Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Gospodarka

 • 55.00»49.90

  Felietony

  Krzysztof Rybiński

  Dlaczego warto przeczytać zbiór felietonów? Kryzys finansowy o biblijnych proporcjach przewraca kolejne kraje Unii Europejskiej. Fala kryzysowego tsunami właśnie przekracza Odrę, przelewa się przez Karpaty i wkrótce zatopi zieloną wyspę, jaką do tej pory była Polska...

 • Kryzys i przyszłość strefy euro
  47.00»37.90

  Kryzys i przyszłość strefy euro

  Marta Götz

  Autorka  Kryzys i przyszłość strefy euro pokazuje, że przedstawienie problemu kryzysu finansowego, kryzysu waluty europejskiej czy kilku państw, które najbardziej odczuły problemy finansowe w ostatnich latach, wymaga dystansu i pewnej pokory w ocenach.

 • 50.00»42.90

  Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej

  Andrzej Młodak

  Książka adresowana jest do statystyków, ekonometryków i osób kształtujących politykę ekonomiczną na szczeblu lokalnym oraz studentów ekonomii i innych kierunków, na których wykładana jest statystyka bądź ekonometria, a także wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

 • 46.00»38.90

  Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw

  Elżbieta Gąsiorowska

  W książce wyszczególniono najbardziej istotne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zakupie na rynku B2B małych przedsiębiorstw i określono ich wpływ na przebieg procesu decyzyjnego. Wyszczególniono też i zbadano, jakimi przesłankami kierują się nabywcy podejmując decyzję o...

 • W książce dokonano analizy wybranych obszarów polskiej gospodarki w ostatnich latach. Adresowana jest do zagranicznych studentów studiujących w Polsce w ramach międzynarodowych programów wymiany (Erasmus). Może być także użyteczna polskim słuchaczom, szczególnie kierunków ekonomicznych...

 • 45.00»38.90

  Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich

  Dariusz Tadeusz Dziuba

  Zamiarem autora było wyszczególnienie wszystkich giełd (co najmniej wzmianek o nich) istniejących w dawnej Rzeczypospolitej, od późnego średniowiecza do czasów II wojny światowej - potwierdzenie ich istnienia i znaczenia. Dla najstarszych giełd nie były istotne szczegółowe aspekty porównawcze - często...

 • 53.00»44.90

  Glokalizacja

  redakcja naukowa Kazimierz Kuciński

  Książka stanowi próbę pokazania wynikających z lokalizacji i mających wpływ na lokalizację podmiotów gospodarczych jej lokalnych uwarunkowań i implikacji. Pokazano, jak przebiega zderzenie globalnych inwestorów z realiami lokalnych gospodarek i społeczności.

 • 30.00»25.90

  Influencing Management of the Polish Economy by Governments

  Sebastian Bakalarczyk, Rafał Świderek

  Książka komplementarna do Diagnosis of the Polish economy - zakres merytoryczny dotyczy wpływu rządu na gospodarkę w sytuacji zmian zachodzących na skutek wymiany ekip rządzących. W książce badania dotyczą okresu po roku 1989.

 • 75.00»63.90

  Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym

  pod redakcją naukową Stanisława Miklaszewskiego

  Państwa rozwijające się stanowiące większość uczestników międzynarodowego podziału pracy, są największym problemem gospodarki światowej, jako że luka rozwojowa między krajami słabo a wysoko rozwiniętymi stale się rozszerza. Dlatego przybliżenie polskiemu czytelnikowi tych zagadnień jest celem...

 • W książce podjęty został ważny temat dla współczesnej gospodarki światowej. Chodzi mianowicie o rozwijanie międzynarodowej wymiany handlowej w warunkach trudności płatniczych. Opisane w książce nietypowe transakcje wiązane z powodzeniem są stosowane przez firmy amerykańskie, niemieckie...

 • 39.90

  O wartości zaufania

  Katarzyna Żądło

  Książka przedstawia fundamentalną rolę zaufania z perspektywy przedsiębiorstwa i jego obecności na rynku kapitałowym. Ponadto omawia wpływ zaufania (dla którego kluczowe znaczenie ma komunikacja z inwestorami) na wycenę przedsiębiorstwa.

 • Książka przedstawia i wyjaśnia podstawowe mechanizmy funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej zarówno od strony ekonomicznej, jak i prawnej. Jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w świecie publikacją o tych mechanizmach z zastosowaniem metod właściwych ekonomicznej analizie prawa. Opisy zawarte w książce mają postać syntetycznej, jasnej analizy, uwzględniającej dorobek międzynarodowej nauki prawa europejskiego i ekonomii rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

 • 37.00»43.40

  Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

  Teresa Piecuch

  Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania jako podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Stanowi też interesującą lekturę dla praktyków – przedsiębiorców oraz menedżerów działających w sektorze MSP.

 • 48.00»42.90

  Socjologia gospodarki

  Juliusz Gardawski, Leszek Gilejko, Jacenty Siewierski, Rafał Towalski

  Prezentowana publikacja przedstawia determinanty rozwoju gospodarczego, rynek, otoczenie instytucjonalne, ekonomiczny wymiar struktury społecznej, przedsiębiorstwo i stosunki pracy. Jest znakomitym podręcznikiem dla studentów socjologii i kierunków ekonomicznych...

 • 45.00»38.90

  Spedycja

  Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska

  W publikacji oprócz niezbędnego zasobu wiedzy wyraźnie zarysowano postęp i perspektywy tej dziedziny gospodarki. Treści podzielono na poszczególne autonomiczne działy spedycji, tak jak tego wymaga układ podręcznika.

 • Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia sponsoringu sportu w nowych warunkach rynkowych, które kształtuje globalizacja działań marketingowych. W pracy omówiono wiele przypadków z życia, przykładów działań sponsorskich firm, kontraktów firm...

 • 48.00»42.90

  Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju

  pod redakcją Agnieszki Szewczyk

  Czytelnik interesujący się szybkim postępem cywilizacyjnym we współczesnym świe­cie otrzymuje książkę napisaną przez znany zespół badawczy prof. Agnieszki Szewczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • 28.00»23.90

  Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji

  Wiesław Breński, Adam Oleksiuk

  Autorzy omawiają najistotniejsze wyzwania stojące dziś przed gospodarką Polski. Zaliczają do nich w pierwszym rzędzie: wyzwania globalizacyjne, rozwój gospodarki opartej na wiedzy (realizacja Strategii Lizbońskiej), zmiany makrostruktury polskiej gospodarki, tworzenie społeczeństwa informacyjnego...

 • Książka zawiera wybór najważniejszych artykułów opublikowanych przez autora, niekiedy ze współpracownikami, w czasopiśmie „Ekonomista” w okresie ostatnich 20 lat. Publikacje te zawsze koncentrowały się wokół głównego podmiotu życia gospodarczego, jakim jest przedsiębiorstwo. Szczególnym polem były...

 • 55.00»46.90

  Systemy biznesu elektronicznego

  Witold Chmielarz

  W książce analizowane są też narzędzia marketingu internetowego i otoczenie elektronicznego biznesu w postaci systemów elektronicznej administracji publicznej oraz systemów umac­niających pozycję e-biznesu w społeczeństwie (elektronicznych szkoleń i pracy na odległość).

 • Autor w latach osiemdziesiątych kierował zespołem negocjującym z wierzycielami Polski o przesunięcie płatności, a także uczestniczył w przygotowaniach do wstąpienia naszego kraju do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Pisze zarówno o zdarzeniach z niedalekiej przeszłości, jak i o dniu...

 • 25.00»22.90

  Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Podkreślenia wymaga obszerny, staranny i udokumentowany przegląd (rys historyczny) teorii i systemów ekonomicznych i społecznych w oparciu o wykazaną w spisie bibliografię oraz liczne odniesienia w tekście (ponad 150 pozycji książkowych, kilkanaście artykułów, strony internetowe).

 • 42.00»35.90

  Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Podkreślenia wymaga obszerny, staranny i udokumentowany przegląd (rys historyczny) teorii i systemów ekonomicznych i społecznych w oparciu o wykazaną w spisie bibliografię oraz liczne odniesienia w tekście (ponad 150 pozycji książkowych, kilkanaście artykułów, strony internetowe). Za zaletę...

 • 34.00»28.90

  Adam Smith. Życie i idee

  James Buchan (tłumaczenie Krzysztof Rastawicki, przedmowa Leszek Balcerowicz)

  Od chwili śmierci w 1790 roku niemogący się bronić Adam Smith bywał różnie i niekiedy niewłaściwie interpretowany. Jego teorie ekonomiczne zostały usunięte w cień przez dzieło Johna Stuarta Milla. W naszej epoce stał się ideologicznym patronem wolności biznesu i zmniejszenia wpływów państwa. Politycy tacy...

 • 55.00»47.90

  Agrobiznes . Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

  Franciszek Kapusta

  W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Dokonano aktualizacji zagadnień naukowych...

 • 36.90

  Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii

  Redakcja naukowa Czesław Szmidt

  Wśród naukowców zajmujących się zarządzaniem i ekonomią znaczącą rolę zaczęła ostatnio odgrywać grupa wyróżniająca się młodością, ambicją, skłonnością do przekraczania barier, pomysłowością. Są to doktoranci.

 • Równowaga oraz wzrost, obserwowane w wielu procesach gospodarczych, należą do fundamentalnych pojęć ekonomii. W ekonomii matematycznej, podstawowymi narzędziami służącymi do formalnego opisu (modelowania) procesów gospodarczych oraz analizy równowagi i wzrostu, są układy dynamiczne z czasem ciągłym, generowane przez autonomiczne układy równań różniczkowych i układy dynamiczne z czasem dyskretnym.

 • Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys.

 • 34.85»32.90

  Bóg pieniądze i sumienie. Dialogi mnicha z menedżerem

  Anselm Grun, Jochen Zeitz

  Rozmowy dwóch wyjątkowych osobowości pochodzących z dwóch odmiennych światów – klasztoru i wielkiej korporacji. Ojciec Anselm Grün, wybitny duchowny, szafarz w zakonie Münsterschwarzach odpowiedzialny za rozwój gospodarczy i finanse zakonu. Jochen Zeitz, najmłodszy prezes...

 • 30.45»27.90

  Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu

  Leszek Zienkowski

  Rozważania zawarte w tej książce wpisują się w nurt empirycznych badań wpływu na wzrost gospodarczy tzw. nowych czynników rozwoju. Zalicza się do nich zazwyczaj kapitał intelektualny - wiedzę naukową i poziom wykształcenia społeczeństwa - a także kreowany przez państwo system...

 • 72.00»64.90

  Company in process of integration with European Union

  Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska

  Conditionality of conditions and functioning of companies
  Approaches for conduct of economic activity

  Wydanie obcojęzyczne: angielski

 • Publikacja jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami.

 • 40.90»34.90

  Deflacja w Japonii

  Hanna Samaryna

  W książce na przykładzie gospodarki japońskiej omówiono mechanizm deflacyjny oraz oceniono skuteczność metod przezwyciężania deflacji. Ponadto autorka:
  · omówiła teoretyczne podstawy deflacji,
  · przeprowadziła analizę systemu gospodarczego Japonii,

 • 59.50

  Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

  Redakcja naukowa: Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka Dylematy wyceny przedsiębiorstwa jest kolejną pozycją Wydawnictwa Poltext z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych redaktorów naukowych (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i praktyków (otrzymała kilka nagród i wyróżnień) oraz jest wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i w szkoleniach z tematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

 • Rynek wewnętrzny w coraz większym stopniu traci swą specyfikę określaną przez rolę państwa narodowego, charakterystycznego dla gospodarki XIX i XX wieku. Instytucje decyzyjne w gospodarkach krajowych muszą z jednej strony akceptować zwyczaje, wskazówki i normy wypracowane...

 • 58.00»49.90

  Dzieje gospodarcze Polski

  Wojciech Morawski

  Dział: Ekonomia / gospodarka. Narracja książki jest jasna i przejrzysta, zachęcająca do lektury, co nie jest powszechną właściwością tego typu publikacji. W sumie studenci otrzymali podręcznik, a miłośnicy historii ciekawą syntezę, do której przeczytania zachęcamy też profesjonalistów. Nowość

 • 43.00»36.90

  Dzieje ludzkiego gospodarowania

  Mariusz Jastrząb

  Książka stanowi systematyczny wykład dziejów gospodarczych od paleolitu do współczesności, z położeniem nacisku na te procesy ekonomiczne, które ukształtowały współczesną Europę oraz pozwoliły jej uzyskać przewagę nad innymi regionami świata.

 • 38.00»32.90

  E-usługi a społeczeństwo informacyjne

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski

  Opracowanie poświęcone jest zachowaniom konsumentów na rynku e-usług w Polsce. Rozwój e-usług przedstawiono na tle zmian, jakie dokonują się w obszarze budowania społeczeństwa informacyjnego i zachowań e-konsumentów. Zawiera problemy, które wydawały się najistotniejsze dla...

 • Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu...

 • 45.00»38.90

  Ekonomia menedżerska dla MSP. W teorii i praktyce

  praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Piochy i Renaty Gabryszak

  Kształtowanie w naszym kraju gospodarki rynkowej oraz związany z tym proces przekształceń gospodarki narodowej, jej struktur i systemu funkcjonowania przedsiębiorstw stanowi obszar dociekań zarówno teoretyków, jak i praktyków gospodarczych zajmujących się problemami ekonomicznymi.

 • Sposób opodatkowanie kapitału, pracy i konsumpcji nie jest łatwy do ustalenia, jeśli rozważamy występowanie relacji międzynarodowych. W szczególności postulaty z teorii ekonomii nie mogą być zrealizowane w świecie z niepełną informacją.

 • 59.90»52.90

  Ekonomia rozwoju

  Redakcja naukowa Ryszard Piasecki

  Dział: Ekonomia. Kompendium wiedzy na temat rozwoju gospodarczego krajów biednych. Uwzględniono w nim polskie doświadczenia związane z rozwojem i naszą rodzimą specyfikę. Starano się, by Czytelnik mogł spojrzeć na problemy przezwyciężania niedorozwoju na podstawie opinii wielu specjalistów. Nowość

 • 46.90»44.90

  Ekonomia rozwoju

  Ryszard Bartkowiak

  Celem działalności gospodarczej jest wytwarzanie i konsumpcja dóbr. Z upływem czasu realizacja tego celu doprowadziła do wyodrębnienia się krajów zamożnych i ubogich. Różnice w poziomie zamożności stawały się tak duże, że po II wojnie światowej pojawiła się konieczność przeciwdziałania ubóstwu w skali światowej. W ten sposób powstała ekonomia rozwoju.

 • Ekonomia starzejącego się społeczeństwa” dostarcza wiedzy o przyczynach i niektórych konsekwencjach starzenia się społeczeństw. Współczesny świat musi liczyć się z tym, że za wielką zdobycz, jaką jest wydłużający się czas trwania życia ludzkiego, trzeba płacić cenę, na którą składają się m.in. zwiększone wydatki emerytalne i na ochronę zdrowia.

 • 25.00»22.90

  Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością

  pod redakcją naukową Haliny Jastrzębskiej-Smolagi

  Autorki przedstawiły w sposób klarowny: przyczyny, przebieg i realizację negocjacji gospodarczych w Polsce. Przyczyny negocjacji gospodarczych tkwią w różnicy interesów podmiotów gospodarczych oraz ich konkurencyjności. Należy też ich szukać we wspólnocie interesów podmiotów gospodarczych...

 • 35.00»29.90

  Elementy etyki gospodarki rynkowej

  red. nauk. Barbara Pogonowska

  Działalność gospodarcza nie jest moralnie neutralna. Oznacza to, że jej podejmowanie i prowadzenie łączy się nie tylko z decyzjami organizacyjno-ekonomicznymi, lecz także z wyborami etycznymi. Etyka gospodarowania ma zawsze postać refleksji wartościującej, ponieważ przedmiotem badań jest...

 • 45.00»38.90

  Energia w czasach kryzysu

  redaktor naukowy Kazimierz Kuciński

  Autorzy pokazują źródła kryzysu energetycznego, jego przejawy i następstwa wskazując przy tym na możliwe do zastosowania środki zaradcze i warunki posłużenia się nimi. Praca dotyczy w zasadzie gospodarki globalnej, ale zawiera także szereg odniesień do bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

 • Rozwój sektora elektroenergetycznego, a zwłaszcza wykorzystanie energii z tzw. źródeł odnawialnych i wymagany przez UE jej udział w bilansie produkcji energii elektrycznej powoduje, że zainteresowanie wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii stale wzrasta...

 • Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca.

 • 31.30

  Europejskie prawo zamówień publicznych

  Michał Wieloński

  Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność europejskich zamówień publicznych, stosując metodologię austriackiej szkoły ekonomicznej.

 • Książka poświęcona jest instytucji europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG). Opracowana ona została jako komentarz do rozporządzenia Rady z 25 lipca 1985 r. nr 2137/85 w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i do przepisów polskiej ustawy...

 • Problematyka zawarta w publikacji jest bardzo ważna, interesująca i aktualna zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej. Wybór tematu jest trafny, gdyż zagadnienie realizacji wymogów ekologicznych wynikających z polityki klimatycznej w kontekście ewolucji budżetu...

 • 43.40

  Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski

  prof. Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Jakub Karnowski

  Książka stanowi udane, kompleksowe studium mechanizmów i przyczyn zmian aktywności gospodarczej. Opiniowana praca stanowi w moim przekonaniu udaną próbę wieloaspektowego zdiagnozowania przyczyn pojawiania się w gospodarce nagłych, silnych wahań koniunktury.

 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

 • 48.90»43.90

  Franchising Uwarunkowania i perspektywy rozwoju

  Alicja Anatowicz

  Fragment z recenzji prof. dr hab. Barbary Dobiegały-Korony: Problematyka form kooperacji przedsiębiorstw jest współcześnie bardzo ważna. Migracja kapitału i innych zasobów nasila się wraz z rozwojem procesów integracji i globalizacji. Dlatego podjęty w niniejszej książce temat...

 • 40.00»34.90

  Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania

  Agata Szydlik-Leszczyńska

  W książce zaprezentowano kluczowe pojęcia z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zarysowano główne trendy na polskim rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach. Rozważania poparte zostały analizami danych statystycznych oraz omówieniem wybranych badań realizowanych przez autorkę.

 • 32.90

  Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej

  Redakcja: Pająk Kazimierz

  Publikacja prezentuje interesujące rozważania z zakresu problematyki roli państwa i miejsca pracownika w gospodarce rynkowej oraz roli banku centralnego w przywracaniu stabilności finansowej. Ponadto podjęto w niej też kwestie trendów inwestycyjnych na świecie oraz pomocy rozwojowej dla wyrównywania szans niektórych krajów.

 • 116.00»83.90

  Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych

  Lewandowski Marcin

  Przedsiębiorstwa działające w naszym kraju podlegają już zasadniczo takim samym regułom gry jak firmy działające w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Niniejsza książka jest poświęcona wybranym obszarom fuzji i przejęć przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć na polskim...

 • Geografia inwestycji zagranicznych... poświęcona jest teoretycznej i empirycznej analizie przyczyn oraz skutków lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie Polski na tle przemian zachodzących we współczesnym świecie. W procesach globalizacji coraz większe znaczenie odgrywają...

 • 49.90»45.90

  Geografia społeczno-gospodarcza Polski

  Henryk Rogacki

  Nowoczesny podręcznik składający się z rozdziałów dotyczących ustroju państwowego, pozycji Polski w międzynarodowej przestrzeni politycznej, społecznej i gospodarczej, przyrodniczych podstaw funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, użytkowania ziemi i zmian w środowisku...

 • Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkiem, siłą i mechanizmami oddziaływania występującymi pomiędzy systemem finansowym i jego częściami a wzrostem gospodarczym. W sposób szczegółowy zajęto się wpływem giełdowego rynku akcji na realną sferę gospodarki, tj. wycenę i mobilizację kapitału, finansowanie inwestycji, funkcję sygnalizacyjną i alokacyjną. Wymienione funkcje analizowane są na gruncie teoretycznym oraz empirycznym.

 • 30.00»25.90

  Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Książka dotyczy wpływu globalizacji na gospodarkę światową. Globalizacja spra­wia, że ekonomia oparta na wiedzy zaczyna wypierać tradycyjne formy eksten­sywnej gospodarki. Autor zauważa, że proces globalizacji powoduje rozchwianie systemu tradycyjnej rynkowej gospodarki

 • 39.90

  Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej

  Marian Noga Magdalena (red.) Stawicka

  Gospodarka światowa jako kategoria ekonomiczna stała się przedmiotem badań naukowych na pewnym etapie rozwoju gospodarczego.Ekonomistów interesuje jej powstanie i rozwój,czynniki przemian,główne tendencje i kierunki zmian,a także jej struktura.Charakteryzuje się ona brakiem jednorodności,z uwagi na to iż w jej ra- mach możemy wyróżnić wiele grup krajów o podobnych cechach,jednak znacznie różniących się od pozostałych.

 • 25.90

  Globalizacja a rozwój Szanse i wyzwania dla Polski

  Redakcja: Chimiak Galia, Fronia Marcin

  Prezentowane teksty są wartościowe merytorycznie i dobrze napisane, źródłowo solidnie podparte współczesną literaturą przedmiotu, dokumentami. Zawierają nie tylko opisy i fakty, ale też krytyczne analizy i interpretacje, są osadzone w teoriach i/lub badaniach

 • W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne – bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni – bogaci ludzie w wybranych krajach.

 • 47.00»39.90

  Globalna gospodarka i globalny kryzys

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Książka jest oryginalną i niekonwencjonalną analizą skomplikowanych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który zaskoczył Stany Zjednoczone, kolejne państwa i największe instytucje finansowe świata. Stanowi próbę naświetlenia i wyjaśnienia aktualnych problemów współczesnej gospodarki.

 • 75.00»63.90

  Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa

  Mario Raich, Simon L. Dolan, Jan Klimek

  Jeśli nie chcemy opuścić naszego wspaniałego świata, jeśli wciąż chcemy cieszyć się naszą błękitną planetą i zachować ją dla przyszłych pokoleń, jeśli nie chcemy jej zniszczyć dla krótkotrwałego zysku i wymienić żywe krajobrazy na abstrakcyjne konta bankowe, musimy pokonać powszechny egocentryzm...

 • 42.40

  Globalne rynki finansowe

  Rafał Płókarz

  Kompleksowe opracowanie dotyczące globalnych rynków finansowych, z odniesieniem do aktualnych wydarzeń, tendencji i stosowanych mechanizmów.

 • Oto w czasach szkodliwego upolitycznienia ekonomii i zacietrzewienia ideologicznego, utrudniającego nie tylko zrozumienie, ale przede wszystkim zmianę otaczającej nas rzeczywistości na lepszą, pokazuje się fundamentalne dzieło Profesora Michała Gabriela Woźniaka o istocie, meandrach i konsekwencjach, a także dalszych losach systemowej transformacji w naszej części świata.

 • 46.40

  Gospodarka Polski 1990-2011 tom 2 Modernizacja

  Redakcja: Woźniak Michał G.

  Od 1990 roku jest realizowana w Polsce modernizacja gospodarki oparta na zewnętrznym transferze technologii, europocentrycznym sposobie kreowania i uzasadniania wiedzy, rządzenia i zarządzania.

 • W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska stała się jednocześnie państwem członkowskim Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z derogacją. W rezultacie, mimo nasilonej obecnie krytyki strefy euro, nasz kraj jest zobowiązany do tworzenia warunków przyjęcia...

 • 65.00»55.90

  Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?

  Jacek Białek, Adam Oleksiuk

  Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie – dokąd zmierza świat? – po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, ale – przede wszystkim – co zrobić, aby podobne załamania gospodarcze już się nie zdarzały.

 • 40.00»34.90

  Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku

  redakcja naukowa Zofia Tomczonek, Joanna Prystrom

  Książka prezentuje szereg rozważań na temat przemian społecznych i gospodarczych, zaistniałych na skutek procesów globalizacyjnych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Tematyka książki porusza takie aspekty, jak charakterystyka współczesnego społeczeństwa wobec...

 • 44.90»42.90

  Gospodarka przestrzenna

  Anna Karwińska

  Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospodarka przestrzenna" oraz kierunków ekonomicznych, stanowiąca również cenną lekturę dla praktyków gospodarczych, pragnących dokładniej poznać związki między przemianami społecznymi i kulturowymi, a zasadami gospodarowania...

 • 44.90»42.90

  Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne

  Ryszard Domański

  Książka jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim do przedmiotu Teorie gospodarki przestrzennej, wykładanego na kierunku gospodarka przestrzenna. Jej treść jest zgodna z programem studiów i oparta na tradycyjnych i nowoczesnych poglądach. Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę...

 • 49.90»45.90

  Gospodarka regionalna i lokalna

  Zbigniew (red.) Strzelecki

  Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia zagadnienia, które do tej pory dostępne były jedynie w rozproszonych źródłach...

 • 64.00»58.90

  Gospodarka socjalistyczna w Polsce

  Maciej Bałtowski

  Jedna z pierwszych publikacji naukowych na polskim rynku wydawniczym, która w obiektywny i wolny od ograniczeń ideologicznych sposób przedstawia fenomen, jakim był system gospodarki socjalistycznej w ogóle, a w Polsce w szczególności. Książka składa się z trzech niezależnych bloków...

 • 44.90»42.90

  Gospodarka turystyczna

  Aleksander (red.) Panasiuk

  Podręcznik akademicki do gospodarki turystycznej, przeznaczony dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz znakomita lektura dla praktyków gospodarczych działających w sektorze turystyki. Autorzy omawiają kolejno: podstawy teoretyczne i terminologię, problemy jakości w gospodarce...

 • 55.00»46.90

  Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków

  redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski

  W książce wskazano najważniejsze kontrowersje wokół zjawiska globalizacji (m.in. co do roli odgrywanej przez państwa narodowe czy znaczenia skali lokalnej w tym procesie). Opracowanie zamyka omówienie możliwości, jakie oferuje skala lokalna w budowaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce globalnej.

 • 35.70»32.90

  Grupy interesów a prywatyzacja

  Ruszkowski Paweł, Wójtowicz Andrzej

  W książce analizujemy wielką prywatyzację, jaką była sprzedaż przez państwo firmy energetycznej ZE PAK SA. Skoncentrowaliśmy swą uwagę na wydobyciu na powierzchnię tego, co zwykle kryje się w głębi: mechanizmów władzy gospodarczej. Trzy elektrownie – Pątnów, Adamów, Konin – stanowiły w...

 • 36.00»32.90

  Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie

  Dariusz Tadeusz Dziuba

  W pracy zaprezentowano praktyczne obszary zastosowań aukcji (rynków, metod handlu i stosowanych technologii, zwłaszcza informatycznych) w procesie ich ewolucji. Analizom poddano handel aukcyjny z punktu widzenia czterech perspektyw.

 • 38.40

  Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

  red. naukowa Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska

  Gospodarka oparta na wiedzy dostarcza i dostarczać będzie w coraz szerszym zakresie rozliczne nowoczesne dobra i usługi, które cechuje nasycenie wiedzą większe aniżeli kiedykolwiek. Te dobra i usługi stają się zaś w coraz większym stopniu przedmiotem wymiany międzynarodowej, bowiem postępująca globalizacja generuje wzmożony popyt, do czego przyczynia się także wymuszana przez reguły handlu standaryzacja i unifikacja.

 • 60.90»52.90

  Historia myśli ekonomicznej

  Ryszard Bartkowiak

  Podręcznik prezentuje rozwój myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki. Ponieważ już od XVIII wieku gospodarka rynkowa jest główną formą gospodarowania w świecie, to ówcześnie sformułowane teorie i powstałe nurty myśli ekonomicznej są w dużej części nadal aktualne i oddziałują na...

 • Książka przedstawia i analizuje różne aspekty polskiej transformacji zapoczątkowanej wyborami czerwcowymi w 1989 r. Autor, wybitny polski uczony i założyciel Akademii Leona Koźmińskiego, ukazuje polską transformację na szerokim tle historycznym, sięgając do źródeł tzw. gospodarki socjalistycznej...

 • 89.00»79.90

  Informatyka gospodarcza tom 1

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i...

 • 99.00»88.90

  Informatyka gospodarcza tom 2

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki...

 • 99.00»88.90

  Informatyka gospodarcza tom 3

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki...

 • 99.00»88.90

  Informatyka gospodarcza tom 4

  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Rostek Katarzyna, Gąsiorkiewicz Artur

  Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki...

 • The issue of innovation was in the past few years, a peculiar phenomenon of the European Union and individual Member States.
  The European Union has assigned high priority to innovation issues.

 • 38.59»34.90

  Innowacje i konkurencyjność

  Władysław Świtalski

  Władysław Świtalski jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował wiele artykułów na temat modelowania matematycznego, dynamiki systemów i roli czasu w modelach procesów gospodarczych; w ostatnim czasie problematyki gospodarki opartej...

 • Motywacją autora do podjęcia badań prezentowanych w tej pracy było dążenie do integracji różnych sposobów podejścia do zagadnienia luki technologicznej występujących w literaturze, dla powiązania koncepcji luki technologicznej z koncepcjami konwergencji i dyfuzji technologii w kontekście globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy.

 • Motywacją autora do podjęcia badań prezentowanych w tej pracy było dążenie do integracji różnych sposobów podejścia do zagadnienia luki technologicznej występujących w literaturze, dla powiązania koncepcji luki technologicznej z koncepcjami konwergencji i dyfuzji technologii w kontekście...

 • 47.90»42.90

  Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy

  Małgorzata Dolińska

  Każda organizacja, aby się rozwijać i utrzymać przewagę konkurencyjną, musi być innowacyjna. W książce została pokazana koncepcja efektywnego zarządzania wiedzą w procesach innowacji. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.

 • Zakładając, że Polska chce być podmiotem w Europie, dążyć do poprawy swego miejsca w gospodarce Unii Europejskiej i do zachowania wartości europejskiego modelu polityczno-społecznego, muszą być rozszerzone i umocnione działania zmierzające do przyspieszenia rozwoju kraju, a jest to możliwe tylko dzięki...

 • 39.00»34.90

  Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

  Stefan Marciniak

  Książka ta przedstawia związki innowacyjności ze zdobywaniem trwałych przewag konkurencyjnych na światowym rynku globalnym. Zawiera diagnozę stanu innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów OECD. Autor koncentruje uwagę zwłaszcza na innowacyjności technologicznej...

 • 35.00»32.90

  Instrumenty rynku rolnego

  Włodzimierz Rembisz

  W pracy zostaną omówione mechanizmy i ekonomika instrumentów rynku rolnego, które, właściwie zastosowane, pozwalają na realizację założonych celów podmiotów rynku rolnego. W szczególności umożliwiają stabilizację ich dochodów i zysków, a także planowanie i stabilizację przepływów...

 • 56.95»48.90

  Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju

  Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

  W książce pokazano relacje między instytucjami a polityką ekonomiczną, które mogą sprzyjać albo utrudniać procesy doganiania przez Polskę wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Autorzy uznają, że do poszukiwania najwłaściwszego wzorca rozwoju polskiej gospodarki najlepsza jest analiza...

 • 59.00»52.90

  Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce

  dr hab. Maria Lissowska

  Większość podręczników ekonomii zawiera opis mechanizmów, w których nie ma ludzi. Są przedmioty lub byty wirtualne: popyt, podaż, kapitał, siła robocza, inflacja, stopy procentowe. A tymczasem w gospodarce (i szerzej, w społeczeństwie) są żywi ludzie, niekoniecznie świadomi tego...

 • 35.90

  Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

  Włodzimierz Szpringer

  W książce omówiono instytucjonalne ograniczenia niestabilności otoczenia przedsiębiorstw na przykładzie regulowania infrastruktury rynku finansowego.

 • 20.40

  Integracja europejska i nowy ład gospodarczy

  Redakcja: Dunin-Wąsowicz Maria

  Konstrukcja europejska potrzebuje zmian. To pokazał kryzys. W prezentowanym raporcie dowodzimy, że warunkiem przywrócenia stabilności politycznej i gospodarczej w Unii Europejskiej są właściwe reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW).

 • Monografia jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez Autora w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stanowi pewnego rodzaju kontynuację, poszerzenie i aktualizację wcześniejszych publikacji, w tym monografii Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji.

 • Monografia jest efektem pracy zespołu pracowników naukowych Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadzonej pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Edwarda Molendowskiego. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze wyniki analizy procesów integracyjnych zachodzących w gospodarce światowej na początku XXI wieku.

 • 65.00»55.90

  International business in transition

  Marian Gorynia

  The present book refers to, and in a way is an extension of previous book Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej (Studies on the transformation and internationalization of the Polish economy), published in the year 2007 which recorded 20 years of cooperation with the journal...

 • Książka "Jak Polacy mogą przebić mur chiński", którą napisałem specjalnie dla polskich biznesmenów, jest wynikiem moich wieloletnich obserwacji oraz doświadczeń zdobytych podczas współpracy i rozmów z Polakami. Odkrywam przed czytelnikami 39 sekretów, niezbędnych biznesmenom do odniesienia...

 • 40.40

  Kapitalizm konfucjański

  Chołaj Henryk

  Książka zawiera całościowy i kompetentny opis oraz analizę chińskich reform ekonomicznych i ich skutki dla gospodarki globalnej.

 • 49.00»42.90

  Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza

  dr Łukasz Jabłoński

  Kapitał ludzki, obok kapitału rzeczowego, stanowi nie tylko komplementarny czynnik bogacenia się narodów, lecz także – co bardziej istotne – staje się zasadniczą determinantą przewag komparatywnych, a wiedza i umiejętności pracowników bezpośrednio zwiększają produktywność...

 • Partnerstwo publiczno-prywatne w wielu krajach jest efektywnym sposobem realizacji inwestycji i usług w sektorze publicznym. W Polsce uchwalono już drugą ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprzednia ustawa z 2005 r. nie znalazła jednak praktycznego zastosowania. Książka zawiera komentarz...

 • 44.90»42.90

  Kompendium wiedzy o konkurencyjności

  Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa

  Kolejna pozycja z cieszącej się dużą popularnością serii Kompendium wiedzy o.... Wielowątkową problematykę konkurencyjności przedstawiono w sposób syntetyczny, prostym i zwięzłym językiem. Wyszukiwanie informacji ułatwia alfabetyczny wykaz haseł oraz umieszczone na marginesach definicje...

 • 28.35»25.90

  Koniunktura gospodarcza metropolii

  Mikołaj Herbst

  Książka dostarcza wiedzy niezwykle pomocnej dla tych wszystkich, którzy analizują zmiany zachodzące współcześnie w polskiej gospodarce. Czytelnik zapoznaje się z problemem cyklu koniunktury oraz ilościowymi i jakościowymi wskaźnikami koniunktury, a także metodami ich budowania. Na przykładzie...

 • 49.00»43.90

  Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime

  Czech-Rogosz Joanna, Pietruch Jacek, Żelazny Rafał

  Skąd się biorą i czemu pękają „bańki”? Obecny kryzys finansowy, mający źródło na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak poprzedni z początku XXI wieku, związany z ekspansja technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (tzw. bańką internetową) pokazują, że postulat eliminacji...

 • Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów i polityków oraz wszystkich, którzy nie znajdują zadowalającej odpowiedzi w tradycyjnych teoriach i wyjaśnieniach. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej.

 • Praca porusza bardzo ważny i aktualny problem badawczy. Rosnąca rola usług w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz ich rosnący udział w zatrudnieniu, czynią poruszany przez autorkę temat niezwykle istotnym.

 • 46.40

  Konkurencyjność regionalna

  Redakcja: Łaźniewska Ewa, Gorynia Marian

  Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności regionalnej. Autorzy omawiają istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, jej wskaźników i źródeł regionalnych przewag konkurencyjnych.

 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej stanowi rozległą regulację odnoszącą się nie tylko do działań ludzi i przedsiębiorstw. Determinuje ono w ogóle model społeczny, w którym te podmioty funkcjonują. Ta książka opisuje najważniejsze składniki tej regulacji. Co jednak ważniejsze, daje również odpowiedź na...

 • 40.00»33.90

  Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło

  Dynamiczny rozwój nowoczesnych form komunikacji wywiera zasadniczy wpływ na zmiany procesów gospodarowania i spojrzenie na usługi. Jeszcze niedawno nikt nie przypuszczał, że usługi będzie można świadczyć na odległość, przy wykorzystaniu komputera, Internetu czy mobilnego aparatu telefonicznego.

 • 34.90»32.90

  Konsumpcja

  Alan Aldridge

  Seria prezentuje kluczowe pojęcia nauk społecznych, używane m.in. w socjologii, politologii, stosunkach międzynarodowych, ekonomii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie. Składa się na nią dwadzieścia tomów – zwięzłych (około 200 stron), napisanych przystępnie i zachowujących najwyższe standardy publikacji...

 • Za największą czy najważniejszą zaletę tego opracowania uważam interdyscyplinarne podejście do analizy krajów rozwijających się,

 • Niniejsze opracowanie jest pierwszym praktycznym poradnikiem opisującym zasady korzystania z systemu wymiany informacji gospodarczych. W kolejnych rozdziałach zostały zaprezentowane zasady przekazywania, aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych, jak również zasady związane...

 • W książce przeprowadzono analizę skutków kryzysu na światowych rynkach finansowych, koncentrując się w szczególności na zjawiskach występujących na głównych giełdach międzynarodowych. Dokonano również analizy wpływu kryzysu finansowego na sytuację Polski i innych krajów świata. W pracy wykorzystano bogaty materiał faktograficzny i statystyczny.

 • Polityka i gospodarka splatają się ze sobą nieustannie. Jednak w ostatnich latach wpływ państw na życie gospodarcze zmniejszał się – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych pod rządami ekipy republikańskiej. Kryzys, z którym mamy obecnie do czynienia, boleśnie uświadomił nam...

 • Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do przeszłości. Ostatni wielki, światowy kryzys finansowy ponownie jednak zwrócił uwagę na problematykę kryzysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych.

 • Książka poświęcona jest problematyce kształtowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwościom uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza tkwiących w różnych formach ich współpracy z otoczeniem rynkowym, w tym również międzynarodowym...

 • 34.65»29.90

  Kultura i gospodarka

  J. Kochanowicz, M. Marody (red.)

  Fundamentalne pytanie o relacje między gospodarką i kulturą formułowano niekiedy tak, jak gdyby stanowiły one odrębne układy, oddziałujące jeden na drugi, i w zależności od zainteresowań i przekonań badacza jeden traktowano jako swego rodzaju zmienną zależną, a drugi jako niezależną. Kiedy...

 • Przeliczanie wartości ekonomicznych z jednej waluty na inną (translacja) w transakcjach gospodarczych międzynarodowych opiera się obecnie na stosowaniu rynkowego kursu walutowego. Dotyczy to przede wszystkim cen dóbr i usług, pozycji sprawozdawczych przedsiębiorstw ponadnarodowych czy też wynagrodzeń pracowników, ale także porównań wybranych kategorii makroekonomicznych np. PKB itp..

 • 59.00»52.90

  Leksykon prawa konkurencji

  Powałowski Andrzej

  Konkurencja to taki stan gospodarki, w ramach której poszczególne podmioty działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) na zasadach wolności rywalizują ze sobą w zakresie uzyskania optymalnej pozycji na rynku towarów i usług, Konkurencja jest "motorem" postępu, innowacyjności, wdrażania...

 • 64.90»55.90

  Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej

  redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

  Autorzy przeanalizowali kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania w książce zostały skoncentrowane na: społeczno- -ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian...

 • 49.00»43.90

  Logistyka w gospodarce światowej

  Elżbieta Gołembska

  Książka jest dziełem podsumowującym wieloletni dorobek Autorki od lat cieszącej się autorytetem w środowisku naukowym za wysokie kompetencje i wkład w rozwój logistyki w Polsce. Zawiera kompendium usystematyzowanej wiedzy o logistyce w wymiarze krajowym i międzynarodowym...

 • Celem książki jest przystępne przedstawienie postanowień MSR oraz ich właściwego stosowania w polskich realiach gospodarczych. Przy każdym prezentowanym MSR w ramach podrozdziałów wskazano materiał bibliograficzny do dalszej analizy w zakresie własnym przez czytelnika.

 • 47.00»39.90

  Management in Transition

  Andrzej K. Koźmiński

  Najnowsza książka prof. Andrzeja K. Koźmińskiego dotyczy głównych problemów zarządzania w gospodarce globalnej, zmian w zarządzaniu w polskich firmach po 1989 r. oraz kształcenia przyszłych menedżerów. Autor przez wiele lat wykładał na uczelniach amerykańskich i z bliska obserwował i analizował wpływ...

 • 44.00»39.90

  Management in the new economy. Classic and modernity

  Piotr Szczepankowski, Marcin W. Staniewski

  Celem prezentowanej monografii, o pojemnym tytule - Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność - jest zapoznanie czytelników z najnowszą wiedzą w zakresie nauki o zarządzaniu oraz przedstawienie w niektórych przypadkach ewolucji myśli teoriopoznawczej i praktycznej w tym zakresie...

 • 45.00»39.90

  Mapy myśli dla biznesu

  Tony Buzan, Chris Griffiths

  Czas, w którym znajdujemy się obecnie, to powstała z wieku informacji epoka inteligencji. Aby zaś w pełni korzystać ze swojej inteligencji powinniśmy wiedzieć, jak efektywnie używać mózgu, jak posługiwać się pamięcią, jak myśleć twórczo. Tu właśnie na scenę wkraczają mapy myśli...

 • MERCOSUR, czyli Wspólny Rynek Południa to jedno z najważniejszych ugrupowań latynoamerykańskich. Należą do niego tak różne kraje, jak Brazylia - piąty pod względem powierzchni i liczby ludności kraj świata oraz maleńki Urugwaj (176,2 tys. km2). Brazylia i Argentyna posiadają rozwinięty przemysł...

 • 47.00»39.90

  Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania

  redakcja naukowa Kazimierz Kuciński

  Praca podejmuje problematykę obecnie szczególnie ważną. Wynika to z dwu powodów. Pierwszy wiąże się z jakościowymi zmianami w świecie i gospodarce zmuszającymi do nowego spojrzenia na gospodarkę i ewentualnej modyfikacji metodologii naukowych badań zjawisk ekonomicznych.

 • 36.00»29.90

  Metody ekonomiki sektora informacyjnego

  Dariusz Tadeusz Dziuba

  Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych - ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określono...

 • Przedmiotem zainteresowania i omówienia w książce jest poznanie, kwantyfikacja i ocena efektów procesów podporządkowanych celom szczegółowym transformacji gospodarczej – dokonania przemian strukturalnych, osiągnięcia wzrostu konkurencyjności, przeprowadzenia restrukturyzacji oraz poprawy i stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 • Globalizacja gospodarki i wynikające z niej konsekwencje, między innymi otwartość, wzrost dynamiki i niepredyktywność uwarunkowań, w których funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, wymusza na nich konieczność sięgania po innowacyjne rozwiązania dotyczące bieżącego funkcjonowania oraz w dającej się przewidzieć perspektywie.

 • 54.90»49.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego

  Anna Zielińska-Głębocka, Tomasz Rynarzewski

  Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami...

 • Od czasu swojej premiery (publikacja przez prestiżowy MIT) w 2005 roku została przetłumaczona na wiele języków i wydana w wielu krajach. Opublikowano ją we Włoszech, Francji, w Brazylii, Chinach, Japonii i Holandii, a teraz w Polsce. W przygotowaniu są także wersje językowe takich krajów...

 • 41.80

  Nadużycia w przedsiębiorstwie

  Wiesław Jasiński

  Książka zajęła w 2013 roku I miejsce w kategorii Najlepszy Poradnik Ekonomiczny w konkursie Economicus organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

 • Korzystając ze swoich niewyczerpanych zasobów doświadczenia i wiedzy, Jeffrey D. Sachs napisał raport o stanie świata mający aktualną i ogromną wartość praktyczną. Jego książka "Nasze wspólne bogactwo: ekonomia dla przeludnionej planety" daje nam to, co zapowiada jej tytuł. Zawiera ona kryształowo...

 • 49.00»42.90

  Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego

  redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska, Jacek Pera

  Struktura pracy została ujęta w trzy grupy zagadnień: - konsekwencje kryzysu finansowego i ekonomicznego dla Unii Europejskiej, - reperkusje recesji gospodarczej w stosunku do innych regionów i poszczególnych krajów, - oddziaływanie kryzysu globalnego na gospodarkę polską...

 • 28.90

  Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

  Wojciech Budzyński

  Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy.

 • Związki między strukturą społeczną (jakkolwiek rozumianą), kulturą symboliczną i techniką pozostają od bardzo dawna przedmiotem systematycznych analiz. Bardzo zróżnicowane (socjologiczne, antropologiczne, kulturoznawcze, ale i związane z innymi dyscyplinami) zainteresowania...

 • Żyjemy w czasie kumulowania się globalnej nierównowagi finansowej, handlowej, płatniczej, demograficznej, surowcowej, ekologicznej. Rozpadowi ulega ład świata, który opierał się na filarze państwa narodowego, ale nie potrafiliśmy stworzyć nowej spójnej formy funkcjonowania systemu...

 • 29.93»26.90

  Nierówne koalicje. Liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem.

  Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska, Adam Mielczarek

  Autorzy analizują uwarunkowania lokalnego rozwoju ekonomicznego. Ukazują znaczącą rolę czynników politycznych i społecznych. Opisują zastosowanie metody stymulacji rozwoju bazującej na wzajemnym oddziaływaniu przywództwa politycznego i lokalnych aktorów ekonomicznych.

 • 45.00»38.90

  Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku

  Franciszek Krawiec

  Praca podejmuje jeden z ważniejszych i trudniejszych tematów z dziedziny zarządzania - kwestię przywództwa firmy XXI wieku, w warunkach nowego paradygmatu gospodarki.

 • Problematyka metropolii i ich znaczenia w gospodarce jest współcześnie szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród praktyków.

 • 51.90»44.90

  Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego

  Ryszard Barczyk, Leszek Kąsek, Marek Lubiński, Krzysztof Marczewski

  W książce zostały przeanalizowane wybrane zjawiska, procesy i cechy współczesnych wahań koniunkturalnych występujących w gospodarkach rynkowych i systemach okresu transformacji. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na: zagadnienia relacji między wahaniami koniunkturalnymi a perturbacjami na...

 • 33.60»29.90

  Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty

  Czarecki Jacek, Zajkowski Robert

  Opracowanie przedłożone czytelnikom zawiera przegląd problemów związanych z realiami funkcjonowania rynków finansowych po ostatnim kryzysie gospodarki światowej. Artykuły przygotowane przez autorów studentów ukazują interesujące aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem...

 • 72.00»52.90

  Nowe reguły nowej gospodarki

  Kevin Kelly

  Trwająca obecnie rewolucja gospodarcza wymaga nowych zasad działania. Zapomnij o podaży i popycie. Zapomnij o komputerach. Dziś motorem zmian jest komunikowanie się - nie obliczenia. Świat zmienia się na naszych oczach - podstawą wszystkiego staje się możliwość połączenia się z innymi, a know-how...

 • Wraz z następującą globalizacją rynków gospodarki światowej obserwuje się wzrost konkurencji w ostatnich latach, co w obliczu zachodzących zmian w otoczeniu w zakresie technologii, regulacji i popytu powoduje jeszcze wyższy poziom rywalizacji między przedsiębiorstwami.

 • Książka poświęcona została rozważaniom dotyczącego nowego ładu ekonomicznego. Zwrócono uwagę na wiele niedoskonałości obecnej sytuacji. Przedstawiono poglądy głównych twórców teorii ekonomii i implikacje z tego wynikające dla praktyki gospodarczej. Omówiono różne modele...

 • 25.00»22.90

  Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki

  redakcja Andrzej Gwóźdz

  Związki kultury – zwłaszcza jej „uprzemysłowionych” obszarów, takich chociażby, jak sektor wydawniczy czy kinematografia – z ekonomią oraz przemysłem są tak ewidentne, iż badacz kultury nie jest już w stanie przejść obok nich obojętnie. Oczywiście, może się tym nie zajmować, ale wtedy już...

 • 29.00»25.90

  Od socjalizmu do normalności. Prywatyzacja elektrociepłowni warszawskich

  Marek Kosewski, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Ludmiła Zach, Ryszard Zach

  Mamy nadzieję, że studenci zarządzania i menedżerowie-praktycy opracowanie to uznają za pomocne w zrozumieniu specyfiki przejścia od tzw. Socjalistycznej gospodarki planowej i jej specyficznego produktu zwanego "przedsiębiorstwem o społecznej własności środków produkcji", do...

 • Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) i Spółka Europejska (SE) zaliczane są do europejskich spółek ponadnarodowych, które wspierają transgraniczne prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Opracowanie przybliża skomplikowaną problematykę odpowiedzialności...

 • 74.90

  Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

  Edward Urbańczyk, Iga Rudawska

  Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkładając niniejszą monografię redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do pogłębienia dyskusji nad ekonomicznymi mechanizmami pobudzającymi do racjonalizacji tej sfery ludzkiej aktywności, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości humanitarnych wpisanych w ową działalność.

 • 49.00»42.90

  Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech

  Lilianna Jodkowska

  Autorka analizuje w różnych aspektach problematykę ewolucji państwa opiekuńczego w Niemczech i w Polsce, skupiając się na przedstawieniu wybranych obszarów polityki społeczno-gospodarczej (rynek pracy, zabezpieczenie starości, ochrona zdrowia) oraz ukazaniu możliwości...

 • 27.60

  Po wielkim skoku

  Waldemar Kuczyński

  Książka stanowi reedycję – ale nie tylko – słynnej książki dra Waldemara Kuczyńskiego, podsumowującej niepowodzenie gospodarcze, a w efekcie także polityczne, Edwarda Gierka. Wydana najpierw w drugim obiegu, książka ta miała tylko jedno wydanie w pierwszym obiegu – w 1981 roku nakładem PWE.

 • Podręcznik zawiera informacje o procesie decyzyjnym prowadzącym do zagospodarowania złóż kopalin i oferowania ich na rynku surowcowym; o formach organizacji rynku i możliwościach wejścia na jego obszar. Omówiona została rola organizacji surowcowych i giełd w stabilizacji międzynarodowego...

 • 47.00»39.90

  Podstawy handlu zagranicznego

  redakcja naukowa Jerzy Dudziński

  W opracowaniu omówiono główne problemy handlu zagranicznego jako szczegółowej dyscypliny akademickiej, a zarazem dziedziny gospodarki narodowej. Przedstawiono najważniejsze pojęcia, kategorie i ich klasyfikacje, sposoby organizacji działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz...

 • 54.90»46.90

  Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych

  Redakcja naukowa Maria Sławińska, Hubert Witczak

  Rozwój studiów doktoranckich (określanych obecnie jako studia trzeciego stopnia) sprawia, że coraz ważniejsza jest wiedza o wymaganiach, jakie musi spełniać rozprawa doktorska. Autorzy w książce przedstawili więc: ekonomię i zarządzanie jako dyscypliny naukowe, formułowanie problemów...

 • 48.90

  Podstawy metodologii nauk ekonomicznych

  Stanisław Stachak

  Książka zawiera zasób podstawowej wiedzy metodycznej stosowanej i zalecanej do stosowania w badaniach zjawisk i zasobów gospodarczych. Dotyczy ona celów i procedur tworzenia naukowej wiedzy ekonomicznej, form jej wyrażania oraz kryteriów oceniania.

 • Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty z dziedziny teorii i praktyki polityki gospodarczej

 • 56.90

  Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej

  Redakcja: Bednarczyk Jan L., Przybylska-Kapuścińska Wiesława

  Specyfika kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku polega m.in. na tym, że wykazuje on tendencję do przechodzenia w stan permanentny (długookresowy), zagrażając ciągle znaczną destabilizacją zarówno tzw. sfery nominalnej, jak i realnej gospodarki.

 • 79.90»73.90

  Polityka gospodarcza

  Winiarski Bolesław

  Trzecie, zmienione wydanie podręcznika do polityki gospodarczej, cieszącego się od wielu lat niesłabnącym uznaniem zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i finansów. Publikacja została przygotowana przez doświadczony zespół...

 • Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu w książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów.

 • 39.90»36.90

  Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

  Andrzej Kaźmierczak

  Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. A. Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Został uaktualniony i rozszerzony o elementy finansów międzynarodowych, gdyż polityka pieniężna w okresie globalizacji rynków finansowych jest coraz bardziej powiązana z...

 • 59.90»52.90

  Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doswiadczenie GATT/WTO

  Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda

  Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przyszłości polityki rolnej w UE pozwolą wskazać, że pomimo spadku udziału rolnictwa w tworzeniu PKB krajów...

 • W okresie programowania 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem polityki spójności UE. Ożywione dyskusje na temat stopnia wykorzystania otrzymanych środków przysłaniają niejednokrotnie to, co najważniejsze – sposób ich spożytkowania oraz uzyskane efekty. Wielkość środków...

 • Prezentowana książka jest komentarzem Wacława Wilczyńskiego do wydarzeń i spraw nurtujących polską gospodarkę w pierwszych latach XXI wieku, publikowanym w formie felietonów od 2003 do 2006 roku na łamach tygodnika „Wprost". Myślą przewodnią niniejszych rozważań była troska o dobrą politykę...

 • W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu finansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy.

 • 33.90

  Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej

  Dominika Latusek-Jurczak

  Książka jest rodzajem „reportażu badawczego” o obecności polskich firm w słynnej Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

 • 37.40

  Pośrednictwo finansowe a rozwoj gospodarczy

  Redakcja: Banasik Tomasz, Kosztowniak Aneta, Sobol Marzena

  Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu głównych instytucji pośrednictwa finansowego oraz oferowanych przez nie usług finansowych na sferę realną gospodarki, a także rozwój gospodarczy.

 • 31.40»27.90

  Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie

  William T. Cavanaugh

  Mieć czy być? Czy chrześcijanie powinni opowiadać się za czy przeciw wolnemu rynkowi? Dlaczego konsumpcjonizm „pożera” konsumentów? Dlaczego prezesi wielkich firm nie znają umiaru w zwiększaniu własnych wynagrodzeń? Dlaczego związki zawodowe są coraz słabsze? I dlaczego ulega zatarciu różnica między...

 • 31.40

  Praca i kapitał w gospodarce

  Redakcja: Przybylska-Kapuścińska Wiesława

  "Praca i kapitał w gospodarce" podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej - w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce.
  Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tematyki poświęconej czynnikom produkcji w nowoczesnym ujęciu.

 • Książka poświęcona jest procesowi zakładania nowych firm. Co roku średnio 10 % przedsiębiorstw stanowią nowo uruchamiane podmioty. Jednak relatywnie wysokiej dynamice ich uruchamiania, towarzyszy wysokie ryzyko upadku.

 • 50.40»44.90

  Producent rolny jako przedsiębiorca

  Beata Jeżyńska

  Zasadniczym celem badawczym jest poddanie analizie obowiązujących rozwiązań prawnych, kształtujących pozycję gospodarczą producenta rolnego jako uczestnika obrotu gospodarczego. Prowadzona ocena zgromadzonego materiału ma na celu zarówno bliższą prezentację przedmiotowych rozwiązań...

 • 119.00»109.90

  Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013 + CD

  Magdalena Burnat-Mikosz, Michał Gwizda, Magdalena (red.) Kosewska-Kwaśny

  Od sierpnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać pierwsze wnioski o wsparcie finansowe z nowej puli funduszy Unii Europejskiej. Łączna pomoc UE w latach 2007-2013 ma wynieść 67 mld euro. Dla wielu przedsiębiorców pozyskanie nowych środków to szansa na podniesienie rozwoju i konkurencyjności...

 • Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi.

 • 35.00»32.90

  Przestrzenne gospodarcze i humanistyczne aspekty rozwoju turystyki

  Szpara Krzysztof, Gwoźdź Marek

  28 marca 2008 roku miało miejsce jubileuszowe seminarium naukowe z okazji 10-lecia kształcenia kadr turystycznych na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydanie niniejszego tomu ma upamiętniać to ważne wydarzenie. Początek działalności badawczej...

 • 100.00»89.90

  Przestrzeń w polityce gospodarczej

  Jerzy Tarajkowski, Lucyna Wojtasiewicz

  Wpływ przestrzeni na gospodarkę trudno przecenić. Jest ona, z jednej strony, fundamentem każdego społeczeństwa i każdej gospodarki, z drugiej zaś - wymiarem, bez którego niemożliwe jest prowadzenie jakiejkolwiek polityki gospodarczej. Nic zatem dziwnego, że przestrzeń jest przedmiotem stałego...

 • 47.40

  Przyszłość integracji europejskiej

  Redakcja: Misztal Piotr, Rakowski Witold

  Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej.

 • 48.90

  Przyszłość integracji europejskiej konkurencyjność i rynki

  Redakcja: Bieńkowski Wojciech, Bukowski Sławomir I., Olszewska Grażyna

  Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej.

 • Człowiek od zawsze porządkował otaczający go świat. Jest to działanie tak naturalne, tak narzucające się, tak natrętne, że nie sposób wyobrazić sobie człowieka niebędącego istotą kategoryzującą - homo categoricus. Trawestując Zygmunta Baumana to tak, jakby wyobrazić sobie niewiejący wiatr lub...

 • "Im więcej kopalń, im wyższe wydobycie, im większe straty, im większy dług - tym lepiej, tym bardziej bezpieczny i pewny zysk. Problem tylko w tym, aby chory organizm jak najdłużej utrzymać przy życiu, żeby interes nie upadł.

 • Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
  przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

 • 40.90

  Realizacja strategii

  Andrzej Kaleta

  Współczesna gospodarka stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Powstaje więc wiele koncepcji strategicznych, których wdrażanie okazuje się bardzo trudne.

 • Książka zawiera analizę procesów integracji w gospodarce światowej oraz przedstawia znaczenie regionalnych ugrupowań integracyjnych istniejących na wszystkich kontynentach.

 • 27.30»24.90

  Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej

  Agnieszka Olechnicka

  Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy na temat konsekwencji wprowadzenia gospodarki informacyjnej dla rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów opóźnionych gospodarczo. W części empirycznej przedstawiono przejawy gospodarki...

 • 46.00»42.90

  Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian

  Bilińska-Reformat Katarzyna

  W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane...

 • W książce autor podjął próbę sformułowania współczesnych przesłanek waloryzacji rent ekonomicznych w sektorze gospodarki żywnościowej, które umożliwiają rozpoznanie mechanizmu przepływu rent i oszacowanie ich skali. Biorąc pod uwagę zagadnienia teoretyczne i łączące je związki...

 • W okresie zwiększonej niepewności gospodarki światowej i samej strefy euro powstaje szczególne zapotrzebowanie na dociekania naukowe oceniające rozwiązania kursowe w kontekście wzmożonych napięć i niestabilności, jakim podlegały i nadal podlegają rynki europejskich gospodarek transformowanych.

 • 51.45»45.90

  Rocznik strategiczny 2007/2008

  praca zbiorowa

  W części artykułowej: I. Przegląd strategiczny – aspekty globalne i regionalne; II. Gospodarka światowa 2007 – strukturalne przesilenie; III. Wyzwania i kryzysy polityczno-wojskowe u schyłku „epoki Busha”; IV. Unia Europejska na drodze do wyjścia z impasu; V. NATO – rok między dwoma...

 • I. PRZEGLĄD SYTUACJI STRATEGICZNEJ –
  ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE
  Ameryka i postamerykański świat; NATO: nowa strategia i afgańskie jądro ciemności; Unia w cieniu widma upadku euro; Europa Wschodnia – dwa...

 • 43.00»37.90

  Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania

  redakcja naukowa Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan

  Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie procesu zmian zachodzących w tym regionie naszego kraju, przede wszystkim w ostatniej dekadzie, oraz wyzwań stojących przed Polską Wschodnią w obliczu planowanych zmian w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wschodnia...

 • Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności...

 • "Głównym celem niniejszej publikacji jest charakterystyka kapitału intelektualnego mikroprzedsiębiorstwa - dekompozycja jego głównych składowych oraz określenie ich wpływu na rozwój samego przedsiębiorstwa, a ściślej rzecz ujmując - wykazanie określonych zależności mi ...

 • W książce omówiono znaczenie sieci handlowych polskich sklepów detalicznych w warunkach ekspansji i silnej konkurencji w branży FMCG na polskim rynku. Wskazane zostały bariery rozwoju powiązań sieciowych w polskich przedsiębiorstwach i zaproponowano rozwiązania (również...

 • 38.90

  Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu

  Redakcja: Wyrzykowska-Antkiewicz Monika

  Ekonomiczne i społeczne elementy rozwoju, kształtujące system prawny i polityczny, wspierają sprawne działanie mechanizmów rynkowych na świecie. Przed gospodarką światową stoi wiele wyzwań warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy zwłaszcza w dobie postępującego kryzysu.

 • 89.90»76.90

  Rozwój w dobie globalizacji

  red. nauk. Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska

  Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak:
  * rozwój w perspektywie teoretycznej
  * przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji

 • 40.00»33.90

  Rynek energii w Polsce

  Dorota Niedziółka

  Celem publikacji jest ukazanie charakterystycznych cech polskiego rynku energii i uwarunkowań go kształtujących.

 • 18.17»16.90

  Rynek istota geneza

  Mirosław Lakomy

  Książka przedstawia problematykę historii rynku oraz roli państwa w gospodarce. Opisuje także istotę pojęcia rynku oraz znaczenia mechanizmu rynkowego opartego na zależnościach między popytem, podażą i ceną wyrażoną w pieniądzu, któremu także poświęcono nieco uwagi.

 • 18.17»16.90

  Rynek medialny

  Mirosław Lakomy

  Wielu medioznawców wieszczy koniec epoki Gutenberga. Jej schyłek dostrzegamy coraz bardziej, obserwując przemiany, jakim w szybkim tempie podlegają media elektroniczne. Dynamiczny rozwój nowych mediów, a szczególnie internetu, pogłębia proces konwergencji, który przynosi ze sobą...

 • 209.00»149.90

  Rynki obligacji analiza i strategie

  Fabozzi Frank J

  Książka Fabozziego to jeden z najlepszych zachodnich podręczników poruszających problematykę dłużnych papierów wartościowych. Od początku lat osiemdziesiątych rynek obligacji przezywa gwałtowny rozkwit, a obok standardowych obligacji pojawiają się na nim instrumenty o coraz bardziej...

 • 41.90

  Rzemieślnicy i Biznesmeni

  Redakcja: Gardawski Juliusz

  Monografia jest wielostronną charakterystyką środowiska polskich właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw po dwóch dekadach powrotu rynku i demokracji. Praca omawia wyniki reprezentatywnych dla sektora MŚP badań empirycznych, prowadzonych w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, finansowanych przez Konfederację Lewiatan.

 • 17.90

  Sekrety bogacenia się

  Henryk Bieniok

  Zdobądź bogactwo i świadomie nim zarządzaj
  Dziś większość milionerów to ludzie, którzy doszli do bogactwa własną pracą. Większość zamożnych przedsiębiorców zaczęła bez kapitału. Skoro im się powiodło, to dlaczego ty nie miałbyś zrobić tego samego?
  Droga do bogactwa wiedzie przez zmianę myślenia.

 • Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych – ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określając...

 • 42.40

  Sieci w gospodarce

  Redakcja naukowa Marek Ciesielski

  Sieciowość jest obecnie jedną z najważniejszych właściwości gospodarki. Wiedza o sieciach gospodarczych jest zatem niezbędna do zrozumienia zjawisk gospodarczych w każdej skali. Sieć stała się dziś też sposobem konkurowania, co przejawia się w obiegowym stwierdzeniu „konkurują nie przedsiębiorstwa, ale ich sieci”.

 • 52.90»44.90

  Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki

  Tomasz Rynarzewski, Szymon Truskolaski

  Postęp techniczny jest jednym z powszechnie przyjmowanych czynników wzrostu gospodarczego. Wprawdzie badania nad naturą i wpływem nowych metod produkcji na wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne mają długą historię, ale nie istnieje spójna teoria tłumacząca mechanizmy oddziaływania...

 • Przedmiotem publikacji jest badanie powiązań finansowych między krajami Europy Środkowej na podstawie kształtowania sie zmienności stóp procentowych oraz kursów walutowych. Badaniu poddano tzw. kraje członkowskie Unii Europejskiej z 2004 roku, czyli Czechy, Polskę, SłowacjĠ...

 • 73.00»58.90

  Strategia, finanse i koszty szpitala

  Stępniewski Jan

  "Kenneth J. Arrow, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, zwraca uwagę na to, że problemy ekonomiczne, z którymi spotykamy się w opiece zdrowotnej, są bardziej złożone niż w innych dziedzinach gospodarki.[...]" Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak le ...

 • "JEŚLI NIE ROZUMIESZ, co powoduje, że rynki rosną, nie będziesz mógł przewidzieć, kiedy zaczną spadać"- twierdzi autor tej książki, demograf, znany komentator finansowy i inwestor, dodając, że warunki gospodarcze da się przewidzieć tak samo jak pogodę, na podstawie zna ...

 • Zmiany klimatyczne generują nowe wyzwania dla przedsiębiorstw. Wiążą się one z oddziaływaniem czynników społeczno-prawnych (regulacje prawne, presja organizacji ekologicznych, oczekiwania klientów) oraz z wzrastającą liczbą ekstremów pogodowych.

 • Odnotowane w latach 2008–2012 spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie wywołało naturalne zainteresowanie środowisk ekonomicznych oraz całej sfery gospodarczej problemami bezpieczeństwa, ryzyka i nadzoru finansowego.

 • Obecnie wiele krajów i regionów osiąga przewagę ekonomiczną dzięki innowacjom, które są, obok kapitału ludzkiego, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Powstawanie innowacji na danym obszarze zależy od sumy różnorodnych uwarunkowań, m.in. technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych, które łącznie tworzą system innowacyjny.

 • 69.00»93.00

  Szacowanie nieruchomości

  Dydenko Jerzy

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc dla rzeczoznawców majątkowych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

 • 79.00»69.90

  Słownik polsko rosyjski Biznes i gospodarka

  Ludwika Jochym-Kuszlikowa, Elżbieta Kossakowska

  Słownik wydany w 2 tomach. Każdy z tomów zawiera ok. 30 000 terminów i uzualnych połączeń terminologicznych. W słowniku zrezygnowano z wielu haseł z języka ogólnego. W to miejsce zostały rozbudowane hasła dotyczące bankowości i finansów, marketingu i zarządzania, handlu i reklamy...

 • DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING. FINANCE. LAW
  covers approx. 20000 terms from:
  • penal, adrninistrative and International law, • economics, • finance, • banking and stock exchange, • Insurance, • seaborne and airborne transport.

 • SŁOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ BANKOWOŚĆ. FINANSE. PRAWO
  zawiera ok. 20000 haseł z dziedziny:
  • prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego, • ekonomii, • finansów, • bankowości i obrotu giełdowego, • ubezpieczeń,

 • 45.00»38.90

  Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania

  redakcja naukowa Eliza Frejtag-Mika

  Teoria i praktyka ekonomii stoją wobec wyzwania dostarczenia sprawnych narzędzi diagnozy oraz oceny stanu i możliwości poprawy efektywności gospodarowania. Postęp w tym zakresie jest najczęściej pochodną cząstkowych usprawnień, uzyskanych w wyniku przemyśleń, analiz i stawianych tez...

 • "Na podkreślenie zasługuje oparcie pracy na głębokich studiach źródłowych i na badaniach własnych (...). Propozycje dotyczące udoskonalenia procesu analizy wyników badania, zapewniające możliwość ich wykorzystania do segmentacji rynku, oparto na analizie porównawczej ef ...

 • 47.40

  Transformacja postkomunistyczna

  Jan Winiecki

  Na pytanie, czym jest ta książka, mogę odpowiedzieć: przede wszystkim jest podręcznikiem, wskazującym, jak zmiany instytucjonalne i prowadzona w ich ramach polityka - w przypadkach udanej transformacji - powodowały zmianę systemową i w jej wyniku wprowadzały gospodarkę tych krajów w świat efektywnego wzrostu gospodarczego.

 • Prezentowany zbiór jest interdyscyplinarnym przyczynkiem do ciągle żywych, przynajmniej w środowisku naukowym, dyskusji na temat demokracji. Nie jest systematycznym wykładem, ale właśnie przyczynkiem – pokazującym nowe problemy, nowe oceny, akcentującym przede wszystkim dokonujące...

 • 31.20

  Umowy w handlu krajowym i zagranicznym

  Wojciech Budzyński

  Nowa książka z serii Biblioteka Nowoczesnego Menedżera w trosce o praktyczną przydatność publikacji dla handlowców, menedżerów i prawników – uwzględnia wszystkie zasadnicze zmiany w prawie i zwyczajach handlowych, które zaszły od roku 2010, kiedy to ukazał się cieszący się dużym powodzeniem tytuł Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia.

 • 45.00»38.90

  Unia monetarna. Teoria i polityka

  Sławomir I. Bukowski

  Strefa euro została pokazana jako obszar walutowy ze wskazaniem czynników i uwarunkowań, które dzielą ją od tzw. optymalnego obszaru walutowego. Opracowanie to jest podręcznikiem akademickim dla studentów studiów ekonomicznych, ale warto je polecić również studentom stosunków...

 • 34.40

  Urzędnicy i przedsiębiorcy

  Beata Glinka, Przemysław Hensel

  Książka jest efektem szeroko zakrojonego projektu badawczego wśród urzędników polskiej administracji publicznej. Autorzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, na ile prawdziwa jest powszechna opinia polskich przedsiębiorców, że jedną z podstawowych barier prowadzenia biznesu w Polsce jest źle działająca administracja publiczna.

 • 40.40

  Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

  Matysiewicz Justyna

  Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze.

 • Dyfuzja innowacji jest procesem o fundamentalnym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Wdrożenie oryginalnego, innowacyjnego rozwiązania będzie miało niewielki wpływ na przebieg procesów gospodarczych, jeżeli nie zostanie ono upowszechnione w kolejnych podmiotach i krajach oraz nie znajdzie kolejnych zastosowań.

 • Niniejsza książka porusza zagadnienia zarówno planowania wyjścia z inwestycji, jak i zarządzania transakcją. Daje spojrzenie na wszystkie aspekty, z jakimi powinien się zapoznać właściciel przedsiębiorstwa, aby skutecznie zaplanować i zrealizować zakończenie własnej dzi ...

 • Burzliwe dzieje rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu minionych dziesięcioleci zasługują na głębsze badania, bez ograniczania się do powtarzania obiegowych sądów. Błędów popełnionych przed półwieczem nie da się dziś naprawić, a wiedza na temat okresu transformacji ma głównie...

 • 79.00»63.90

  W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa

  Patena Wiktor

  Wycena przedsiębiorstwa, dotychczas kojarzona głównie z jego sprzedażą, obecnie coraz częściej rozpoczyna proces zarządzania wartością. Poszczególne etapy modelu wyceny zostały opisane w wielu książkach. W tej publikacji podjęto jednak próbę przedstawienia koherentneg ...

 • Od czasu opublikowania w 1986 roku książki Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w dziedzinie tworzenia wartości dla akcjonariuszy działo się bardzo wiele. Zadanie monitorowania kierownictw przedsiębiorstw nie osiągających zadowalających wyników, które w latach osiemdziesiątych...

 • Publikacja stanowi oryginalne i udane rozwiązanie istotnego, trudnego i szczególnie aktualnego oraz nowego w polskich warunkach problemu (…)

 • Książka jest kompleksowym przewodnikiem po globalnych rynkach finansowych. Adresaci:Kierowana jest zarówno do czytelników poznających świat finansów, jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i utrwalić swoją wiedzę. Publikacja będzie przydatna także osobom blisko wspà...

 • 50.00»42.90

  Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie

  praca zbiorowa pod redakcją Marka Brzezińskiego

  Niniejsza publikacja zawiera przegląd obecnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie oraz nowe perspektywy koncepcyjne, co zostało ujęte w trzy zasadnicze części. W pierwszej - Abecadło przedsiębiorstwa - przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacyjne...

 • Publikacja obejmuje trzy niezwykle ważne obszary tematyczne: system finansowy, ubezpieczenia i wzrost gospodarczy oraz ich wzajemne interakcje.

 • 39.40

  Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje. Przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej

  Redakcja naukowa Jan J. Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik

  W książce przeanalizowano mechanizmy oddziaływania procesów rozwoju społecznego na gospodarkę, a szczególnie na skalę obrotów handlowych i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy, powinny wygenerować efekt zwrotny w postaci poprawy jakości życia.

 • 44.00»38.90

  Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego

  Robert E. Lucas

  Książka prezentuje poglądy jednego z najwybitniejszych żyjących teoretyków ekonomii – Roberta E. Lucasa. Głównym zamierzeniem Autora jest przedstawienie modeli wzrostu gospodarczego, które byłyby w stanie opisać szeroką klasę państw (zarówno biednych, jak i bogatych) i wyjaśnić...

 • 39.20

  Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy

  Stanisław Czaja, Agnieszka Becla, Julia Włodarczyk, Tomasz Poskrobko

  Książka ta przybliża Czytelnikowi najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej ekonomii oraz towarzyszące im wyzwania poznawcze. Pokazuje złożoną genezę myśli ekonomicznej XXI wieku oraz jej wiodące elementy składowe

 • 51.90

  Wzrost

  Jim Stengel

  Książka "Wzrost" w umiejętny sposób wplata ponadczasowe prawdy o ludzkim zachowaniu i wartościach w praktyczny model biznesowy, który opisuje, w jaki sposób można odkrywać, budować, upowszechniać, tworzyć i oceniać swój ideał.

 • W książce przeanalizowano związki zachodzące w krótkim i długim okresie między zmianami w produktywności a kształtowaniem się innych zmiennych o kluczowym znaczeniu dla podziału efektów wzrostu gospodarczego między różne grupy społeczne. Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia...

 • 37.40

  Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju

  Redakcja: Kołodko Grzegorz W.

  Opracowany przez prof. Grzegorza W. Kołodkę zbiór tekstów wybitnych uczonych, praktyków zarządzania i ekspertów odpowiadających na ważne pytania: Jak odwrócić niekorzystne tendencje w gospodarce światowej?

 • 89.00»72.90

  Zarządzanie innowacjami

  Tidd Joe, Bessant John

  Jaki jest przepis na sukces przedsiębiorstwa? Jak osiągnąć znakomite wyniki? Odpowiedź tkwi w magicznym słowie "innowacja". To przedsiębiorstwa podążające z duchem czasu zostawiają konkurencję w tyle. Skuteczne wdrożenie innowacji wymaga jednak ponadprzeciętnej wiedzy, w ...

 • 79.00»63.90

  Zarządzanie międzyorganizacyjne

  Latusek-Jurczak Dominika

  "Bardzo wysoko oceniam wybór tematu badawczego, który nabiera szczególnego znaczenia w istniejącym stanie gospodarki światowej, jak również proponowany zakres badań, w którym autorka stara się przedstawić dotychczasowy stan badań problematyki rozwoju relacji międzyorganiz ...

 • Wymiana międzynarodowa decyduje o wzroście gospodarczym państw. Dla Polski eksport jest niezwykle ważną dziedziną. Coraz więcej firm małych i średnich angażuje się w eksport. Firmy te narażone są na duże ryzyko. Prezentowana książka daje eksporterom narzędzia skutecznego zarządzania...

 • Decyzje inwestycyjne można uznać za najważniejsze decyzje gospodarcze ze względu na stopień, w jakim wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Waga tych decyzji wynika między innymi z tego, że obarczone są one wysokim poziomem ryzyka. W książce zosta� ...

 • Książka powstała na bazie doświadczeń dydaktycznych wynikających z wieloletniego prowadzenia wykładów akademickich z przedmiotu "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw" oraz przedmiotów pokrewnych.

 • 44.00»37.90

  Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich

  redakcja naukowa Dominik Kopiński, Andrzej Polus

  Fatal Transactions to termin określający transakcje, dotyczące szeroko pojętego procesu wydobycia i handlu surowcami naturalnymi pochodzącymi z terenów Afryki, które mają negatywne, a nierzadko wręcz zgubne konsekwencje dla mieszkańców kontynentu.

 • W opracowaniu dokonano analizy wskaźników rentowności obrotu, aktywów i kapitałów własnych oraz wskaźników zadłużenia i płynności finansowej.

 • Uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy stały się determinantą obecnej, silnej pozycji przedsiębiorstw handlowych.

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl