Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Finanse

 • 349.20

  Prawo bankowe Komentarz

  Tomasz Grabowski Michał Grabowski Izabela Flakiewicz

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego

 • Publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących dowodu prywatnego w procesie karnym. Przedstawiono problematykę dowodu prywatnego w obcych systemach prawa karnego, a następnie na gruncie teorii i praktyki krajowego procesu karnego.

 • Alimenty. Wydanie 2
  149.00»139.00

  Alimenty

  Jacek Ignaczewski

  Niniejsze opracowanie Alimenty zostało poświęcone alimentom. Poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów składają się na nią ponadto takie zagadnienia jak: administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika, fundusz alimentacyjny...

 • Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są relacje między...

 • 50.00»44.90

  Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera

  Gertruda Krystyna Świderska

  Jak czytać sprawozdanie finansowe. Wydanie 2013 r. Autorka podjęła trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, a czego dowiedzieć się nie można.

 • 43.40

  Finanse przedsiębiorstw

  Beata Kotowska Aldona Uziębło

  Książka "Finanse przedsiębiorstw" (...) jest wartościową pozycją, która powinna być szeroko wykorzystywana przez studentów kierunków: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów

 • 55.00»47.90

  Podstawy bankowości

  Jacek Grzywacz

  Zamiarem autora jest wyjaśnienie w sposób zrozumiały i przystępny istoty operacji bankowych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania. Treść opracowania osadzona jest mocno w realiach gospodarczych Polski, które znacząco wpływają na kształt i rozwój naszego rynku finansowego.

 • 74.90»59.90

  Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki

  M. Panfil, A. Szablewski

  Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna...

 • 58.00»42.90

  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  Witold Bień

  Dział: Finanse przedsiębiorstw. Publikacja zawiera wiadomości niezbędne do ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej i rozwój firmy. Bestseller

 • Publikacja z jednej strony przedstawia ramy konstrukcyjne akredytywy oraz jej regulacje w porządkach prawnych poszczególnych państw, natomiast z drugiej strony, na podstawie tak przyjętych założeń konstrukcyjnych i regulacyjnych podejmuje próbę wskazania możliwie jak najszerszego zastosowania...

 • 60.00»52.90

  BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

  opracowanie merytoryczne Marceli K. Król

  Oryginalne wydanie tej publikacji (UNIDO BOT Guidelines) zostało przygotowane przez UNIDO agendę ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego. UNIDO aktywnie działa na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju przemysłowego, m.in. poprzez wspieranie partnerskich więzi pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

 • 83.00»73.90

  Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki

  Tamara Galbarczyk, Joanna Świderska

  Podręcznik akademicki. Publikacja analizuje działalność operacyjną banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych. M. in. wprowadza w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego, oraz wskazuje miejsce i rolę banków w Polsce.

 • 40.00»35.90

  Bankowe umowy przedsiębiorców

  Mariusz Korpalski

  Książka opiera się na doświadczeniach w pracy autora z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Omówiono w niej normy regulujące zawieranie, zmiany i wykonywanie bankowych umów przedsiębiorców w oparciu o dorobek orzecznictwa i literatury cywilistycznej. Wbrew funkcjonującemu powszechnie...

 • Dzięki temu, że autor książki jest osobą, która większość życia zawodowego spędziła na pełnieniu odpowiedzialnych funkcji w jednostkach gospodarczych, w tym ponad dziesięć lat na stanowisku prezesa zarządu banku, którego był organizatorem, a obecnie jest wykładowca na uczelni...

 • 55.00»46.90

  Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna

  redakcja naukowa Beata Świecka

  W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego...

 • 35.00»29.90

  Budżetowanie w banku komercyjnym

  Zbigniew Korzeb

  Opracowanie nie jest instrukcją dla osób sporządzających budżety, ale raczej zbiorem spostrzeżeń na temat efektywnego przeprowadzenia procesu budżetowania w banku. Intencją autora nie jest także idealizowania budżetowania, ani dostrzeganie jego niedoskonałości. Jest to jedynie...

 • 34.70

  Cykle i wskaźniki koniunktury

  Maria Drozdowicz-Bieć

  Książka jest poświęcona współczesnym cyklom koniunktury, sposobom ich mierzenia oraz rozpoznawania wczesnych sygnałów nadchodzącej recesji i ożywienia gospodarczego. Omawia procesy przyczynowo-skutkowe pojawiające się w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego.

 • 45.00»39.90

  Decyzje finansowe firmy. Metody analizy

  Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak

  Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów i praktyków gospodarczych, a więc - w zamyśle autorów - ma charakter podręcznikowo-poradnikowy Studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania mogą traktować opisane zagadnienia jako zbiór przypadków zastosowania...

 • Książka jest jedną z nielicznych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęconych tematyce deficytu budżetu państwa i długu Skarbu Państwa. Usystematyzowano w niej pojęcia związane z deficytem budżetowym i długiem Skarbu Państwa (jako częścią długu publicznego)...

 • 49.00»42.90

  Europejskie prawo podatkowe

  Rafał Lipniewicz

  Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach członkowskich – poprzez prezentację aktów prawa unijnego przyjętych w celu harmonizacji przepisów prawa podatkowego państw UE.

 • 49.00»42.90

  Federalizm fiskalny w teorii i praktyce

  redakcja naukowa Krystyna Piotrowska-Marczak

  Rozważania autorów koncentrują się wokół wzajemnych implikacji federalizmu skalnego i procesów decentralizacji nansów publicznych. Uwypuklili oni najistotniejsze aspekty badawcze w problematyce skalizmu federalnego, zaliczając do nich zagadnienia: decentralizacji kompetencji i zadań publicznych...

 • 39.00»34.90

  Finanse dla niefinansistów

  dr Krzysztof Bednarz

  Finanse dla niefinansistów to podstawowy podręcznik pisany głównie z myślą o studentach kierunków ekonomicznych szkół wyższych, zwłaszcza pierwszego stopnia, jako materiał do ćwiczeń. Może być on również przydatny uczniom średnich szkół ekonomicznych...

 • Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych.

 • 49.00»42.90

  Finanse. Zarys wykładu.

  Wiesław Szczęsny

  Książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których problematyka finansów przedstawiona została w sposób możliwie zwięzły, obejmuje m.in. następujące zagadnienia: pieniądz jako zasób kapitału, komponenty systemu finansowego, rola finansów publicznych we współczesnej gospodarce...

 • 80.00»67.90

  Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków.

  redakcja naukowa Marek Panfil

  Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, począwszy od inwestycji kapitałowych funduszy venture capital, przez pożyczkę, do emisji akcji w drodze pierwszej oferty publicznej oraz emisji obligacji korporacyjnych.

 • 50.00»42.90

  Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki

  redakcja naukowa Beata Filipiak i Jerzy Węcławski

  Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje cykl monograi pod wspólnym tytułem „Studia Finan­sów i Bankowości”. Autorami poszczególnych pozycji są pracownicy naukowi katedr nansów i bankowości uczelni ekonomicznych. Niniejsza monograa jest kolejną w tym cyklu.

 • 90.00»76.90

  Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych

  redakcja naukowa Jan Turyna, Wiesław Szczęsny

  Książka zawiera referaty zgłoszone na konferencji naukowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych", która odbyła się we wrześniu 2003 r. Treść publikowanych referatów pod redakcją naukową Jana Turyna i Wiesława...

 • 28.00»23.90

  Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa

  Paweł Niedziółka

  Opracowanie jest pierwszą publikacją książkową poświeconą wyłącznie funduszom hedgingowym, nazywanym w literaturze również funduszami arbitrażowymi. Stanowi kompendium wiedzy o genezie, rynku oraz zasadach funkcjonowania funduszy hedgingowych.

 • 89.00»78.90

  Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności

  Redakcja: Tomasz Kierzkowski

  Książka jest komentarzem do rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Jest to najważniejszy unijny akt prawny dotyczący...

 • W książce w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe kwestie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Pokazano ewolucję istoty i roli tego segmentu na tle zmian w otoczeniu rynkowym. Nowatorskie ujęcie problematyki rozwoju MSP w krajach Unii...

 • 45.00»38.90

  Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym

  Stanisław Flejterski, Przemysław Pluskota, Iwona Szymczak

  Ważną cechą tej pracy jest połączenie rozważań ekonomiczno-finansowych z prawnymi. Pozostałymi jej walorami są: poświęcenie uwagi kwestii ryzyka kredytowego, ukazanie obu części rynku poręczeniowego, jak i popytowej, ukazanie korzyści i kosztów rozwoju rynku usług...

 • 50.00»42.90

  Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty

  Beata Filipiak, Jerzy Ruszała

  Książka stanowi obszerne i wieloaspektowe studium teoretyczno-poznawcze i analityczne miejsca oraz roli instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości w środowisku lokalnym. Odznacza się oryginalnym i nowatorskim podejściem do problematyki kształtowania relacji między...

 • Kolejne wydanie cenionego opracowania, które zawiera dostosowane do różnych operacji i przedsięwzięć finansowych zasady rachunku odsetek prostych i złożonych, ustalania przyszłej i aktualnej wartości (dyskonto) pieniądza, ratalnych spłat pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania itp.

 • 30.00»25.90

  Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami - materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii

  Lucyna Jachimowska-Jaskólska, Marcin Targosz, Filip Grzegorczyk

  Dział: Prawo. Publikacja ma charakter pomocy dydaktycznej do nauki prawa bankowego. Obejmuje ona zagadnienia zarówno publicznoprawne jak i prywatnoprawne, dzięki czemu stanowi przykład względnie całościowego opracowania. Książka skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych.

 • 40.00»33.90

  Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej

  Tomasz Niepytalski

  Podstawowym założeniem publikacji jest wskazanie źródeł i pierwowzoru konsorcjum, tym samym pokazanie konsorcjum wczoraj, dziś i jutro…, a także znalezienie odpowiedzi na pytania: kiedy i po co utworzyć i wykorzystać konsorcjum, pokazanie okoliczności zaistnienia konsorcjum, stron umowy...

 • Książka jest poradnikiem dla osób zarządzających małymi i średnimi firmami, które poszukują dodatkowych źródeł finansowania działalności bieżącej lub planowanego rozwoju. Autorka omawia specyfikę poszczególnych form finansowania ze wskazaniem wynikających z potencjalnych korzyści...

 • 48.00»42.90

  Marketing banku

  Jacek Grzywacz

  W książce omówiono kluczowe elementy działalności marketingowej banku, analizowanej w aspekcie praktycznych doświadczeń tych instytucji. Jest to kompendium wiedzy na temat zasad przygotowywania i prowadzenia skutecznej strategii marketingowej, w której obok sukcesów...

 • 45.00»38.90

  Marketing w działalności banku

  Jacek Grzywacz

  Na wstępie określono istotę marketingu w działalności banku i omówiono jego podstawowe cechy. Zwrócono również uwagę na specyfikę tej działalności z punktu widzenia poszczególnych cech usługi finansowej klienta oraz samego banku. Na tym tle sformułowano główne zasady tworzenia strategii...

 • 40.00»33.90

  Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym

  redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska

  W publikacji przedstawiono rolę społeczno-gospodarczą, jaką pełnią współcześnie mikrokredyty oraz ocenę doświadczeń europejskich w tworzeniu systemów mikrofinansów. Opracowanie ma za zadanie ukazać specyfikę mikrokredytu jako instrumentu finansowego, wyodrębnić jego cechy...

 • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników reguluje zasady rejestrowania i przetwarzania informacji dotyczących podatników oraz nadania im numerów identyfikacji podatkowej NIP. Każdy podatnik zobowiązany jest do stosowania jej uregulowań. Nieprawidłowe wypełnienie...

 • W książce przedstawiono funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa oraz wykazano, w jaki sposób państwowy charakter własności determinuje działanie tych mechanizmów.

 • 39.90

  O wartości zaufania

  Katarzyna Żądło

  Książka przedstawia fundamentalną rolę zaufania z perspektywy przedsiębiorstwa i jego obecności na rynku kapitałowym. Ponadto omawia wpływ zaufania (dla którego kluczowe znaczenie ma komunikacja z inwestorami) na wycenę przedsiębiorstwa.

 • Książka skłaniała do refleksji nad złożonością zagadnień odpowiedzialności banku komercyjnego, ujmowanych z różnych punktów widzenia. Ma ona uświadomić wielość i różnorodność przekrojów, w których rozpatrywana może być odpowiedzialność współczesnego banku komercyjnego, pokazać bogactwo...

 • 38.00»32.90

  Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora

  Katarzyna Kreczmańska-Gigol

  Brak przejrzystości opłat faktoringowych jest jedną z przeszkód i barier dla szyb­szego rozwoju faktoringu w naszym kraju. Przedsiębiorcy, nie znając mechanizmu wyceny transakcji, podchodzą nieufnie do usługi faktoringu tego rodzaju. W ocenie opłacalności transakcji faktoringowych dla klienta...

 • 42.00»36.90

  Outsourcing w bankach komercyjnych

  Anna Korzeniowska

  Intensywne tempo rozwoju rynków outsourcingu na świecie przekłada się na zainteresowanie podmiotów krajowych tą formą usługi. Jednak problematyka wykorzystania outsourcingu w bankach w Polsce nie doczekała się szczegółowych opracowań. Przedstawione w książce badania wskazują, że...

 • 65.00»55.90

  Podstawy finansów i bankowości

  Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz

  Celem przyjętym przez autorów jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu finansów i bankowości. Zawarte w publikacji terminy i zagadnienia są podstawą do studiowania i rozszerzania wiedzy z takich przedmiotów, jak np.: makro i mikroekonomia, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, polityka...

 • W publikacji przedstawiono realia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej na tle procesu globalizacji. Książka profesora Andrzeja Buszko jest cennym opracowaniem. Po pierwsze przedstawiono w niej w sposób jasny i poglądowy szereg wiadomości...

 • W książce omówiono specyczny sposób nansowania inwestycji, jakim jest project nance, wskazano na możliwości jego przeniesienia na grunt polskiej praktyki. Autorka zajęła się także analizą ryzyka towarzyszącego inwestycjom nansowanym tą metodą. Project nance, metoda znana i stosowana...

 • 48.00»42.90

  Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego

  redakcja naukowa Jerzy Nowakowski, Teresa Famulska

  Część pierwsza dotyczy rozważań dotyczących banków jako instytucji zaufania publicznego w skali międzynarodowej, w zakresie których szczególne miejsce zajmują prace Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Część druga otwierają rozważania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu...

 • 55.00»48.90

  Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej

  redakcja naukowa Wiesława Przybylska-Kapuścińska

  W książce przedstawiono w szerokiej perspektywie przegląd najbardziej aktualnych poglądów teoretycznych oraz analiz poświęconych zagadnieniom bankowości centralnej i funkcjonowania polityki pieniężnej. Wyróżnia ją kompleksowa ocena instytucjonalnej i operacyjnej polityki monetarnej...

 • 39.00»34.90

  System podatków i opłat samorządowych w Polsce

  Magdalena Miszczuk

  Rosnące znaczenie dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w sytuacji gdy korzystają one z władztwa podatkowego, jest jednym z ważniejszych przejawów decentralizacji finansów publicznych – procesu, jaki zachodzi w wielu współczesnych państwach.

 • W ostatnich latach rola finansów znacznie wzrosła, a jednocześnie poważnemu wzbogaceniu uległ ich język. Wiele pojęć z dziedziny finansów nie zawsze jest jednoznacznie zdefiniowane, co utrudnia studiowanie tej dyscypliny, a także posługiwanie się nimi w praktyce. Stanowiło to przesłankę dla...

 • 38.00»33.90

  Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej

  Sylwia Wojciechowska-Filipek

  Książka systematyzuje i przybliża problematykę wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach bankowych. Tematyka ta jest przedstawiona w sposób prosty i przejrzysty, aby była zrozumiała i przydatna nie tylko dla osób zajmujących się tym obszarem zawodowo, ale również dla...

 • Praca autorstwa Zbigniewa Korzeba jest wysoce wartościowym dziełem naukowym oraz dotyczy przedmiotu, który w Polsce jest bardzo interesujący z punktu widzenia naukowego, a jest jeszcze mało rozeznany. Wprawdzie na rynku polskim są książki z zakresu fuzji i przejęć pisane przez polskich autorów...

 • Problematyka książki obejmuje dwa obszary teoretyczne: tożsamość organizacyjną oraz instytucjonalizm organizacyjny. Część empiryczna jest poświęcona sektorowi banków spółdzielczych w Polsce. Książka zainteresuje praktyków i naukowców badających relacje między zmianami otoczenia a reakcjami organizacji – w jakim stopniu są one wymuszane, kiedy są wynikiem naśladownictwa oraz jaki jest zakres swobody podmiotu w prowadzeniu działalności.

 • 40.00»35.90

  Wiarygodność banku centralnego

  Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Wiarygodność banku centralnego stała się istotną charakterystyką uwzględnianą we współczesnej makroekonomii. Koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki wiarygodności banku centralnego prowadzą do wniosku, że poprawia ona skuteczność realizowanej polityki pieniężnej.

 • 65.00»55.90

  Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

  Kamilla Marchewka-Bartkowiak

  Głównym celem książki jest analiza trzech koncepcji zarządzania długiem Skarbu Państwa (portfelowej, stabilizacyjnej oraz bilansowej) na podstawie współczesnej teorii, doświadczeń międzynarodowych oraz rozwiązań proponowanych przez organizacje międzynarodowe, jak OECD, MFW i...

 • Międzynarodowy rynek walutowy oferuje niezwykłe okazje finansowe wszystkim, którzy są gotowi na przeżycie zyskownej przygody. Dzięki oszałamiająco szybkiemu rozwojowi technologii oraz powszechnemu dostępowi do internetu również i Ty możesz samodzielnie handlować walutami - 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu.

 • Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście dostrzegają znaczenie aktywów niematerialnych, choć ciągle nie wykorzystują ich skutecznie.

 • 79.00»67.90

  Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

  redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol

  Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zachowywanie przez przedsiębiorstwa płynności finansowej. Zarządzanie płynnością finansową...

 • Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami.

 • 47.40

  Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

  Redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska

  Autorami książki są nauczyciele akademiccy, mający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego. Dlatego też treść niniejszej publikacji traktować można jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa.

 • 56.90»48.90

  Analiza finansowa banku

  Adam Kopiński

  Minimalizowanie podejmowanego ryzyka, możliwość eliminowania skutków błędnych decyzji, obiektywność ocen sytuacji finansowej banku w coraz większym stopniu zależą od umiejętności analizy danych prezentowanych m.in. w sprawozdaniach finansowych. Zajmuje się tym analiza finansowa, której...

 • 44.00

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski

  Podstawowym celem książki jest analiza finansowa ujęta w szerokim kontekście, tj. wskazująca na konieczność zebrania informacji finansowej wraz z informacjami z otoczenia przedsiębiorstwa, zrozumienia strategii działania (modelu biznesowego) przedsiębiorstwa, położenia nacisku na interpretację występujących w przedsiębiorstwie zjawisk finansowych w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jego działania.

 • 44.90»38.90

  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

  Lech Bednarski

  Analiza finansowa jest praktyczną metodą oceny firmy -- pomiarem jej efektywności i kondycji. W najnowszym zaktualizowanym wydaniu książki omówiono szeroki krąg zagadnień z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie i opanowanie...

 • 94.90»79.90

  Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem (tom 1, tom 2)

  Frank K. Reilly, Keith C. Brown

  Jest to jeden z najlepszych podręczników dotyczący inwestowania na rynkach finansowych i zarządzania portfelem inwestycyjnym, wykorzystywany przez wiele renomowanych uczelni zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Autorzy wszechstronnie omówili podstawy inwestowania i najnowszą teorię w tym...

 • 54.00»47.90

  Analiza kursu walutowego

  dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, dr Michał Rubaszek, dr Dobromił Serwa

  Od ponad stu lat ekonomiści próbują formułować i weryfikować różnego typu hipotezy badawcze odnośnie mechanizmów i przyczyn wahań kursów walutowych. Recenzowana monografia doskonale wpisuje się w nurt tych badań. Autorzy przedstawili w niej wyniki ekonometrycznej weryfikacji hipotez...

 • 59.00»52.90

  Analiza rynków finansowych

  Oskar Starzeński

  Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki. Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem...

 • 44.90

  Analiza techniczna dla bystrzaków

  Barbara Rockefeller

  Giełdy zrodziły liczne fortuny, ale stawały się też przyczyną spektakularnych bankructw. W ciągu dnia osiągają niebotyczne wręcz obroty, a wieczorem… A wieczorem, jak to w życiu bywa, jedni świętują zysk, a inni opłakują straty. Co zrobić, żeby znaleźć się w tej pierwszej grupie? Co trzeba wiedzieć, żeby wieczór spędzać przy kominku z lampką wina?

 • O niewielu opracowaniach można powiedzieć, że są zdecydowanie najlepsze w swojej dziedzinie, a właśnie tak jest od lat w przypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna J. Murphyego. Ta klasyczna pozycja, ukazuje się tym razem w nowej, zmienionej, uaktualnionej i rozszerzonej postaci. Bestseller

 • 36.00»29.90

  Analiza wartości przedsiębiorstwa

  Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski

  Głównym celem opracowania jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i technik analizy wartości przedsiębiorstwa oraz wskazanie, które z tych metod wydają się najkorzystniejsze we współczesnych warunkach gospodarczych.

 • W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank – przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych podmiotów.

 • 34.40

  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

  Redakcja: Gumińska Barbara, Marchewka-Bartkowiak Kamilla, Szeląg Barbara

  Książka "Audyt wewnętrzny" i kontrola zarządcza zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.

 • Rozdział pierwszy podejmuje problemy związane z przedmiotowym i podmiotowym zakresem transakcji banku centralnego na współczesnym rynku pieniężnym. Uwaga została skupiona na analizie jego segmentów i zasadniczych cech. Rozważania dotyczą również ewolucji zadań banku...

 • 40.00»35.90

  Bank centralny w Polsce

  redakcja naukowa Joanna Świderska

  Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty. Analiza aspektów funkcjonowania banku centralnego w Polsce i jego relacji z otoczeniem, szczególnie istotnych z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej i makroekonomicznej. Zawiera rozważania teoretyczne oraz praktyczne informacje. Polecamy!

 • 61.40

  Bank lokalny

  Anna Zalcewicz

  Autorka dokonała analizy i oceny konstrukcji regulacyjnej banku lokalnego w polskim systemie prawnym, obejmując prezentację rozwiązań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej państw członkowskich.

 • Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys.

 • 62.90»53.90

  Bankowość

  Zbigniew Dobosiewicz

  Autor przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach — bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział, a niekiedy nawet podrozdział mógłby zostać uzupełniony i przekształcony w osobną książkę. Dlatego też niniejszą pracę należy traktować jako...

 • 51.90

  Bankowość

  Redakcja: Zaleska Małgorzata

  Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli banków.

 • 29.90

  Bankowość elektroniczna

  Beata Świecka

  Bankowość elektroniczna (BE) w Polsce jest młodą dziedziną jeszcze nie do końca zbadaną, lecz bardzo istotną z punktu widzenia banku, jak i klienta. Niniejsza publikacja stanowi jedną z pionerskich na gruncie polskim prób kompleksowego ujęcia fascynującej problematyki bankowości elektronicznej. Prezentuje najciekawsze - zdaniem autorki - zagadnienia z tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

 • 34.40

  Bankowość elektroniczna w Polsce

  Artur Borcuch

  Bankowość elektroniczna to z jednej strony usługi związane z dostępem do konta bankowego przez Internet, z drugiej zaś karty płatnicze.

 • 47.90

  Bankowość korporacyjna

  Maciej S. Wiatr

  Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • 49.90»42.90

  Bankowość. Zagadnienia podstawowe

  Małgorzata Iwanowicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka

  Podręcznik odpowiada programom wykładu bankowości na studiach licencjackich. Ze względu na szeroki przegląd problematyki związanej z bankowością jako nauką o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu polecamy go również studentom na poziomie magisterskim oraz praktykom...

 • Bezpieczeństwo systemu bankowego nie jest dobrem danym raz na zawsze. Wymaga systematycznej i kompleksowej analizy otoczenia – zagranicznego i krajowego. Autor niniejszej książki właściwe formułuje wnioski, pisząc, że w świetle doświadczeń ostatniego światowego kryzysu...

 • Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji przedstawia zasady i formy sporządzania bilansu oraz dodat­kowych zestawień wyjaśniających jego pozycje (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), które będą zaspokajały potrzeby informacyjne różnych użytkowników.

 • 45.00»39.90

  Biznes po prostu

  Leszek Czarnecki

  „Biznes po prostu” jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzić się w biznesie, jak i tych, którzy już prowadzą małe firmy i szukają pomysłu na ich rozwinięcie. Adresowana jest również do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i starają się utrzymać pozycję lidera...

 • 55.00»49.90

  Biznes po prostu - w twardej oprawie

  Leszek Czarnecki

  „Biznes po prostu” jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzić się w biznesie, jak i tych, którzy już prowadzą małe firmy i szukają pomysłu na ich rozwinięcie. Adresowana jest również do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i starają się utrzymać pozycję lidera...

 • Świat podlega nieustannym zmianom - szczególnie boleśnie odczuliśmy to wskutek finansowej bessy prześladującej nas w ostatnich latach. A jednak są pewne zasady, które mimo wielu nowych i bezprecedensowych wydarzeń pozostają stałe i nienaruszalne. O nich właśnie traktuje ta książka. Zawiera ona dziesięć fundamentalnych "przykazań" odnoszących się do biznesu i pieniędzy, które dziś stały się aktualne jak nigdy dotąd. Łącząc historie z życia współczesnych biznesmenów z własnymi doświadczeniami zawodowymi oraz mądrością Tory i talmudycznymi zaleceniami, rabin Daniel Lapin zręcznie wyjaśnia istotę każdego przykazania i pokazuje, jak je stosować, aby odnosić sukcesy finansowe bez względu na okoliczności, przeszkody i historyczne zmiany.

 • 36.90

  Buchalter ułomny

  Piotr Gasparski

  Psychorachunkowość, pojęcie wprowadzone przez autora publikacji, to system czynności poznawczych, dzięki którym człowiek radzi sobie z finansami: księguje i przelicza pieniądze. Książka przedstawia zasady psychorachunkowości w sposób kompleksowy.

 • 46.00»39.90

  Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania

  Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Owsiaka

  Problematyka efektywnego zarządzania działalnością samorządu terytorialnego zyskuje w Polsce coraz większą rangę. Władze samorządowe zaczynają doceniać ekonomiczne i społeczne aspekty swojej pracy. Osiągnięcie zamierzonych celów przez samorządy nie jest możliwe bez nowoczesnego systemu zarządzania...

 • 42.00»36.90

  Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie

  Wiesław Szczęsny, Jan Śliwa

  Budżetowanie jest metodą zarządzania przedsiębiorstwem. Przyczynia się do skutecznego osiągania jego celów, poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz wyników działalności w danych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Książka składa się z ośmiu rozdziałów...

 • Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych to pierwsza na polskim rynku wydawniczym praca przedstawiająca relacje prawa bilansowego, podatkowego, karno-skarbowego i cywilnego dotyczące fałszowania dokumentów. Opisano w niej nie tylko zjawisko, przyczyny i skutki oszustw...

 • Książka jest pierwszym kompleksowym ujęciem tematu cash management w grupach kapitałowych w polskiej literaturze fachowej. Autor przedstawia typowe dla grup narzędzia wspierające zarządzanie gotówką, a także typowe formy współdziałania spółek w tym obszarze.

 • 30.00

  Catalyst - odkryj rynek obligacji

  Adam Jagielnicki

  Sprawdzona inwestycja na niepewne czasy

 • W podręczniku zostały przedstawione uwarunkowania rozwoju centrów offshore, próbujących znaleźć swoje miejsce na globalnych rynkach finansowych. W krajach (na terytoriach) offshore sektor finansowy ma duży udział w tamtejszych gospodarkach i znacząco przewyższa ich potrzeby (odbiorcami...

 • Transakcje z podmiotami powiązanymi to tradycyjnie jeden z istotnych obszarów zainteresowania fiskusa. Nie zawsze jasne regulacje normatywne w tym zakresie powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się do wzrostu poziomu ryzyka podatkowego...

 • 67.90»57.90

  Controlling w działalności przedsiębiorstwa

  red. nauk. Edward Nowak

  Controlling jest nowoczesną koncepcją zarządzania organizacjami gospodarczymi w warunkach rosnącej konkurencji i dużej zmienności otoczenia. W książce przedstawiono zindywidualizowane podejście do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, które jest realizowane przez controlling w układzie funkcji...

 • Autorka umiejętnie przedstawia kwestię corporate governance w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej, która stanowi bardzo ważny nurt współczesnej ekonomii. Czytelnik jest wprowadzony w zagadnienia teorii kontraktów, teorii agencji, kosztów transakcyjnych.

 • Credit rating jest systemem szacowania ryzyka inwestycyjnego na rynku finansowym, co często decyduje o bezpieczeństwie operacji finansowych. Autorka przedstawiła w prezentowanej książce:
  * współczesny rynek finansowy, * ryzyko w działalności gospodarczej...

 • "Statman jest jednym z pionierów dziedziny finansów behawioralnych, a jego książka Czego naprawdę chcą inwestorzy? powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich inwestorów oraz ich finansowych doradców!
  Znaleźć w niej można mistrzowską analizę licznych pułapek i wyzwań, przed jakimi stają dziśuczestnicy rynku".

 • 41.40

  Czynniki polityczne w bankowości

  Krzysztof Jackowicz

  Korzystając z ogromu danych empirycznych autor pyta o związki i wzajemne relacje między bankami, czyli światem pieniędzy a światem polityki. I odpowiada: te związki i relacje istnieją, to jest realne zjawisko i można je udokumentować i empirycznie zweryfikować. Czytelnika zainteresuje fakt, że badania nad tym fenomenem zaczęto prowadzić na większą skalę dopiero po 2005 roku, co nadaje książce walor unikalności i oryginalności.

 • 36.90

  Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

  Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow

  Jest to książka, która może być przydatna dla studentów studiujących na kierunkach finansowych, a także menedżerom, którzy chcą zgłębić wiedzę dotyczącą skomplikowanych procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

 • 38.90

  Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Problemy i zadania

  Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow

  Z pewnością nie ma na rynku wydawniczym zbyt wielu dobrych podręczników do ćwiczeń z „finansów przedsiębiorstw” i „zarządzania finansami w przedsiębiorstwie”. Książka Anny Motylskiej-Kuźmy i Joanny Wieprow wypełnia tę lukę. Na uwagę zasługuje bardzo dobry – pod względem dydaktycznym – układ każdego z rozdziałów i podrozdziałów.

 • Celem tej książki jest wyposażenie Cię w wiedzę oraz przytoczenie przykładów doświadczeń z życia wziętych, które sprawią, że zaczniesz tak inwestować pieniądze, aby przynosiły korzyści Tobie, a nie innym ludziom lub instytucjom. Oczywiście Twojemu maklerowi nie do końca się to spodoba, ale… nie martwmy się tym przedwcześnie, bo nadszedł czas, żebyś w końcu zadbał o swój własny interes.

 • "Problematyka pracy dotycząca dylematów związanych z szacowaniem premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw należy do bardzo oryginalnych i bardzo rzadko występujących w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Problemy związane z wyceną przedsiębiorstw i rozmaitymi aspektami tej wyceny, a w szczególności wartości kontroli nad spółką należą do kluczowych zagadnień z punktu widzenia szacowania wartości majątku, który w polskiej gospodarce w ostatnim dwudziestoleciu w większości przeszedł w ręce prywatne [...].

 • 59.50

  Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

  Redakcja naukowa: Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka Dylematy wyceny przedsiębiorstwa jest kolejną pozycją Wydawnictwa Poltext z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych redaktorów naukowych (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i praktyków (otrzymała kilka nagród i wyróżnień) oraz jest wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i w szkoleniach z tematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

 • Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną działającymi na podstawie ustawy z dnia 29.08.97r „Prawo bankowe”

 • 42.90

  Dłużne papiery wartościowe

  Kamil Liberadzki

  Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji.

 • W prezentowanej publikacji Autorka dokonuje krytycznej oceny powszechnie stosowanych metod oceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W ocenie tej stosuje klasyczne modele wyceny, wykorzystując stochastyczny czynnik dyskontujący, oraz przeprowadza...

 • Prawidłowa i wyczerpująca ocena efektywności funduszy inwestycyjnych powinna obejmować analizę pod względem technicznym i fundamentalnym. Tylko w ten sposób można dokonać trafnych wyborów alokacyjnych dotyczących tych funduszy. Z książki czytelnik dowie się...

 • 37.90

  Egzotyczne opcje finansowe

  Izabela Pruchnicka-Grabias

  Autorka przedstawia, na trafnie dobranych przykładach, zasady działania opcji niestandardowych, ich wycenę oraz możliwości zastosowania. Dowodzi, iż odpowiednio skonstruowane egzotyczne kontrakty opcyjne stanowią często tańsze i mniej skomplikowane od instrumentów klasycznych narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym.

 • 56.90»48.90

  Ekonomiczna wartość dodana

  Ewa Maćkowiak

  Współczesne przedsiębiorstwa nastawione są przede wszystkim na maksymalizację swojej wartości, a co za tym idzie - także dochodu dla właścicieli. Ważne jest więc stosowanie jednoznacznego wskaźnika, który umożliwiałby obiektywną ocenę kondycji finansowej firmy, a jednocześnie byłby podstawą...

 • Publikacja stanowi głos środowiska naukowego ekonomistów i prawników - specjalistów finansów publicznych i prawa finansowego - w dyskusji na temat możliwości i kierunków naprawy finansów publicznych. Tym razem uwagę skoncentrowano na racjonalizacji wydatków publicznych.

 • 54.00»45.90

  Ekonomika bankowości

  Kent Mathews, John Thomson

  Podręcznik przeznaczony dla studentów rozpoczynających dopiero naukę bankowości. Autorzy rozpoczynają wykład od klasycznego wprowadzenia do problematyki pośrednictwa finansowego i roli banków w tym obszarze, by w dalszych fragmentach pracy skoncentrować się kolejno na: rodzajach operacji...

 • 59.90»52.90

  Elementy nauki o finansach

  Krzysztof Jajuga

  Spośród dyscyplin nauk ekonomicznych finanse wyróżniają się bardzo dynamicznym rozwojem, jeśli chodzi o tworzone narzędzia teoretyczne. Ważne jest również to, że nowe teorie są szybko weryfikowane, dzięki wykorzystaniu ich w praktyce. Podstawowe pojęcia i kategorie finansowe, które występują...

 • 45.90»39.90

  Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne

  Marcin Jędrzejczyk

  W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię ekonomiczną - wartość godziwą - która jest rozszerzeniem pojęcia wartości rynkowej. Przyjmując wszystkie zalety pomiaru w wartości rynkowej, wartość godziwa umożliwia również wycenę w przypadkach, w których aktywny rynek na dany...

 • Co generuje większy zysk i pomyślność jednostek i społeczności: troska o interes własny czy dbanie o interes wspólny? Ten dylemat towarzyszył ludziom od dawna. Ale dlaczego dać się uwięzić pomiędzy tymi dwiema skrajnościami? Często najefektywniejsza bywa trzecia droga, wyjście w inny wymiar...

 • 31.30

  Europejskie prawo zamówień publicznych

  Michał Wieloński

  Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność europejskich zamówień publicznych, stosując metodologię austriackiej szkoły ekonomicznej.

 • Przedmiotem pracy jest koncepcja wykorzystania badań ewaluacyjnych w planowaniu wydatków publicznych na zadania oświatowe, dzięki której uzyskujemy informację o efektywności wykorzystania funduszy publicznych przeznaczonych na zadania oświatowe oraz o skuteczności...

 • W publikacji dokonano analizy i oceny wielkości i struktury wydatków jednostek samorządu terytorialnego w warunkach postępującej decentralizacji zadań publicznych, a zasadnicze kwestie, wokół których koncentruje się jej problematyka, sprowadzają się do poszukiwania...

 • 57.40

  Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza

  Artur Borcuch

  Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człoweika. Wpływ ten w okresie ostatnich dekad uległ znacznemu zdynamizowaniu przyczyniając się do wzrostu liczby transakcji realizowanych po niższym koszcie.

 • 24.20

  FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

  red. Jacek Grzywacz

  siążka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa.

 • 27.50

  FOREX dla bystrzaków. Wydanie II

  Mark Galant, Brian Dolan

  Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy świata. Kiedyś dostępny tylko funduszom hedgingowym, bankom i międzynarodowym korporacjom, dla niewielkich inwestorów był odległy niczym terra incognita. Jednak wraz z rozwojem internetu możliwość aktywnego uczestniczenia w grze na rynku walutowym zapukała do drzwi dziesiątek tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów.

 • 43.00»37.90

  Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym

  Anna Rogacka-Łukasik

  Publikacja poświęcona została zagadnieniom związanym z umową factoringu zarówno w obrocie krajowym, jak również międzynarodowym. Dla dokładnego zbadania zagadnienia factoringu omówiono korzenie factoringu, podmioty w nim uczestniczące oraz jego zakres przedmiotowy. Przeanalizowana...

 • Publikacja jest poświęcona trzem ważnym procesom finansowym-zarządzania, zarządzania zobowiązaniami i kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie.
  Łączy je faktoring jako instrument, który może być w tych procesach wykorzystywany.

 • 48.00»42.90

  Faktoring w Polsce 2010. Analiza, rynek, perspektywy

  redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol

  Faktoring w ciągu 20 lat funkcjonowania w Polsce stał się usługą bardziej znaną i dostępną. W publikacji opisano rynek faktoringu w Polsce i jego perspektywy, a także zawarto wnioski z badań empirycznych prowadzonych przez studentów SGH w ramach prac naukowych pod kierunkiem...

 • 49.00»42.90

  Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem

  Redakcja Naukowa: prof. dr hab. Wiesław Szczęsny

  Jest to trzecie wydanie książki, które w stosunku do poprzednich zostało w dużym stopniu zmienione, zarówno pod względem samego układu, jak i treści. Książka została podzielona na sześć części, w których omówiono następujące zagadnienia: podstawy decyzji inwestycyjnych, metody oceny...

 • 60.00»52.90

  Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej

  redakcja naukowa Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski

  Treść książki podzielona została na dwie części. W ramach pierwszej przedstawiono problematykę z zakresu finansów publicznych, sektora publicznego oraz finansów publicznych ponadnarodowych. Część druga obejmuje zagadnienia systemu bankowego, instytucji i instrumentów rynku finansowego...

 • 64.90»53.90

  Finanse i rachunkowość

  Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

  Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy z finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione: rachunkowość jako system informacyjny firmy, konto jako podstawowe urządzenie księgowe,  koszty i ich ujęcie ewidencyjne, ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego...

 • 31.40

  Finanse i rachunkowość budżetowa

  Redakcja: Gabrusewicz Tomasz, Nowak Liliana, Marchewka-Bartkowiak Kamilla

  Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.

 • 49.00»43.90

  Finanse i rozliczenia międzynarodowe

  dr Aneta Kosztowniak, dr Piotr Misztal, dr Ireneusz Pszczółka, dr Anna Szelągowska

  Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach ekonomicznych nabiera dziedzina wiedzy, jaką są finanse międzynarodowe. Sytuacja ta jest konsekwencją postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji działalności gospodarczej, instytucji, rynków i pieniądza. W polskiej...

 • Autorzy książki Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania patrzą na małe przedsiębiorstwo przez pryzmat jego cyklu rozwojowego, począwszy od fazy powstania i uruchomienia, poprzez fazę wzrostu i dojrzałości, kończąc na fazie schyłkowej ze wskazaniem możliwości...

 • 59.00»46.90

  Finanse międzynarodowe

  Jerzy Jakubczyc

  Seria: AKADEMICKA / ekonomia. Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu finanse międzynarodowe oraz przedmiotów zbliżonych. Porusza problematykę kursów walutowych dla: rynku forex, kontraktów forward, futures oraz swap, opcji europejskiej oraz opcji amerykańskiej. Polecamy!

 • 69.90»58.90

  Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

  Eugeniusz Najlepszy

  Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy, rynki walutowe i typy transakcji, derywaty walutowe, ryzyko kursowe...

 • 42.40

  Finanse osobiste

  Redakcja: Bogacka-Kisiel Ewa

  Praca jest unikalnym na polskim rynku wydawniczym źródłem wiedzy dotyczącym finansów osobistych. Autorzy opisują zagadnienia składające się na decyzje ekonomiczne podejmowane w ramach gospodarstw domowych.

 • Od połowy lat 70. gospodarki światowe przeżywały okres euforii finansowej. Po 2007 roku euforia finansowa opadła odsłaniając schorzenia kapitalizmu. Tematem tej książki jest analiza spuścizny systemowej oraz diagnoza kierunków działań koniecznych do odnalezienia ładu gospodarczego. Nowość

 • 43.90

  Finanse przedsiębiorstw

  Beata Kotowska Aldona Uziębło

  Książka "Finanse przedsiębiorstw" (...) jest wartościową pozycją, która powinna być szeroko wykorzystywana przez studentów kierunków: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, tam gdzie wykładane są: finanse przedsiębiorstw lub zarządzanie finansami przedsiębiorstw. (...)

 • Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół ekonomicznych i policealnego studium zawodowego o specjalności finanse i rachunkowość oraz studentów studiów licencjackich studiujących problemy związane z finansami. Treść podręcznika zgodna jest z obowiązującym programem Ministra Finansów...

 • 69.90»59.90

  Finanse przedsiębiorstwa

  Redakcja naukowa Jan Szczepański i Lech Szyszko

  W podręczniku, przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, Autorzy, pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej, zaprezentowali oryginalną koncepcję ujęcia finansów przedsiębiorstwa. Zakłada ona mikroekonomiczne kryterium rozważań, a zatem spojrzenie na finanse...

 • 48.90

  Finanse publiczne

  Andrzej Wernik

  Podręcznik obejmuje wykład finansów publicznych. Autor przedstawił w nim: ogólne zagadnienia dotyczące finansów publicznych, wydatki i dochody publiczne, równowagę budżetową, deficyt budżetowy i jego ekonomiczne konsekwencje, dług publiczny, europejskie regulacje dotyczące finansów publicznych.

 • 53.90

  Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego

  Redakcja naukowa Władysław Grześkiewicz

  Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań stojących przed nimi.

 • Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika Finanse Publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania. Andrzej Wernik — zachowując podejście naukowe — przystępnie wyjaśnia skomplikowane problemy finansów publicznych. Rozważania koncentrują się na: ogólnych zagadnieniach...

 • Dla funkcjonowania samorządów województw najważniejsze znaczenie ma kwestia ich finansowania. Od wyposażenia tych samorządów w odpowiednie źródła dochodów publicznych oraz możliwości wpływu na ich kształtowanie, a także wydawanie środków zależy realność ustrojowych...

 • 33.90

  Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

  Bartłomiej Cegłowski Błażej Podgórski

  Książka stanowi całościowy wykład na temat finansów w związku z planowaniem i oceną opłacalności wraz z praktycznymi przykładami zastosowania arkusza kalkulacyjnego.

 • 82.90

  Finanse. Wydanie 6 zmienione i rozszerzone

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Janusza Ostaszewskiego

  Obecne szóste wydanie książki stanowi efekt pracy stale rozszerzającego się grona pracowników Katedry Finansów i jej przyjaciół. Dynamika zjawisk gospodarczych powoduje, że niektóre myśli prezentowane w poprzednich wydaniach stały się nieaktualne. Autorzy uaktualnili książkę i dostosowali przedstawiane rozważania do realiów współczesnego życia gospodarczego i obowiązującego stanu prawnego.

 • Ze względu na teoretyczne oraz praktyczne ujęcie problematyki badawczej książkę można traktować jako pomoc dydaktyczną przeznaczoną dla studentów kierunków ekonomicznych, szczególnie tych, którzy w toku studiów pragną zapoznać się z podstawowymi zasadami kredytowania...

 • Podręcznik akademicki, w którym problematyka finansowania inwestycji została przedstawiona w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.

 • Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano podstawy teorii przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zdominowały rozważania na temat charakterystyki przedsiębiorstwa rodzinnego. Rozdział trzeci zawiera analizę problematyki niedoskonałego rynku finansowego. W rozdziale czwartym...

 • Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest ocena metod, struktury i prawidłowości wydatków przeznaczonych na finansowanie programów oraz wskazanie kierunków zmian ich finansowania ze środków publicznych w Polsce.

 • 56.90»48.90

  Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty

  Aleksandra Duliniec

  Powodzenie przedsiębiorstwa w dużej mierze jest uzależnione od właściwego doboru źródeł finansowania prowadzonej działalności. Dysponowanie przez przedsiębiorstwo odpowiednimi – co do wielkości i struktury – źródłami finansowania nie tylko umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej...

 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

 • Przy planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa menedżerowie powinni szczególną uwagę zwrócić na jego cykliczność i pojawiające się sygnały o zagrożeniu, których lekceważenie prowadzi do wystąpienia trudności finansowych.

 • Zmiany systemowe, jakie dokonują się w Polsce od 16 lat, miały duży wpływ na po­wstanie i rozwój MSP. Ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosi obecnie prawie 99%, co odpowiada wskaźnikom notowanym w wysoko rozwiniętych krajach UE. Na funkcjonowanie MSP...

 • Autor analizuje zjawisko fiskalizmu, czyli nadmiernej roli państwa w gospodarce, obawiającej się w systemie kapitalistycznym zbyt dużym udziałem wydatków publicznych w dochodzie narodowym, co zawsze prowadzi do przesadnych obciążeń podatkowych, a w konsekwencji do...

 • 45.00»38.90

  Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej

  Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski

  Problematyka formy dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej nabiera coraz istotniejszego znaczenia nie tylko w przestrzeni teoretycznych rozważań naukowych lecz również na płaszczyźnie praktyki stosowania przepisów prawa administracyjnego. Niniejsza publikacja stanowi...

 • Najczęściej wymienianą przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest (według badań PARP) to, że "trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać", następną jest "brak wiary, że się otrzyma dofinansowanie...

 • 41.90

  Fundusze europejskie w teorii i praktyce

  Małgorzata Sikora-Gaca

  Fundusze europejskie należą do zagadnień interdyscyplinarnych. Posiadają wymiar teoretyczny i praktyczny. Pierwszy, choć dyskusyjny, wydaje się niezbędny w celu uregulowania procedur związanych z rozdziałem środków pochodzących z dotacji.

 • Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona całościowo ujętej problematyce funduszy hedge. Jej głównym celem jest przystępne wyjaśnienie istoty, zasad funkcjonowania i strategii tych funduszy na rynkach Stanów Zjednoczonych i w Unii Europejskiej oraz czynników determinujących ich...

 • 65.40

  Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka

  Izabela Pruchnicka-Grabias

  Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytucji finansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe.

 • 39.90

  Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego

  Redakcja: Przybylska-Kapuścińska Wiesława

  Tematyka poruszona w niniejszej książce podejmuje wybrane, aktualne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Są wśród nich kwestie związane ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego i miarami inflacji oraz z jakościowymi wymiarami polityki pieniężnej i fiskalnej.

 • 32.90

  Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej

  Redakcja: Pająk Kazimierz

  Publikacja prezentuje interesujące rozważania z zakresu problematyki roli państwa i miejsca pracownika w gospodarce rynkowej oraz roli banku centralnego w przywracaniu stabilności finansowej. Ponadto podjęto w niej też kwestie trendów inwestycyjnych na świecie oraz pomocy rozwojowej dla wyrównywania szans niektórych krajów.

 • Ostatnie lata na giełdach papierów wartościowych trudno nazwać tłustymi, jednak nawet w kryzysie wielu mądrych inwestorów zdołało uniknąć poważnych strat. Jeśli jesteś osobą stawiającą pierwsze kroki na rynku kapitałowym, chcesz zapewne nauczyć się inwestować swoje pieniądze tak, aby nie ryzykować ponad miarę, osiągając przy tym satysfakcjonującą stopę zwrotu. Pamiętaj, że skuteczne inwestowanie wymaga ciężkiej i skrupulatnej pracy, silnej psychiki oraz sporej wiedzy.

 • W walce konkurencyjnej między giełdami różnych krajów liczą się jakość i szybkość obsługi inwestorów, ważne znaczenie mają także takie wskaźniki, jak wielkość operacji giełdowych, kapitalizacja giełdy, liczba notowanych spółek. Klienci chętniej korzystają więc z usług giełdy o większej skali obrotów, licząc na korzystniejszy układ cen.

 • Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkiem, siłą i mechanizmami oddziaływania występującymi pomiędzy systemem finansowym i jego częściami a wzrostem gospodarczym. W sposób szczegółowy zajęto się wpływem giełdowego rynku akcji na realną sferę gospodarki, tj. wycenę i mobilizację kapitału, finansowanie inwestycji, funkcję sygnalizacyjną i alokacyjną. Wymienione funkcje analizowane są na gruncie teoretycznym oraz empirycznym.

 • 42.40

  Globalne rynki finansowe

  Rafał Płókarz

  Kompleksowe opracowanie dotyczące globalnych rynków finansowych, z odniesieniem do aktualnych wydarzeń, tendencji i stosowanych mechanizmów.

 • Książka cenionego znawcy historii gospodarczej przedstawia „odwrotną stronę medalu" w stosunku do tej, którą ukazuje historia polityczna. Wiele wydarzeń politycznych bez znajomości historii finansów może sprawiać wrażenie przypadkowych. Opracowanie to pomaga zrozumieć historyczne...

 • 99.00»72.90

  Historia złota. Dzieje obsesji

  Peter L. Bernstein

  W swojej nowej książce Peter Bernstein - autor bestselleru Przeciw bogom - przedstawia dzieje najbardziej pożądanego, czczonego i drogocennego skarbu ludzkości: złota. Od starożytnej fascynacji Mojżesza i Midasa po współczesne perturbacje gospodarcze spowodowane wprowadzeniem systemu...

 • 49.90»42.90

  Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna

  Piotr Ciżkowicz

  W książce pokazano oddziaływania inflacji na inwestycje oraz wpływ tych inwestycji na efekty polityki pieniężnej mającej zapewnić niską inflację.Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów ekonomii, zarządzania, finansów, a także dla osób profesjonalnie związanych z funkcjonowaniem...

 • Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one "sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego".

 • W książce zaprezentowano w przejrzysty i całościowy sposób metodykę przeprowadzenia syntetycznej oceny innowacyjności produktowej przedsiębiorstw (kryteria oceny, źródła danych, model obliczeniowy) wraz z przedstawieniem jej przykładowego zastosowania w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

 • Misją publikacji pod redakcją prof. Artura Hołdy jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawia wzory dokumentacji księgowej z wyjaśnieniami opartymi na obowiązujących od początku 2014 roku przepisach prawnych.

 • 43.00»37.90

  Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu

  redakcja naukowa Jerzy Nowakowski

  Celem opracowania było zwrócenie uwagi na niektóre instrumenty finansowe i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemu bankowego. Jak podkreślają Autorzy w poszczególnych rozdziałach właściwe stosowanie metod i instrumentów zapobiega kryzysowym zjawiskom, a nawet jeśli...

 • 48.40

  Instrumenty płatnicze

  Michał Grabowski

  Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej.

 • 39.90

  Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce

  Redakcja: Kotliński Grzegorz, Waliszewski Krzysztof

  Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Katerdy Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz osób z nimi zaprzyjaźnionych - powstała w efekcie dyskusji wywołanych wybuchem afery Amber Gold.

 • 59.90»49.90

  Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski

  Jakub Borowski

  Przystąpienie do Unii Europejskiej (UE) otworzyło Polsce drogę do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty — euro. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, po uzyskaniu członkostwa w UE Polska stała się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z tzw. derogacją. Status...

 • 34.90»32.90

  Integracja ze strefą euro

  Cezary Wójcik

  W najbliższym czasie czeka Polskę jedno z najdonioślejszych wyzwań – wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty euro. Problem ten budzi nie tylko wiele dyskusji i kontrowersji, ale skłania również do prowadzenia intensywnych badań, zarówno w instytucjach naukowych, jak i nienaukowych...

 • 116.00»83.90

  Intelektualna historia Wall Street

  Peter L. Bernstein

  Po raz pierwszy z jednej książki można dowiedzieć się niemal wszystkiego o historii odkryć, które w ciągu ostatnich trzydziestu lat kształtowały współczesne rozumienie rynków kapitałowych. Po raz pierwszy również zagadnienia te zostały opisane w sposób na tyle prosty, że z przyjemnością przeczyta...

 • Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 10 sierpnia 2007 r. przywróciła polskiemu prawu cywilnemu kategorię interesu ubezpieczeniowego. Pojęcie to zawsze było uważane za fundamentalne na gruncie ubezpieczeń gospodarczych, a jego zasadnicza rola dla tej grupy ubezpieczeń pozostawała niekwestionowana w okresie międzywojennym.

 • 48.40

  Inwestowanie a irracjonalny umysł

  Robert Koppel

  ZASTANÓW SIĘ NAD RYZYKIEM, NIE ULEGAJ DESTRUKCYJNYM EMOCJOM, WYKORZYSTUJ SZANSE NIEDOSTRZEŻONE PRZEZ INNYCH

 • 32.90

  Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

  Monika Czerwonka

  Głównym celem niniejszej książki jest opisanie fenomenu zjawiska inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Ideę inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Resonsible Investing SRI) można scharakteryzować jako etyczną, socjalną i odpowiedzialną działalność ukierunkowaną na długookresowe zyski

 • 49.60

  Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu

  Buff Pelz Dormeier

  Świat papierów wartościowych jest niezwykle dynamiczny i rządzi się swoimi prawami. Gdy próbujesz dokonać udanych inwestycji, co rusz trafiasz na trudne podejścia i śmiercionośne przepaście. Obecnie sprawne poruszanie się po meandrach rynków finansowych nie jest tak proste, jak było jeszcze dekadę temu. Dlatego koniecznie uzupełnij swój warsztat inwestora o analizę techniczną, w szczególności zaś o jedną z jej metod - analizę wolumenu.

 • Strategie inwestowania, ryzyko inwestowania w tej książce przedstawiono oba aspekty. Czytelnik pozna metody konstruowania, a także metody wyceny instrumentów pochodnych oraz podstawowe ich formy spotykane na rozwiniętych rynkach kapitałowych.

 • 34.90»28.90

  Jak pomnażać oszczędności?

  Maciej Samcik

  Masz nadmiar gotówki i chcesz dodatkowo na niej zarobić? A może chcesz finansowo zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich? Nasz poradnik skutecznie przeprowadzi cię przez labirynt rozmaitych metod inwestowania i uchroni przed popełnieniem kosztownych błędów. Przystępnie opisuje...

 • Tradycja żydowska na całym świecie kojarzona jest z koszerną kuchnią, szabatem oraz wagą, jaką przedstawiciele tego narodu przywiązują do możliwości wzbogacenia się. Sam zapewne także spotkałeś się z podobizną starego Żyda, który liczy złote monety — talizmanem mającym przyciągać dostatek. Karykaturalnie przedstawiony wielki nos pomaga mu zwęszyć dobry interes. Nawet jeśli to tylko przypuszczenia, to przecież… powietrze jest za darmo!

 • 54.00»45.90

  Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami

  Jolanta Iwin-Garzyńska

  W książce pokazano zjawiska finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie na skutek procesów amortyzacji środków trwałych oraz wskazano na konieczność efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi uzyskanymi dzięki tym procesom. Autorka omówiła m.in. istotę amortyzacji i kapitału...

 • 49.00»42.90

  Kapitał finansowy banków

  Redakcja naukowa Irena Pyka

  W sektorze bankowym rośnie znaczenie kapitału finansowego w kształtowaniu sprawnego i bezpiecznego systemu pośrednictwa finansowego. Autorzy skupili się na: roli kapitału finansowego, określaniu poziomu kapitału zakładowego oraz rezerwowego i uzupełniającego w bankach krajowych...

 • 45.40

  Komercjalizacja innowacji

  Monika Bolek

  W prezentowanej książce autorzy przedstawiają problemy związane z innowacjami w obszarze prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniami i komercjalizacją w kontekście zarządzania projektami, finansowania i oceny efektów tych działań.

 • Książka przyczynia się do rozwoju teorii, metodologii i rozwiązań praktycznych w ramach rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

 • 61.90»52.90

  Konglomeraty finansowe

  Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  W książce przedstawiono całokształt problematyki dotyczącej działania konglomeratów finansowych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku finansowego. Należy pamiętać, że od połowy lat 90. XX w. powstało w Europie ponad 1300 grup kapitałowych...

 • "Nie ma darmowych obiadów" - zwykt mawiać znany ekonomista, laureat nagrody Nobla Milton Friedman.

 • 49.90

  Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

  redakcja naukowa Jan Głuchowski, Krystyna Piotrowska-Marczak, Joanna Fila

  Niniejsza publikacja dotyczy problematyki kształtowania
  systemu podatkowego w Polsce. Podniesione w niej zostały kwestie związane
  z opodatkowaniem dochodów w szerokim znaczeniu, opodatkowania transakcji
  finansowych, wpływów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego
  czy ucieczek przed podatkami.

 • 125.00»103.90

  Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie

  John Hull

  Lektura dla wszystkich interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Omówiono działanie rynków terminowych, kontrakty forward i futures, transakcje zabezpieczające i swap, rynki opcji, strategie opcyjne, wycena opcji oraz zabezpieczenia portfelowe.

 • 80.40

  Kontrola przedsiębiorcy

  Redakcja: Blicharz Rafał

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli w polskim systemie prawnym. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza poświęcona jest regulacji postępowania kontrolnego na poziomie przepisów lex generalis, natomiast część druga poświęcona jest przepisom szczególnym (lex specialis). Pomimo skomplikowanej materii, napisana jest przystępnym językiem, a prowadzone wywody zachowują przejrzystość.

 • Książka koncentruje się na problematyce kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, w tym na określeniu jednostek gospodarczych, w których powinna być wdrażana, na jej znaczeniu w organizacji i funkcjach, jakie wypełnia.

 • 61.90»52.90

  Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych

  redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

  Kontrola wewnętrzna, jako jedna z funkcji zarządzania, umożliwia osiąganie celów organizacji, przystosowanie się jej do zmiennych warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, unikanie powtarzania błędów i minimalizowanie kosztów realizacji strategii. Skuteczna kontrola...

 • 70.00»59.90

  Kontrowersje wokół finansów

  redakcja Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski

  Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowej i badawczej, prowadzi również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotna jest również działalność publikacyjna. Prezentowana monografia stanowi szóstą...

 • 29.00»24.90

  Kredyt hipoteczny

  Zbigniew Dobosiewicz

  Liczba kredytów hipotecznych, udzielanych przez polskie banki, rośnie bardzo szybko, w mieszkaniach zbudowanych dzięki takim kredytom mieszka już ponad cztery miliony ludzi. Książka jest pierwszym w Polsce poradnikiem dla tych wszystkich, którzy zamierzają wziąć kredyt na mieszkanie...

 • 41.90»35.90

  Kredyty i gwarancje bankowe

  Zbigniew Dobosiewicz

  Wykłady z kredytów są prowadzone na większości wydziałów ekonomii, zarządzania, finansów i bankowości w wyższych szkołach zarówno publicznych, jak i prywatnych. W podręczniku przygotowanym przez prof. Zbigniewa Dobosiewicza, autora wielu opracowań z dziedziny bankowości, Czytelnik...

 • W książce przeprowadzono analizę skutków kryzysu na światowych rynkach finansowych, koncentrując się w szczególności na zjawiskach występujących na głównych giełdach międzynarodowych. Dokonano również analizy wpływu kryzysu finansowego na sytuację Polski i innych krajów świata. W pracy wykorzystano bogaty materiał faktograficzny i statystyczny.

 • 58.90»49.90

  Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie

  red. nauk. Andrzej Wojtyna

  Bardzo trudno jest na obecnym etapie ocenić, jak silne może być w krajach na średnim poziomie rozwoju oddziaływanie kanału finansowego. Przede wszystkim nie jest jasne, jak długo i w jakim stopniu uda się tym krajom uniknąć skutków zaburzeń na światowych rynkach finansowych. W dyskusji coraz bardziej...

 • 48.00»42.90

  Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

  Agnieszka Ostalecka

  Od ponad dekady obserwujemy kolejną falę kryzysów bankowych, niejednokrotnie wykraczających daleko poza kraj, w którym się pojawiają. Zjawiska ostatniego półrocza ukazują, jak dalekosiężne i dotkliwe skutki dla gospodarki i systemu finansowego niesie za sobą pojawienie...

 • Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do przeszłości. Ostatni wielki, światowy kryzys finansowy ponownie jednak zwrócił uwagę na problematykę kryzysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych.

 • 38.40

  Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

  Wiesław Pluta Grzegorz Michalski

  Twoje działania ukierunkowane na krótkoterminowe inwestycje w aktywa bieżące, mają długoterminowy wpływ na budujące wartość osiągnięcia przedsiębiorstwa.

 • 129.90

  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

  Redakcja: Cellary Mieczysława, Kaczurak-Kozak Monika

  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2013 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2014 r.

 • 48.00»42.90

  Leksykon finansów

  Jan Głuchowski

  Szeroki zakres zawartej w leksykonie wiedzy pozwala polecić go studentom ekonomii, zarządzania, prawa w wyższych uczelniach, słuchaczom w szkołach biznesu, uczestnikom kursów z dziedziny finansów, a także nauczycielom i uczniom szkół pomaturalnych i średnich.

 • 69.00»59.90

  Leksykon funduszy Unii Europejskiej

  Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak

  Publikacja jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym opracowaniem w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. W leksykonie zebrano rozproszone w różnych, mało dostępnych źródłach, informacje na temat instrumentów finansowych Wspólnoty. Zakres przedmiotowy leksykonu wybiega...

 • Ekonomia i makroekonomia są naukami, które odkrywają i konstruują prawa ekonomiczne, będące prawami stochastycznymi, co oznacza, że nie zawsze jedna, ściśle określona przyczyna wywołuje ten sam skutek.

 • 49.00»42.90

  Matematyka finansowa

  Krzysztof Piasecki, Wanda Ronka-Chmielowiec

  Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki...

 • 64.90

  Metody ilościowe W R z płytą CD

  Katarzyna Kopczewska Tomasz Kopczewski Piotr Wójcik

  Który program statystyczny umożliwia przeprowadzenie analizy danych czasowych, panelowych, jakościowych, GIS, biomedycznych, finansowych, epidemiologicznych bez dokupowania dodatkowych modułów? Który program nie wymaga najnowszego sprzętu i procesorów 4-rdzeniowych, aby szybko policzyć ekstensywne problemy numeryczne?

 • 54.90

  Metody podejmowania decyzji finansowych

  Maria Sierpińska Tomasz Jachna

  Książka stanowi oryginalne opracowanie zawierające narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów finansowych. Dotyczą one zarówno decyzji krótko- jak i dłuterminowych. Autorzy wykorzystują swoje doświadczenia praktyczne i różne przypadki firm, w których zastosowane zostały narzędzia finansowe do przeprowadzenia rachunku efektywności podejmowanych działań i przedsięwzięć, pokazując szeroki zestaw narzędzi finansowych wraz z ich zastosowaniem w praktyce.

 • We współczesnej gospodarce rynkowej trwa stałe poszukiwanie nowych, uwzględniających rosnącą konkurencję, metod zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na maksymalizację jego wartości, a uściślając - maksymalizację kapitału własnego. Osiąganiu tak sformułowanego celu służy rozwój nurtu...

 • Głównym celem monografii jest stworzenie – na podstawie studiów literaturowych oraz badań empirycznych – modelu kompleksowej oceny gospodarki finansowej wraz z zaprezentowaniem instrumentów i narzędzi służących realizacji tego celu w praktyce.

 • Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wzrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.

 • 95.00»79.90

  Migracja kapitału w globalnej gospodarce

  redakcja naukowa Andrzej Szablewski

  Książka przedstawia aktualną problematykę migracji kapitału w globalnej gospodarce. Szczególnymi obszara­mi zainteresowania autorów są: procesy akumulacji kapitału, w tym m.in. w Chinach i Indiach; wpływ zjawisk akumulacji na gospodarkę świa­tową oraz intrygujący – zwłaszcza w obliczu...

 • onografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie.

 • 44.00»38.90

  Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

  dr Marcin Kędzior

  Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej, inaczej mówiąc – struktury kapitału. Autor przeprowadził praktyczna weryfikację struktury kapitału, obejmując badaniami empirycznymi bardzo dużą liczbę podmiotów...

 • Książka jest obszernym, interesującym studium, poświęconym badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

 • Podstawowym celem pracy jest opracowanie rozwiązań modelowych dotyczących pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych, obejmujących: 1) modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, 2) modele pomiaru dokonań, które po uprzedniej konkretyzacji poprzez...

 • 35.40

  Modele i prognozy w ekonomii i finansach

  Redakcja: Jakimowicz Aleksander

  Tematyka w książce koncentruje się wokół trzech kluczowych zagadnień ekonomicznych współczesności: funkcjonowania rynków finansowych, wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego.

 • 60.90

  Modelowanie ewaluacji projektów europejskich

  Tadeusz A. Grzeszczyk

  Rosnące znaczenie ewaluacji w naukach o zarządzaniu wynika z dorobku teoretycznego i praktycznego w obszarach m.in. zarządzania jakością oraz doskonalenia organizacji, jak i zwiększającego się zainteresowania dziedziną zarządzania projektami europejskimi (z dofinansowaniem UE).

 • 40.90

  Modelowanie ryzyka inwestycyjnego

  Tomasz Krawczyk

  Umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie.

 • Praca (…) podejmuje bardzo ważny i aktualny problem nadzoru nad rynkiem finansowym UE, rozumianym całościowo – jako nadzór sprawowany „ze szczebla” unijnego (stanowiący nowość) (…). Autorka poszukuje zasad i rozwiązań spajających obie warstwy nadzoru w system, zmierzając do tego celu poprzez szczegółową i wzorowo prowadzoną analizę imponującej ilości aktów prawnych, dokumentów i wypowiedzi w piśmiennictwie polskim i obcym oraz związanego z tymi analizami orzecznictwa.

 • 44.00»38.90

  Nanofinanse. Codzienność zmienia świat

  prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz

  Nanofinanse” prezentują świat finansów z perspektywy pojedynczego człowieka, który w sposób świadomy lub nieświadomy stał się aktywnym uczestnikiem rynków finansowych. Od postępowania miliardów ludzi wchodzących aktywnie na rynki finansowe zależy koszt i trwałość

 • Książka stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego

 • W rzeczywistości giełdowej, w której spektakularne zyski walczą o naszą uwagę z równie głośnymi upadkami, NewConnect to wciąż stosunkowo nowe i tajemnicze zjawisko. Stwarza nieznane wcześniej sytuacje inwestycyjne i rządzi się własnymi prawami, czasem zaskakującymi dla inwestora rynku tradycyjnego. Budzi niepokój. Wygląda jednak na to, że w Polsce nadzieje górują nad obawami - rynek, który powstał jesienią 2007 roku, a w maju 2008 roku liczył zaledwie nieco ponad 50 spółek, dziś obraca papierami z górą 400 firm i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie rosła.

 • Alternatywny system obrotu NewConnect został uruchomiony w 2007 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, by umożliwić pozyskanie zasileń finansowych o charakterze udziałowym większej liczbie podmiotów gospodarczych.

 • 60.90»52.90

  Nierównowaga finansów publicznych

  Anna Moździerz

  Zachowanie równowagi w finansach publicznych jest przedmiotem kontrowersji i sporów teoretycznych. Efekty tych dociekań mają znaczenie dla gospodarki, gdyż zwykle są inspiracją do tworzenia gospodarczych i społecznych planów rządów. Autorka przedstawiła nierównowagę finansów...

 • Książka stanowić może cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentó tych kierunków, w tym słuchaczy studiów podyplomowych, oraz osób zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną.

 • Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, przyczyn, skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. W książce Beata Świecka uwzględnił najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej...

 • Rynek usług finansowy stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu społeczno-ekonomicznego każdego kraju. O randze, a jednocześnie znacznej złożoności tego rynku świadczy to, iż stanowi on mechanizm, dzięki któremu oferuje się usługi pozwalające na przepływ strumieni pieniężnych (siły nabywczej) w gospodarce.

 • 69.90»58.90

  Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu

  red. nauk. Stanisław Owsiak

  Finanse publiczne znajdują się w centrum uwagi zarówno badaczy, polityków, jak i znacznych kręgów społeczeństwa. Zainteresowanie to jest w pełni uzasadnione, jeżeli uwzgędni się rolę finansów publicznych w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Ich rola wzrasta, zwłaszcza w warunkach ustroju...

 • 265.00»185.90

  Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

  Edwin J. Elton, Martin J. Gruber

  Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna cześć książki poświecona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych.

 • 42.00»36.90

  Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  Aurelia Bielawska

  Publikacja została pomyślana przede wszystkim jako podręcznik dla studiujących nauki ekonomiczne, zwłaszcza finanse przedsiębiorstwa. Będzie jednak również przydatna osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją prowadzącym, ale odczuwającym niedosyt...

 • W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego...

 • Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a także w zapewnieniu odpowiednich środków na ich wypłatę w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

 • 46.00»39.90

  Ocena zdolności kredytowej gminy

  Marcin Wiśniewski

  Dział: Finanse publiczne. Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań dotyczących ryzyka kredytowego w działalności banku, występującego w stosunkach finansowych banku i jednostki samorządowej. Książka daje propozycję rozwiązania przedmiotowego problemu w realiach polskich. Nowość

 • Prezentowana książka zawiera przegląd metod umożliwiających regularną obserwację

 • Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska.

 • Książka jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym problematyki instytucji interpretacji podatkowych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Stanowi ona rezultat projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 • Obrona zagrożonych swobód jest w Polsce dotąd zbyt słaba. Nie wszyscy rozumieją, że owa erozja wynika z presji rozmaitych grup (nie tylko związanych z państwem) i aby ją powstrzymać trzeba tworzyć silniejszą obywatelską przeciwwagę. Obronę wolności ogranicza też ogromne myślowe zamieszanie, jakie dotyczy podstawowych pojęć takich jak państwo, prawa, własność, sprawiedliwość - i sama wolność. Teraz zamęt dezorganizuje myślenie, a przez to - działanie.

 • W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezwykle trudnym zadaniem. Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem.

 • 49.00»42.90

  Otwarte fundusze emerytalne w Polsce

  Redakcja: Filip Chybalski

  Polska reforma systemu emerytalnego, podobnie jak reformy w wielu innych krajach tej części Europy, czy też w ogóle na świecie, wymuszona została niekorzystnymi trendami demograficznymi i wyraźnym procesem starzenia się ludności. Dyskusja na temat zasadności powszechności członkostwa...

 • Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania papierów wartościowych. Na rynku instrumentów finansowych pojawiają się również określone innowacje, których znajomość może być przydatna nie tylko dla osób zajmujących się finansami.

 • 89.00»84.90

  Partnerstwo publiczno - prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych

  Bartosz Piotr Korbus, Mariusz Strawiński

  Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych to publikacja, w której omówione są różne formy wspólnej realizacji zadań publicznych – podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi. Książka obejmuje informacje praktyczne pozwalające na usprawnienie realizacji...

 • 80.54»72.90

  Partnerstwo publiczno prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego

  Urbaniec Maria, Stec Piotr, Dolata Stanisław

  Oddana do rąk Czytelnika monografia jest owocem współpracy pomiędzy Akademią Polonijną w Częstochowie a Politechniką Śląską w Gliwicach oraz innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Autorami poszczególnych artykułów w tej monografii są zarówno naukowcy współpracujący...

 • Z punktu widzenia miasta polityka miejska to wizja i właściwie instrumenty, a PPP może być jednym z nich. Mamy coraz więcej przykładów udanych i pozytywnie odbieranych projektów PPP, wciąż jednak bardzo wyraźne są obawy przed podejmowaniem współpracy w tym systemie, ze względu na...

 • Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych. Pracę czyta się z przyjemnością, nie ma w niej zasadniczo zbędnych fragmentów, poszczególne rozdziały tworzą logiczny, dobrze przemyślany układ.

 • 43.90

  Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe

  Halina Zadora, Tomasz Zieliński

  Niniejsza pozycja to fascynujący naukowy opis dziejów i przeobrażeń pieniądza (istoty, form, funkcji), a także procesów i zjawisk pieniężnych/finansowych, w tym związanych z kryzysami finansowymi. Zarazem jest to wnikliwe i krytyczne, osadzone w dorobku myśli teoretycznej i na faktach, studium pieniądza jako obiektu manipulacji politycznych, prawnych, regulacyjnych, a współcześnie nawet ze strony rynku finansowego. Ukazuje i wyjaśnia prawdziwe mechanizmy i kryzysogenny charakter systemu finansowego, opierającego się na pieniądzu fiducjarnym in toto.

 • 20.40

  Platformy inwestycyjne

  Karol Krainski

  To pierwsza w Polsce publikacja o platformach inwestycyjnych. Dzięki niej można dowiedzieć się, w jaki sposób zabezpieczyć swoją przyszłość finansową w innowacyjny sposób. Autor dzieli się swoją wiedzą i pomaga stworzyć indywidualny plan finansowy.

 • 55.00»49.90

  Pochodne instrumenty kredytowe

  Izabela Pruchnicka-Grabias

  Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe. Nowość

 • 42.90

  Podatek bankowy

  Piotr Masiukiewicz Paweł Dec

  W pierwszej części omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego, uwarunkowania i cele jego wprowadzenia oraz modele podatkowe.

 • 14.90»12.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • Monografia stanowi wszechstronną i kompleksową analizę kryterium pracowniczego podporządkowania, które w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym od samego początku prawa pracy stanowiło nieodłączny (konieczny) element stosunku pracy (najbardziej podstawową konstrukcyjną cechę tego stosunku), odróżniający go od pozostałych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym i wyznaczający zakres wykorzystania stosunku pracy.

 • 60.90»52.90

  Podstawy finansów

  Redakcja naukowa Krzysztof Marecki

  Podstawy finansów to podręcznik akademicki, mający na celu opis i analizę pieniężnego mechanizmu funkcjonowania gospodarki. Według zamysłu autorów, z jednej strony, stanowi on wstęp do studiowania szczegółowych dyscyplin finansowych dla studentów specjalizujących się w finansach i bankowości...

 • 34.90

  Podstawy finansów

  Dorota Korenik Stanisław Korenik

  Nowoczesny podręcznik do przedmiotów: Podstawy nauki o finansach i Finanse na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach - Finanse i bankowość oraz Zarządzanie i marketing.

 • W obrocie produktami ekonomicznymi uczestniczą dziś praktycznie wszyscy: właściciele przedsiębiorstw, inwestorzy, menedżerowie, inżynierowie, specjaliści, robotnicy, emeryci, studenci… MY wszyscy.

 • 69.00»55.90

  Podstawy finansów przedsiębiorstw

  Stuart A. McCrary

  Dział: Finanse i inwestycje. W książce omówiono m. in.: sposoby szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych, metody statystyczne w finansach przedsiębiorstw, teorie i narzędzia do oceny ryzyka i szans, opcje rzeczowe, proces decyzyjny, postępowanie w warunkach niepewności. Nowość

 • Książka zawiera charakterystykę najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami.

 • 146.90»124.90

  Podstawy zarządzania finansami

  Eugene F. Brigham, Joel F. Houston

  Podstawy zarządzania finansami (tom I, II) to podręcznik dla studentów dopiero zaczynających poznawać finanse. Zakres tematów w nim przedstawionych obejmuje wszystkie obszary związane z zarządzaniem finansami zarówno bezpośrednio w przedsiębiorstwie, jak i dotyczące jego otoczenia.

 • 35.90

  Polak w świecie finansów

  Dominika Maison

  Celem książki jest bliższe przyjrzenie się pozafinansowym, a przede wszystkim psychologicznym i społecznym, czynnikom wyjaśniającym zachowania ekonomiczne i determinującym określony stosunek człowieka do finansów i instytucji finansowych. Autorka podejmuje również próbę odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ogólnych zachowań finansowych ludzi, a także specyficznych zachowań Polaków, które mogą nurtować zarówno laika, jak i specjalistę od finansów i zagadnień ekonomicznych.

 • 56.90

  Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej

  Redakcja: Bednarczyk Jan L., Przybylska-Kapuścińska Wiesława

  Specyfika kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku polega m.in. na tym, że wykazuje on tendencję do przechodzenia w stan permanentny (długookresowy), zagrażając ciągle znaczną destabilizacją zarówno tzw. sfery nominalnej, jak i realnej gospodarki.

 • 40.40

  Polityka fiskalna w strefie euro

  Juliusz Giżyński

  Główną przesłanką podjęcia tematu polityki fiskalnej w książce jest istniejące obecnie zagrożenie stabilności waluty euro, będącej ważnym spoiwem integrującej się Europy.

 • Recenzowane opracowanie składa się z dziewięciu komplementarnych części, odnoszących się z różnych punktów widzenia do analizy problemów związanych ze skuteczną i efektywną realizacją polityki monetarnej i fiskalnej w kontekście utrzymania stabilności sektora finansowego.

 • 39.00»34.90

  Polityka pieniężna

  Redakcja Naukowa: Andrzej Sławiński

  Książka oferuje spojrzenie na politykę pieniężną widzianą oczami wykładowców akademickich, ekonomistów związanych z bankiem centralnym oraz analityków bankowych. W treści poszczególnych rozdziałów widać wyraźne dążenie autorów do wzbudzenia zainteresowania czytelnika...

 • 49.00»42.90

  Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne

  dr Michał Brzoza-Brzezina

  Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca praktyczne aspekty badań naukowych prowadzonych nad polityką pieniężna w banku centralnym. W książce ograniczono, w stosunku do artykułów źródłowych, stronę formalną, tak by stała się bardziej przystępna dla czytelnika. Książka...

 • 39.00»34.90

  Polska w strefie euro

  dr Michał Pronobis

  W miarę upływu od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w kraju narasta spór dotyczący faktycznej gotowości gospodarki do uczestnictwa w systemie wspólnego pieniądza. Głównym przedmiotem sporu jest wybór właściwego terminu akcesji. Specjaliści analizują potencjalne...

 • W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu finansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy.

 • 31.90

  Pomiar i ocena płynności finansowej

  Maciej Tokarski Andrzej Tokarski

  Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 • Migracja wartości (value migration) polega na przepływie wartości między przedsiębiorstwami w wyniku poszukiwania ekonomicznie efektywnych możliwości alokacji kapitału. Proces migracji wartości w Polsce i na świecie nie był dotychczas przedmiotem analiz empirycznych prowadzonych na szerszą skalę.

 • W książce Autorzy omawiają zasady pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem sektora MSP w Polsce i stanu pomocy publicznej w naszym kraju. Rozważania zostały poparte wynikami badań na temat postrzegania pomocy publicznej przez polskie...

 • 49.00»42.90

  Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

  Elżbieta Ostrowska

  Istotną częścią publikacji jest kompendium wiedzy na temat portfeli inwestycyjnych w teorii rynków kapitałowych (rodzaje portfeli, rozwój klasycznej teorii portfela, syntetyczne miary oceny efektywności portfela oparte na modelach rynku kapitałowego). W dalszej części Autorka prezentuje...

 • 31.40

  Portfele aktywów bankowych

  Irena Pyka

  Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym instrumentów sekurytyzowanych skłaniała do refleksji nad granicą i skutkami nasilających się tendencji inwestycyjnych współczesnych banków - szczególnie wobec doświadczeń wynikających z globalnego kryzysu finansowego.

 • Książka stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki materialnoprawnej i procesowej orzekanego przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zakaz ten jest dotkliwą sankcją za naruszanie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo upadłościowe...

 • 37.40

  Pośrednictwo finansowe a rozwoj gospodarczy

  Redakcja: Banasik Tomasz, Kosztowniak Aneta, Sobol Marzena

  Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu głównych instytucji pośrednictwa finansowego oraz oferowanych przez nie usług finansowych na sferę realną gospodarki, a także rozwój gospodarczy.

 • 59.00»47.90

  Prawo bankowe

  Zbigniew Ofiarski

  Seria: AKADEMICKA / prawo. W 4-tym wydaniu podręcznika obok zagadnień dotyczących czynności bankowych, funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych, przedstawiono również problematykę nadzoru bankowego, w tym także nadzoru skonsolidowanego oraz uzupełniającego.

 • Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 56.90

  Prawo finansowe

  Jolanta Gliniecka Henryk Dzwonkowski

  Publikacja ,,Prawo finansowe" zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zaintersuje studentów,

 • 25.90

  Prawo finansowe w pigułce

  Gacka-Asiewicz Aneta

  Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?
  A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?

 • 29.00»24.90

  Prawo finansów publicznych

  Rafał Stankiewicz

  Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu dla zawodu technik administracji w szkołach policealnych. Prezentuje podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych w Polsce.

 • 99.00»86.90

  Prawo handlowe

  prof. dr hab. Andrzej Kidyba

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka składa sie z trzech części, z których...

 • 51.90

  Prawo podatkowe. Zarys wykładu

  Leonard Etel( red.), Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz

  Podręcznik dla studentów kierunków prawa, administracji i ekonomii, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów: prawo podatkowe, prawo finansowe, finanse publiczne.

 • 25.90

  Prawo rynku kapitałowego

  Flisek Aneta

  Seria „Twoje Prawo” zawiera:

 • 49.00»42.90

  Prawo spadkowe

  prof. Elżbieta Skowrońska-Bocian

  Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych.

 • 59.00»52.90

  Prawo spółek handlowych

  Tomasz Sadurski

  Opracowanie jest polecane studentom prawa, aplikantom jak również innym osobom, które w tym przejrzystym opracowaniu znajdą najważniejsze informacje dotyczące wybranych zagadnień  prawa handlowego. Warto zaznaczyć, że niniejsze opracowanienie nie reguluje całej materii Kodeksu...

 • 31.40

  Prawo spółek praktyczny komentarz

  Redakcja: Koralewski Michał

  W poszczególnych rozdziałach przybliżono odpowiednie regulacje prawne dotyczące każdego typu spółek, wzbogacono je przykładami, wyjaśnieniami oraz wzorami uchwał, aktów założycielskich, umów i statutów, a także innych dokumentów używanych w toku działalności danej spółki. Poruszona została także problematyka rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwzględnieniem doboru i sposobu wypełnienia urzędowych formularzy.

 • 60.00»52.90

  Prawo udziałowe w spółce z o.o.

  Paweł Zdanikowski

  Książka w całości poświęcona jest problematyce udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiono w niej m.in. zagadnienia takie jak: członkostwo w spółce, istota udziału, treść najważniejszych uprawnień wspólnika, powstanie i ustanie udziału.

 • Książka spełnia oczekiwania nie tylko potencjalnych czy aktualnych przedsiębiorców, ale również stanowi doskonały podręcznik do nauki prawa gospodarczego, szczególnie dla studentów szkół nieprawniczych.

 • 69.00»59.90

  Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe

  Redakcja: Katarzyna Gabryelczyk

  Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona kompleksowo ujętym zagadnieniom private asset & wealth management, ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty oraz rodzajów inwestycji i narzędzi wykorzystywanych w tych usługach. Jej celem jest rzetelna...

 • 59.00»49.90

  Private banking - marketing, jakość, sprzedaż

  Dorota Bednarska-Olejniczak

  Private banking - bankowość dedykowana zamożnym klientom indywidualnym jest jednym z najmłodszych i najintensywniej rozwijających się obszarów działań banków w Polsce. Wyznacznikiem sukcesu w działalności banków w tym perspektywicznym segmencie jest m.in. umiejętność takiego...

 • 44.90

  Private equity - więcej niż kapitał

  Ilona Fałat-Kilijańska

  Książka pokazuje, jak uzyskany przez podmiot kapitał typu private equity wpływa na jego działalność, szczególnie na wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności.

 • 73.50»65.90

  Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego

  Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski

  W monografii poddano analizie zależności występujące między rynkiem finansowym a sferą realną. Przedmiotem rozważań są: znaczenie sektora finansowego w procesie wzrostu gospodarczego, zmiany zachodzące w segmentach rynku finansowego i stosowanych na nich instrumentach...

 • 40.90

  Produkty strukturyzowane

  Marcin Bartkowiak

  Wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po 2008 roku będący konsekwencją kryzysu finansowo-gospodarczego wymusił na specjalistach od inżynierii finansowej stworzenie nowych instrumentów finansowych.

 • 46.90

  Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

  Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakimi są prognozowanie i symulacja.

 • 44.00»38.90

  Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

  Magdalena Szyszko

  Opracowanie zawiera niedostępną dotychczas w polskim piśmiennictwie ekonomicznym syntezę informacji na temat zawarty w tytule oraz badania empiryczne dotyczące roli prognoz inflacji w polityce monetarnej ukazane w szerszym kontekście. W publikacji przedstawiono...

 • 35.90

  Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji

  Wiesława Caputa Alina Gorczyńska-Dybek Danuta Szwajca

  Przełom wieku XIX i XX to bez wątpienia era informacji, w której na skutek nowych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, rzeczywistość gospodarcza nabrała multimedialnego, interaktywnego oraz wirtualnego charakteru.

 • 35.90

  Przejrzystość polityki pieniężnej

  Violetta Kałuzińska

  Znaczenie przejrzystości w polityce pieniężnej od lat 90 ubiegłego wieku systematycznie wzrasta, co przypisuje się wymogom demokracji, rosnącej roli rynków finansowych, a także - a może przede wszystkim - docenieniu roli oczekiwań uczestników rynku w mechanizmie transmisji impulsów monetarnych do sfery realnej gospodarki.

 • W książce szeroko zaprezentowano wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw. Zagadnienia te zostały przybliżone zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. W części empirycznej przedstawiono...

 • 47.40

  Przyszłość integracji europejskiej

  Redakcja: Misztal Piotr, Rakowski Witold

  Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej.

 • 48.90

  Przyszłość integracji europejskiej konkurencyjność i rynki

  Redakcja: Bieńkowski Wojciech, Bukowski Sławomir I., Olszewska Grażyna

  Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej.

 • 125.00»89.90

  Psychologia rynków finansowych

  Tony Plummer

  Psychologia rynków finansowych Tony Plummera jest na tle wielu prac poświeconych analizie technicznej książką szczególną, bowiem Autor stara się w niej odpowiedzieć nie tylko na pytanie "jak", ale przede wszystkim "dlaczego" analiza techniczna sprawdza się w praktyce. Znajdujemy tu próbę wyjaśnienia...

 • 33.90

  Psychologiczne znaczenie pieniędzy

  Agata Gąsiorowska

  Pieniądze są zazwyczaj interpretowane w kategoriach ekonomicznych z uwzględnieniem ich funkcji transakcyjnej. Ekonomia definiuje pieniądz jako środek wymiany, który w żadnym wypadku nie staje się dla człowieka celem samym w sobie.

 • W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i tworzą przeszło połowę PKB.

 • Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją analizującą działalność funduszy venture capital nansowanych ze środków publicznych. To ważny rozdział w historii rozwoju rynku, ponieważ aktywność czynnika publicznego odegrała dominującą rolę w procesie rozwoju venture capital...

 • Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
  przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

 • 34.40

  Rachunkowość finanse bankowość

  Redakcja: Uziębło Aldona

  Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych

 • Struktura i treść podręcznika odpowiadają standardom akademickiego wykładu, a jednocześnie nawiązują do rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych wdrażanych przez autorów podczas realizacji projektów w przedsiębiorstwach różnych branż. Wykład zastał opatrzony liczny ...

 • Publikacja jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiają ...

 • 45.40

  Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

  Redakcja naukowa Teresa Martyniuk

  W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. Dostosowywanie polskich przepisów o rachunkowości do regulacji międzynarodowych powoduje coraz większą rozbieżność między regulacjami polskiego prawa bilansowego i prawa podatkowego.

   

 • Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierówności dochodów są wybrane świadczenia społeczne po stronie wydatków publicznych i PIT po stronie...

 • Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście planowanej integracji Polski ze strefą euro.

 • 48.40

  Reklama produktów i usług bankowych

  Mirosława Krzyścin

  Temat podatności konsumentów na reklamę produktów finansowych jest materią niezwykle delikatną. Na podejmowane decyzje nabywcze ma bowiem wpływ cały szereg czynników, często trudno uchwytnych i niejednoznacznych.

 • 52.00»42.90

  Restrukturyzacja szpitali

  Karkowski Tomasz

  Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, usystematyzowanie wiedzy z zakresu etapów restrukturyzacji ...

 • 29.00»25.90

  Rezerwy w bankach. Teoria i praktyka

  Jacek Wójcik

  Na rynek wydawniczy trafia książka szczególna, zawarta jest w niej bowiem nowa, autorska propozycja metodyki rozpoznawania rodzaju stosowanej polityki tworzenia rezerw w bankach. Autor wykorzystuje w niej oznaczenia literowe znane na międzynarodowym rynku finansowym, a stosowane...

 • 52.90

  Ropa naftowa a wzrost gospodarczy

  Wojciech Potocki

  Współczesna cywilizacja jest oparta na ropie naftowej. Nic więc dziwnego, że wszystko to, co jest związane z rynkiem ropy naftowej budzi zrozumiałe zainteresowanie.

 • Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak te z dla osób zainteresowanych rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa.

 • 64.90»55.90

  Rozliczenia międzynarodowe

  red. nauk. Danuta Marciniak-Neider

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków: handel zagraniczny, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, bankowość. Może też być przydatny dla praktyków prowadzących działalność w handlu zagranicznym (w tym wewnątrzunijnym), pracowników banków...

 • Każdy z nas od czasu do czasu dysponuje niewielkim chociaż nadmiarem gotówki. Zwykle zastanawiamy się wtedy, co zrobić z tymi pieniędzmi. Spełnić chwilową zachciankę, wyjechać na krótkie wakacje, kupić wymarzony gadżet, a może zainwestować, by mieć zapas na emeryturę lub na moment, w którym gotówki będzie zdecydowanie za mało? Ten ostatni wybór wydaje się bardzo rozsądny. Pojawia się tylko jeden problem: jak to zrobić skutecznie, czyli tak, by nasze pieniądze faktycznie mnożyły się, zamiast wyparować w efekcie nietrafionych wyborów inwestycyjnych.

 • 65.00»55.90

  Rynki finansowe

  Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz

  Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 i 2008 roku. W poprzednich publikacjach autorzy skoncentrowali się na wyjaśnieniu...

 • 44.00»41.90

  Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy

  Redakcja Naukowa: Urszula Banaszczak-Soroka

  Książka stanowi przykład umiejętnego i bardzo rzetelnie przygotowanego kompendium wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce, ale daje też ogólny i uniwersalny pogląd na istotę, kształt, uczestników i organizację współczesnego rynku finansowego. Jest ona bez wątpienia pozycją...

 • 47.50

  Rynki finansowe w dobie kryzysu. t.29

  Redakcja: Wiśniewski Jan, Wyrzykowska-Antkiewicz Monika

  Książka składa się z dwóch części. Pierwszy dotyczy funkcjonowania rynków finansowych w warunkach kryzysu, druga natomiast traktuje o konsekwencjach kryzysu na rynkach finansowych.

 • W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia charakterystykę problemów alokacji kapitału finansowego. Pojęcie...

 • 61.90»52.90

  Rynkowy system finansowy

  Marian Górski

  Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego. Pierwsza część dotyczy...

 • 51.90

  Rynkowy system finansowy

  Marian Górski

  Wydanie 3.

  Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego.

 • 34.40

  Ryzyko dużych banków Perspektywa Polski

  Piotr Masiukiewicz

  Występowanie zagrożeń wynikających z ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów finansowych zarysował się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime.

 • 54.00»45.90

  Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

  Alfreda Zachorowska

  Podejmowanie przez przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej jest zwykle obarczone ryzykiem i często zależy od możliwości zabezpieczenia się przed jego ujemnymi skutkami. Autorka, kierownik Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej Politechniki Częstochowskiej...

 • W warunkach globalnej konkurencji nic nie jest już pewne w długim okresie, również pozycja przedsiębiorstwa czy indywidualnych osób. Jak nigdy przedtem, każdy musi odpowiadać na pytanie: jak przetrwać w środowisku, w którym stale istnieje zagrożenie, że dzisiaj, pojutrze lab za...

 • Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru.

 • 30.40

  Ryzyko rynku akcji

  Grzegorz Mentel

  W obecnych czasach ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, lecz nie do końca znanym. Ponieważ nie da się go wyeliminować z codziennych decyzji, jakie przychodzi nam podejmować, należy je poznać jak najlepiej. Wówczas posiadana przez nas wiedza pozwoli nam nie tyle na skuteczne jego ograniczanie, ale głównie na przewidywanie ewentualnych negatywnych skutków, jakie mogą w pewnych sytuacjach mieć miejsce.

 • 65.00»55.90

  Ryzyko w finansach i bankowości

  redakcja naukowa Beata Filipiak, Marek Dylewski

  Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizuje również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotną rolę w realizacji tych celów odgrywa działalność publikacyjna.

 • Globalizacja, zanikanie granic państw, postęp technologiczny i niestabilność rynków finansowych zaostrzają warunki konkurencji przedsiębiorstw i uświadamiają znaczenie ryzyka. W tych warunkach umiejętność zarządzania ryzykiem staje się dla przedsiębiorstw kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku.

 • 17.90

  Sekrety bogacenia się

  Henryk Bieniok

  Zdobądź bogactwo i świadomie nim zarządzaj
  Dziś większość milionerów to ludzie, którzy doszli do bogactwa własną pracą. Większość zamożnych przedsiębiorców zaczęła bez kapitału. Skoro im się powiodło, to dlaczego ty nie miałbyś zrobić tego samego?
  Droga do bogactwa wiedzie przez zmianę myślenia.

 • Sieci neuronowe to systemy, które funkcjonują podobnie, jak układy neuronowe mózgu ludzkiego, ucząc się metodą prób i błędów. Stosowane w dziedzinie inwestycji i finansów, stają się zautomatyzowanymi systemami transakcyjnymi opartymi na danych wejściowych uwzględniających różne parametry rynku...

 • 24.40

  Sprawiedliwe nierówności podatków

  Henryk Domański

  Naruszanie norm sprawiedliwości zazwyczaj napotyka sprzeciw, który może przerodzić się w napięcia społeczne. Przedstawione w tej książce wyniki analiz dotyczą preferowanych przez ludzi norm sprawiedliwej dystrybucji zarobków. Normy te wywierają pewien wpływ na postawy jednostek. Przykładowo, im bardziej nierówności zarobków odbiegają – zdaniem ludzi – od norm sprawiedliwości społecznej, tym bardziej skłonni jesteśmy negatywnie oceniać funkcjonowanie demokracji i rządu.

 • 60.00»52.90

  Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne

  redakcja Mariusz Zelek

  Opracowanie przedstawia prawne aspekty sprzedaży przez Internet w świetle prawa polskiego i wybranych regulacji o charakterze europejskim i międzynarodowym, zarówno z punktu widzenia sprzedawcy jak i kupującego. Poszczególne rozdziały bazują na rozwiązaniach prawnych dotyczących...

 • 58.00»49.90

  Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

  Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

  Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego...

 • 58.00»49.90

  Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

  Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś

  Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że w porównaniu do spółek z o.o. oferują one wiele zalet podatkowych. Mimo tego, ich opodatkowanie wciąż w wielu aspektach budzi kontrowersje, które są często pogłębiane...

 • Publikacja odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą sfery samorządowej przedstawionych w odniesieniu do aspektów tworzenia oraz funkcjonowania spółek z udziałem powiatu samorządowego.

 • 56.90

  Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania

  Redakcja: Alińska Agnieszka, Pietrzak Bogusław

  Problematyka recenzowanych opracowań koncentruje się na ocenie sektora finansowego i jego stabilności w warunkach kryzysu gospodarczego ostatnich lat. Autorzy opracowań zwracają uwagę na sposoby przezwyciężania zjawisk kryzysowych, wskazując przy tym na możliwość wykorzystania różnych instrumentów finansowych i polityki gospodarczej

 • Publikacja została zainspirowana powtarzającymi się na polskim rynku giełdowym próbami wrogiego przejęcia oraz działaniami spółek, które starają się tego uniknąć. Autor dokonuje dogłębnej analizy statutu spółki publicznej na gruncie polskiego prawa oraz opinii doktryny i orzecznictwa,

 • 39.00»32.90

  Statystyka. Przewodnik MOCNO ilustrowany

  Gonick Larry, Smith Woollcott

  Czy wariancja i odchylenie standardowe kojarzą ci się z jednostką chorobową? Sądzisz, że doświadczenia Bernoulliego to łzawa historia miłosna? Myślisz, że przedział ufności i liczba stopni swobody wskazują na podejście do wychowania dzieci? Jeśli zawahałeś się p ...

 • 69.00»55.90

  Strategia. Wprowadzenie do teorii gier

  Watson Joel

  Strategia to nowoczesny podręcznik do teorii gier, niezbędny każdemu studentowi ekonomii, metod ilościowych, zarządzania czy stosunków międzynarodowych. Dzięki połączeniu formalnej analizy z przystępnym językiem ułatwia zrozumienie zjawisk rynkowych oraz ludzkich zachowaŠ...

 • Podręcznik charakteryzuje oryginalne i nowatorskie podejście do problematyki konstruowania strategii finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Kładzie nacisk na precyzję i skuteczność rozwiązywania problemów z zakresu wyboru sposobu i źródła finansowania w powiązaniu...

 • 105.00»84.90

  Strategie inwestycyjne na każdą pogodę

  Froehlich Bob

  Chcesz dobrze zarobić na giełdzie?Chcesz zostać optymistą inwestycyjnym?Chcesz poznać sprawdzające się prognozy?Wystarczy, że sięgniesz po niniejszą książkę. Jej autorem jest jeden z najbardziej szanowanych strategów inwestycyjnych naszych czasów, który dostrzega atrak ...

 • 50.00»43.90

  Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej

  Waldemar Szymański

  Publikacja zawiera prezentację możliwości optymalizacji opodatkowania w warunkach współistnienia swobód traktatowych oraz różnic w systemach podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pojawienie się konkurencji rynkowej w wymiarze międzynarodowym powoduje, że przedsiębiorstwa...

 • 38.30

  Sukcesja w rodzinie biznesowej

  Tomasz Budziak

  W Polsce rozpoczęła się pierwsza duża zmiana pokoleniowa w biznesie. Dzieci dynamicznych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność na początku transformacji wyznaczonej rokiem 1989, stoją przed wyzwaniem przejęcia własności i zarządzania firmami swoich rodziców, a ci zastanawiają się, jak najlepiej przeprowadzić proces sukcesji.

 • 70.00»59.90

  System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia

  Beata Filipiak, Joanna Fila

  To kolejna publikacja serii: Studia Finansów i Bankowości wydawana pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, która stanowi ważny głos w dyskusji łączący środowisko naukowe. Książka jest zbiorem różnych spojrzeń na system finansowy, a w szczególności rynki, podmioty...

 • 50.40

  System finansowy w Polsce tom 1

  Redakcja: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew, Woźniak Barbara

  Nowe, zmienione wydanie podręcznika, który zyskał uznanie na polskim rynku literatury edukacyjnej.
  Od czasu pierszego wydania Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, doszło do zmian na polskiej scenie politycznej. Konieczne stało się zatem rozszerzenie analizy rozwoju polskiego systemu finansowego oraz omówienie przemian, jakie zaszły od 2002 roku.

 • Odnotowane w latach 2008–2012 spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie wywołało naturalne zainteresowanie środowisk ekonomicznych oraz całej sfery gospodarczej problemami bezpieczeństwa, ryzyka i nadzoru finansowego.

 • Przygotowując cztery tomy "Systemu prawa finansowego", założyliśmy, że opracowanie to powinno:umożliwić zrozumienie prawa finansowego i jego funkcji,wskazać jego miejsce w systemie prawa,przedstawić instytucje finansowe będące przedmiotem prawa finansowego oraz wykazać, w ...

 • Niniejszy IV tom Systemu prawa finansowego poświęcony jest prawu walutowemu, dewizowemu, bankowemu oraz prawu rynku finansowego. Ukazuje się on 20 lat po wydanym przez Zakład Narodowy Ossolińskich tomie V Systemu instytucji prawno-finansowych PRL, poświęconym instytucjom system ...

 • 41.90

  Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych

  Mirosława Capiga Witold Gradoń Grażyna Szustak

  Systemy wczesnego ostrzegania to instrumenty zarządzania instytucjami finansowymi nie tylko w warunkach kryzysu finansowego, ale również w warunkach stabilności finansowej. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedzi na takie pytania, jak: Jaka jest specyfika poszczególnych systemów wczesnego ostrzegania?

 • Praca jest szkicem teorii finansów przedsiębiorstw z uwzględnieniem zagadnieniami prawno-podatkowych. Celem opracowania jest wskazanie na istotę kapitału i podatków w nauce finansów przedsiębiorstw, ich zdefiniowanie, ukazanie systemu powiązań tych kategorii finansowych...

 • 89.90»75.90

  Słownik finansowo-giełdowy: angielsko-polski, polsko-angielski

  Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska

  Słownik zawiera około 30 000 terminów i wyrażeń z takich dziedzin, jak m.in.:podstawy finansów; wskaźniki finansowe; finanse publiczne, w tym podatki; bankowość komercyjna; bankowość inwestycyjna, w tym fuzje i przejęcia oraz papiery wartościowe; giełda i transakcje giełdowe...

 • 28.90

  Techniki menedżerskie

  Jan D. Antoszkiewicz, Zbigniew Pawlak

  Opis wybranych metod i technik stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autorzy prezentują je pod kątem skuteczności i efektywności oddziaływania.

 • 89.00»64.90

  Teoria chaosu a rynki kapitałowe

  Edgar E. Peters

  Dział: Teoria finansów. Książka jest jedną z najważniejszych pozycji w bogatej literaturze poświeconej zastosowaniom teorii chaosu do zagadnień finansów i inwestycji. Badania w tej dziedzinie zaawansowane są już tak dalece, że żaden teoretyk rynków kapitałowych nie może zignorować nowy paradygmat.

 • 84.00»59.90

  Teoria fal Elliotta

  Alfred J. Frost Robert R. Prechter

  Teoria fal Elliotta zdobyła sobie w naszym kraju sporą popularność, mimo że polskiemu czytelnikowi praktycznie niedostępne było dotąd podstawowe źródło, jakim jest praca Frosta i Pretchera, która znacznie poszerza naszą dotychczasową wiedze na temat koncepcji fal. Mamy tu okazje poznać...

 • Książka poświęcona jest intelektualnej podstawie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Wychodząc od współczesnych poglądów na rachunkowość, metodologii naukowej, teorii systemów i teorii działania komunikacyjnego, Autor formułuje unikalną teorię, pozwalającą ...

 • Rynek finansowy i instrumenty na nim notowane są jednym z najważniejszych elementów całej gospodarki. To na nim inwestorzy lokują swoje wolne środki, a przedsiębiorcy poszukują wolnego kapitału, który pomoże im realizować ich bieżące i inwestycyjne cele.

 • 31.70

  Twój osobisty fundusz emerytalny

  Adam Jagielnicki

  Emerytura to dla wielu z nas upragniony koniec pracy zawodowej. Ma to być okres życia, który będziemy mogli wykorzystać na realizację odkładanych "na kiedyś" pasji, takich jak podróżowanie, nauka flamenco, medytacje w hinduskim klasztorze, hodowanie rasowych kotów czy cokolwiek innego, o czym aktualnie myślimy, a na co brakuje nam czasu. Ale czas to tylko jeden z zasobów, jakimi musimy dysponować, by spełniać marzenia. Drugim są pieniądze. Niestety, prognozy ekonomistów i demografów nie brzmią zbyt optymistycznie - mimo że teraz oddajemy państwowym i prywatnym instytucjom finansowym sporą część dochodów na poczet przyszłych świadczeń, nie powinniśmy oczekiwać zbyt wiele. ZUS i fundusze emerytalne nie zapewnią nam emerytury w wysokości gwarantującej wygodne życie. Najwyższy czas wziąć sprawy we własne ręce…

 • 47.40

  Ubezpieczenia

  Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Jest to nowoczesny podręcznik, w którym zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w nim między innymi historię ubezpieczeń, główną terminologię, klasyfikację ubezpieczeń, regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej, nadzór nad sektorem ubezpieczeń, systemy gwarancyjne, zarządzanie finansami i działalność inwestycyjną zakładu ubezpieczeń.

 • W toku postępującej globalizacji coraz większego znaczenia nabiera wymiana między podmiotami z różnych krajów. Oprócz niewątpliwych korzyści handlowych, takie transakcje wywołują także zainteresowanie organów podatkowych, co szczególnie uwidacznia się w dobie coraz większych...

 • 30.20

  Unia bankowa

  red. naukowa Małgorzata Zaleska

  Prezentowana monografia omawia wyzwania związane z unią bankową, wskazuje zalety i wady proponowanych rozwiązań, szanse i zagrożenia wynikające z niej dla polskiego sektora bankowego, a ponadto wzbogacona została próbą prezentacji modelowych, optymalnych rozwiązań w zakresie sieci bezpieczeństwa. Teksty zaprezentowane przez współautorów (naukowców i równocześnie praktyków bankowych) można z pewnością uznać za nowatorskie i unikatowe.

 • Problematyka zobowiązań cywilnoprawnych na wypadek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy należy do węzłowych zagadnień prawa upadłościowego.

 • 115.00»92.90

  Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

  Nykiel Włodzimierz, Mariański Adam, Babiarz Stefan

  Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia zasady opodatkowania nabycia majątku z tytułu spadku i darowizny. Autorzy, dokonując analizy istotnych dla tego podatku konstrukcji prawnych, odwołują się do bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz licznych publikacji z te ...

 • Komentarz jest całościowym opracowaniem problematyki ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zawiera on omówienie najnowszych zmian ustawy dotyczących m.in. wprowadzonego "koszyka świadczeń gwarantowanych" oraz konieczności uzyskania pr ...

 • 55.40

  Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

  Kamila Stańczak-Strumiłło

  Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce to pozycja oparta na autorskiej koncepcji oceny oddziaływania uwarunkowań determinujących rozwój tego rodzaju funduszy.

 • W książce przedstawiono czynniki finansowe i niefinansowe, które mają wpływ na możliwość absorpcji środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano ograniczenia w zakresie procedur oraz wymagań stawianych samorządom, ale także stopień rozbieżności...

 • 252.00»202.90

  VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne

  Bącal Marcin, Militz Małgorzata, Dominik Dagmara

  Oddana w ręce Czytelników książka stanowi najbardziej kompleksowe i najobszerniejsze jak dotychczas opracowanie indywidualnych interpretacji wydawanych przez polskie organy podatkowe w zakresie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonaw ...

 • Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn – to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego. Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę – są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. Badania psychologiczne...

 • Autor podjął się tematu bardzo aktualnego i o dużym praktycznym znaczeniu. Ocena kondycji finansowej dokonywana jest zarówno przez menedżerów przedsiębiorstwa, jak i różne podmioty zewnętrzne. W tym celu często stosuje się analizę wskaźników finansowych, porównując ich wartości rzeczywiste z tzw. wartościami wzorcowymi.

 • 64.90

  Wealth Management Bankowość dla bogatych

  Krzysztof Opolski Tomasz Potocki Tomasz Świst

  Świat ludzi bogatych zawsze fascynował, niepokoił, przyciągał. Pochodzenie bogactwa, sposób jego użytkowania, ryzyko posiadania stanowiły obiekt zainteresowania rożnych grup zawodowych - artystów, uczonych, polityków czy bankowców.

 • 25.00»22.90

  Weksel w praktyce

  Witold Bień

  Weksel jest papierem wartościowym, którym posługują się w praktyce zarówno osoby zyczne, jak i prawne. Jest to jednak szczególny doku­ment, którego rola oraz funkcje, zasady wystawiania, obrotu, dochodze­nia roszczeń wobec dłużników itp. są ściśle uregulowane przez prawo.

 • 37.00»29.90

  Wielki szort. Mechanizm maszyny zagłady

  Michael Lewis

  Czy kryzys gospodarczy, który w 2008 roku dotknął rynki finansowe i bankowe był do przewidzenia? Kto tak naprawdę na nim zarobił? Dlaczego garstka osób, która rozumiała, co się dzieje i co może się zdarzyć, nie obnosiła się ze swoją wiedzą? Kulisy największego krachu finansowego naszych czasów. Nowość

 • 39.00»34.90

  Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

  dr Grzegorz Michalski

  Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami...

 • 53.40

  Współczesna bankowość centralna

  Redakcja: Jaworski Władysław Leopold, Szelągowska Anna

  Zaprezentowane w osiemnastu rozdziałach treści stanowią cenny wkład w trwającą od lat dyskusję nad rolą banku centralnego we współczesnej gospodarce, jego celami, narzędziami oddziaływania czy też złożonymi mechanizmami działania w warunkach kryzysu.

 • 56.90

  Współczesna bankowość spółdzielcza

  Redakcja: Szelągowska Anna

  "Współczesna bankowość spółdzielcza" to piąta z serii "Współczesnej bankowości", niezwykle cenna publikacja na polskim rynku wydawniczym. Jej walorem jest nie tylko połączenie teorii z praktyką bankową w tym specyficznym sektorze bankowości, ale również, jeśli nie przede wszystkim, silne akcentowanie potrzeby istnienia we współczesnym świecie lokalnych banków spółdzielczych opartych na idei samopomocy i solidarności. Mocną stroną tej monografii jest niewątpliwie jej bogactwo informacyjne.

 • 75.00»62.90

  Współczesna bankowość. Teoria i praktyka. Tom I

  redakcja naukowa Małgorzata Zaleska

  Treści prezentowane w podręczniku mają charakter uniwersalny, przy czym uwzględniają specyfikę polskiego systemu bankowego w kontekście europejskim. W podręczniku wyodrębniono cztery tematy: system bankowy, segmentacja produktów i usług bankowych, ryzyko bankowe, zasady...

 • Publikację szczerze polecić należy każdemu, komu nie jest obojętna kondycja własnych finansów. Chcąc mieć rzeczywisty wpływ na finanse osobiste, a tym samym czerpać satysfakcję z jakości i poziomu życia, trzeba zmierzyć się z wieloma dylematami, które stworzył współczesny świat.

 • 43.90

  Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne

  red. naukowa Joanna Świderska

  Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego.

 • 95.00»68.90

  Wstęp do finansów

  A.A. Groppelli, E. Nikbakht

  Pozycja ta stanowi doskonale przystępne wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teorii finansów, adresowane zarówno do studentów podstawowego kursu finansów, jak i do praktyków. Dla studentów będzie to obszerny podręcznik, jakiego dotychczas brakowało, dla praktyków zaś...

 • 79.00»56.90

  Wszystko o obligacjach

  Esmé Faerber

  Zgodnie z tytułem inwestor znajdzie tu prawie wszystko, co można określić jako podstawową wiedze o obligacjach... Przedstawiono tu najważniejsze rodzaje obligacji i związanych z nimi instrumentów, które mogą pojawić się w ciągu najbliższych kilku lat w naszym kraju... Interesująca jest zwłaszcza analiza wad...

 • 49.90»42.90

  Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw

  Jolanta Iwin-Garzyńska, Adam Adamczyk

  Układ książki i jej zakres tematyczny sprawiają, że z powodzeniem może być ona wykorzystywana do rozwiązywania problemów praktycznych. Oprócz zagadnień teoretycznych i przykładów książka zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania oraz pytania testowe. Dzięki temu...

 • 60.90»52.90

  Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa

  Grzegorz Urbanek

  Wraz z pojawieniem się nowej ekonomii obserwujemy wzmożone zainteresowanie problematyką związaną z aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich dwóch dekad w świecie biznesu dokonała się rewolucja, polegająca na przejściu od kapitalizmu...

 • Książka jest pogłębieniem ogólnej wiedzy czytelnika na temat rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych jednostek gospodarczych.

  Jej celem jest zaprezentowanie podstawowych form rozliczeń pieniężnych, tj. rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

 • 49.00»42.90

  Wycena nieruchomości przedsiębiorstw

  Jan Konowalczuk

  Książka dotyczy jednej z najważniejszych kwestii współczesnej ekonomii, mianowicie wartości podstawowych zasobów przedsiębiorstw, jakimi są nieruchomości. Autor zwrócił uwagę na istotne różnice koncepcyjne i terminologiczne dotyczące wyceny nieruchomości w Polsce i na Świecie...

 • Książka dotyczy jednego z ważniejszych i trudniejszych kwestii w dziedzinie ekonomii, mianowicie kwestii wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zawarta w niej kompleksowa prezentacja wyników studiów literaturowych, autorskich badań teoretycznych i empirycznych, a także studia przypadków oraz przedstawione symulacyjne szacunki wyceny przedsiębiorstw mają walory teoretyczne, walory użyteczności praktycznej, a także walory dydaktyczne.

 • Czy wiesz, ile tak naprawdę warte są akcje firm? Czy znasz realną wartość mieszkania albo domu, które właśnie kupiłeś? Czy ta wiedza jest Ci potrzebna? Znajomość wartości akcji, obligacji czy nieruchomości pomaga podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Wycena to proces prosty, który może opanować każdy, kto zechce poświęcić trochę czasu na gromadzenie i analizę informacji. Ta książka zawiera wartościowe wskazówki oraz techniki, które docenią zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i ambitni gracze indywidualni.

 • Problematyka wynagradzania zarządów oraz roli i form nadzoru nad spółkami kapitałowymi wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno środowiska akademickiego, jak i praktyków gospodarczych. W związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na rzetelną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu..

 • Niezwykle interesująca tematyka, prosty i zrozumiały język, bogata szata graficzna oraz zaskakujące wnioski sprawiają, że książka jest źródłem ciekawych informacji, a jej lektura - prawdziwą przyjemnością.

 • 40.00»34.90

  Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

  redakcja naukowa Wiesława Przybylska Kapuścińska, Magdalena Szyszko

  Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie wyzwań, przed jakimi na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku stanęły banki centralne. Realizując ten cel, analizowali wybrane aspekty polityki pieniężnej – od teoretycznych, poprzez płaszczyznę strategiczną i instytucjonalną...

 • 39.90

  Zamknięte fundusze inwestycyjne

  Dorota Krupa

  Ostatnie kilkanaście lat jest określanych jako „epoka funduszy inwestycyjnych” (…). Fundusze inwestycyjne, których początków można byłoby się doszukiwać już w XIX wieku, dopiero relatywnie od niedawna zaczęły podbijać rynki finansowe, za to w niezwykle szybkim tempie (…).

 • 33.90

  Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

  Redakcja: Żabińska Joanna, Mitręga-Niestrój Krystyna, Puszer Blandyna

  Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki.

 • 59.90»52.90

  Zarys ekonomii międzynarodowej

  Janusz Świerkock

  Prof. Janusz Świerkocki w podręczniku zawarł podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił tradycyjne i współczesne teorie handlu międzynarodowego, relacje między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym...

 • 37.00»32.90

  Zarządzanie finansami projektu europejskiego

  Joanna Hołub-Iwan, Adrian Guranowski, Beata Filipiak, Marek Dylewski

  Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia właściwego przygotowania przedsięwzięć do realizacji, w tym skutecznego...

 • 42.40

  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

  Jan Czekaj Zbigniew Dresler

  Prezentujemy trzecie, uaktualnione w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, wydanie podręcznika, który zyskał już uznanie wykładowców i studentów!

 • W podręczniku zaprezentowano podstawowe metody długoterminowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a więc metody związane z procesem podejmowania decyzji w zakresie angażowania i pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo. Przy tym oprócz rozważań teoretycznych i...

 • 38.00»32.90

  Zarządzanie finansami publicznymi

  Krystyna Piotrowska-Marczak, Tomasz Uryszek

  Pracę można określić jako pierwsze na rynku polskim kompleksowe, zintegrowane podejście do zarządzania w obszarze finansów publicznych. Otwiera ją teoretyczne wprowadzenie do problematyki zarządzania, finansów i finansów publicznych. Część druga zawiera profesjonalne ujęcie...

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu i finansów.

 • 150.00»134.90

  Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej. Tom I i II

  Redakcja: Maciej Tertelis

  Kompendium wiedzy o nieruchomościach. Książka zawiera podstawowe regulacje prawne dotyczące nieruchomości, omówienie podstawowych zasad funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, opracowanie zagadnień związanych z najmem lokali, prawami i obowiązkami użytkowników nieruchomości wspólnej...

 • 59.90»49.90

  Zarządzanie finansowe bankiem

  Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, a szczególnie finansów i bankowości. Może być on również...

 • 40.00»34.90

  Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi

  Waldemar Kozłowski

  Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu...

 • 64.00»56.90

  Zarządzanie instytucjami kredytowymi

  Redakcja Naukowa: Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski

  Podmioty sektora bankowego to instytucje o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką bankom przypisano w gospodarce. To także podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej i organizacyjnej...

 • Książka powstała jako rezultat wieloletniego doświadczenia autorów, wyniesionego z prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zarządzania bankiem na różnych szczeblach decyzyjnych. Podstawowa tematyka podręcznika dotyczy zmian, jakie zachodzą w systemie bankowym oraz w procesach...

 • Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na...

 • Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu.

 • Celem książki jest podanie praktycznych wskazówek dla menedżerów i właścicieli rm, jak należy postępować, aby utrzymać płynność ­nansową przedsiębiorstwa. Polscy przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w warunkach gospodarki rynkowej, również na otwartym rynku państw Unii Europejskiej.

 • 40.40

  Zarządzanie ryzykiem bankowym

  Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków. W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.

 • 119.00»108.90

  Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

  John C. Hull

  Kompendium wiedzy na temat zarządzania ryzykiem finansowym lub inaczej - występującym na rynku finansowym. Autor to światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego - przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem. Nowość

 • 71.00»56.90

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  Paweł Matkowski

  W książce autor przedstawia propozycję systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej średniej wielkości, który może być stosowany w polskim sektorze finansowym i który spełnia wymagania nowej umowy kapitałowej. Publikacja zawiera obszerny przykład...

 • 42.90

  Zarządzanie ryzykiem portfela

  Piotr Zasępa

  Zarządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity to skomplikowany proces inwestycyjny. Zarządzający funduszem musi przeprowadzić wiele dodatkowych analiz i badań prywatnych spółek udziałowych pod kątem prawdopodobieństwa i skali wzrostu ich wartości w stosunku do analizy spółek publicznych.

 • 110.00»94.90

  Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

  redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz

  Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy – zarówno o ogólnych zasadach audytu, jak...

 • 59.90»49.90

  Zasady podatkowe w teorii i praktyce

  Maria Kosek-Wojnar

  W książce podjęto często dyskutowany temat, jak powinny być skonstruowane poszczególne podatki i całe systemy podatkowe. Autorka przedstawiła: podatki jako finansową podstawę działalności państwa, nakładanie i pobór podatków przez państwo, zasady podatkowe jako kryteria oceny podatków...

 • W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

 • 33.00»26.90

  Zasady sporządzania wniosków na doradztwo i inwestycje. Fundusze Strukturalne UE

  Bajorek-Ziaja Hanna, Ziaja Sebastian

  Niniejsza publikacja przekazuje praktyczną wiedzę na temat możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Zaprezentowany dobór materiałów przybliża Czytelnikowi potencjalne możliwości rozwoju, jakie daje członkostwo naszego kraju w r ...

 • 119.00»95.90

  Zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach

  Sokal Piotr

  Współczesny obrót gospodarczy posługuje się instrumentami finansowymi, spośród których najbardziej powszechny na rynku kapitałowym jest obrót akcjami. Pojawiające się w związku z licznymi nowelizacjami aktów prawnych nowe zagadnienia, a wraz z nimi - problemy w praktyce ...

 • Czy można wyobrazić sobie dziś pracę księgowego, pracownika działu controllingu albo finansów bez Excela? Oczywiście! W końcu kiedyś komputerów nie było, a ludzie liczyli, podsumowywali i porównywali dane na liczydle oraz w zeszytach. Zatem można. Tylko po co, skoro program komputerowy zrobi to szybciej, sprawniej i w dodatku bezbłędnie?! Trudne i czasochłonne zadania Excel pozwala wykonać w kilka minut — pod warunkiem, że użytkownik wie, czego potrzebuje, i potrafi na podstawie programu zbudować odpowiednie narzędzia.

 • Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Wykorzystywane są jednak także w działaniach wielu instytucji finansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje podatkowe itp.

 • Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych. Prof. Leszek Dziawgo przedstawił:
  · funkcjonowanie instytucji finansowych a wymogi ochrony środowiska,
  · ofertę rynku finansowego, · inicjatywy międzynarodowe...

 • Czy można być bogatym bez chodzenia do pracy? Czy w wieku ok. 35-40 lat można przejść na wysokopłatną emeryturę? Odpowiedz brzmi – Tak. Problem nie w tym, czy można. Problem brzmi, jak?

 • Kodeks spólek handlowych nie zawiera legalnej definicji zysku. Brak również przepisu, z którego expressis verbis wynikałoby odwołanie do innych regulacji, którym pojęcie to jest znane i zdefiniowane. Autorka, poddając analizie istniejące rozwiązania prawne dotyczące instytucji zysku, wskazuje na konkretne problemy z jakimi mamy do czynienia i przedstawia propozycje rozwiązań.

 • 74.00»53.90

  Złudzenia inwestora

  Martin S. Fridson

  Każdego roku ukazuje się mnóstwo książek o akcjach i obligacjach. Nikt prawie nie wzbogaca się, stosując opisywane w nich "sprawdzone metody", a mimo to nie słabnie wszechobecny potok porad inwestycyjnych. Z pewnością czytelnicy wspomnianych książek muszą zauważać, że nie udaje się im zdobyć...

 • 80.00»57.90

  Łajdak na giełdzie

  Nick Leeson

  Bardzo niewiele wydarzeń ze świata finansów znalazło równie wiele miejsca na pierwszych stron gazet i w czołówkach telewizyjnych dzienników jak spektakularny upadek Barings Bank - najstarszego banku komercyjnego Wielkiej Brytanii. Ta szacowna instytucja prowadząca sprawy finansowe członków...

 • Autor tej książki zaczął swoją przygodę z rynkami finansowymi niemal dwadzieścia lat temu. Bardzo szybko zorientował się, że coś tu nie gra – oficjalna wizja giełdy i podejście do wycen nie pokazują całej rzeczywistości. Bez znajomości realiów trudniej jest na giełdzie zarabiać pieniądze. Potrzebne było jednak nieco czasu, zanim autorowi udało się znaleźć i opisać ukrytą prawdę o zarabianiu na giełdzie. Wnioski ze swoich badań przedstawił w niniejszej książce. Gdy konsultował zawarte w niej tezy z innymi praktykami rynku, wielu z nich przyznawało, że mieli podobne odczucia i spostrzeżenia, jednak nie zawsze potrafili je dokładnie określić.

 • 60.00»52.90

  Światowy rynek kapitału

  redakcja naukowa Grażyna Kozuń-Cieślak

  Dla oddania istoty poruszanego problemu w treści poszczególnych rozdziałów publikacji znaleźć można liczne odwołania do teorii ekonomii i regulacji prawnych, które wpływają na uwarunkowania funkcjonowania światowego rynku kapitału, przedstawione są też obszerne długookresowe...

 • W opracowaniu dokonano analizy wskaźników rentowności obrotu, aktywów i kapitałów własnych oraz wskaźników zadłużenia i płynności finansowej.

 • 58.00»48.90

  Przychody - koszty - wynik finansowy przedsiębiorstwa

  Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak

  Praca składa się z trzech części odpowiadających trzem słowom kluczowym wskazanym w jej tytule. Autorzy podkreślają znaczenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego jako odrębnych, ale równie ważnych segmentów działalności przedsiębiorstwa. Omawiają te podstawowe kategorie...

 • 59.90»52.90

  Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane

  Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein

  Zakres przedmiotowy książki obejmuje zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Odmienność treści i zasad sporządzania tych sprawozdań stały się podstawą wyodrębnienia dwóch części książki. W części I autorzy przedstawili jednostkowe sprawozdanie finansowe...

 • 39.90»28.90

  Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

  Beata Guziejewska

  Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Autorka omawia: zjawisko globalizacji oraz jego wpływ na funkcje finansów publicznych...

 • 95.00»79.90

  Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym

  Gątarek Dariusz, Maksymiuk Robert, Krysiak Marek, Witkowski Łukasz

  Pierwsza monografia polskich autorów poświęcona teorii oraz praktyce zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym. W pierwszej części autorzy przedstawiają metodę wartości zagrożonej (VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Omawiają stosowanie...

 • W publikacji przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: przedmiotu opodatkowania, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wysokości i zwolnień od podatku, zapłaty, poboru i zwrotu podatku. Scharakteryzowano typy...

 • W opracowaniu przedstawiono zasady i metody oceny efektywności finansowej działalności spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji jej wyników umożliwiającej prognozę szans rozwojowych lub zagrożeń dla przyszłej egzystencji firmy. Wiadomości na ten temat poprzedzono sformułowaniem...

 • 59.00»52.90

  Zarządzanie Finansami Spółki Kapitałowej

  Wiesław Janik, Artur Paździoch

  Polityka finansowa nie jest domeną specjalistów (analityków finansowych) lub księgowych, lecz jest istotnym zadaniem dla zarządów spółek. Cele spółek mają bowiem wymiar finansowy. Do ich osiągnięcia nie wystarczą trafne decyzje produkcyjne i handlowe. Ich skuteczność jest oceniana przez...

 • Książka stanowi kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych systemów wskaźników oraz metod ich analizy, znajdujących zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych rodzajach prowadzonych działalności. Jej podstawowym celem...

 • 99.90»82.90

  Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora

  Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z trzech różnych punktów widzenia: klientów (część I), inwestorów (część II-podejście finansowe) i rynku kapitałowego (część III-perspektywy rynku kapitałowego, nowe technologie).

 • 94.90»74.90

  Wycena i zarządzanie wartością firmy

  Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek

  Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z problematyką źródeł i metod pomiaru wartości spółki kapitałowej, jej wyceny oraz długoterminowego budowania wartości. W części I analizowane są źródła wzrostu wartości firmy, w tym zwłaszcza wpływ niematerialnych czynników rozwoju...

 • 49.00»39.90

  Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne

  Wojciech Naruć, Jacek Nowak, Maciej Wieloch

  W opracowaniu przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty nansowego planowania operacyjnego działalności przedsiębiorstwa. Planowanie, przy założeniu przestrzegania jego zasad oraz procedur, jest skutecznym narzędziem komunikacji, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwie. Obszerna...

 • 80.00»64.90

  Finanse spółki akcyjnej

  Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Piotr Russel

  W skomplikowanym świecie nauki i praktyki musi się odnaleźć polski menedżer, którego zadaniem jest sprawne i skuteczne, a jednocześnie zgodne z prawem zarządzanie firmą. Dlatego też układ prezentowanej publikacji został tak pomyślany, aby czytelnikowi przekazać wiedzę, która pomoże mu lepiej...

 • 50.00»36.90

  Współczesna polityka pieniężna

  red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

  Książka zawiera przejrzysty, usystematyzowany wykład na temat współczesnej polityki pieniężnej, prezentuje najnowsze spojrzenie na jej istotę, rolę i dylematy funkcjonowania – zarówno w koncepcjach teoretycznych, jak i w praktyce banków centralnych. Autorzy wykorzystują bogatą literaturę...

 • 55.00»43.90

  Rynek papierów wartościowych

  Witold Bień

  Posługiwanie się papierami wartościowymi wymaga bliższej znajomości ich istoty i funkcji oraz zasad obrotu nimi. W książce scharakteryzowano najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, bony pieniężne, akcje, weksle i czeki oraz prawa pochodne.

 • 55.00»45.90

  Finanse i bankowość. Teoria i praktyka

  Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz

  Szczególny nacisk położono na skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, uwzględniono także dynamiczny rozwój rynków i instrumentów finansowych. Opracowanie uwzględnia specyfikę polskiego systemu finansowego, stanu finansów państwa, gospodarki i bankowości. Odrębne...

 • 52.00»43.90

  Finanse

  Zvi Bodie, Robert C. Merton

  Jest to jeden z najlepszych podręczników z finansów, jakie ostatnio ukazały się na świecie. Autorzy w bardzo przystępny sposób zaprezentowali zagadnienia dotyczące inwestycji, finansów korporacji i instytucji finansowych. Swoją analizę oparli na trzech analitycznych "filarach" finansów: optymalizacji...

 • 45.00»36.90

  Podstawy analizy finansowej

  Wiktor Gabrusewicz

  Czynnikiem zwiększającym przydatność informacji ekonomicznych w zarządzaniu jest umiejętność ich poprawnej interpretacji, co wymaga znajomości procedur i metod analizy finansowej. Analiza finansowa zajmuje się badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa...

 • 54.00»42.90

  Techniki analizy finansowej

  Erich A. Helfert

  Książka omawia najnowsze tendencje w zakresie analizy finansowej. Okazuje się, że ta, zdawałoby się wyczerpująco już opisana, dziedzina wiedzy ciągle ewoluuje. Tradycyjne metody i wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych powoli odchodzą w cień. Rentowność operacji czy zyskowność aktywów przestają się liczyć. Najważniejsza jest wartość wytworzona na rzecz właścicieli firmy, rozumiana jako strumień gotówki płynący do ich kieszeni.

 • 32.00»26.90

  Rachunek opłacalności inwestowania

  Edward Nowak, Edwart Pielichaty, Michał Poszwa

  Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzą działalność inwestycyjną. Jedne ograniczają się do inwestycji rzeczowych, powiększających stan majątku trwałego, inne dokonują także inwestycji finansowych na rynku pieniężno-kapitałowym. W każdym przypadku konieczna jest dokładna, prospektywna...

 • 38.00»32.90

  Rynki Finansowe

  Andrzej Sławiński

  Książka jest podręcznikiem wprowadzającym w problematykę rynków finansowych. Jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, wyższych szkół biznesu, a także dla wszystkich, których interesuje dynamiczny i przyciągający coraz więcej uwagi "żywioł" rynków finansowych...

 • 59.00»48.90

  Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora

  Richard Yamarone

  Śledzisz rynki finansowe i sytuację gospodarczą. Obserwujesz, jak indeksy reagują na najświeższe dane makroekonomiczne. Schemat jest prosty: jeśli dane są lepsze niż prognoza, rynek rośnie, a jeśli gorsze - spada. Ale nie wiesz, jak powstają te prognozy: które z nich są wyssane...

 • 47.90»39.90

  Finansowanie i inwestycje

  Lutz Kruschwitz

  Podjęcie każdej decyzji finansowej wiąże się z oceną przyszłych przepływów płatniczych . W książce „Finansowanie i inwestycje” ocenia się bezpieczne płatności, jak i płatności obarczone ryzykiem (płatności niepewne).Książkę, mimo wysokiego poziomu analizy matematycznej...

 • 37.90»32.90

  Inwestycje finansowe

  Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek, (red.)Wioletta Nawrot

  Każda osoba bądź podmiot gospodarczy dysponując nadwyżką środków pieniężnych dąży do ich jak najlepszego zagospodarowania. Tradycyjne formy inwestowaniaśrodków w postaci lokat bankowych, choć nadal bardzoważne na polskim rynku, ustepują stopniowo miejsca bardziej...

 • 44.00»36.90

  Ocena efektywności inwestycji

  Radosław Pastusiak

  Publikacja ta jest kierowana dla osób poszukujących źródła wiedzy o finansowaniu inwestycji w przedsiębiorstwie, ocenie jej efektywności i motywach decyzji. Może być pomocna również dla studentów szkół wyższych specjalizujących się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Z publikacji...

 • 49.00»39.90

  Rynek kapitałowy i jego rozwój

  Wioletta Nawrot

  Książka: “Rynek kapitałowy i jego rozwój” stanowi pogłębioną i wielopłaszczyznową analizę nad istotą rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. Szczególny nacisk położono na wielostronne korzyści płynące z rozwoju...

 • 39.00»32.90

  Biznesplan w praktyce

  Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik

  Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunko wane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów...

 • 49.90»42.90

  Matematyka finansowa

  Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

  Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające...

 • 54.90»47.90

  Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

  red. Jan Czekaj

  Podręcznik zawiera kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach. Lektura pierwszych części umożliwia wyrobienie sobie syntetycznego obrazu rynku finansowego, potem Autorzy przechodzą do przykładów...

 • 71.00»62.90

  Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy MOTOROLA

  Peter S. Pande, Robert. P Neuman, Roland R. Cavanagh

  Jakościowy system zarządzania Six Sigma umożliwia redukcję kosztów, poprawę wydajności, utrzymanie klienta. Książka "Six Sigma" pokazuje, w jaki sposób GE, Motorola i wiele innych firm odniosło sukces, wykorzystując metody Six Sigma w doskonaleniu produktów i procesów...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl