Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Finanse publiczne

 • Książka jest jedną z nielicznych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęconych tematyce deficytu budżetu państwa i długu Skarbu Państwa. Usystematyzowano w niej pojęcia związane z deficytem budżetowym i długiem Skarbu Państwa (jako częścią długu publicznego)...

 • W książce przedstawiono funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa oraz wykazano, w jaki sposób państwowy charakter własności determinuje działanie tych mechanizmów.

 • 65.00»55.90

  Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

  Kamilla Marchewka-Bartkowiak

  Głównym celem książki jest analiza trzech koncepcji zarządzania długiem Skarbu Państwa (portfelowej, stabilizacyjnej oraz bilansowej) na podstawie współczesnej teorii, doświadczeń międzynarodowych oraz rozwiązań proponowanych przez organizacje międzynarodowe, jak OECD, MFW i...

 • Transakcje z podmiotami powiązanymi to tradycyjnie jeden z istotnych obszarów zainteresowania fiskusa. Nie zawsze jasne regulacje normatywne w tym zakresie powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się do wzrostu poziomu ryzyka podatkowego...

 • 67.90»57.90

  Controlling w działalności przedsiębiorstwa

  red. nauk. Edward Nowak

  Controlling jest nowoczesną koncepcją zarządzania organizacjami gospodarczymi w warunkach rosnącej konkurencji i dużej zmienności otoczenia. W książce przedstawiono zindywidualizowane podejście do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, które jest realizowane przez controlling w układzie funkcji...

 • Przedmiotem pracy jest koncepcja wykorzystania badań ewaluacyjnych w planowaniu wydatków publicznych na zadania oświatowe, dzięki której uzyskujemy informację o efektywności wykorzystania funduszy publicznych przeznaczonych na zadania oświatowe oraz o skuteczności...

 • W publikacji dokonano analizy i oceny wielkości i struktury wydatków jednostek samorządu terytorialnego w warunkach postępującej decentralizacji zadań publicznych, a zasadnicze kwestie, wokół których koncentruje się jej problematyka, sprowadzają się do poszukiwania...

 • 48.90

  Finanse publiczne

  Andrzej Wernik

  Podręcznik obejmuje wykład finansów publicznych. Autor przedstawił w nim: ogólne zagadnienia dotyczące finansów publicznych, wydatki i dochody publiczne, równowagę budżetową, deficyt budżetowy i jego ekonomiczne konsekwencje, dług publiczny, europejskie regulacje dotyczące finansów publicznych.

 • 53.90

  Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego

  Redakcja naukowa Władysław Grześkiewicz

  Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań stojących przed nimi.

 • Dla funkcjonowania samorządów województw najważniejsze znaczenie ma kwestia ich finansowania. Od wyposażenia tych samorządów w odpowiednie źródła dochodów publicznych oraz możliwości wpływu na ich kształtowanie, a także wydawanie środków zależy realność ustrojowych...

 • Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest ocena metod, struktury i prawidłowości wydatków przeznaczonych na finansowanie programów oraz wskazanie kierunków zmian ich finansowania ze środków publicznych w Polsce.

 • Autor analizuje zjawisko fiskalizmu, czyli nadmiernej roli państwa w gospodarce, obawiającej się w systemie kapitalistycznym zbyt dużym udziałem wydatków publicznych w dochodzie narodowym, co zawsze prowadzi do przesadnych obciążeń podatkowych, a w konsekwencji do...

 • 45.00»38.90

  Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej

  Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski

  Problematyka formy dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej nabiera coraz istotniejszego znaczenia nie tylko w przestrzeni teoretycznych rozważań naukowych lecz również na płaszczyźnie praktyki stosowania przepisów prawa administracyjnego. Niniejsza publikacja stanowi...

 • 34.90»32.90

  Integracja ze strefą euro

  Cezary Wójcik

  W najbliższym czasie czeka Polskę jedno z najdonioślejszych wyzwań – wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty euro. Problem ten budzi nie tylko wiele dyskusji i kontrowersji, ale skłania również do prowadzenia intensywnych badań, zarówno w instytucjach naukowych, jak i nienaukowych...

 • 32.90

  Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

  Monika Czerwonka

  Głównym celem niniejszej książki jest opisanie fenomenu zjawiska inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Ideę inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Resonsible Investing SRI) można scharakteryzować jako etyczną, socjalną i odpowiedzialną działalność ukierunkowaną na długookresowe zyski

 • W książce przeprowadzono analizę skutków kryzysu na światowych rynkach finansowych, koncentrując się w szczególności na zjawiskach występujących na głównych giełdach międzynarodowych. Dokonano również analizy wpływu kryzysu finansowego na sytuację Polski i innych krajów świata. W pracy wykorzystano bogaty materiał faktograficzny i statystyczny.

 • 129.90

  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

  Redakcja: Cellary Mieczysława, Kaczurak-Kozak Monika

  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2013 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2014 r.

 • Podstawowym celem pracy jest opracowanie rozwiązań modelowych dotyczących pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych, obejmujących: 1) modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, 2) modele pomiaru dokonań, które po uprzedniej konkretyzacji poprzez...

 • Praca (…) podejmuje bardzo ważny i aktualny problem nadzoru nad rynkiem finansowym UE, rozumianym całościowo – jako nadzór sprawowany „ze szczebla” unijnego (stanowiący nowość) (…). Autorka poszukuje zasad i rozwiązań spajających obie warstwy nadzoru w system, zmierzając do tego celu poprzez szczegółową i wzorowo prowadzoną analizę imponującej ilości aktów prawnych, dokumentów i wypowiedzi w piśmiennictwie polskim i obcym oraz związanego z tymi analizami orzecznictwa.

 • 60.90»52.90

  Nierównowaga finansów publicznych

  Anna Moździerz

  Zachowanie równowagi w finansach publicznych jest przedmiotem kontrowersji i sporów teoretycznych. Efekty tych dociekań mają znaczenie dla gospodarki, gdyż zwykle są inspiracją do tworzenia gospodarczych i społecznych planów rządów. Autorka przedstawiła nierównowagę finansów...

 • 46.00»39.90

  Ocena zdolności kredytowej gminy

  Marcin Wiśniewski

  Dział: Finanse publiczne. Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań dotyczących ryzyka kredytowego w działalności banku, występującego w stosunkach finansowych banku i jednostki samorządowej. Książka daje propozycję rozwiązania przedmiotowego problemu w realiach polskich. Nowość

 • Obrona zagrożonych swobód jest w Polsce dotąd zbyt słaba. Nie wszyscy rozumieją, że owa erozja wynika z presji rozmaitych grup (nie tylko związanych z państwem) i aby ją powstrzymać trzeba tworzyć silniejszą obywatelską przeciwwagę. Obronę wolności ogranicza też ogromne myślowe zamieszanie, jakie dotyczy podstawowych pojęć takich jak państwo, prawa, własność, sprawiedliwość - i sama wolność. Teraz zamęt dezorganizuje myślenie, a przez to - działanie.

 • 49.00»42.90

  Otwarte fundusze emerytalne w Polsce

  Redakcja: Filip Chybalski

  Polska reforma systemu emerytalnego, podobnie jak reformy w wielu innych krajach tej części Europy, czy też w ogóle na świecie, wymuszona została niekorzystnymi trendami demograficznymi i wyraźnym procesem starzenia się ludności. Dyskusja na temat zasadności powszechności członkostwa...

 • 89.00»84.90

  Partnerstwo publiczno - prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych

  Bartosz Piotr Korbus, Mariusz Strawiński

  Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych to publikacja, w której omówione są różne formy wspólnej realizacji zadań publicznych – podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi. Książka obejmuje informacje praktyczne pozwalające na usprawnienie realizacji...

 • 80.54»72.90

  Partnerstwo publiczno prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego

  Urbaniec Maria, Stec Piotr, Dolata Stanisław

  Oddana do rąk Czytelnika monografia jest owocem współpracy pomiędzy Akademią Polonijną w Częstochowie a Politechniką Śląską w Gliwicach oraz innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Autorami poszczególnych artykułów w tej monografii są zarówno naukowcy współpracujący...

 • Z punktu widzenia miasta polityka miejska to wizja i właściwie instrumenty, a PPP może być jednym z nich. Mamy coraz więcej przykładów udanych i pozytywnie odbieranych projektów PPP, wciąż jednak bardzo wyraźne są obawy przed podejmowaniem współpracy w tym systemie, ze względu na...

 • 29.00»24.90

  Prawo finansów publicznych

  Rafał Stankiewicz

  Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu dla zawodu technik administracji w szkołach policealnych. Prezentuje podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych w Polsce.

 • 44.00»38.90

  Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

  Magdalena Szyszko

  Opracowanie zawiera niedostępną dotychczas w polskim piśmiennictwie ekonomicznym syntezę informacji na temat zawarty w tytule oraz badania empiryczne dotyczące roli prognoz inflacji w polityce monetarnej ukazane w szerszym kontekście. W publikacji przedstawiono...

 • Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierówności dochodów są wybrane świadczenia społeczne po stronie wydatków publicznych i PIT po stronie...

 • Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście planowanej integracji Polski ze strefą euro.

 • 52.00»42.90

  Restrukturyzacja szpitali

  Karkowski Tomasz

  Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, usystematyzowanie wiedzy z zakresu etapów restrukturyzacji ...

 • 61.90»52.90

  Rynkowy system finansowy

  Marian Górski

  Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego. Pierwsza część dotyczy...

 • 51.90

  Rynkowy system finansowy

  Marian Górski

  Wydanie 3.

  Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego.

 • Odnotowane w latach 2008–2012 spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie wywołało naturalne zainteresowanie środowisk ekonomicznych oraz całej sfery gospodarczej problemami bezpieczeństwa, ryzyka i nadzoru finansowego.

 • Komentarz jest całościowym opracowaniem problematyki ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zawiera on omówienie najnowszych zmian ustawy dotyczących m.in. wprowadzonego "koszyka świadczeń gwarantowanych" oraz konieczności uzyskania pr ...

 • W książce przedstawiono czynniki finansowe i niefinansowe, które mają wpływ na możliwość absorpcji środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano ograniczenia w zakresie procedur oraz wymagań stawianych samorządom, ale także stopień rozbieżności...

 • 252.00»202.90

  VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne

  Bącal Marcin, Militz Małgorzata, Dominik Dagmara

  Oddana w ręce Czytelników książka stanowi najbardziej kompleksowe i najobszerniejsze jak dotychczas opracowanie indywidualnych interpretacji wydawanych przez polskie organy podatkowe w zakresie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonaw ...

 • Książka jest pogłębieniem ogólnej wiedzy czytelnika na temat rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych jednostek gospodarczych.

  Jej celem jest zaprezentowanie podstawowych form rozliczeń pieniężnych, tj. rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

 • 38.00»32.90

  Zarządzanie finansami publicznymi

  Krystyna Piotrowska-Marczak, Tomasz Uryszek

  Pracę można określić jako pierwsze na rynku polskim kompleksowe, zintegrowane podejście do zarządzania w obszarze finansów publicznych. Otwiera ją teoretyczne wprowadzenie do problematyki zarządzania, finansów i finansów publicznych. Część druga zawiera profesjonalne ujęcie...

 • 150.00»134.90

  Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej. Tom I i II

  Redakcja: Maciej Tertelis

  Kompendium wiedzy o nieruchomościach. Książka zawiera podstawowe regulacje prawne dotyczące nieruchomości, omówienie podstawowych zasad funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, opracowanie zagadnień związanych z najmem lokali, prawami i obowiązkami użytkowników nieruchomości wspólnej...

 • 40.00»34.90

  Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi

  Waldemar Kozłowski

  Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu...

 • 110.00»94.90

  Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

  redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz

  Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy – zarówno o ogólnych zasadach audytu, jak...

 • 39.90»28.90

  Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

  Beata Guziejewska

  Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Autorka omawia: zjawisko globalizacji oraz jego wpływ na funkcje finansów publicznych...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl