Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Księgowość

 • Księga przychodów i rozchodów. Katarzyna Heinze

  Słowo się rzekło, działalność zarejestrowana, nowa firma otwiera swoje podwoje. Gratulacje! Mam tylko jedno krótkie, aczkolwiek ważne pytanie – w jaki sposób zamierzasz dzielić się ze społeczeństwem swoimi dochodami?

 • 249.00»195.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych 2012

  Wojciech Dmoch

  Seria: Podatkowe Komentarze Becka. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Nowość

 • Wzorcowy plan kont

  Opracowanie zawiera obszerny komentarz do planu kont wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości oraz wskazówki, co należy uwzględnić w planie kont, by sprostać wymaganiom MSR. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia...

 • 59.90»52.90

  Organizacja rachunkowości

  redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

  Organizacja rachunkowości jest bardzo istotna do uzyskania prawdziwego oraz rzetelnego obrazu stanu finansowo-majątkowego jednostki gospodarczej. Powinno się w niej uwzględniać specyfikę działalności firmy, głównie przy tworzeniu zakładowego planu kont. Wiele elementów...

 • 58.00»49.90

  Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

  Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk

  Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy – w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i budżetowania.

 • 45.00»38.90

  MSR 18. Przychody

  redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

  Celem publikacji jest określenie podejścia księgowego do przychodów osiąganych z określonych form transakcji i zdarzeń. Dla księgowania przychodów ważny jest moment ich ujęcia. Przychody ujmuje się wówczas, gdy jest prawdopodobne, że w przyszłości jednostka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w wiarygodny sposób.

 • 40.00»33.90

  Rachunek przepływów pieniężnych

  Waldemar Gos

  Produktem rachunkowości są informacje o różnych kategoriach ekonomicznych (majątku, kapitale własnym, wyniku finansowym itd.), które są zestawione w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian kapitału/funduszu własnego, informacji dodatkowej).

 • 147.00»137.90

  Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

  Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki

  Intencją niniejszego opracowania jest ułatwienie spółkom prawa handlowego ustalenia ich zakładowych planów kont, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości oraz uwzględniających przepisy kodeksu spółek handlowych - przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy.

 • Publikacja jest poświęcona zarządzaniu kosztami, stanowiącemu poważne wyzwanie dla zespołu menedżerskiego w każdym przedsiębiorstwie. Rozpoznanie czynników sprawczych kosztów niższej jakości, logistyki, innowacji i ochrony środowiska jest nieodzownym wa­runkiem podejmowania racjonalnych decyzji.

 • 73.90»62.90

  Zaawansowana rachunkowość finansowa

  Teresa Martyniuk, Danuta Małkowska

  Rachunkowość finansowa zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych odgrywa szczególna rolę. Zmiany w regulacjach prawa bilansowego oraz podatkowego mają swoje odbicie w ujmowaniu, wycenie i prezentacji informacji majątkowo-finansowej w rachunkowości. Opracowanie niniejsze ilustruje główne problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie.

 • 38.00»32.90

  Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw

  Konrad Stępień

  W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono zależności pomiędzy zyskownością a wypłacalnością przedsiębiorstw. W szerokiej perspektywie zaprezentowano problematykę analizy rentowności i wypłacalności.

 • 38.00»32.90

  Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii

  Radosław Witczak, Joanna Fila

  Celem książki jest przybliżenie zasad uproszczonej księgowości dla działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty z branży usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

 • 35.00»29.90

  MSR 10. Zdarzenia po dniu bilansowym

  Katarzyna Trzpioła

  W książce przedstawiono klasykację zdarzeń po dniu bilansowym oraz zasady ich ujawniania w sprawozdaniu nansowym. Przepisy prawa zostały zilustrowane praktycznymi przykładami z opublikowanych sprawozdań nansowych spółek giełdowych. Zasady ujawniania i prezentacji danych o zdarzeniach po dniu bilansowym pokazane zostały w kontekście uregulowań MSSF oraz polskiej ustawy o rachunkowości.

 • 99.00»74.90

  Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9

  Irena Olchowicz

  O różnicach w ujmowaniu kosztów przychodów w przepisach ustaw o rachunkowości i o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz konsekwencjach dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. Bestseller

 • 78.90

  Sprawozdawczość finansowa

  Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

  Opracowanie przedstawia istotę i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Przedstawia analizę porównawczą elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych.

 • 41.90

  ABC sprawozdań finansowych

  Piotr Szczypa Waldemar Gos Stanisław Hońko

  Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

 • 45.90

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Bożyna Pomykalska Przemysław Pomykalski

  Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce.

 • 36.90

  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

  Beata Kotowska Olga Wyszkowska-Kaniewska Aldona Uziębło

  W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje analityczne, wynikające głównie ze sprawozdań finansowych, można dokonać kompleksowej analizy jednostki gospodarczej. Wyniki tej oceny są podstawą do podejmowania różnorodnych decyzji.

 • Jak sprawnie prowadzić firmę przy niewielkich nakładach pieniężnych? Jak szybciej się rozwijać, efektywniej pozyskiwać fundusze inwestycyjne i przyciągać do współpracy zdolnych pracowników? Jak zapewnić sobie większy zwrot z działalności?

 • 36.90

  Buchalter ułomny

  Piotr Gasparski

  Psychorachunkowość, pojęcie wprowadzone przez autora publikacji, to system czynności poznawczych, dzięki którym człowiek radzi sobie z finansami: księguje i przelicza pieniądze. Książka przedstawia zasady psychorachunkowości w sposób kompleksowy.

 • Opracowanie zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz osiągany wynik...

 • 40.40

  Dostosowanie sprawozdawczości finansowej

  Hanna Czaja-Cieszyńska

  "Recenzowana praca jest poświęcona problematyce dostosowania systemu rachunkowości prowadzonej przez mikro i małe jednostki gospodarcze zgodnie z polskim prawem bilansowym do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 • "Problematyka pracy dotycząca dylematów związanych z szacowaniem premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw należy do bardzo oryginalnych i bardzo rzadko występujących w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Problemy związane z wyceną przedsiębiorstw i rozmaitymi aspektami tej wyceny, a w szczególności wartości kontroli nad spółką należą do kluczowych zagadnień z punktu widzenia szacowania wartości majątku, który w polskiej gospodarce w ostatnim dwudziestoleciu w większości przeszedł w ręce prywatne [...].

 • W książce przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykłady praktyczne (analizy studium przypadku) z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Może być pomocna inwestorom na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku odnawialnych źródeł energii. Może również służyć jako pomoc edukacyjna studentom kierunków ekonomicznych w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny dóbr nierynkowych.

 • 173.90

  Egzamin na biegłego rewidenta

  Mariusz Stepaniuk

  Opracowanie to zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 30.3.2010 r.

 • 174.40

  Egzamin na certyfikat księgowego

  Mariusz Stepaniuk

  Egzamin na certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • 174.40

  Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Patryk Piotr Smęda Mariusz Jabłońsk

  EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO KROK 2 – ROZWIĄZANIE ZADANIA

 • 156.90

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Mariusz Jabłoński

  Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z obowiązującą od 2.4.2013 r. uchwałą Nr 13/V/2013 tej komisji.

 • 31.40

  Finanse i rachunkowość budżetowa

  Redakcja: Gabrusewicz Tomasz, Nowak Liliana, Marchewka-Bartkowiak Kamilla

  Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.

 • W publikacji zostały opracowane zagadnienia w ujęciu kadrowym, podatkowym i księgowym stanowiące rozbudowaną odpowiedź na poniższe pytania

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2013 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2014 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • 131.40

  Instrukcje księgowe i podatkowe 2013

  Redakcja: Hołda Artur

  Publikacja skierowana do głównych księgowych, księgowych oraz biegłych rewidentów oraz osób zawodowo związanych z prowadzeniem księgowości.

 • 52.00»44.90

  Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

  redakcja naukowa Bronisław Micherda

  Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej. Opracowania poszczególnych Autorów zostały pogrupowane w trzy tematycznie wyodrębnione części. Część pierwsza zawiera:– wybrane aspekty ewolucji rachunkowości...

 • podstawy prawne sprawozdawczości finansowej MŚP
  cechy jakościowe sprawozdania finansowego

 • 113.40

  Klasyfikacja budżetowa 2014

  Piotr Wieczorek Wojciech Lachiewicz

  Dnia 1.1.2014 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1486 i poz. 1487). Zmiany polegają m.in. na: poszerzeniu zakresu dochodów budżetu państwa obejmowanych rozdziałem 75602; dodaniu rozdziałów 75863 i 75864, paragrafów 904 i 964 oraz nowych objaśnień do wydatków na podróże służbowe z paragrafów 441 i 442; wprowadzeniu zmian w rozdziałach 85204, 85206 i 85226 oraz paragrafie 857.

 • Książka przyczynia się do rozwoju teorii, metodologii i rozwiązań praktycznych w ramach rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

 • 37.90

  Koszty jakości

  Grażyna Paulina Wójcik

  Celem książki jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie ogólnej problematyki kosztów jakości w ujęciu: ekonomiczno-organizacyjnym jakości, zarządzania jakością z uwzględnieniem parametru wartości, przydatnej w zarządzaniu współczesną jakością.

 • 41.80

  Księga przychodów i rozchodów krok po kroku

  Barbara Mierosławska

  Firma dobrze rozliczona

  Własna działalność — to brzmi dumnie! Wreszcie człowiek sam decyduje, co i kiedy będzie robił. Sam szuka sobie klientów i sam przed sobą odpowiada za ich obsługę. Osobiście realizuje zlecenia i cieszy się, gdy zasoby konta firmowego się powiększają.

 • Nowoczesny podręcznik do samodzielnej nauki obsługi najpopularniejszego programu do ewidencji księgowej. Znajomość programu księgowego System Symfonia, to najczęściej wymieniane kryterium oceny kwalifikacji pracowników na stanowiska księgowe.

 • Celem książki jest przystępne przedstawienie postanowień MSR oraz ich właściwego stosowania w polskich realiach gospodarczych. Przy każdym prezentowanym MSR w ramach podrozdziałów wskazano materiał bibliograficzny do dalszej analizy w zakresie własnym przez czytelnika.

 • Recenzowana praca podejmuje interesujące, ważne i aktualne zagadnienie proekologicznej orientacji rachunkowości, tzw. "zielonej rachunkowości".

 • Substancja aktywna: teoretyczne podstawy rachunkowości wraz z przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

 • 50.90

  Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

  Maria Sierpińska Tomasz Jachna

  Oddajemy w Państwa ręce III wydanie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1993 roku i od tamtej pory była ciągle dostępna na rynku. Autorzy wprowadzili zmiany obejmujące ponad 80% pierwotnych treści oraz uwzględnili najnowsze uregulowania prawne, w tym aktualną ustawę o rachunkowości.

 • Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a także w zapewnieniu odpowiednich środków na ich wypłatę w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego.

 • 35.90

  PODATKI. SKŁADKI. OPŁATY

  Janina Ickiewicz

  System fiskalnych obciążeń działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe grupy instrumentów. Są to instrumenty podatkowe i niepodatkowe, nazywane także parapodatkowymi.

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — to brzmi dumnie! I trochę groźnie… Zwłaszcza jeśli przedsiębiorca zamierza samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em. Być czy nie być płatnikiem VAT? Jaką formę rozliczeń wybrać? Jak poprawnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Czym jest podatek dochodowy i jak go odprowadzać zgodnie z przepisami i z korzyścią dla nas? Które informacje o sobie i w jakiej formie należy przekazać do ZUS-u? A które o naszym pierwszym pracowniku?

 • Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?

 • Sprawozdanie finansowe to jedno z podstawowych źródeł informacji finansowej przydatne dla szerokiego kręgu użytkowników. Istotne jest, aby było ono przygotowane właściwie i dawało użytkownikom wiarygodną informację. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest tą czynnością, która ma służyć zweryfikowaniu poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego, a tym samym jakości informacji. Z tego powodu niezmiernie ważne jest odpowiednie przeprowadzenie badania.

 • W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i tworzą przeszło połowę PKB.

 • Systemy rachunkowości odgrywają znaczącą rolę w gospodarce, gdyż dostarczają informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w tejże gospodarce

 • 42.40

  Rachunek kosztów działań sterowany czasem

  Robert S. Kaplan Steven R. Anderson

  Tradycyjny rachunek kosztów działań ABC (Activity-Based Costing) jest dla wielu przedsiębiorstw za mało precyzyjny, zbyt kosztowny w budowie, skomplikowany w stosowaniu i trudny do modyfikacji. Kwestionuje się również trafność przypisywania kosztów na podstawie indywidualnych, subiektywnych szacunków czasu spędzonego na poszczególnych działaniach.

 • W publikacji omówiono koncepcję pomiaru, ewidencji księgowej i prezentacji kosztów oraz wyników jako wielkości ekonomicznych użytecznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach.

 • 64.90»46.90

  Rachunek kosztów. Modele i zastosowania

  Edward Nowak, Marcin Wierzbiński

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o klasycznych i nowoczesnych systemach rachunku kosztów, dzięki którym uzyskuje się wiarygodne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy w przystępny sposób zaprezentowali rozwiązania teoretyczne i metodyczne...

 • To praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Książka powstała na gruncie doświadczeń autora, jako biegłego rewidenta i obserwacji trudności z jakimi borykają się osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Dlatego głównym zamiarem autora było wyjaśnienie idei rachunku przepływów i pokazanie Czytelnikom praktycznych sposobów jego sporządzania.

 • W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.Rachunkowość jako swoisty "język biznesu" powinna być zrozumiała nie tylko przez doświadczonych w system rachunkowości menadżerów ale także przez początkujących pracowników, przedsiębiorców, uczniów oraz studentów.

 • 34.40

  Rachunkowość finanse bankowość

  Redakcja: Uziębło Aldona

  Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych

 • 56.40

  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

  Redakcja: Pfaff Józef, Messner Zbigniew

  Drugie uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika do rachunkowości finansowej!

 • 37.90

  Rachunkowość grup kapitałowych

  Marzena Remlein

  Nowoczesny podręcznik do rachunkowości grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości!

 • 60.00»52.90

  Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów

  redakcja naukowa Bożena Nadolna

  Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Użytkownikami informacji z rachunkowości może być szeroki krąg odbiorców, w tym również zarządzająca kadra inżynierska. Warunkiem efektywnego wykorzystania przez nich...

 • 43.40

  Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach

  Redakcja naukowa Teresa Martyniuk

  Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatkowe konsekwencje sytuacji rynkowych firm:

 • 36.40

  Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola

  Redakcja: Gabrusewicz Tomasz, Marchewka-Bartkowiak Kamila, Wiśniewski Marcin

  Skuteczne zarządzanie finansami, przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi takich jak rachunkowość, stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

 • Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak te z dla osób zainteresowanych rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa.

 • 62.40

  SAP Scenariusze księgowe

  Magdalena Chomuszko Jerzy Auksztol Marcin Wojsa

  SAP-FI to niezawodność, szybkość i rzetelność sprawozdawczości zewnętrznej.
  Książka SAP-FI Scenariusze księgowe jest kontynuacją serii publikacji poświęconych jednemu z najpopularniejszych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem jakim jest SAP ERP.

 • 70.90

  SAP Zrozumieć system ERP

  Magdalena Chomuszko Jerzy Auksztol Piotr Balwierz

  Pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompendium wiedzy o systemie SAP ERP, obejmującym całościowe spojrzenie na jego rozległą funkcjonalność.

 • W 2013 r. miały miejsce zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r.

 • 139.40

  Sprawozdawczość budżetowa 2014

  Krystyna Gąsiorek Mieczysława Cellary Aleksandra Bieniaszewska

  Książka ta omawia obowiązujące w 2014 roku sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania w układzie zadaniowym.

 • 86.00»72.90

  Vademecum biur rachunkowych

  Praca zbiorowa

  Redakcja miesięcznika „Rachunkowość” w porozumieniu z Komisją Biur Rachunkowych przy ZG SKwP, przygotowała wydawnictwo pt. Vademecum biur rachunkowych, obejmujące szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe.

 • 121.90

  Vademecum głównego księgowego z płytą CD

  Redakcja: Culepa Michał, Kaczurak-Kozak Monika, Walczak Piotr

  Fundament pracy księgowego, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia

 • Niekwestionowanym celem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności podmiotów, głównie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu.

 • 45.90

  Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

  red. naukowa Bronisław Micherda

  Rachunkowość jako system informacyjny ma za zadanie pokazać odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowo-majątkowej danego podmiotu. Aby wypełnić ten cel, niezbędny jest odpowiedni pomiar wartości wszystkich elementów kształtujących ten obraz, a więc: zasobów majątkowych, operacji gospodarczych, przychodów, kosztów, wyniku finansowego. Pomiar wartości jest nieodzowną cechą rachunkowości, stanowi jej istotę.

 • Głównym celem podręcznika jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz określenie na tym gruncie ram ich praktycznej aplikacji w systemie strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym, szczególnie - długoterminowego zarządzania finansami.

 • 35.90

  Wycena małego przedsiębiorstwa

  Jacek Kuczowic

  Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa.

 • 128.00»99.90

  Zamknięcie roku 2011

  praca zbiorowa

  Po raz kolejny wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o. wydało książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2011. W książce zamieszczono zaktualizowane i pogłębione opracowania poświęcone: Sprawozdaniu finansowemu i sprawozdaniu z działalności...

 • 135.00»117.90

  Zamknięcie roku 2012

  Praca zbiorowa

  Redakcja miesięcznika „Rachunkowość” po raz kolejny przygotowała książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone: Sprawozdaniu finansowemu...

 • Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu.

 • W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • 54.90

  Zasady rachunkowości zarządczej

  Andrzej Piosik

  Podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione te wszystkie zagadnienia, które stanowią podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej. Prezentowane rozwiązania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku.

 • W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców, jakimi są:

 • Książka Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni 95 lat to jedyna pozycja na rynku, która w sposób niezwykle czytelny, a zarazem zwięzły prezentuje historię zawodu biegłego rewidenta w Polsce.

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl