Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Finanse przedsiębiorstw

 • 50.00»44.90

  Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera

  Gertruda Krystyna Świderska

  Jak czytać sprawozdanie finansowe. Wydanie 2013 r. Autorka podjęła trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, a czego dowiedzieć się nie można.

 • 74.90»59.90

  Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki

  M. Panfil, A. Szablewski

  Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna...

 • 58.00»42.90

  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  Witold Bień

  Dział: Finanse przedsiębiorstw. Publikacja zawiera wiadomości niezbędne do ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej i rozwój firmy. Bestseller

 • 45.00»39.90

  Decyzje finansowe firmy. Metody analizy

  Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak

  Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów i praktyków gospodarczych, a więc - w zamyśle autorów - ma charakter podręcznikowo-poradnikowy Studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania mogą traktować opisane zagadnienia jako zbiór przypadków zastosowania...

 • 80.00»67.90

  Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków.

  redakcja naukowa Marek Panfil

  Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, począwszy od inwestycji kapitałowych funduszy venture capital, przez pożyczkę, do emisji akcji w drodze pierwszej oferty publicznej oraz emisji obligacji korporacyjnych.

 • 90.00»76.90

  Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych

  redakcja naukowa Jan Turyna, Wiesław Szczęsny

  Książka zawiera referaty zgłoszone na konferencji naukowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych", która odbyła się we wrześniu 2003 r. Treść publikowanych referatów pod redakcją naukową Jana Turyna i Wiesława...

 • W książce w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe kwestie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Pokazano ewolucję istoty i roli tego segmentu na tle zmian w otoczeniu rynkowym. Nowatorskie ujęcie problematyki rozwoju MSP w krajach Unii...

 • 38.00»32.90

  Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora

  Katarzyna Kreczmańska-Gigol

  Brak przejrzystości opłat faktoringowych jest jedną z przeszkód i barier dla szyb­szego rozwoju faktoringu w naszym kraju. Przedsiębiorcy, nie znając mechanizmu wyceny transakcji, podchodzą nieufnie do usługi faktoringu tego rodzaju. W ocenie opłacalności transakcji faktoringowych dla klienta...

 • W publikacji przedstawiono realia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej na tle procesu globalizacji. Książka profesora Andrzeja Buszko jest cennym opracowaniem. Po pierwsze przedstawiono w niej w sposób jasny i poglądowy szereg wiadomości...

 • 79.00»67.90

  Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

  redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol

  Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zachowywanie przez przedsiębiorstwa płynności finansowej. Zarządzanie płynnością finansową...

 • 47.40

  Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

  Redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska

  Autorami książki są nauczyciele akademiccy, mający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego. Dlatego też treść niniejszej publikacji traktować można jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa.

 • 44.00

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski

  Podstawowym celem książki jest analiza finansowa ujęta w szerokim kontekście, tj. wskazująca na konieczność zebrania informacji finansowej wraz z informacjami z otoczenia przedsiębiorstwa, zrozumienia strategii działania (modelu biznesowego) przedsiębiorstwa, położenia nacisku na interpretację występujących w przedsiębiorstwie zjawisk finansowych w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jego działania.

 • 44.90»38.90

  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

  Lech Bednarski

  Analiza finansowa jest praktyczną metodą oceny firmy -- pomiarem jej efektywności i kondycji. W najnowszym zaktualizowanym wydaniu książki omówiono szeroki krąg zagadnień z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie i opanowanie...

 • 36.00»29.90

  Analiza wartości przedsiębiorstwa

  Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski

  Głównym celem opracowania jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i technik analizy wartości przedsiębiorstwa oraz wskazanie, które z tych metod wydają się najkorzystniejsze we współczesnych warunkach gospodarczych.

 • W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank – przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych podmiotów.

 • 47.90

  Bankowość korporacyjna

  Maciej S. Wiatr

  Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • 45.00»39.90

  Biznes po prostu

  Leszek Czarnecki

  „Biznes po prostu” jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzić się w biznesie, jak i tych, którzy już prowadzą małe firmy i szukają pomysłu na ich rozwinięcie. Adresowana jest również do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i starają się utrzymać pozycję lidera...

 • 55.00»49.90

  Biznes po prostu - w twardej oprawie

  Leszek Czarnecki

  „Biznes po prostu” jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzić się w biznesie, jak i tych, którzy już prowadzą małe firmy i szukają pomysłu na ich rozwinięcie. Adresowana jest również do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i starają się utrzymać pozycję lidera...

 • 42.00»36.90

  Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie

  Wiesław Szczęsny, Jan Śliwa

  Budżetowanie jest metodą zarządzania przedsiębiorstwem. Przyczynia się do skutecznego osiągania jego celów, poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz wyników działalności w danych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Książka składa się z ośmiu rozdziałów...

 • Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych to pierwsza na polskim rynku wydawniczym praca przedstawiająca relacje prawa bilansowego, podatkowego, karno-skarbowego i cywilnego dotyczące fałszowania dokumentów. Opisano w niej nie tylko zjawisko, przyczyny i skutki oszustw...

 • 36.90

  Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

  Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow

  Jest to książka, która może być przydatna dla studentów studiujących na kierunkach finansowych, a także menedżerom, którzy chcą zgłębić wiedzę dotyczącą skomplikowanych procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

 • 38.90

  Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Problemy i zadania

  Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow

  Z pewnością nie ma na rynku wydawniczym zbyt wielu dobrych podręczników do ćwiczeń z „finansów przedsiębiorstw” i „zarządzania finansami w przedsiębiorstwie”. Książka Anny Motylskiej-Kuźmy i Joanny Wieprow wypełnia tę lukę. Na uwagę zasługuje bardzo dobry – pod względem dydaktycznym – układ każdego z rozdziałów i podrozdziałów.

 • 56.90»48.90

  Ekonomiczna wartość dodana

  Ewa Maćkowiak

  Współczesne przedsiębiorstwa nastawione są przede wszystkim na maksymalizację swojej wartości, a co za tym idzie - także dochodu dla właścicieli. Ważne jest więc stosowanie jednoznacznego wskaźnika, który umożliwiałby obiektywną ocenę kondycji finansowej firmy, a jednocześnie byłby podstawą...

 • Co generuje większy zysk i pomyślność jednostek i społeczności: troska o interes własny czy dbanie o interes wspólny? Ten dylemat towarzyszył ludziom od dawna. Ale dlaczego dać się uwięzić pomiędzy tymi dwiema skrajnościami? Często najefektywniejsza bywa trzecia droga, wyjście w inny wymiar...

 • 24.20

  FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

  red. Jacek Grzywacz

  siążka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa.

 • Publikacja jest poświęcona trzem ważnym procesom finansowym-zarządzania, zarządzania zobowiązaniami i kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie.
  Łączy je faktoring jako instrument, który może być w tych procesach wykorzystywany.

 • 49.00»42.90

  Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem

  Redakcja Naukowa: prof. dr hab. Wiesław Szczęsny

  Jest to trzecie wydanie książki, które w stosunku do poprzednich zostało w dużym stopniu zmienione, zarówno pod względem samego układu, jak i treści. Książka została podzielona na sześć części, w których omówiono następujące zagadnienia: podstawy decyzji inwestycyjnych, metody oceny...

 • 64.90»53.90

  Finanse i rachunkowość

  Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

  Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy z finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione: rachunkowość jako system informacyjny firmy, konto jako podstawowe urządzenie księgowe,  koszty i ich ujęcie ewidencyjne, ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego...

 • 49.00»43.90

  Finanse i rozliczenia międzynarodowe

  dr Aneta Kosztowniak, dr Piotr Misztal, dr Ireneusz Pszczółka, dr Anna Szelągowska

  Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach ekonomicznych nabiera dziedzina wiedzy, jaką są finanse międzynarodowe. Sytuacja ta jest konsekwencją postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji działalności gospodarczej, instytucji, rynków i pieniądza. W polskiej...

 • Autorzy książki Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania patrzą na małe przedsiębiorstwo przez pryzmat jego cyklu rozwojowego, począwszy od fazy powstania i uruchomienia, poprzez fazę wzrostu i dojrzałości, kończąc na fazie schyłkowej ze wskazaniem możliwości...

 • 69.90»58.90

  Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

  Eugeniusz Najlepszy

  Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy, rynki walutowe i typy transakcji, derywaty walutowe, ryzyko kursowe...

 • 69.90»59.90

  Finanse przedsiębiorstwa

  Redakcja naukowa Jan Szczepański i Lech Szyszko

  W podręczniku, przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, Autorzy, pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej, zaprezentowali oryginalną koncepcję ujęcia finansów przedsiębiorstwa. Zakłada ona mikroekonomiczne kryterium rozważań, a zatem spojrzenie na finanse...

 • Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano podstawy teorii przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zdominowały rozważania na temat charakterystyki przedsiębiorstwa rodzinnego. Rozdział trzeci zawiera analizę problematyki niedoskonałego rynku finansowego. W rozdziale czwartym...

 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

 • Przy planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa menedżerowie powinni szczególną uwagę zwrócić na jego cykliczność i pojawiające się sygnały o zagrożeniu, których lekceważenie prowadzi do wystąpienia trudności finansowych.

 • Zmiany systemowe, jakie dokonują się w Polsce od 16 lat, miały duży wpływ na po­wstanie i rozwój MSP. Ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosi obecnie prawie 99%, co odpowiada wskaźnikom notowanym w wysoko rozwiniętych krajach UE. Na funkcjonowanie MSP...

 • Najczęściej wymienianą przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest (według badań PARP) to, że "trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać", następną jest "brak wiary, że się otrzyma dofinansowanie...

 • Strategie inwestowania, ryzyko inwestowania w tej książce przedstawiono oba aspekty. Czytelnik pozna metody konstruowania, a także metody wyceny instrumentów pochodnych oraz podstawowe ich formy spotykane na rozwiniętych rynkach kapitałowych.

 • 54.00»45.90

  Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami

  Jolanta Iwin-Garzyńska

  W książce pokazano zjawiska finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie na skutek procesów amortyzacji środków trwałych oraz wskazano na konieczność efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi uzyskanymi dzięki tym procesom. Autorka omówiła m.in. istotę amortyzacji i kapitału...

 • Książka przyczynia się do rozwoju teorii, metodologii i rozwiązań praktycznych w ramach rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

 • Książka koncentruje się na problematyce kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, w tym na określeniu jednostek gospodarczych, w których powinna być wdrażana, na jej znaczeniu w organizacji i funkcjach, jakie wypełnia.

 • 61.90»52.90

  Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych

  redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

  Kontrola wewnętrzna, jako jedna z funkcji zarządzania, umożliwia osiąganie celów organizacji, przystosowanie się jej do zmiennych warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, unikanie powtarzania błędów i minimalizowanie kosztów realizacji strategii. Skuteczna kontrola...

 • We współczesnej gospodarce rynkowej trwa stałe poszukiwanie nowych, uwzględniających rosnącą konkurencję, metod zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na maksymalizację jego wartości, a uściślając - maksymalizację kapitału własnego. Osiąganiu tak sformułowanego celu służy rozwój nurtu...

 • 44.00»38.90

  Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

  dr Marcin Kędzior

  Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej, inaczej mówiąc – struktury kapitału. Autor przeprowadził praktyczna weryfikację struktury kapitału, obejmując badaniami empirycznymi bardzo dużą liczbę podmiotów...

 • Książka jest obszernym, interesującym studium, poświęconym badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

 • 42.00»36.90

  Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  Aurelia Bielawska

  Publikacja została pomyślana przede wszystkim jako podręcznik dla studiujących nauki ekonomiczne, zwłaszcza finanse przedsiębiorstwa. Będzie jednak również przydatna osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją prowadzącym, ale odczuwającym niedosyt...

 • Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych. Pracę czyta się z przyjemnością, nie ma w niej zasadniczo zbędnych fragmentów, poszczególne rozdziały tworzą logiczny, dobrze przemyślany układ.

 • 69.00»55.90

  Podstawy finansów przedsiębiorstw

  Stuart A. McCrary

  Dział: Finanse i inwestycje. W książce omówiono m. in.: sposoby szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych, metody statystyczne w finansach przedsiębiorstw, teorie i narzędzia do oceny ryzyka i szans, opcje rzeczowe, proces decyzyjny, postępowanie w warunkach niepewności. Nowość

 • 146.90»124.90

  Podstawy zarządzania finansami

  Eugene F. Brigham, Joel F. Houston

  Podstawy zarządzania finansami (tom I, II) to podręcznik dla studentów dopiero zaczynających poznawać finanse. Zakres tematów w nim przedstawionych obejmuje wszystkie obszary związane z zarządzaniem finansami zarówno bezpośrednio w przedsiębiorstwie, jak i dotyczące jego otoczenia.

 • 31.90

  Pomiar i ocena płynności finansowej

  Maciej Tokarski Andrzej Tokarski

  Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 • W książce Autorzy omawiają zasady pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem sektora MSP w Polsce i stanu pomocy publicznej w naszym kraju. Rozważania zostały poparte wynikami badań na temat postrzegania pomocy publicznej przez polskie...

 • 46.90

  Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

  Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakimi są prognozowanie i symulacja.

 • W książce szeroko zaprezentowano wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw. Zagadnienia te zostały przybliżone zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. W części empirycznej przedstawiono...

 • W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i tworzą przeszło połowę PKB.

 • Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
  przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

 • Struktura i treść podręcznika odpowiadają standardom akademickiego wykładu, a jednocześnie nawiązują do rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych wdrażanych przez autorów podczas realizacji projektów w przedsiębiorstwach różnych branż. Wykład zastał opatrzony liczny ...

 • Publikacja jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiają ...

 • 51.90

  Rynkowy system finansowy

  Marian Górski

  Wydanie 3.

  Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego.

 • 54.00»45.90

  Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

  Alfreda Zachorowska

  Podejmowanie przez przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej jest zwykle obarczone ryzykiem i często zależy od możliwości zabezpieczenia się przed jego ujemnymi skutkami. Autorka, kierownik Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej Politechniki Częstochowskiej...

 • Sieci neuronowe to systemy, które funkcjonują podobnie, jak układy neuronowe mózgu ludzkiego, ucząc się metodą prób i błędów. Stosowane w dziedzinie inwestycji i finansów, stają się zautomatyzowanymi systemami transakcyjnymi opartymi na danych wejściowych uwzględniających różne parametry rynku...

 • 69.00»55.90

  Strategia. Wprowadzenie do teorii gier

  Watson Joel

  Strategia to nowoczesny podręcznik do teorii gier, niezbędny każdemu studentowi ekonomii, metod ilościowych, zarządzania czy stosunków międzynarodowych. Dzięki połączeniu formalnej analizy z przystępnym językiem ułatwia zrozumienie zjawisk rynkowych oraz ludzkich zachowaŠ...

 • 105.00»84.90

  Strategie inwestycyjne na każdą pogodę

  Froehlich Bob

  Chcesz dobrze zarobić na giełdzie?Chcesz zostać optymistą inwestycyjnym?Chcesz poznać sprawdzające się prognozy?Wystarczy, że sięgniesz po niniejszą książkę. Jej autorem jest jeden z najbardziej szanowanych strategów inwestycyjnych naszych czasów, który dostrzega atrak ...

 • Praca jest szkicem teorii finansów przedsiębiorstw z uwzględnieniem zagadnieniami prawno-podatkowych. Celem opracowania jest wskazanie na istotę kapitału i podatków w nauce finansów przedsiębiorstw, ich zdefiniowanie, ukazanie systemu powiązań tych kategorii finansowych...

 • Książka poświęcona jest intelektualnej podstawie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Wychodząc od współczesnych poglądów na rachunkowość, metodologii naukowej, teorii systemów i teorii działania komunikacyjnego, Autor formułuje unikalną teorię, pozwalającą ...

 • Problematyka zobowiązań cywilnoprawnych na wypadek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy należy do węzłowych zagadnień prawa upadłościowego.

 • 39.00»34.90

  Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

  dr Grzegorz Michalski

  Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami...

 • 79.00»56.90

  Wszystko o obligacjach

  Esmé Faerber

  Zgodnie z tytułem inwestor znajdzie tu prawie wszystko, co można określić jako podstawową wiedze o obligacjach... Przedstawiono tu najważniejsze rodzaje obligacji i związanych z nimi instrumentów, które mogą pojawić się w ciągu najbliższych kilku lat w naszym kraju... Interesująca jest zwłaszcza analiza wad...

 • 49.90»42.90

  Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw

  Jolanta Iwin-Garzyńska, Adam Adamczyk

  Układ książki i jej zakres tematyczny sprawiają, że z powodzeniem może być ona wykorzystywana do rozwiązywania problemów praktycznych. Oprócz zagadnień teoretycznych i przykładów książka zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania oraz pytania testowe. Dzięki temu...

 • 60.90»52.90

  Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa

  Grzegorz Urbanek

  Wraz z pojawieniem się nowej ekonomii obserwujemy wzmożone zainteresowanie problematyką związaną z aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich dwóch dekad w świecie biznesu dokonała się rewolucja, polegająca na przejściu od kapitalizmu...

 • 49.00»42.90

  Wycena nieruchomości przedsiębiorstw

  Jan Konowalczuk

  Książka dotyczy jednej z najważniejszych kwestii współczesnej ekonomii, mianowicie wartości podstawowych zasobów przedsiębiorstw, jakimi są nieruchomości. Autor zwrócił uwagę na istotne różnice koncepcyjne i terminologiczne dotyczące wyceny nieruchomości w Polsce i na Świecie...

 • Książka dotyczy jednego z ważniejszych i trudniejszych kwestii w dziedzinie ekonomii, mianowicie kwestii wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zawarta w niej kompleksowa prezentacja wyników studiów literaturowych, autorskich badań teoretycznych i empirycznych, a także studia przypadków oraz przedstawione symulacyjne szacunki wyceny przedsiębiorstw mają walory teoretyczne, walory użyteczności praktycznej, a także walory dydaktyczne.

 • Problematyka wynagradzania zarządów oraz roli i form nadzoru nad spółkami kapitałowymi wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno środowiska akademickiego, jak i praktyków gospodarczych. W związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na rzetelną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu..

 • 37.00»32.90

  Zarządzanie finansami projektu europejskiego

  Joanna Hołub-Iwan, Adrian Guranowski, Beata Filipiak, Marek Dylewski

  Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia właściwego przygotowania przedsięwzięć do realizacji, w tym skutecznego...

 • W podręczniku zaprezentowano podstawowe metody długoterminowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a więc metody związane z procesem podejmowania decyzji w zakresie angażowania i pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo. Przy tym oprócz rozważań teoretycznych i...

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu i finansów.

 • Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na...

 • Celem książki jest podanie praktycznych wskazówek dla menedżerów i właścicieli rm, jak należy postępować, aby utrzymać płynność ­nansową przedsiębiorstwa. Polscy przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w warunkach gospodarki rynkowej, również na otwartym rynku państw Unii Europejskiej.

 • 33.00»26.90

  Zasady sporządzania wniosków na doradztwo i inwestycje. Fundusze Strukturalne UE

  Bajorek-Ziaja Hanna, Ziaja Sebastian

  Niniejsza publikacja przekazuje praktyczną wiedzę na temat możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Zaprezentowany dobór materiałów przybliża Czytelnikowi potencjalne możliwości rozwoju, jakie daje członkostwo naszego kraju w r ...

 • 119.00»95.90

  Zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach

  Sokal Piotr

  Współczesny obrót gospodarczy posługuje się instrumentami finansowymi, spośród których najbardziej powszechny na rynku kapitałowym jest obrót akcjami. Pojawiające się w związku z licznymi nowelizacjami aktów prawnych nowe zagadnienia, a wraz z nimi - problemy w praktyce ...

 • 59.90»52.90

  Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane

  Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein

  Zakres przedmiotowy książki obejmuje zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Odmienność treści i zasad sporządzania tych sprawozdań stały się podstawą wyodrębnienia dwóch części książki. W części I autorzy przedstawili jednostkowe sprawozdanie finansowe...

 • 99.90»82.90

  Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora

  Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z trzech różnych punktów widzenia: klientów (część I), inwestorów (część II-podejście finansowe) i rynku kapitałowego (część III-perspektywy rynku kapitałowego, nowe technologie).

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl