podlegały i nadal podlegają rynki europejskich gospodarek transformowanych.

 • 51.45»45.90

  Rocznik strategiczny 2007/2008

  praca zbiorowa

  W części artykułowej: I. Przegląd strategiczny – aspekty globalne i regionalne; II. Gospodarka światowa 2007 – strukturalne przesilenie; III. Wyzwania i kryzysy polityczno-wojskowe u schyłku „epoki Busha”; IV. Unia Europejska na drodze do wyjścia z impasu; V. NATO – rok między dwoma...

 • I. PRZEGLĄD SYTUACJI STRATEGICZNEJ –
  ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE
  Ameryka i postamerykański świat; NATO: nowa strategia i afgańskie jądro ciemności; Unia w cieniu widma upadku euro; Europa Wschodnia – dwa...

 • 52.90

  Ropa naftowa a wzrost gospodarczy

  Wojciech Potocki

  Współczesna cywilizacja jest oparta na ropie naftowej. Nic więc dziwnego, że wszystko to, co jest związane z rynkiem ropy naftowej budzi zrozumiałe zainteresowanie.

 • 43.00»37.90

  Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania

  redakcja naukowa Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan

  Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie procesu zmian zachodzących w tym regionie naszego kraju, przede wszystkim w ostatniej dekadzie, oraz wyzwań stojących przed Polską Wschodnią w obliczu planowanych zmian w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wschodnia...

 • Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności...

 • 30.00»25.90

  Rozwój gospodarczy a globalizacja

  Ryszard Piasecki

  Od połowy lat 90. ubiegłego stulecia mamy do czynienia z szybko postępującą globalizacją w gospodarce światowej. Była ona postrzegana jako zjawisko dające szansę poprawy warunków bytu w wielu krajach i umożliwiające pełniejsze włączenie krajów słabiej rozwiniętych w obieg...

 • "Głównym celem niniejszej publikacji jest charakterystyka kapitału intelektualnego mikroprzedsiębiorstwa - dekompozycja jego głównych składowych oraz określenie ich wpływu na rozwój samego przedsiębiorstwa, a ściślej rzecz ujmując - wykazanie określonych zależności mi ...

 • W książce omówiono znaczenie sieci handlowych polskich sklepów detalicznych w warunkach ekspansji i silnej konkurencji w branży FMCG na polskim rynku. Wskazane zostały bariery rozwoju powiązań sieciowych w polskich przedsiębiorstwach i zaproponowano rozwiązania (również...

 • 38.90

  Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu

  Redakcja: Wyrzykowska-Antkiewicz Monika

  Ekonomiczne i społeczne elementy rozwoju, kształtujące system prawny i polityczny, wspierają sprawne działanie mechanizmów rynkowych na świecie. Przed gospodarką światową stoi wiele wyzwań warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy zwłaszcza w dobie postępującego kryzysu.

 • 89.90»76.90

  Rozwój w dobie globalizacji

  red. nauk. Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska

  Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak:
  * rozwój w perspektywie teoretycznej
  * przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji

 • 40.00»33.90

  Rynek energii w Polsce

  Dorota Niedziółka

  Celem publikacji jest ukazanie charakterystycznych cech polskiego rynku energii i uwarunkowań go kształtujących.

 • 18.17»16.90

  Rynek istota geneza

  Mirosław Lakomy

  Książka przedstawia problematykę historii rynku oraz roli państwa w gospodarce. Opisuje także istotę pojęcia rynku oraz znaczenia mechanizmu rynkowego opartego na zależnościach między popytem, podażą i ceną wyrażoną w pieniądzu, któremu także poświęcono nieco uwagi.

 • 18.17»16.90

  Rynek medialny

  Mirosław Lakomy

  Wielu medioznawców wieszczy koniec epoki Gutenberga. Jej schyłek dostrzegamy coraz bardziej, obserwując przemiany, jakim w szybkim tempie podlegają media elektroniczne. Dynamiczny rozwój nowych mediów, a szczególnie internetu, pogłębia proces konwergencji, który przynosi ze sobą...

 • 32.40

  Rynek pracy w teoriach ekonomicznych

  Mariusz Zieliński

  Książka traktuje o funkcjonowaniu rynku pracy z punktu widzenia prezentowanego w teoriach ekonomicznych. Skupiono się przede wszystkim na teoriach będących dorobkiem kierunku neoklasycznego i kierunku neokeynesowskiego, tworzących tzw. główny nurt ekonomii.

 • 209.00»149.90

  Rynki obligacji analiza i strategie

  Fabozzi Frank J

  Książka Fabozziego to jeden z najlepszych zachodnich podręczników poruszających problematykę dłużnych papierów wartościowych. Od początku lat osiemdziesiątych rynek obligacji przezywa gwałtowny rozkwit, a obok standardowych obligacji pojawiają się na nim instrumenty o coraz bardziej...

 • 41.90

  Rzemieślnicy i Biznesmeni

  Redakcja: Gardawski Juliusz

  Monografia jest wielostronną charakterystyką środowiska polskich właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw po dwóch dekadach powrotu rynku i demokracji. Praca omawia wyniki reprezentatywnych dla sektora MŚP badań empirycznych, prowadzonych w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, finansowanych przez Konfederację Lewiatan.

 • 17.90

  Sekrety bogacenia się

  Henryk Bieniok

  Zdobądź bogactwo i świadomie nim zarządzaj
  Dziś większość milionerów to ludzie, którzy doszli do bogactwa własną pracą. Większość zamożnych przedsiębiorców zaczęła bez kapitału. Skoro im się powiodło, to dlaczego ty nie miałbyś zrobić tego samego?
  Droga do bogactwa wiedzie przez zmianę myślenia.

 • Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych – ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określając...

 • 42.40

  Sieci w gospodarce

  Redakcja naukowa Marek Ciesielski

  Sieciowość jest obecnie jedną z najważniejszych właściwości gospodarki. Wiedza o sieciach gospodarczych jest zatem niezbędna do zrozumienia zjawisk gospodarczych w każdej skali. Sieć stała się dziś też sposobem konkurowania, co przejawia się w obiegowym stwierdzeniu „konkurują nie przedsiębiorstwa, ale ich sieci”.

 • 52.90»44.90

  Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki

  Tomasz Rynarzewski, Szymon Truskolaski

  Postęp techniczny jest jednym z powszechnie przyjmowanych czynników wzrostu gospodarczego. Wprawdzie badania nad naturą i wpływem nowych metod produkcji na wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne mają długą historię, ale nie istnieje spójna teoria tłumacząca mechanizmy oddziaływania...

 • 37.38»32.90

  Skąd się biorą kryzysy

  Bar­tło­miej Podolski

  Książka napisana w sposób prosty i mądry. Jej zasadniczym motywem jest kryzys zapoczątkowany w 2008 roku i zgodnie z tezą autora, trwający nadal. Autor rozprawia się z mitem keynesizmu, proponując w jego miejsce nowy, stworzony przez Ludwiga von Misesa, paradygmat ludzkiego działania.

 • 49.00»39.90

  Społeczna gospodarka rynkowa

  Włodarczyk Robert

  Połączenie efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej oraz wszystkie inne aspekty funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej to tematy szczególnie dziś aktualne. Autorzy tej książki podjęli próbę pokazania pozytywnych i negatywnych stron systemu społecznej ...

 • Społeczny wymiar kryzysu

  Redakcja: Jałowiecki Bohdan, Kapralski Sławomir

  Choć Autorzy prezentowanej książki stosują rozmaite perspektywy teoretyczne i dyscyplinarne, to jednak ich teksty łączy zainteresowanie „fenomenologią kryzysu” – tym jak ludzie działający w swoich mikroświatach społecznych starają się przetrwać w warunkach kryzysu i nadać im sens.

 • 24.40

  Sprawiedliwe nierówności podatków

  Henryk Domański

  Naruszanie norm sprawiedliwości zazwyczaj napotyka sprzeciw, który może przerodzić się w napięcia społeczne. Przedstawione w tej książce wyniki analiz dotyczą preferowanych przez ludzi norm sprawiedliwej dystrybucji zarobków. Normy te wywierają pewien wpływ na postawy jednostek. Przykładowo, im bardziej nierówności zarobków odbiegają – zdaniem ludzi – od norm sprawiedliwości społecznej, tym bardziej skłonni jesteśmy negatywnie oceniać funkcjonowanie demokracji i rządu.

 • Publikacja została zainspirowana powtarzającymi się na polskim rynku giełdowym próbami wrogiego przejęcia oraz działaniami spółek, które starają się tego uniknąć. Autor dokonuje dogłębnej analizy statutu spółki publicznej na gruncie polskiego prawa oraz opinii doktryny i orzecznictwa,

 • 37.90

  Statystyka

  Mieczysław Sobczyk

  Nowe, uzupełnione wydanie znanego i cenionego podręcznika do statystyki.

 • Książka zawiera ćwiczenia obejmujące minimum programowe przedmiotów realizowanych na studiach ekonomicznych: statystyki, ekonometrii oraz prognozowania i symulacji. Jako narzędzie wybrany został arkusz kalkulacyjny Excel ze względu na powszechną znajomość obsługi oraz dostępność.

 • 62.90»53.90

  Statystyka dla studiów licencjackich

  Jarosław Podgórski

  Podręcznik zawiera wykład statystyki, umożliwiający zapoznanie się z podstawowymi metodami statystyki opisowej i matematycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: budowa, prezentacja i opis rozkładów empirycznych, wprowadzenie do metod wnioskowania statystycznego, estymacja...

 • 49.00»42.90

  Statystyka matematyczna

  Mieczysław Sobczyk

  Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. wymaga znajomości metod ilościowych, stąd w programach nauczania uczelni wyższych przewidziano zajęcia ze statystyki.

 • 64.90»55.90

  Statystyka od podstaw

  Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

  Jest to podręcznik dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Podzielono go na cztery części. W pierwszej zawarto metody statystycznego opisu rozkładu cechy oraz zagadnienia rozkładów zmiennych losowych i twierdzeń granicznych. Drugą część poświęcono metodom wnioskowania statystycznego...

 • 49.00»42.90

  Statystyka opisowa

  Mieczysław Sobczyk

  Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. wymaga znajomości metod ilościowych, stąd statystyka opisowa jest ważnym przedmiotem, uwzględnionym w programach nauczania wyższych uczelni. Statystyka opisowa zajmuje się problemami...

 • 58.00»49.90

  Statystyka społeczna

  Redakcja naukowa Tomasz Panek

  W niniejszym podręczniku, przedstawiono metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwowej. Intencją autorów było ukazanie, statystyki społecznej jako elementu systemu instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski...

 • Przedmiotem publikacji jest badanie powiązań finansowych między krajami Europy Środkowej na podstawie kształtowania sie zmienności stóp procentowych oraz kursów walutowych. Badaniu poddano tzw. kraje członkowskie Unii Europejskiej z 2004 roku, czyli Czechy, Polskę, SłowacjĠ...

 • Stan prawny na: 1.06.2010 r. Zasadniczym przedmiotem drugiego wydania niniejszego opracowania są zagadnienia sądowego stosowania i wykładni prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. W pracy przedstawiono standardy prawne Unii Europejskiej mające bezpośredni wpływ na ...

 • W szybko zmieniającym się świecie analitycy, dziennikarze, studenci oraz wszyscy zainteresowani poszukują skondensowanej i jednocześnie pogłębionej informacji o bieżących wydarzeniach międzynarodowych.

 • 73.00»58.90

  Strategia, finanse i koszty szpitala

  Stępniewski Jan

  "Kenneth J. Arrow, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, zwraca uwagę na to, że problemy ekonomiczne, z którymi spotykamy się w opiece zdrowotnej, są bardziej złożone niż w innych dziedzinach gospodarki.[...]" Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak le ...

 • 58.00»49.90

  Strategiczna polityka handlu międzynarodowego

  Tomasz Rynarzewski

  Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję szeroko opisywaną w światowej literaturze ekonomicznej już od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia strategicznej polityki handlu...

 • "JEŚLI NIE ROZUMIESZ, co powoduje, że rynki rosną, nie będziesz mógł przewidzieć, kiedy zaczną spadać"- twierdzi autor tej książki, demograf, znany komentator finansowy i inwestor, dodając, że warunki gospodarcze da się przewidzieć tak samo jak pogodę, na podstawie zna ...

 • Zmiany klimatyczne generują nowe wyzwania dla przedsiębiorstw. Wiążą się one z oddziaływaniem czynników społeczno-prawnych (regulacje prawne, presja organizacji ekologicznych, oczekiwania klientów) oraz z wzrastającą liczbą ekstremów pogodowych.

 • W Polsce, podobnie jak w innych nowych krajach Unii Europejskiej, trwa debata na temat "za i przeciw" przystąpieniu do strefy euro. Kilkuletni okres funkcjonowania Eurolandu, coraz bardziej obszerny dorobek teoretyczny oraz wyniki badań empirycznych w tym obszarze pozwalają już na pewne...

 • Wejście w życie traktatu z Lizbony spowodowało znaczące przeobrażenia w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. W postlizbońskiej rzeczywistości instytucje wspólnotowe stały się instytucjami Unii Europejskiej, co znalazło wyraz w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 • Odnotowane w latach 2008–2012 spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie wywołało naturalne zainteresowanie środowisk ekonomicznych oraz całej sfery gospodarczej problemami bezpieczeństwa, ryzyka i nadzoru finansowego.

 • Obecnie wiele krajów i regionów osiąga przewagę ekonomiczną dzięki innowacjom, które są, obok kapitału ludzkiego, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Powstawanie innowacji na danym obszarze zależy od sumy różnorodnych uwarunkowań, m.in. technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych, które łącznie tworzą system innowacyjny.

 • Zagadnienie upadłości przedsiębiorstw jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak i praktyki gospodarczej. Obecny ogólnoświatowy kryzys finansowy dowiódł, że nawet najlepsze międzynarodowe koncerny powinny nieustannie monitorować sytuację finansową s ...

 • 69.00»93.00

  Szacowanie nieruchomości

  Dydenko Jerzy

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc dla rzeczoznawców majątkowych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

 • 79.00»69.90

  Słownik polsko rosyjski Biznes i gospodarka

  Ludwika Jochym-Kuszlikowa, Elżbieta Kossakowska

  Słownik wydany w 2 tomach. Każdy z tomów zawiera ok. 30 000 terminów i uzualnych połączeń terminologicznych. W słowniku zrezygnowano z wielu haseł z języka ogólnego. W to miejsce zostały rozbudowane hasła dotyczące bankowości i finansów, marketingu i zarządzania, handlu i reklamy...

 • DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING. FINANCE. LAW
  covers approx. 20000 terms from:
  • penal, adrninistrative and International law, • economics, • finance, • banking and stock exchange, • Insurance, • seaborne and airborne transport.

 • SŁOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ BANKOWOŚĆ. FINANSE. PRAWO
  zawiera ok. 20000 haseł z dziedziny:
  • prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego, • ekonomii, • finansów, • bankowości i obrotu giełdowego, • ubezpieczeń,

 • Słownik teminologii prawniczej i ekonomicznej stanowi próbę zestawienia i opracowania w języku niemieckim i polskim terminologii specjalistycznej z zakresu prawa i ekonomiii oraz nauk interdyscyplinarnych. Słownik zawiera około 45 000 haseł terminów fachowych, wyrażeń i zwrotów z następujących dziedzin...

 • 28.90

  Techniki menedżerskie

  Jan D. Antoszkiewicz, Zbigniew Pawlak

  Opis wybranych metod i technik stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autorzy prezentują je pod kątem skuteczności i efektywności oddziaływania.

 • 45.00»38.90

  Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania

  redakcja naukowa Eliza Frejtag-Mika

  Teoria i praktyka ekonomii stoją wobec wyzwania dostarczenia sprawnych narzędzi diagnozy oraz oceny stanu i możliwości poprawy efektywności gospodarowania. Postęp w tym zakresie jest najczęściej pochodną cząstkowych usprawnień, uzyskanych w wyniku przemyśleń, analiz i stawianych tez...

 • "Na podkreślenie zasługuje oparcie pracy na głębokich studiach źródłowych i na badaniach własnych (...). Propozycje dotyczące udoskonalenia procesu analizy wyników badania, zapewniające możliwość ich wykorzystania do segmentacji rynku, oparto na analizie porównawczej ef ...

 • 47.40

  Transformacja postkomunistyczna

  Jan Winiecki

  Na pytanie, czym jest ta książka, mogę odpowiedzieć: przede wszystkim jest podręcznikiem, wskazującym, jak zmiany instytucjonalne i prowadzona w ich ramach polityka - w przypadkach udanej transformacji - powodowały zmianę systemową i w jej wyniku wprowadzały gospodarkę tych krajów w świat efektywnego wzrostu gospodarczego.

 • Prezentowany zbiór jest interdyscyplinarnym przyczynkiem do ciągle żywych, przynajmniej w środowisku naukowym, dyskusji na temat demokracji. Nie jest systematycznym wykładem, ale właśnie przyczynkiem – pokazującym nowe problemy, nowe oceny, akcentującym przede wszystkim dokonujące...

 • 31.20

  Umowy w handlu krajowym i zagranicznym

  Wojciech Budzyński

  Nowa książka z serii Biblioteka Nowoczesnego Menedżera w trosce o praktyczną przydatność publikacji dla handlowców, menedżerów i prawników – uwzględnia wszystkie zasadnicze zmiany w prawie i zwyczajach handlowych, które zaszły od roku 2010, kiedy to ukazał się cieszący się dużym powodzeniem tytuł Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia.

 • 41.90»35.90

  Unia Europejska

  John Pinder, Simon Usherwood

  Książka przystępnie wyjaśnia, czym jest Unia Europejska oraz jak kształtowało się jej oblicze i co miało na to wpływ. Omówiony został przebieg integracji europejskiej w różnych wymiarach od zakończenia II wojny światowej aż po rok 2007, w tym droga do jednolitego rynku i wspólnej waluty oraz towarzyszące...

 • 48.00»42.90

  Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

  redakcja naukowa Marek Rewizorski

  Książka ma na celu ukazanie czytelnikowi złożonego, wieloaspektowego i nie zawsze zrozumiale prezentowanego w środkach masowego przekazu obrazu Unii Europejskiej, która niedawno stała się pełnoprawną organizacją międzynarodową. Autorzy dokonując analizy w zakresie politologii...

 • 45.00»38.90

  Unia monetarna. Teoria i polityka

  Sławomir I. Bukowski

  Strefa euro została pokazana jako obszar walutowy ze wskazaniem czynników i uwarunkowań, które dzielą ją od tzw. optymalnego obszaru walutowego. Opracowanie to jest podręcznikiem akademickim dla studentów studiów ekonomicznych, ale warto je polecić również studentom stosunków...

 • 34.40

  Urzędnicy i przedsiębiorcy

  Beata Glinka, Przemysław Hensel

  Książka jest efektem szeroko zakrojonego projektu badawczego wśród urzędników polskiej administracji publicznej. Autorzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, na ile prawdziwa jest powszechna opinia polskich przedsiębiorców, że jedną z podstawowych barier prowadzenia biznesu w Polsce jest źle działająca administracja publiczna.

 • 40.40

  Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

  Matysiewicz Justyna

  Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze.

 • Dyfuzja innowacji jest procesem o fundamentalnym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Wdrożenie oryginalnego, innowacyjnego rozwiązania będzie miało niewielki wpływ na przebieg procesów gospodarczych, jeżeli nie zostanie ono upowszechnione w kolejnych podmiotach i krajach oraz nie znajdzie kolejnych zastosowań.

 • Niniejsza książka porusza zagadnienia zarówno planowania wyjścia z inwestycji, jak i zarządzania transakcją. Daje spojrzenie na wszystkie aspekty, z jakimi powinien się zapoznać właściciel przedsiębiorstwa, aby skutecznie zaplanować i zrealizować zakończenie własnej dzi ...

 • Burzliwe dzieje rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu minionych dziesięcioleci zasługują na głębsze badania, bez ograniczania się do powtarzania obiegowych sądów. Błędów popełnionych przed półwieczem nie da się dziś naprawić, a wiedza na temat okresu transformacji ma głównie...

 • 79.00»63.90

  W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa

  Patena Wiktor

  Wycena przedsiębiorstwa, dotychczas kojarzona głównie z jego sprzedażą, obecnie coraz częściej rozpoczyna proces zarządzania wartością. Poszczególne etapy modelu wyceny zostały opisane w wielu książkach. W tej publikacji podjęto jednak próbę przedstawienia koherentneg ...

 • Od czasu opublikowania w 1986 roku książki Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w dziedzinie tworzenia wartości dla akcjonariuszy działo się bardzo wiele. Zadanie monitorowania kierownictw przedsiębiorstw nie osiągających zadowalających wyników, które w latach osiemdziesiątych...

 • Publikacja stanowi oryginalne i udane rozwiązanie istotnego, trudnego i szczególnie aktualnego oraz nowego w polskich warunkach problemu (…)

 • 54.00»45.90

  Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

  Redakcja naukowa Grażyna Trzpiot

  Autorzy koncentrują swą uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze i analizie czynników ryzyka. Omówili zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycji i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii.

 • Czy dolar, będący od wielu dekad walutą rezerwową świata, może w ciągu kilkunastu najbliższych lat stracić ten status na rzecz innej waluty, na przykład chińskiego juana? Co oznacza dla świata postępująca dewaluacja dolara? Czy majaczące w oddali widmo powrotu do parytetu złota - reżimu, w którym wartość waluty uzależniona jest od rezerw tego kruszcu w poszczególnych krajach - stanie się rzeczywistością? W jaki sposób globalizacja, topniejące zasoby surowcowe, deflacja z jednej oraz inflacja z drugiej strony, a także wewnętrzne kłopoty monetarne i fiskalne poszczególnych krajów wpływają na kursy wymiany walut, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy? Czy na świecie naprawdę wybuchła już kolejna wojna walutowa?

 • 79.00»63.90

  Wprowadzenie do ekonometrii

  Koop Gary

  Jeśli chcesz wiedzieć: Jak bardzo zmiana stóp procentowych wpłynie na kurs waluty? O ile więcej osób będzie wybierać transport publiczny, gdy ceny paliwa wzrosną? Jak bardzo ceny mieszkań zależą od perspektyw lokalnego rynku pracy? zapoznaj się z treścią niniejszej ...

 • 53.00»45.90

  Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej

  redakcja naukowa Ewa Mińska-Struzik

  Połączenie doświadczeń dydaktycznych Autorów z wiedzą będącą efektem ich dorobku naukowego zaowocowało podręcznikiem, w którym Czytelnik prowadzony jest od kwestii związanych z handlem zagranicznym i międzynarodowym, przez międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych...

 • Książka jest kompleksowym przewodnikiem po globalnych rynkach finansowych. Adresaci:Kierowana jest zarówno do czytelników poznających świat finansów, jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i utrwalić swoją wiedzę. Publikacja będzie przydatna także osobom blisko wspà...

 • 50.00»42.90

  Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie

  praca zbiorowa pod redakcją Marka Brzezińskiego

  Niniejsza publikacja zawiera przegląd obecnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie oraz nowe perspektywy koncepcyjne, co zostało ujęte w trzy zasadnicze części. W pierwszej - Abecadło przedsiębiorstwa - przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacyjne...

 • Publikacja obejmuje trzy niezwykle ważne obszary tematyczne: system finansowy, ubezpieczenia i wzrost gospodarczy oraz ich wzajemne interakcje.

 • Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowywanie funduszy oraz ich ekonomiczne rezultaty w najważniejszych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • 54.90»45.90

  Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny

  Redakcja naukowa Janusz Bilski

  W książce przeanalizowano zmiany w polskim handlu zagranicznym pod wpływem zmian kursu walutowego. Autorzy skoncentrowali się na: zmianach polskiego reżimu kursowego, wpływie reżimu kursowego na handel zagraniczny, uwarunkowaniach handlu zagranicznego Polski w XXI w., praktyce...

 • 39.40

  Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje. Przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej

  Redakcja naukowa Jan J. Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik

  W książce przeanalizowano mechanizmy oddziaływania procesów rozwoju społecznego na gospodarkę, a szczególnie na skalę obrotów handlowych i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy, powinny wygenerować efekt zwrotny w postaci poprawy jakości życia.

 • W książce przedstawiono całościowe ujęcie problematyki wsparcia dla MSP, obejmujące jego projektowanie, realizację i ocenę wpływu. W warstwie teoretycznej odwołano się do podstaw decydowania, z wykorzystaniem koncepcji zawodności rynku i teorii kosztów transakcyjnych...

 • Monografia jest nowatorsko zaprezentowanym studium politologicznym z obszernymi, wnikliwie zinterpretowanymi odniesieniami do szeroko stosowanej praktyki operacyjnej UE – z uwzględnieniem wojskowych i cywilnych aspektów WPBiO oraz miejsca i roli Polski w tej polityce (…).

 • 44.00»38.90

  Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?

  dr hab. Janina Godłów-Legiędź

  Publikacja jest próbą analizy współczesnej ekonomii z perspektywy metodologii nauk społecznych i historii myśli ekonomicznej oraz najważniejszych dylematów gospodarki światowej. Autorka łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi problemami rozwoju, transformacji, kryzysu i wyboru...

 • Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to podstawa funkcjonowania rynku nieruchomości. Książka stanowi cenne źródło wiedzy niezbędnej do zamawiania, wykonywania i odbioru wyceny. W publikacji przedstawione są współczesne metody szacowania nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców.

 • 65.00»56.90

  Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów

  prof. zw. dr hab. Michał Kolupa, Joanna Plebaniak

  Pod wieloma względami jest to podręcznik wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że jest to ‘trzy w jednym’.  Od dawna marzyło mi się opracowanie podobnego podręcznika. (...). Mimo iż opiniowany podręcznik napisany jest przez dwoje autorów, to udało im...

 • 44.00»38.90

  Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego

  Robert E. Lucas

  Książka prezentuje poglądy jednego z najwybitniejszych żyjących teoretyków ekonomii – Roberta E. Lucasa. Głównym zamierzeniem Autora jest przedstawienie modeli wzrostu gospodarczego, które byłyby w stanie opisać szeroką klasę państw (zarówno biednych, jak i bogatych) i wyjaśnić...

 • 39.20

  Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy

  Stanisław Czaja, Agnieszka Becla, Julia Włodarczyk, Tomasz Poskrobko

  Książka ta przybliża Czytelnikowi najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej ekonomii oraz towarzyszące im wyzwania poznawcze. Pokazuje złożoną genezę myśli ekonomicznej XXI wieku oraz jej wiodące elementy składowe

 • 51.90

  Wzrost

  Jim Stengel

  Książka "Wzrost" w umiejętny sposób wplata ponadczasowe prawdy o ludzkim zachowaniu i wartościach w praktyczny model biznesowy, który opisuje, w jaki sposób można odkrywać, budować, upowszechniać, tworzyć i oceniać swój ideał.

 • Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna to książka, która nie ma swojego odpowiednika nie tylko w literaturze polskiej, lecz także zagranicznej. Autor podjął próbę wskazania zasad, praw i prawidłowości determinujących zagraniczną i międzynarodową politykę ekonomiczną.

 • 52.00»44.90

  Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych

  Redakcja naukowa Urszula Kłosiewicz-Górecka

  W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i - co za tym idzie - zwiększania ich konkurencyjności. To na rynkach lokalnych zachodzą podstawowe zjawiska i procesy oraz relacje podmiotowe wpływające...

 • W książce przeanalizowano związki zachodzące w krótkim i długim okresie między zmianami w produktywności a kształtowaniem się innych zmiennych o kluczowym znaczeniu dla podziału efektów wzrostu gospodarczego między różne grupy społeczne. Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia...

 • 50.00»42.90

  Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

  Janusz Świerkocki

  W najnowszym podręczniku międzynarodowych stosunków gospodarczych. omówione zostały: teoria handlu międzynarodowego, polityka handlowa, międzynarodowe stosunki finansowe, zewnętrzna równowaga gospodarcza. Prof. Janusz Świerkocki każdy rozdział zakończył podsumowaniem...

 • 37.40

  Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju

  Redakcja: Kołodko Grzegorz W.

  Opracowany przez prof. Grzegorza W. Kołodkę zbiór tekstów wybitnych uczonych, praktyków zarządzania i ekspertów odpowiadających na ważne pytania: Jak odwrócić niekorzystne tendencje w gospodarce światowej?

 • 89.00»72.90

  Zarządzanie innowacjami

  Tidd Joe, Bessant John

  Jaki jest przepis na sukces przedsiębiorstwa? Jak osiągnąć znakomite wyniki? Odpowiedź tkwi w magicznym słowie "innowacja". To przedsiębiorstwa podążające z duchem czasu zostawiają konkurencję w tyle. Skuteczne wdrożenie innowacji wymaga jednak ponadprzeciętnej wiedzy, w ...

 • 99.00»79.90

  Zarządzanie międzynarodowe

  Mead Richard, Andrews Tim G.

  Publikacja stanowi wprowadzenie do niezwykle rozbudowanej dziedziny, jaką jest zarządzanie międzynarodowe. Omawia najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem międzykulturowej działalności, m.in. wpływ aspektów kulturowych na zachowania ludzi w miejscu pracy oraz na ...

 • 79.00»63.90

  Zarządzanie międzyorganizacyjne

  Latusek-Jurczak Dominika

  "Bardzo wysoko oceniam wybór tematu badawczego, który nabiera szczególnego znaczenia w istniejącym stanie gospodarki światowej, jak również proponowany zakres badań, w którym autorka stara się przedstawić dotychczasowy stan badań problematyki rozwoju relacji międzyorganiz ...

 • Wymiana międzynarodowa decyduje o wzroście gospodarczym państw. Dla Polski eksport jest niezwykle ważną dziedziną. Coraz więcej firm małych i średnich angażuje się w eksport. Firmy te narażone są na duże ryzyko. Prezentowana książka daje eksporterom narzędzia skutecznego zarządzania...

 • Decyzje inwestycyjne można uznać za najważniejsze decyzje gospodarcze ze względu na stopień, w jakim wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Waga tych decyzji wynika między innymi z tego, że obarczone są one wysokim poziomem ryzyka. W książce zosta� ...

 • Książka powstała na bazie doświadczeń dydaktycznych wynikających z wieloletniego prowadzenia wykładów akademickich z przedmiotu "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw" oraz przedmiotów pokrewnych.

 • 41.40

  Zasady sprawiedliwego podziału dóbr

  Grzegorz Lissowski

  Nieustannie trwają spory o sprawiedliwe zasady podziału dóbr oraz o ocenę dokonanych już podziałów. Oponenci powołują się na różnego typu argumenty, sądząc niesłusznie, że istnieje reguła podejmowania tych ważnych społecznie decyzji, która może być uznana za najsprawiedliwszą. W książce badane są i porównywane własności wielu zasad.

 • We współczesnych naukach ekonomicznych modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Ich wykorzystanie nie pozwala oczywiście na rozwiązanie wszystkich problemów z jakimi borykają się zarówno mikropodmioty, jak i rządy państw w sferze gospodarki, niemniej daje możliwości lepszego zrozumienia zachodzących procesów.

 • 44.00»37.90

  Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich

  redakcja naukowa Dominik Kopiński, Andrzej Polus

  Fatal Transactions to termin określający transakcje, dotyczące szeroko pojętego procesu wydobycia i handlu surowcami naturalnymi pochodzącymi z terenów Afryki, które mają negatywne, a nierzadko wręcz zgubne konsekwencje dla mieszkańców kontynentu.

 • 43.40

  Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys

  Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

  W książce zostały przeanalizowane zmiany zachodzące w otoczeniu instytucjonalnym, będące reakcją na politykę ekonomiczną zastosowaną w reakcji na kryzys finansowy.

 • 40.90

  Ład gospodarczy a współczesna ekonomia

  Redakcja: Pysz Piotr, Grabska Anna, Moszyński Michał

  "Szczególnie w okresach charakteryzujących się występowaniem dysfunkcjonalnych lub niesprawiedliwych ładów gospodarczych idea ładu odpowiadającego istocie rzeczy, czyli ładowi naturalnemu, albo też ordo zyskuje na znaczeniu.

 • W opracowaniu dokonano analizy wskaźników rentowności obrotu, aktywów i kapitałów własnych oraz wskaźników zadłużenia i płynności finansowej.

 • Uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy stały się determinantą obecnej, silnej pozycji przedsiębiorstw handlowych.

 • 52.00»47.90

  Mikroekonomia

  David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbush

  Podręcznik ten - wykorzystywany przez większość renomowanych uczelni zachodnich - zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej ekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Podręcznik obejmuje: wprowadzenie...

 • 49.90»37.90

  Wstęp do ekonomii

  Bogusław Czarny

  Podręcznik wprowadza w zagadnienia współczesnej ekonomii, opisując i wyjaśniając procesy gospodarowania we współczesnym świecie na początku XXI wieku. Nie zawiera on szczegółowego wykładu teorii ekonomii, a jedynie wybrane fragmenty ułożone w spójną, logiczną całość o przejrzystej...

 • 62.90»52.90

  Historia gospodarcza XIX i XX w.

  Janusz Kaliński

  Podręcznik obejmuje historię gospodarczą powszechną XIX i XX w. Autor przedstawił: genezę gospodarki rynkowej; rozwój kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (do 872 r.); monopolizację gospodarki (1874-1914); gospodarkę w czasie I wojny światowej (1914-1918), gospodarkę radziecką...

 • 49.50»44.90

  Gospodarka Polski w XX w.

  Janusz Kaliński, Zbigniew Landau

  Książka jest nowoczesnym podręcznikiem obejmującym syntezę historii gospodarczej Polski XX stulecia. Autorzy wybitni znawcy najnowszych dziejów naszego kraju przedstawili kolejno: gospodarkę ziem polskich pod zaborami i w czasie I wojny światowej, gospodarkę Drugiej Rzeczypospolitej oraz w latach...

 • 56.00»46.90

  Mikroekonomia

  N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor

  Mikroekonomia jest podręcznikiem, który w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej stał się bestsellerem. Książka ta obejmuje materiał wprowadzający do studiowania ekonomii (m.in. dziesięć zasad ekonomii, krótki kurs myślenia jak ekonomista) oraz pełny wykład mikroekonomii, w którym uwzględniono...

 • Upadek jednej z największych w świecie instytucji finansowych w połowie września 2008r. – banku inwestycyjnego z 158-letnią tradycją, „wielkiego” Lehman Brothers, wstrząsnął fundamentami globalnego systemu finansowego, w całej swojej rozciągłości - od Ameryki poprzez Europę aż po najdalsze krańce...

 • 51.00»42.90

  Globalny system pieniężny

  Artur Borcuch

  Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej bankowości oraz umiędzynarodowionym pieniądzu. Wynika to z faktu, iż masy pieniądza...

 • 37.00»32.90

  Bankowość elektroniczna

  Beata Świecka

  Bankowość elektroniczna (BE) w Polsce jest młodą dziedziną jeszcze nie do końca zbadaną, lecz bardzo istotną z punktu widzenia banku, jak i klienta. Niniejsza publikacja stanowi jedną z pionerskich na gruncie polskim prób kompleksowego ujęcia fascynującej problematyki bankowości elektronicznej...

 • 56.00»45.90

  Makroekonomia

  N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor

  Jest to popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek dochodu narodowego, pomiar kosztów życia, produkcja i wzrost; oszczędności, inwestycje i system finansowy, podstawowe...

 • 59.00»49.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Adam Budnikowski

  Jest to najnowszy podręcznik z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, którego lektura pozwoli Czytelnikom dostrzec i zrozumieć zasadnicze problemy internacjonalizacji i globalizacji gospodarek narodowych. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poświęcono są...

 • Podręcznik pozwala opanować i pogłębić wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Wiele uwagi poświęcono w nim m.in. podziałowi pracy, handlowi towarami i usługami, przepływowi czynników produkcji (siły roboczej, kapitału, technologii), cenom międzynarodowym, kształtowaniu się...

 • 55.00»45.90

  Historia gospodarcza powszechna

  Jan Szpak

  Historia gospodarcza powszechna to ciekawa analiza rozwoju dziejów gospodarczych świata od Starożytności do czasów współczesnych. Autor pokazał działalność człowieka od czasów najdawniejszych do najnowszych, skupiając się na najważniejszych problemach i wydarzeniach danego okresu bez...

 • 79.00»69.90

  Ekonomia dla prawników i nie tylko

  Marek Bednarski, Jerzy Wilkin

  Przekazujemy Czytelnikowi nowoczesny podręcznik do ekonomii napisany przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera on podstawy mikro- i makroekonomii oraz zarys wiedzy dotyczącej funkcjonowania: gospodarki narodowej, międzynarodowych ugrupowań integracyjnych i gospodarki...

 • 59.90»52.90

  Ekonomia tom 1

  Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

  Przejrzyste, aktualne i zarazem interesujące wprowadzenie do zasad teorii ekonomii i podstawowych faktów dotyczących amerykańskiego i światowego systemu gospodarczego. Synteza uwzględniająca wszystkie konkurujące szkoły teoretyczne: eklektyzm postkeynesowski, monetaryzm, szkołę racjonalnych...

 • 59.90»52.90

  Ekonomia tom 2

  Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

  Przejrzyste, aktualne i zarazem interesujące wprowadzenie do zasad teorii ekonomii i podstawowych faktów dotyczących amerykańskiego i światowego systemu gospodarczego. Synteza uwzględniająca wszystkie konkurujące szkoły teoretyczne: eklektyzm postkeynesowski, monetaryzm, szkołę racjonalnych...

 • 30.90»32.90

  Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II

  Sean Masaki Flynn

  Zrozum ekonomię w teorii i stosuj jej zasady w praktyce

   

  Ekonomia jeszcze nigdy nie była podana w tak klarowny i zrozumiały sposób! W tej książce znajdziesz informacje na temat historii ekonomii i reguł nią rządzących, kilka kluczowych teorii, a także wyjaśnienie skomplikowanej terminologii.

 • 34.90»29.90

  Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym.

  Małgorzata Łuniewska, Waldemar Tarczyński

  Kompleksowe przedstawienie zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej w inwestycjach giełdowych. Wszystkie rozważania są zilustrowane przykładami z polskiego rynku kapitałowego wraz z prezentacją pełnej procedury analitycznej i obliczeniowej.

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl