Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Pozostałe

 • 199.00»174.90

  Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Tom 2 Akta cywilne i karne

  Stefan Jaworski , Joanna Ablewicz , Agata Szoplińska

  Seria: Aplikacje prawnicze. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości  stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a także dla praktyków. Nowość

 • 149.00»134.90

  Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

  Łukasz Prasołek

  Seria: Kadry, płace i BHP. Czas pracy kierowców jest problematyką złożoną ze względu na wielość przepisów dotyczących tego zagadnienia, które wynikają z aktów prawnych zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Część zagadnień jest uregulowana w sposób jednolity w całej Unii Europejskiej. Nowość

 • 249.00»219.90

  Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2

  Redakcja: prof. Zbigniew Radwański

  Seria: System Prawa Prywatnego. O instytucjach prawa cywilnego: zagadnienia ogólne, forma, rodzaje, treść, dokonywanie i sankcje wadliwej czynności prawnej; wykładnia i wady oświadczenia woli; zawarcie umowy; przedstawicielstwo; problematyka dawności; ochrona praw podmiotowych.

 • 249.00»219.90

  Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3

  Redakcja: prof. Tomasz Dybowski †

  Seria: System Prawa Prywatnego. Tom 3. zawiera omówienie problematyki własności, w tym przede wszystkim zagadnienia modeli własności, treści i wykonywania prawa własności, jego nabycia, utraty, ochrony oraz zagadnienia współwłasności oraz  zagadnienia ogólne dotyczące przedmiotowej dziedziny.

 • 249.00»219.90

  Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4

  Redakcja: prof. Edward Gniewek

  Seria: System Prawa Prywatnego. Tom 4. omawia szczegółowo: pojęcie posiadania, księgi wieczyste, użytkowanie wieczyste, własność lokali, przepisy o prawach rzeczowych, użytkowanie, timesharing, służebność, prawa do lokali w spółdzielni, prawo zastawu, hipotekę, prawa na przedmiotach materialnych.

 • 249.00»219.90

  Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5

  Redakcja: prof. Ewa Łętowska

  Seria: System Prawa Prywatnego. O zobowiązaniach w prawie cywilnym, strukturach zobowiązania, świadczeniach, wielości dłużników i wierzycieli, zagadnieniach dotyczących umów: (klasyfikacja, swoboda, treść, wzorce, zobowiązania, zastrzeżenia, umowy odnoszące się do osób trzecich).

 • 119.00»104.90

  Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Suplement do tomu 6

  Redaktor Tomu: prof. Adam Olejniczak

  Seria: System Prawa Prywatnego. Suplement stanowi uzupełnienie problematyki części ogólnej prawa zobowiązań, omówionej w Tomie 6. Publikacja zawiera analizę zagadnień wykonania i skutków niewykonania zobowiązań lub nienależytego wykonania zobowiązań, a także przejęcie długu.

 • Seria: System Prawa Prywatnego. O umowach dot. przeniesienia praw (m. in.: sprzedaż, dostawa, zamiana, kontraktacja, darowizna) i  umowach dot. świadczenia usług (m. in.: umowa o dzieło, -agencyjna, -komisu, -składu, -przewozu, -spedycji, zlecenie,  przechowanie,  odpowiedzialność). Bestseller

 • 299.00»264.90

  Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 8

  Redakcja: prof. Janina Panowicz-Lipska

  Seria: System Prawa Prywatnego. Szczegółowo omówiono umowy regulujące używanie rzeczy, umowy regulujące stosunki kredytowe, zabezpieczenie wierzytelności, umowy o funkcji alimentacyjnej. Omówiona została też umowa ubezpieczenia, przyrzeczenie publiczne, gra i zakład oraz ugoda. Bestseller

 • 299.00»264.90

  Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9

  Pod redakcją Wojciecha J. Katnera

  Seria: System Prawa Prywatnego. Tom 9. pod redakcją prof. Wojciecha J. Katnera, stanowi dopełnienie problematyki prawa zobowiązań, podjętej w Tomach 5–8. Wychodząc od pojęcia umowy nienazwanej, analizie poddano poszczególne typy umów nienazwanych, występujące w różnych dziedzinach.

 • 249.00»219.90

  Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10

  Redakcja: dr hab. Bogudar Kordasiewicz

  Seria: System Prawa Prywatnego. O prawie spadkowym: m. in. o pojęciu, funkcjach i źródłach prawa spadkowego, o spadku, dziedziczeniu, testamencie, przyjęciu i odrzuceniu spadku, stwierdzenia nabycia, długach spadkowych, wspólności majątku, działu spadku, zachowku, umów dotyczących spadku.

 • 249.00»219.90

  Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11

  Redakcja: prof. Tadeusz Smyczyński

  Seria: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne, m. in.: wprowadzenie, prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne, zawarcie małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, wspólność majątkowa, umowne ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa, separacja oraz konkubinat.

 • 299.00»264.90

  Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12

  Redakcja: prof. Tadeusz Smyczyński

  Seria: System Prawa Prywatnego. Dzieło prezentuje stosunki prawne między rodzicami a dziećmi: kwestie pochodzenia dziecka, proces ustalenia i uznania ojcostwa, zagadnienia władzy rodzicielskiej, pieczę zastępczą, przysposobienie oraz obowiązek alimentacyjny, omówienie instytucji opieki i kurateli. Bestseller

 • Przedmiotem analizy Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego są zagadnienia prawa autorskiego. Jest to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charakteryzująca się jednocześnie dużą dynamiką zmian legislacyjnych.

 • 299.00»264.90

  Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A

  Redakcja: prof. Ryszard Skubisz

  Seria: System Prawa Prywatnego. Tom jest poświęcony prawu patentowemu – ochronie wynikającej z umów międzynarodowych i prawa wspólnotowego, wynalazkom, udzielaniu patentów, charakterystyce praw patentowych, wzorom użytkowym i dodatkowym prawom ochronnym. Bestseller

 • 249.00»219.90

  Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16

  Redakcja: prof. Andrzej Szajkowski

  Seria: System Prawa Prywatnego. O systematyce i źródłach prawa spółek, konstrukcji prawnej, umowie spółki, odpowiedzialności cywilnoprawnej, nadużyciach formy, prawie  międzynarodowym, spółkach cywilnych, -jawnych, -partnerskich, -komandytowych, -komandytowo-akcyjnych.

 • 299.00»264.90

  Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A

  Redakcja: prof. Stanisław Sołtysiński

  Seria: System Prawa Prywatnego. O prawie spółek kapitałowych oraz europejskim prawie spółek. O funkcjonowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące istoty, powstawnia i ustania spółki, kapitału zakładowego i udziałów, praw i obowiązków wspólników oraz organów spółki.

 • 299.00»264.90

  Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17B

  Redaktor Tomu: prof. Stanisław Sołtysiński

  Seria: System Prawa Prywatnego. O funkcjonowaniu spółki akcyjnej, o istocie, powstaniu i ustaniu spółki akcyjnej, kapitale zakładowym i akcjach, prawach i obowiązkach akcjonariuszy, organach spółki akcyjnej, zmianie statutu spółki, podwyższaniu kapitału, łączeniu spółek oraz ich podziale i przekształceniu.

 • 299.00»264.90

  Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywantego. Tom 18

  Redaktor Tomu: prof. Andrzej Szumański

  Seria: System Prawa Prywatnego. Tom zawiera prawo papierów wartościowych oraz omówienie papierów wartościowych, które nie występują w obrocie masowym. Zostały omówione: weksle, czeki, a ponadto takie papiery wartościowe jak konosamenty, dowody składowe i polisy ubezpieczeniowe.

 • 249.00»219.90

  Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 19

  Redakcja: prof. Andrzej Szumański

  Seria: System Prawa Prywatnego. Akcje, obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne, państwowe papiery wartościowe, obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, międzynarodowe transfery papierów wartościowych.

 • 29.00»25.90

  Oswoić emeryturę. Jak budować życie po pracy

  Agnieszka J. Mackiewicz

  Przejście na emeryturę – dla wielu to moment wyczekiwany z niecierpliwością, wyśniony. Wydaje się, że zmęczeni latami pracy o niczym innym nie powinniśmy marzyć. Kończy się rygor i monotonia obowiązków zawodowych. Zaczyna się okres zasłużonego odpoczynku. Oczyma wyobraźni widzimy już...

 • 63.00»49.90

  Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji

  Victor Sperandeo

  Kierowanie się stałymi zasadami jest w grze giełdowej warunkiem sukcesu. Wiedzę na temat zasad niezbędnych inwestorom, Victor Sperandeo zawarł w książce Trader Vic. Metody mistrza Wall Street. Niniejsza pozycja jest jej rozwinięciem. Przedstawia metody analizy i prognozowania rynku.

 • 52.00»42.90

  Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych [EBOOK PDF]

  Korczyński Tomasz, Kozłowska Agata, Kozłowski Kacper, Mednis Arwid, Nowaczek Andrzej

  Dla praktyków zarządzania w sektorze publicznym i ich partnerów z sektora prywatnego. Przybliża rozwiązania prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Uwarunkowania budżetowe i wyższa efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego skłaniają do korzystania z tej formuły realizacji inwestycji.

 • 43.00»37.90

  ABC kreatywności

  Krzysztof J. Szmidt

  Struktura książki została wyznaczona przez kolejne litery alfabetu, które służą jako pretekst do syntetycznego opisu ważnych zjawisk związanych z rozumieniem kreatywności i jej rozwijaniem. Poszczególne hasła nie są opisane z encyklopedyczną dokładnością, bo też książka ta encyklopedią kreatywności..

 • 22.90»18.90

  Praca magisterska Licencjat

  Radosław Zenderowski

  Dział: Poradniki. Jest to praktyczny poradnik dla osób piszących prace dyplomowe, zwłaszcza magisterskie. Jest adresowany do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie pisania pracy dyplomowej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym.

 • 35.00»29.90

  Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów?

  Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik

  Wagary są zjawiskiem tak starym jak szkoła. Ważne, aby nauczyciel rozpoznawał powody unikania szkoły przez uczniów i podejmował działania, które ograniczą skalę tego zjawiska u konkretnego ucznia. Czytelnik znajdzie w książce wiedzę o wagarach i opis działań nauczyciela, które mogą realnie im przeciwdziałać.

 • Alimenty. Wydanie 2
  149.00»139.00

  Alimenty

  Jacek Ignaczewski

  Niniejsze opracowanie Alimenty zostało poświęcone alimentom. Poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów składają się na nią ponadto takie zagadnienia jak: administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika, fundusz alimentacyjny...

 • 69.90»50.90

  Kultury i organizacje

  Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov

  Dział: Zarządzanie. Wyniki badań nad kulturami narodowymi w ponad 70-ciu krajach. W jaki sposób miejsce i kultura, w których dorastamy, wpływa na to, jak myślimy, co czujemy i jak się zachowujemy? Dlaczego postrzegamy innych jako wrogów, gdy współpraca leży w naszym wspólnym interesie. Nowość

 • 227.00»199.90

  Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka

  Aswath Damodaran

  Skąd bierze się wartość firmy? Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach.

 • 33.00»28.90

  Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie

  Keith Ferrazzi, Tahl Raz (tłumaczenie Aneta Pietrzak)

  Autor pisze o tym, jak postępować, aby nawiązywać pożyteczne, owocne kontakty z ludźmi, którzy ułatwią osiągnięcie sukcesu – i zauważa, że pomocni ludzie to na ogół tacy, którym ktoś też pomógł w życiu. Określa to mianem budowania relacji, tworzenia sieci – i radzi, jak tego skutecznie dokonać.

 • 95.00»79.90

  Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1

  redaktor naukowy Stanisław Krawczyk

  Dział: Logistyka. Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem książki jest obszerna prezentacja metod planowania z wykorzystaniem prostych i zaawansowanych metod ilościowych. Bestseller

 • 64.90»45.90

  Marketing sportu

  Andrzej Sznajder

  Dział: Marketing. Przedmiotem książki jest pokazanie potrzeb i sposobów działań marketingowych klubów i innych organizacji sportowych w warunkach istnienia i rozwoju rynku sportu. Książka opisuje polskie oraz zagraniczne przykłady i studia przypadku oraz praktyczne strony marketingu. Nowość

   

 • 47.00»39.90

  Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012

  redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka

  Dział: Zarządzanie bezpieczeństwem. Publikacja systematyzuje problematykę zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Uwzględnia dotychczasowe, międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie, regulacje prawne, które trzeba wziąć pod uwagę podczas Euro 2012. Nowość

 • 41.60

  Blickpunkt Wirtschaft

  Stanisław Bęza

  Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie jest specjalistycznym podręcznikiem do nauki języka niemieckiego, adresowanym do wszystkich zainteresowanych kształceniem lub pogłębieniem umiejętności porozumiewania się w środowisku biznesu. Książka nie tylko umożliwia przyswojenie sobie w szerokim zakresie fachowego słownictwa, ale także przekazuje wiele ciekawych informacji o gospodarce.

 • 28.00»23.90

  Budżet ogólny Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy

  Małgorzata Czernielewska-Rutkowska

  Dział: Samorząd terytorialny. Książka zawiera pogłębiony opis budżetu ogólnego Unii Europejskiej – najistotniejszego elementu w systemie nansowania działalności Unii Europejskiej, statystykę, licz­ne studia przypadków oraz bibliograę. Opisuje rozwiązania przyjęte na lata 2007-2013.

 • "Znakomity przewodnik dla każdego, kto myśli o karierze menedżera i chciałby zajrzeć za kulisy zarządzania wielkimi korporacjami. Jest to jednak absolutna antyteza "Przewodnika korporacyjnego szczura". Sławomir Lachowski przedstawia czytelnikowi swoją autorską wizję zarządzania, w której...

 • 50.00»42.90

  Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy

  redakcja naukowa Karol Sławik

  Dział: Prawo / gospodarcze. Książka obejmuje swoim zakresem problematykę działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze naszego państwa w bardzo szerokim ujęciu, uwzględniającym zarówno jasne strony tej materii, jak i odnoszącym się do zjawisk o charakterze patologicznym.

 • 35.00»32.90

  E jak euro - waluta nowej Europy

  Joanna Królak-Werwińska

  Dział: Politologia, socjologia. Jaki wpływ na gospodarkę, prowadzenie przedsiębiorstw i życie codzienne mieszkańców ma wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej. Ekspert bankowości i finansów międzynarodowych pomoże w zrozumieniu mechanizmów i genezy wprowadzenia euro.

 • Dział: Prawo. Książka przedstawia teorię i praktykę stosowania eksperymentu procesowo-kryminalistycznego. Dostarcza wiedzy i umiejętności przydatnych sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, aplikantom oraz policjantom. Dla teoretyków i praktyków. Nowość

 • 90.00»76.90

  Encyklopedia samorządu terytorialnego. Część 2. Zadania i kompetencje

  redakcja naukowa Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska

  Dział: Samorząd terytorialny. Po dwudziestu latach od utworzenia gmin, kilkunastu od reformy, która wprowadziła powiaty i województwa samorządowe i po wielu dalszych działaniach decentralizacyjnych, przyszedł czas na refleksję oraz kompleksowe ujęcie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego.

 • 40.00»33.90

  Etyka powinności

  Janusz A. Majcherek

  Dział: Politologia, socjologia. Ze słownika etycznych kategorii wybrano jedną, najważniejszą – „powinność” bo to słowo-klucz do zrozumienia moralności. Definiuje etykę, jako dziedzinę tego, „jak powinno się postępować”. Moralne postępowanie odnosi się przede wszystkim do jakichś powinności. Nowość

 • 50.00»42.90

  Europejska polityka społeczna

  redakcja Renata Gabryszak, Dariusz Magierek

  Dział: Politologia, socjologia. W pracy omówiono najważniejsze problemy i wyzwania europejskiej polityki społecznej. Proces tworzenia takiej polityki na poziomie Unii Europejskiej dopiero się rozpoczął w ostatnich kilku latach, kiedy podjęto szereg działań mających zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne.

 • 48.20

  Filozofia a zarządzanie

  Tadeusz Oleksyn,

  Do rozpoznania i oceny rzeczywistości, szczególnie kryzysowej, oraz prognozowania przyszłości konieczna jest nie tylko głębsza refleksja, ale i dystans czasowy.

 • 44.00»38.90

  Finanse Zakładów Ubezpieczeń Majątkowych. Teoria i praktyka.

  dr inż. Lech Gąsiorkiewicz

  Zagadnienia związane z finansami zakładów ubezpieczeń dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa finansowego, a więc podstawowych zasad wypłacalności i płynności ubezpieczyciela, umożliwiających zachowanie realności i gwarancji ochrony ubezpieczeniowej.

 • Dział: Politologia, socjologia. W szesnastu krótkich esejach Władysław Misiak przedstawia najważniejsze aspekty globalizacji oraz jej skutki w sferze gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturowej. W pracy znajdujemy liczne odniesienia do bogatej literatury na temat globalizacji.

 • 42.00»35.90

  Gry i zachowania nieetyczne w organizacji

  Marek Bugdol

  Dział: Politologia, socjologia. W książce omówiono gry społeczne prowadzone w organizacji. Dokonano analizy różnych nieetycznych zachowań, takich jak: kradzież, szantaż, sabotaż, zdrada, inwigilacja, protekcja. Zawarto również praktyczne porady dotyczące zarządzaniem zachowaniami nieetycznymi.

 • 40.00»34.90

  Historia. Testy maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony

  Marcin Markowicz, Rafał Dolecki

  Dział: Podręczniki ponadgimnazjalne. Publikacja umożliwia powtórzenie całego materiału. Zawiera kilkaset zadań dobranych tak, że ich forma i temat dokładnie odpowiada zadaniom w obowiązującym Informatorze maturalnym z historii, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 • 65.00»55.90

  Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym

  Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

  Dział: Prawo. Publikacja szczegółowo omawia zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Dro­gowego, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie tez, z wykorzystaniem dostępnej literatury i orzecznictwa.

 • 189.00»169.90

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz nowosc

  prof. dr hab. Bogusław Banaszak

  Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych.

 • Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach.

 • 65.00»55.90

  Międzynarodowe prawo handlowe.

  Andrzej Tynel, Jan Funk, Władimir Chwalej, Bernadetta Fuchs, Maksymilian Pazdan (redakcja naukowa)

  Kolejne wydanie ważnego podręcznika akademickiego, którego aktualizacja polegała głównie na uwzględnieniu najnowszych konwencji międzynarodowych, zmian w prawie polskim oraz konsekwencji wynikających z przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

 • 40.00»33.90

  Międzynarodowy arbitraż handlowy

  Andrzej Tynel

  Podstawową formą rozstrzygania sporów w obrocie międzynarodowym jest arbitraż, oparty na konwencjach o charakterze globalnym i prawie regionalnym.
  O ile regulacje globalne są ogólnie dostępne, o tyle dotarcie do norm krajowych może nastręczać trudności.

 • W książce przedstawiono funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa oraz wykazano, w jaki sposób państwowy charakter własności determinuje działanie tych mechanizmów.

 • 35.00»29.90

  Narody i nacjonalizm.

  Ernest Gellner

  Pierwsze polskie wydanie książki ukazało się w 1991 roku i od tej pory weszło do kanonu literatury poświęconej nacjonalizmowi. Wersja angielska książki została przetłumaczona na 24 języki. Publikacja jest obowiązkową lekturą dla studentów na wydziałach socjologii, politologii i psychologii.

 • Książka jest pierwszą na naszym rynku monograą prezentującą dyrektywę o nie­uczciwych praktykach handlowych przed­siębiorców. Autor w klarowny i pogłębiony sposób przedstawia cele oraz znaczenie nowego unormowania dla funkcjono­wania jednolitego rynku.

 • 63.00»53.90

  Niezespolona administracja rządowa

  Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec (red.)

  Autorzy w poszczególnych częściach opracowania dokonują zarówno analizy poglądów doktryny oraz orzecznictwa, jak i podejmują się własnej oceny zakresu od­działywania terenowej administracji niezespolonej na sferę publiczną, co sprawia, że praca posiada nie tylko solidną podbudowę teoretycznoprawną, ale również wyznacza nowe kierunki badań nad tą administracją.

 • 147.00»134.90

  Nowe podejście do zamówień publicznych

  redakcja Hanna Niedziela

  Publikacja, jako jedyna na rynku, zawiera szczegółowe teoretyczne i praktyczne omówienie wszystkich ważniejszych norm ustawy Pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Jest ilustrowana uchwałami i orzecznictwem KIO, sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 • 49.00»42.90

  Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej

  praca zbiorowa pod redakcją Ewy Kieżel

  Publikacja ta ma na celu przedstawienie założeń rodzimej polityki konsumenckiej oraz charakterystykę przyjętych w naszym kraju rozwiązań instytucjonalnych i legislacyjnych. Na treść książki składają się jednak nie tylko rozważania nad uwarunkowaniami realizowanej w Polsce polityki konsumenckiej, jej przesłankami i modelami.

 • 48.00»42.90

  Ochrona prawna oznaczeń geograficznych

  Izabela Barańczyk

  Praca podejmuje cywilnoprawną problematykę ochrony oznaczeń geogracznych, nabierającą w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Przedstawiono w niej, w międzynarodowej skali porównawczej, bogactwo instrumentów służących ochronie oznaczeń geogracznych.

 • 34.80

  Ograniczone przywództwo

  Andrzej K. Koźmiński

  Ograniczone przywództwo jest próbą naukowej analizy przywództwa na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez autora z 29 wybitnymi osobami, znanymi z życia publicznego liderami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, artystycznymi, naukowymi i religijnymi.

 • Przedmiotem publikacji jest komentarz do przepisów czterech ustaw w częściach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat podwyższonych (sankcyjnych) oraz administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

 • 48.00»42.90

  Osobowość stres a zdrowie.

  Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

  Książka nawiązuje do koncepcji pozytywnego ujęcia zdrowia. Autorzy przedstawiają bogaty dorobek z zakresu badań zależności między osobowością, stresem a zdrowiem, wprowadzając wyraźne rozgraniczenie właściwości osobowości sprzyjających chorobie, od tych, które – jak się...

 • Książka jest kolejnym wydaniem bardzo dobrze przyjętej publikacji o nadpobudliwości psychoruchowej, która uwzględnia polską specyfikę. Powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia Autorek w terapii i pracy z dziećmi z ADHD i zawiera, obok teorii, praktyczne wskazówki, jak postępować z dziećmi...

 • 37.90

  Patologia transformacji

  Witold Kieżun

  Decydując się na wznowienie książki, wydawca postanowił uzupełnić to wydanie o rozmowę z autorem zarówno o zawartości książki, jak i reakcjach na jej ukazanie się.

 • Praca koncentruje się na zagadnieniach gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz planowania w budżecie zadań realizowanych przez nie. Przedmiotem rozważań badawczych jest planowanie budżetowe jako proces realizowany w jednostkach samorządu terytorialnego.

 • Niniejsza praca pokazuje, jak w sposób innowacyjny i kreatywny wykorzystać dostępny zestaw narzędzi planowania do poprawy jakości dokumentacji aplikacyjnej, która determinuje skuteczność procesu pozyskiwania funduszy pomocowych.

 • W publikacji dokonano przeglądu rozwoju partykularystycznej i uniwersalistycznej doktryny integracji. Opisano poglądy tych, którzy zostali w największym stopniu zapamiętani, a których projekty można zaklasyfikować jako wyraz jednoznacznie partykularystycznej lub jednoznacznie uniwersalistycznej logiki integracji.

 • 40.00»33.90

  Podstawy algorytmów. Schematy blokowe

  Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski

  Książka jest przeznaczona dla osób, które po raz pierwszy stykają się z formalnym sposobem zapisu działań, podejmowanych w celu wykonania postawionego zadania. Jej celem jest pomoc Czytelnikowi w nabyciu umiejętności analizy problemu i formułowania sposobów jego rozwiązań.

 • 36.00»32.90

  Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka

  Ewa Kowalewska-Borys, Ewelina Leja

  W celu umożliwienia czytelnikom zrozumienia podstawowych instrumentów i instytucji prawnych niniejsza publikacja w sposób skondensowany i przystępny przedstawia najważniejsze zagadnienia z następujących dziedzin prawnych: prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo pracy oraz prawo podatkowe.

 • Książka prezentuje wybrane przez Autora zagadnienia polityki spójności Unii Europejskiej. Obszary badawcze opracowania dotyczą współpracy sądowej, współpracy policyjnej oraz współpracy w zakresie lotnictwa cywilnego i bezpieczeństwa na morzu,a także wspólnej polityki handlowej...

 • Najważniejszym osiągnięciem autorki jest ukazanie, że wewnątrz "starych" krajów unijnych w latach 1990- 2000 wystąpił proces stopniowego upodabniania się poziomu życia , natomiast dystans Polski od ogólnego wzorca unijnego - stopniowo zwiększał się (...)

 • 59.00»49.90

  Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich

  Krzysztof Eichstaedt

  W książce omówiono zasady i procedury postępowania wyjaśniającego, opiekuńczo-wychowawczego, poprawczego oraz odwoławczego w sprawach nieletnich. Publikacja jest praktycznym komentarzem do odpowiednich aktów prawnych.

 • 36.00»29.90

  Prawne aspekty polityki podatkowej

  Krystyna Nizioł

  Książka w sposób nowatorski i wieloaspektowy prezentuje zagadnienie polityki podatkowej. Czyni to przede wszystkim w ujęciu prawnym odwołując się także do jej aspektów ekonomicznych. Dokonano w ten sposób syntezy współczesnych osiągnięć nauki prawa podatkowego z polityką gospodarczą państwa.

 • 50.00»42.90

  Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki

  praca zbiorowa pod redakcją Marii Królikowskiej-Olczak

  Zawarte w książce opracowania z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, handlowego, finansowego oraz zamówień publicznych łączą walory naukowe z krytyczną analizą koncepcji bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Szczególną uwagę autorzy – pracownicy naukowi Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego – poświęcają problemom implementacji europejskiego prawa gospodarczego w Polsce.

 • W książce przedstawiono treść obowiązujących podstawowych zasad prawa międzyczasowego prywatnego, opis sposobów działania ustawy pod względem czasowym, a także budowę norm prawnych prawa międzyczasowego prywatnego i ich moc obowiązującą, problematykę odesłania, kwestię kwalifikacji itp. Prawo międzyczasowe prywatne rozstrzyga, w razie zmiany przepisów prawa prywatnego, które przepisy – dawne czy nowe – należy zastosować w konkretnym wypadku. Podstawą prawa międzyczasowego jest zasada lex retro non agit, czyli zasada nieretroakcji - prawo nie działa wstecz.

 • 34.70

  Prawo nieruchomości

  Jerzy Kopyra, Grzegorz Krawiec, Bartosz Bacia

  Nowe, zaktualizowane wydanie „Prawa nieruchomości” odpowiada oczekiwaniom osób, które zamierzają wykonywać zawód zarządcy czy pośrednika w obrocie nieruchomościami, a równocześnie uwzględnia potrzeby wszystkich, którzy już działają na szeroko rozumianym rynku nieruchomości.

 • 59.00»49.90

  Prawo własności intelektualnej. Repetytorium.

  red. Mariusz Załucki

  Repetytorium to publikacja, która przedstawia węzłowe zagadnienia prawa własności intelektualnej, prezentując w skondensowany sposób regulacje prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Obecne czwarte uaktualnione wydanie Komentarza do Prawa łowieckiego ukazuje się zaledwie po dwóch latach od poprzedniego, ale za wznowieniem przemawiają poważne racje merytoryczne spowodowane przede wszystkim:– istotną zmianą rozdziału 4 samej ustawy...

 • 45.00»38.90

  Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej

  redakcja naukowa Marcin Florian Gawrycki

  W globalizującym się świecie równie dynamicznie zachodzą procesy integracji politycznej i gospodarczej, które pomagają – zwłaszcza regionom o mniejszym znaczeniu – w odegraniu znaczącej roli w stosunkach międzynarodowych. Ameryka Łacińska jest tego doskonałym przykładem...

 • 69.00»58.90

  Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka

  Przemysław Żukiewicz

  Praca dzieli się na trzy części. W pierwszej z nich Autor podejmuje próbę przedstawienia możliwie wielu istotnych koncepcji teoretycznych związanych z przywództwem politycznym. W części drugiej zajmuje się kontekstami procesu przywództwa, czyli wszystkimi tymi jego aspektami, które badacze uznają za warunkujące pomyślność jego przebiegu.

 • 39.00»37.90

  Public relations w administracji publicznej

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht

  W książce opisano najważniejsze dla administracji pojęcia public relations, koncepcję tworzenia misji i wizji administracji, a także rolę urzędów i urzędników. Ponieważ problemy etyki mają dla reputacji i wizerunku duże znaczenie, w książce kwestia ta znajduje swoje odzwierciedlenie, stosowne...

 • 40.00»33.90

  Region Zachodniopomorski - kolaż socjologiczny

  pod redakcją Agnieszki Kołodziej-Durnaś

  W tomie znalazły się między innymi teksty poświęcone kwestiom integracji eu­ropejskiej, wizerunku i marki województwa, aspektom ludności wiejskiej regionu, wspólnoty miejskiej Szczecina, problemom pogranicza i sąsiedztwa niemieckiego, zagadnieniom lokalnego życia politycznego i rynku pracy.

 • 63.00»53.90

  Statystyka.

  Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski

  Podręcznik zawiera niezbędne podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Omówiono szereg typowych rozkładów zmiennych losowych, przedstawiono zasadnicze elementy wnioskowania statystycznego, analizy współzależności zjawisk oraz analizy szeregów czasowych.

 • Książka łączy w sposób syntetyczny obszerną wiedzę z zakresu walki, wyodrębniając jej najtrudniejszy element, czyli samoobronę. Analizę całości materiału oparto o przekaz historyczny dotyczący rozwoju i kształtowania poszczególnych sposobów walki w Polsce i na świecie, aspekty prawne oraz...

 • Książka jest podręcznikiem do przedmiotu technologia informacyjna, wykładanym na wydziałach prawa i administracji. Jej zadaniem jest ponadto przybliżenie kadrom prawniczym i urzędniczym technologii informacyjno-komunikacyjnych, bez znajomości których nie jest obecnie możliwe dalsze wykonywanie zawodu.

 • 38.00»32.90

  Teoria i metodyka turystyki

  Tadeusz Chudoba

  Książka jest podręcznikiem wykładanego na Akademiach Wychowania Fizycznego przed­miotu „Teoria i metodyka turystyki”. Praca koncentruje się na przedstawieniu zespołu umiejętności umożliwiających obsługę wywołującą optymalne zadowolenie uczestników imprez tu­rystycznych. Przedstawiono w niej również składniki wiedzy o warunkach, w jakich przebiega uprawianie i organizacja imprez turystycznych.

 • 42.00»35.90

  Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków

  redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska

  Pytanie o tożsamość pojawia się wtedy, gdy podważona zostanie oczywistość własnego świata, gdy trzeba dokonywać wyborów. Dlatego właśnie pytanie o tożsamość – jak widzimy samego siebie, z kim się utożsamiamy, kto jest dla nas wzorem, a co wartością – nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. W publikacji zagadnienie tożsamości – zarówno w wymiarze psychologicznym (psychoanalitycznym), jak i społecznym odniesiono do religii.

 • 43.00»37.90

  Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego

  redakcja naukowa Krzysztof Liedel

  W publikacji, w interesujący i zarazem wartościowy merytorycznie sposób, został przedstawiony problem bezpieczeństwa narodowego w ujęciu transsektorowym. Zespół autorski pod kierownictwem naukowym dr. Krzysztofa Liedela zaprezentował w szerokiej perspektywie interdyscyplinarnej...

 • 27.80

  Trochę inna teoria organizacji

  Barbara Czarniawska

  Książka prezentuje alternatywne ujęcia tradycyjnych tematów teorii organizacji: władza i racjonalność, przywództwo i zmiana, technika i porozumiewanie się. Uzupełnione są one nowszymi zagadnieniami, takimi jak globalizacja i wiedza narracyjna. Dominująca perspektywa to połączenie teorii neoinstytucjonalnej, konstruktywizmu i teorii aktora-sieci.

 • Tytuł odnosi się do różnych zjawisk i postaci, które uważając, że spełniają wymogi „nowoczesności” przyczyniają się do niszczenia cywilizacji. Książka jest zbiorem kilkudziesięciu esejów o różnych wydarzeniach i zjawiskach kultury w Polsce i na świecie napisanych z literacką swadą i całkowitym...

 • 21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody - działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego.

 • Interesujący komentarz prawniczy do dwóch ustaw budzących od lat kontrowersje w środowiskach prawników oraz obrońców zwierząt. W komentarzu znajdują się uwagi do kolejnych artykułów obydwu ustaw wyjaśniające ich treść, a także odwołanie do przepisów wykonawczych oraz regulacji ustaw: o ochronie przyrody, prawie łowieckim i rybackim, Kodeksach – karnym, cywilnym i wykroczeń.

 • Publikacja pozwoli na bezproblemowe zdanie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Zarówno zadania zawarte w arkuszach, jak i same arkusze egzaminacyjne, mają taką samą formę, jak rzeczywiste testy maturalne. Do każdego testu dołączony jest schemat odpowiedzi, który pozwoli na samodzielne sprawdzenie postępów w nauce.

 • Publikacja omawia całościowo problematykę wykorzystania nowoczesnych technologii w spółce akcyjnej. Podkreśla korzyści płynące z sięgnięcia do nowych mediów w aspekcie corporate governance, w szczególności dla zapewnienia realnego wykonywania prawa akcjonariuszy.

 • 35.00»29.90

  Wprowadzenie do informatyki dla humanistów

  Włodzimierz Gogołek

  Książka zawiera podstawowe informacje, które mogą przydać się każdemu, kto ko­rzysta z narzędzi współczesnej informatyki, a nie ma fachowego przygotowania z tej dziedziny. Została napisana przystępnym językiem, z myślą jej wykorzystania do celów dydaktycznych. Przypomniana jest w niej istota „komputerowego zapisu” informacji (tekstu, obrazów, dźwięku i wideo) oraz ich gromadzenia i przetwarzania.

 • To pierwsza publikacja obejmująca całościowo i wieloaspektowo, z perspektywy zarówno globalnej, jak i regionalnej, najnowsze zagadnienia: aksjologii, prawa i polityki morskiej współczesnych państw. Nowatorskie ujęcie aktualnych problemów wyraża się w ukazaniu węzłowych tematów...

 • Głównym celem publikacji jest przedstawienie i opisanie propozycji, wskazówek wychowania włączającego podopiecznych o obniżonej sprawności umysłowej w warunkach systemowego kształcenia i zorganizowanej opieki w placówce specjalnej. Przybliżono zjawiska, procesy...

 • 58.00»49.90

  Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki

  Bolesław Rafał Kuc, Joanna Maria Moczydłowska

  Treść książki w pełni odpowiada standardom kształcenia przedmiotu zachowania organizacyjne. Wszystkie podane w jego zakresie elementy zostały uwzględnione. Elementom tym autorzy nadali nową strukturalną jakość, wprowadzając porządek: od jednostki do grupy, a następnie do orga­nizacji.

 • 27.80

  Zacznij od siebie!

  Wojtek Grad

  Kiedy Amerykanie pracowali nad programem kosmicznym, uwagę ich przykuł prozaiczny problem. Jakimi narzędziami mają się posługiwać astronauci, robiąc notatki w stanie nieważkości? Bo ani pióro, ani długopis nie chciały w tych warunkach pełnić swojej funkcji.

 • Książka ma na celu przedstawienie obowiązujących rozwiązań prawnych pozwalających pracodawcy na skuteczne zabezpieczenie swoich interesów przed działalnością konkurencyjną pracowników. Zawarto w niej omówienie środków prawnych, które mogą być zastosowane przez pracodawców w razie naruszenia przez pracowników zakazu konkurencji lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji.

 • 59.00»49.90

  Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty

  Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska

  Książka poświęcona jest jakości, w tym bezpieczeństwu żywności, z punktu widzenia problematyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Oprócz podstaw teoretycznych zawiera wiele przykładów praktycznych, bazujących na koncepcjach, metodach i narzędziach, których...

 • 52.00»42.90

  ABC służby cywilnej

  Mazuryk Marcin, Drobny Wojciech, Zuzankiewicz Piotr

  Niniejsza publikacja koncentruje się na praktycznych aspektach organizacji i funkcjonowania służby cywilnej. Wiedza została przedstawiona w niej w sposób aplikacyjny, przystępny i łatwy do zastosowania w trakcie pracy zawodowej czy naukowej. Obok części opisowej dużą częś ...

 • 289.00»254.90

  Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej

  Redakcja: dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik

  Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów centralnej administracji państwowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne oraz organizację administracji państwowej centralnej.

 • 229.00»199.90

  Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej

  Redakcja: dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik

  Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój administracji samorządowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji samorządowej oraz organizację prawną administracji...

 • 48.00»42.90

  Administracja rządowa w Polsce

  redakcja naukowa Marek Chmaj

  W publikacji Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny i przystępny całokształt systemu administracji rządowej w Polsce, zaczynając od Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, poprzez organy i urzędy centralne, aż po administrację terenową. Ta ostatnia, wciąż bardzo rozbudowana...

 • 44.00»38.90

  Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka

  Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.)

  Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i te, które tkwią w rodzinie, w szkole, w gru­pie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy środkach masowego przekazu. Diagnoza tych czynników jest pierwszym etapem na...

 • 55.00»46.90

  Akty normatywne i administracyjne

  Mirosław Karpiuk (red.), Małgorzata Czuryk, Lesław Grzonka, Barbara Krupa, Paweł Sobczyk

  W publikacji scharakteryzowano system źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje ona zarówno aspekt procesowy, jak i materialny stanowienia aktów normatywnych i aktów administracyjnych. Autorzy omawiają również źródła prawa Unii Europejskiej oraz zakres ich oddziaływania na wewnętrzny porządek prawny.

 • W książce na podstawie badań pokazano zagraniczną działalność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw.

 • 43.00»37.90

  Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami

  prof. zw. dr hab. Michał Kolupa, dr Zbigniew Śleszyński

  Jakiekolwiek zastosowania matematyki w dowolnej dyscyplinie naukowej, w szczególności zaś w ekonometrii, wymagają znajomości działań na macierzach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, mnożenie Cauchy’ego). Obliczanie wartości wyznacznika, podanie macierzy odwrotnej do danej...

 • 55.00»46.90

  Analiza finansowa w teorii i w praktyce

  Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu analizy finansowej zarówno w obszarze teoretycznym, jak i zastosowania jej w praktyce. Poszczególne rozdziały zostały uszeregowane zgodnie z kolejnością procesów podejmowanych w trakcie analizy finansowej przedsiębiorstwa. W każdym...

 • 50.90»43.90

  Analiza przeżycia i tablice wymieralności

  Andrzej Balicki

  Analiza przeżycia jest terminem obejmującym różne sposoby i metody statystyczne badania procesów, których wspólną cechą jest ich trwanie, a którego czas wyznaczają dwa momenty: początkowy i końcowy (typowym przykładem jest życie człowieka). Podstawowym zadaniem analizy przeżycia jest modelowanie procesów trwania, a jej celem jest uwypuklenie własności procesu i wykorzystanie ich w praktycznym działaniu.

 • 63.00»52.90

  Anatomia trendu

  Vejlgaard Henrik

  Czym jest trend i jak odróżnić go od sezonowej mody? Kto i w jaki sposób kształtuje nowe style? W jakim kierunku będą one zmierzały w przyszłości?

 • 43.00»37.90

  Anoreksja w rodzinie

  Beata Szurowska

  Problematyce zaburzeń odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze pedagogicznej. Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla...

 • Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism to pisma procesowe dotyczące bardzo szerokiego zakresu spraw oraz aktów prawnych: ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r w sprawie sposobu uiszczenia...

 • 199.00»174.90

  Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele

  Mariusz Stepaniuk

  Aplikacja ADWOKACKA – czwarte wydanie – to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która...

 • 199.00»174.90

  Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele

  Mariusz Stepaniuk

  Aplikacja RADCOWSKA – piąte wydanie – to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

 • 99.00»86.90

  Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1

  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikacje , której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami...

 • 99.00»86.90

  Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2

  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikacje , której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami...

 • 99.00»86.90

  Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3

  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikacje , której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi...

 • Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele...

 • 28.40

  Asertywność menedżera

  Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski

  We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną stanowczością w obronie własnych racji, ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych.

 • 38.00»32.90

  Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna

  Jacek Gierus, Kazimierz Popielski

  Celem pracy jest próba analizy czynników psychologicznych, które różnicują osoby z astmą od populacji osób zdrowych. Jest nim także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki noetyczne (jak: cel, poczucie sensu życia, jakości noetyczne obecne w życiu, temporalność i aktywność noetyczna i postawy noetyczne) ...

 • Książka obejmuje tą część prawa szkolnictwa wyższego, która dotyczy autonomii uczelni oraz jakości kształcenia. Czytelnik odnajdzie w książce zagadnienia dotyczące obowiązującego ustawodawstwa w zakresie szkolnictwa wyższego w ośmiu państwach europejskich (we Francji, w Hiszpanii...

 • 64.90»55.90

  Badania operacyjne

  red. nauk. Wojciech Sikora

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym, zarządzaniu zapasami. Osobne rozdziały poświęcone zostały omówieniu programowania w warunkach niepewności i w warunkach ryzyka.

 • Publikacja ma na celu przybliżenie ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru gwarantujących bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek.

 • Dział: Zarządzanie bezpieczeństwem. Zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa społecznego jako część składową bezpieczeństwa narodowego. Może być przydatna jako podręcznik dla studentów kierunków m. in.: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne. Nowość

 • Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa...

 • 40.00»34.90

  Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

  Tomasz R. Aleksandrowicz

  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie...

 • 80.00»69.90

  Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat

  redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz

  Czytelnik otrzymuje nowoczesny, aktualny i bogaty przegląd problemów bezpieczeństwa w kontekście zjawiska terroryzmu. Omówiono bardzo szeroki zakres zagadnień związanych ze współczesnym terroryzmem, zarówno w perspektywie teoretycznej, jak praktycznej. Poruszono wiele kwestii...

 • 69.40

  Biblia e-biznesu

  Marcin Cichoń, Marcin Cisek, Kamil Czopek, Agnieszka Dejnaka, Jacek Dudzic, Maciej Dutko, Piotr Dywański, Marcin Godlewski, Jakub Jasiński, Marcin Kosiński, Paweł Królak, Paweł Krzyworączka, Maciej Lewiński, Paweł Lipiec, Piotr Motyl, Przemysław Modrzewski, Sławomir Panek, Krzysztof Rdzeń, Rafał Sadłowski, Mirosław Smużniak, Mirosław Szmajda, Piotr Szulczewski, Natalia Szwarc, Joanna Wajdzik, Mariusz Wesołowski

  Na początku był Internet. Potem ludzie zaczęli w nim handlować…

 • Dostęp do kurczących się zasobów naturalnych, coraz trudniejsze zdobywanie klientów – budują złudne przekonanie, że siłami napędowymi historii we współcze­snym świecie jest polityka i ekonomia. I tu historia zdaje się zataczać „złośliwe” koło – zdobywanie przestrzeni życiowej w gospodarkach...

 • 40.00»34.90

  Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców

  Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska

  Młodzi ludzie, szukając swojego miejsca w świecie, bywają niepewni i zagubieni. Chcą zarówno zachować swą indywidualność i oryginalność, jak również upodobnić się do rówieśników, wzorców medialnych itp. W żmudnym procesie poszukiwania własnej tożsamości często podejmują działania, które...

 • 65.00»52.90

  Business topics

  Wiśniewska Halina, Jendrych Elżbieta

  Podręcznik akademicki umożliwiający utrwalenie i sprawdzenie opanowania podstawowej terminologii biznesowej, opracowany w przystępnej i atrakcyjnej wizualnie formie. Niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów LCCI. Autorki podręcznika od wielu lat pracują w Centr ...

 • Czytaj, baw się i rozwijaj!

  Narzędzia stosowane podczas typowego treningu coachingowego są nieco podobne do tych, które zawiera skrzynka domowego majsterkowicza — na ogół pożyteczne, mogą służyć szczytnym celom, jak na przykład budowa karmnika czy naprawa krzesła.

 • 52.90»44.90

  Centra logistyczne w łańcuchach dostaw

  Beata Skowron-Grabowska

  W książce zostały przedstawione mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw. Autorka wskazuje na problemy zarządzania centrami logistycznymi jako dodatkowym ogniwem łańcucha dostaw.

 • 46.90

  Charakter ożywienia po kryzysie

  Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

  W książce dokonano analizy specyficznych cech ożywienia gospodarczego po obecnym kryzysie w krajach na średnim poziomie rozwoju w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

 • Książka jest jedną z nielicznych monografii podejmującą rozważania na temat obrazu ciała, obrazu siebie oraz cielesności. Zaprezentowany zbiór prac wpisuje się w nowe obszary zainteresowań psychologii w Polsce. Na treść pracy składają się artykuły dotyczące aktualnych wyników...

 • Jeżeli poszukiwać podstaw opracowania projektu badawczego prezentowanej publikacji, wymienić należy dwa główne źródła inspiracji. Pierwszym był fakt, że od dłuższego czasu nauka polska i szkolnictwo wyższe ma bardzo złą prasę. Wystarczy wymienić najbardziej charakterystyczne tytuły prasowe i internetowe: „Od studenta do ćwierćinteligenta” (Tygodnik Powszechny), „Studenci są zmuszani do lekcji z nieudacznikami” (portal www.o2.pl).

 • 34.00»29.90

  Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych

  dr inż. Patrycja Łychmus

  Książka ukazuje możliwości wykorzystania metody coachingu do transferu wiedzy podczas treningów kierowniczych. Poza wywodem teoretycznym zawiera wskazówki praktyczne dotyczące coachingu opartego na wiedzy w różnych typach treningów (m.in. relaksacyjnym, interpersonalnym, decyzyjnym...

 • 49.00»43.90

  Controlling w organizacjach pożytku publicznego

  Tomasz Dyczkowski

  Książka ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-księgowych tych jednostek oraz osób...

 • 45.00»38.90

  Corpus delicti - rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała

  redakcja naukowa Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski

  Corpus delicti – ślad lub przedmiot stanowiący podstawę do przedstawienia wniosków dotyczących popełnionego czynu i sprawcy. Tak głosi słownikowa definicja. Lektura zaproponowanych w tym tomie tekstów nasuwa takie właśnie sformułowanie.

 • Niniejsza książka uzupełnia badanie i nauczanie, zawarte w publikacji Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów (Difin 2009), o społeczne i kulturowe problemy posługiwania się nią. Masowe i wyrafinowane stosowanie jej w obrocie prawnym i działaniu administracji skutkuje...

 • 84.00»59.90

  Cykle giełdowe

  Bernstein Jake

  Książka przeznaczona jest dla przeciętnego inwestora i zawiera bardzo przystępnie przedstawioną praktyczną wiedzę o cyklach występujących na rynku. Również bardziej zaawansowani analitycy znajdą tu wiele interesujących informacji dotyczących charakterystyki cykli, psychologii inwestowania...

 • 13.00

  Cykle planetarne na giełdzie. Tom 1

  Wojciech Suchomski

  Wojciech Suchomski zajmuje się astrologią od 1992 roku, od 2004 jest profesjonalnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Astrologów Biznesowych (ISBA). Ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Był zatrudniony w kilku instytucjach finansowych w Polsce oraz w banku Lloyds TSB w Wielkiej Brytanii.

 • 61.90

  Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego

  Małgorzata Molęda-Zdziech

  Jest to nowatorska praca, która wpisuje się w lukę badawczą w polskich naukach społecznych, w obszarze socjologii, kulturoznawstwa i nauk o mediach. Pod względem merytorycznym mamy dojrzałą, samodzielną i niezwykle wartościową monografię, która z nadmiarem spełnia wymagania rozprawy habilitacyjnej. Autorka doskonale zna literaturę przedmiotu, świetnie się w niej porusza, potrafi analitycznie i krytycznie się do niej odnieść.

 • 42.00»35.90

  Czas na feedback dla oświaty

  Jadwiga Radwańska

  Każdy z nas w naturalny sposób potrzebuje szanować i doznawać szanowania, potrzebuje czynić dobro i doświadczać dobra, potrzebuje dawać wolność i jej doświadczać. Jeżeli młodemu człowiekowi nauczyciel pokaże, że razem tworzą „MY”, że mają sporo wspólnego, że na tym samym im zależy, że zmierzają w podobnym kierunku – to wielka szansa na przekonanie ucznia do działania.

 • 105.00»84.90

  Czas pracy

  Florek Ludwik

  W książce przedstawiono i rozwinięto wiele złożonych teoretycznych i praktycznych problemów związanych z prawną regulacją czasu pracy, w szczególności dotyczących pojęcia oraz wymiaru czasu pracy. Zaprezentowana została tematyka skracania czasu pracy, kwalifi kacji prawn ...

 • 45.00»38.90

  Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy

  redakcja Dorota Mroczkowska

  Szerokie sformułowanie tematu książki ma przynajmniej dwa cele. Po pierwsze, objąć fragment polskiego dyskursu toczonego wokół tematyki. Po drugie zaś, wskazać na dylematy czy ambiwalencje, z którymi borykają się badacze podejmujący tematykę, a które wynikają z samej natury zjawiska

 • 39.00»33.90

  Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym

  redakcja Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo

  Wspólna zabawa, koleżeństwo, przyjaźń, miłość, małżeństwo, wreszcie śmierć są doświadczeniami, które dotyczą ludzi bardziej i mniej sprawnych, a zachodzą w przestrzeni społecznej. One stanowią o sensie naszego istnienia. O nich właśnie opowiada ta książka. W części pierwszej Czytelnik...

 • Współczesne organizacje składają się z wzajemnie ze sobą połączonych części (systemów), w których czynnik ludzki jest najważniejszy, bowiem realizuje wspólne określone cele dla powodzenia organizacji jako całości. W systemie społecznym organizacji dokonują się sieci interakcji współpracujących ze sobą ludzi, którzy w ten sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji i zaspokajania potrzeb osobistych.

 • 35.00»29.90

  Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe

  Bogna Gawrońska-Nowak, Grzegorz Walerysiak

  Podręcznik akademicki prezentujący, na poziomie podstawowym, szeroką problematykę zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Każdą z trzech części książki ("Podstawy modelowania", "Podejmowanie decyzji ekonomicznych", "Rynek jako źródło informacji w procesie decyzyjnym") rozpoczyna prezentacja zagadnień teoretycznych, po niej następuje opis metod ilościowych wykorzystywanych do rozwiązania danego problemu ekonomicznego, kończy zaś rozważania bogaty zestaw zadań i studiów przypadku.

 • 42.00»35.90

  Decyzje logistyczne z Excelem

  redakcja naukowa Maciej Szymczak

  Książka prezentuje możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstw. Logistyka jest tym obszarem zarządzania, w którym często mamy do czynienia z wielkościami kwantyfikowalnymi i dającym się opisać matematycznie systemem.

 • 64.90

  Destylaty alkoholowe

  Josef Pischl

  Jest to jedna z najobszerniejszych i najbardziej udanych książek na temat wyrobu napojów spirytusowych z owoców w drodze destylacji.

 • Książka poświęcona jest problemom psychologicznym osób dorosłych z nabytym uszkodzeniem mózgu. Szczególny akcent położony jest na kwestię trafnego rozpoznawania (diagnozowania) zaburzeń poznawczych i behawioralnych, spowodowanych rozmaitymi incydentami mózgowymi. Współcześnie bowiem...

 • Fascynujące kompendium współczesnej wiedzy na temat psychofizjologii stresu łączące perspektywy 4 dyscyplin: psychologii, neurologii, immunologii i endokrynologii. Autor wnikliwie opisał, co dzieje się z człowiekiem, gdy doświadcza stresu.

 • Publikacja ma na celu przybliżenie zasad sądowego postępowania cywilnego w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej dziesięciu osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (postępowania grupowe).

 • 40.00»34.90

  Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań

  Anna Paszkowska-Rogacz

  Celem opracowania jest poprawa skuteczności pracy doradców zawodowych. W pierwszej części, będącej wstępem do całości pracy, autorka prezentuje modele teoretyczne badań nad doradztwem zawodowym, specykę i zadania doradcy oraz zarys współczesnych koncepcji wyboru zawodowego...

 • 45.00»38.90

  Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009

  redakcja naukowa Karina Paulina Marczuk

  Tematem książki jest fascynujący okres rumuńskiej transformacji, burzliwych zmian, które dokonały się we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego oraz w mentalności mieszkańców Rumunii w ciągu dwóch dekad od upadku reżimu Nicolae Ceauşescu w grudniu 1989 roku.

 • 45.00»38.90

  Dylematy etyczne współczesności

  Paweł Czarnecki

  Książka zawiera przegląd najważniejszych zagadnień z dziedziny bioetyki, etyki seksualnej i szeroko rozumianej etyki społecznej. Praca, choć dotyczy dylematów, przed którymi stają ludzie na całym świecie, jest poświęcona „sytuacji etycznej” w Polsce i zakłada znajomość kontekstu, w jakim toczy się debata etyczna w naszym kraju.

 • 249.00»219.90

  Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz

  Kamil Lewandowski, Paweł Fałkowski

  Dyrektywa 2006/112/WE jest obecnie podstawowym aktem prawa unijnego wyznaczającym zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej we wszystkich państwach UE. Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad opodatkowania VAT wynikających z Dyrektywy oraz wskazanie...

 • 40.00»34.90

  Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum

  Agnieszka Iłendo-Milewska

  Książka zawiera wiele cennych informacji o zachowaniach nastolatków w środowisku szkol­nym, w roli ucznia oraz w relacjach z rówieśnikami. Autorka analizuje problematykę rozwoju osobowego z perspektywy wielu koncepcji psychologicznych. Dlaczego nauczyciele i rodzice mają problem z...

 • Przedmiot podjętej w pracy tematyki badawczej stanowi zagadnienie działalności organizacji pozarządowych na rzecz na realizacji celów publicznych, obejmujące także kwestię stosunków kooperatywnych pomiędzy tego rodzaju organizacjami a administracją publiczną. Niniejsza problematyka poddana została analizie z perspektywy doktrynalno-prawno-jurysdykcyjnej.

 • Udostępniane Czytelnikom opracowanie jest pierwszą w Polsce analizą koncepcji i działań zarówno Wspólnoty Europejskiej, jak i Unii Europejskiej na rzecz nie tylko turystyki kulturo­wej oraz turyzmu, ale także kultury i kulturoznawstwa na terytoriach Państw Stron obydwu Organizacji.

 • Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie a prawem wewnętrznie obowiązującym. Odnosi się do możliwości uznania dziennikarzy i doradców public relations za zawody wolne oraz zawody...

 • 44.00»37.90

  E-learning dla dorosłych

  Jakub Jerzy Czarkowski

  Bez wątpienia praca ta należy do najlepszych podręczników kształcenia zdalnego realizowanego z wykorzystaniem komputerów i sieci. Społeczna aktualność problematyki, poziom merytoryczny książki, jej zgodność z paradygmatem współczesnej dydaktyki oraz znaczna liczba adresatów...

 • 42.00»33.90

  E-learning w biznesie i edukacji

  Woźniak Jacek

  Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii e-nauczania, zarówno pedagogów, jak i osób zarządzających rozwojem zasobów ludzkich. Może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik akademicki, jak i źródło praktycznych informacji ...

 • Od połowy XX wieku, wraz z liberalizacją gospodarki, rozpoczęto współpracę międzynarodową na rzecz tworzenia ogólnoświatowych standardów, w tym w obszarze zamówień publicznych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do norm wspólnotowych.

 • 54.90»46.90

  Efektywność systemu dystrybucji

  Marzena Frankowska, Mariusz Jedliński

  Logistyka nabiera coraz większego znaczenia, co łatwo zauważyć, obserwując szybki rozwój globalnych sieci gospodarczych. W większości są to wielowymiarowe sieci dostaw. Nasilająca się konkurencja sprawia, że sieci te muszą być coraz efektywniejsze. Autorzy, Marzena Frankowska i Mariusz Jedliński, całościowo przedstawili procesy biznesowe, zachodzące w sferze dystrybucji fizycznej.

 • 59.00»49.90

  Egzekucja z nieruchomości. Zagadnienia teorii i praktyki

  Paweł Bieżuński, Mariusz Bieżuński

  MONOGRAFIA. Dział: Prawo. W monografii przedstawiono najbardziej skomplikowany i złożony sposób egzekucji należności pieniężnych – egzekucji z nieruchomości. Autorzy w sposób przejrzysty, zachowując systematykę kodeksową, charakteryzują poszczególne etapy postępowania.

 • 45.00»38.90

  Ekonometria

  Aleksander Welfe

  Podręcznik prezentuje w przystępny sposób metody analizy ekonometrycznej. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Niewątpliwą jego zaletą jest zamieszczenie odpowiedników angielskich wszystkich ważniejszych terminów, co ułatwi Czytelnikowi korzystanie z literatury obcej, oraz programów i pakietów ekonometrycznych.

 • 56.90»48.90

  Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

  Aleksander Welfe

  Książka jest podręcznikiem prezentującym w przystępny sposób metody ekonometryczne oraz możliwości ich zastosowania. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Wykład jest prowadzony nowocześnie i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi.

 • 46.90»39.90

  Ekonometria. Zbiór zadań

  Aleksander Welfe, Wojciech Grabowski

  Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika pt. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie autorstwa Aleksandra Welfe, choć może być wykorzystywany samodzielnie jako pomoc dydaktyczna do zajęć z ekonometrii. Każdy rozdział poprzedzają rozwiązane zadania, a kończą odpowiedzi i wskazówki do zadań. Zadania można rozwiązywać za pomocą kalkulatora lub komputera, wykorzystując programy pozwalające wykonać działania na wektorach i macierzach. Akcent położono głównie na zastosowanie metod ekonometrycznych.

 • 69.90»58.90

  Ekonomia menedżerska

  Luke M. Foreb, Brian T. McCann

  Dział: Ekonomia. Należy kierować samym sobą. Nie wolno pozwolić na to, żeby przychodzące zadania sterowały naszym życiem. Należy zaplanować wykonywanie rutynowych działań każdego dnia o tej samej porze. Trzeba to ćwiczyć codziennie. W przeciwnym razie grozi to nieosiąganiem celów. Nowość

 • 29.00»24.90

  Elektrotechnika

  Tomasz Madej

  W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej.

 • 36.00»32.90

  Elementy prawa

  praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Kocota

  Dział: Podręczniki ponadgimnazjalne. Podręcznik zawiera treści zgodne z programem nauczania elementów prawa w zawodach technik ekonomista oraz technik handlowiec, w których kształcenie odbywa się na poziomie technikum lub szkoły policealnej. Może być również wykorzystywany w innych typach szkół.

 • 26.10

  Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników!

  Ken Blanchard, John P Carlos, Alan Randolph

  Tradycyjny model zarządzania oparty na autorytarnej władzy kierowników jest już przestarzały i nieskuteczny. Dziś na całym świecie tworzy się środowiska pracy oparte na aktywnym uczestnictwie wszystkich pracowników w podejmowaniu działań i decyzji. Jak to się robi?

 • 65.00»55.90

  Encyklopedia samorządu terytorialnego. Część 1. Ustrój

  redakcja naukowa Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska

  Dział: Samorząd terytorialny. Prawo regulujące ustrój samorządu terytorialnego jest bardzo rozległe, składa się nań wiele norm o różnym charakterze, w tym także normy prawa europejskiego. Hasłowy, alfabetyczny układ pracy ma ułatwić Czytelnikowi poznanie tego prawa i stosowanie go w praktyce.

 • 141.75»113.90

  English in the European Union

  Barcz Jan

  Unikalny podręcznik do nauki języków i usystematyzowanej terminologii obowiązującej w oficjalnych językach urzędowych Unii Europejskiej. Wykłady przedstawiają między innymi specyficzne nazewnictwo organów, procedur oraz terminologię aktów prawnych. Podręcznik zawiera dw ...

 • Masowe używanie mediów społecznościowych to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w marketingu i komunikacji ostatnich lat. Pojawienie się Facebooka stanowi rewolucję podobną do tej, która wiązała się z upowszechnieniem poczty elektronicznej. Jak podają oficjalne statystyki, na FB zarejestrowanych jest ponad 800 milionów aktywnych użytkowników, z których około połowa loguje się na portalu praktycznie codziennie. Przeciętny użytkownik Facebooka deklaruje posiadanie 130 przyjaciół oraz sympatię wobec kilku firm

 • 56.00»49.90

  Espanol Profesional 1 Podręcznik

  Praca zbiorowa

  Espanol Profesional uczy przede wszystkim porozumiewania się, zwłaszcza w zakresie terminologii związanej z biznesem, od początku łącząc naukę języka hiszpańskiego z wymogami komunikacji zawodowej i handlowej. Urozmaicone ćwiczenia umożliwiają trenowanie wszystkich umiejętności...

 • 26.50»23.90

  Espanol Profesional 1 ćwiczenia

  Praca zbiorowa

  Espanol Profesional uczy przede wszystkim porozumiewania się, zwłaszcza w zakresie terminologii związanej z biznesem, od początku łącząc naukę języka hiszpańskiego z wymogami komunikacji zawodowej i handlowej. Urozmaicone ćwiczenia umożliwiają trenowanie wszystkich...

 • 45.00»38.90

  Etyka dziennikarska

  Jan Pleszczyński

  Książka podejmuje szczególnie istotną w ostatnim okresie problematykę etyki dziennikarskiej. Dzięki temu zapełnia wyraźnie odczuwaną lukę, ponieważ do tej pory nie było na rynku podręcz­nika poświęconego temu zagadnieniu. Etyka dziennikarska jest tu przedstawiona problemowo...

 • 31.00»26.90

  Etyka mediów

  Paweł Czarnecki

  Celem niniejszej pracy jest wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja norm etycznych w praktyce. Przy ich ustalaniu i ocenie sku­teczności należy wziąć pod uwagę przemiany, jakim podlegają media w wyniku konieczności dostosowania się do gwałtownych przemian całego społeczeństwa.

 •  

  Jeszcze do niedawna naturalnym było używanie określenia „etosu zawodowego” – i nie był to ani slogan reklamowy, ani komunał. Etos zawodowy odnosił się do szczególnie rozumianej rzetelności zawodowej – rzetelności, która była nie tylko wysokiej jakości pracą, umiejętnością, szeroką wiedzą, lecz wyrażała się również w poszanowaniu i pielęgnowaniu pewnego, charakterystycznego dla danego zawodu systemu wartości. Czy dzisiaj mówienie o etosie zawodowym to anachronizm?

 • 38.00»45.90

  Etyka wolności

  Murray N. Rothbard

  Dział: Politologia, socjologia. Prawa wła­sno­ści są i w histo­rii były nada­wane w różny spo­sób, a spo­soby te mają odmienne kon­se­kwen­cje eko­no­miczne. „Eko­no­mia wol­ne­go rynku” Rothbarda, wydaje się naj­bar­dziej wyczer­pu­jącą ana­lizą eko­no­miczną alter­na­tyw­nych usta­no­wień praw wła­sno­ści, jaka ist­nieje.

 • Publikacja to pierwsza polska analiza książkowa systemu europejskiego prawa znaków towarowych. W dobie rosnącego zainteresowania prawem własności intelektualnej wiedza z tej dziedziny potrzebna jest nie tylko prawnikom, ale także przedsiębiorcom zainteresowanym ochroną prawną dóbr niematerialnych.

 • 69.40

  Excel 2013 PL. Biblia

  John Walkenbach

  Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na rynku, ceniony przez studentów, księgowych i analityków. Program oferuje użytkownikom tysiące zastosowań. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 2013, wprowadza wiele usprawnień.

 • 43.00»37.90

  Fenomeny kontroli ciała

  Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski

  Kontrola ciała jako jeden z aspektów oglądania i analizowania ludzkiej cielesności. Książka ukazuje fenomen kontroli ciała oglądany z wielu stron i na wielu poziomach. Począwszy od kwestii nieco ogólniejszych, po wyraźnie sformułowane problemy badawcze, od aspektów instytucjonalnych...

 • 129.00»114.90

  Filozofia i teoria prawa

  prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z poszczególnych dziedzin prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Niniejsza praca ma charakter ogólno-teoretyczny.

 • 63.00»54.90

  Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

  Agnieszka Maziarz

  Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach...

 • 46.40

  Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

  redakcja naukowa Aleksander Panasiuk

  W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

  - funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podstawy europejskiej polityki turystycznej;
  - struktury funduszy Unii Europejskiej oddziałujące na rozwój gospodarki turystycznej;

 • Dorosłe dzieci alkoholików jak żadna grupa społeczna nie tylko ciągle budzą zainteresowanie terapeutów, klinicystów czy naukowców, ale powstają wokół nich liczne stereotypy, a nawet kontrowersje. Niniejsza praca wynikła zarówno z praktyki terapeutycznej, jak i przeprowadzonych badań.

 • 59.40

  Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

  red. naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz

  Współcześnie młodzi ludzie doświadczają różnorodnych problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość, których nie napotkały starsze generacje. Toteż bywa, że młoda osoba często pozostaje sama wobec trudności otaczającego ją świata, co może stać się źródłem poczucia osobistego niespełnienia. Część młodych nie jest w stanie podołać nadmiernym wymaganiom społeczeństwa, presji otoczenia na osiąganie sukcesu – przy jednoczesnej nieczytelności społecznych norm, braku wsparcia ze strony starszych dorosłych, osłabieniu więzi rodzinnych.

 • 90.10

  Gamestorming

  Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo,

  Wspaniałe rzeczy nie dzieją się w próżni. Stworzenie przestrzeni do kreatywnego myślenia i innowacyjności może okazać się ogromnym wyzwaniem. Jak tego dokonać w swojej firmie? Odpowiedź może cię zaskoczyć: poprzez gry biznesowe.
  Autorzy książki prezentują narzędzia i techniki stosowane przez innowacyjnych profesjonalistów.

 • 58.00»49.90

  Geografia. Kompendium w zarysie i zadaniach

  pod redakcją naukową Kazimierza Kucińskiego

  Książka stanowi próbę systematyzacji, uzupełnienia i aktualizacji wiedzy, jaką powi­nien posiadać o świecie, własnym kontynencie i kraju współczesny człowiek. Pokazuje procesy społeczne i ekonomiczne. Stara się wytłumaczyć ich przebieg i wpływ na kształ­towanie struktur przestrzennych. Szczególną...

 • Monografia „Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim” to jedna z ciekawych prac par excellence podejmujących zagadnienia geopolityki w ujęciu dynamiki polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w kategoriach relacji regionalnej i lokalnej.

 • 38.00»32.90

  Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy

  Władysław Misiak

  W książce po raz pierwszy w literaturze przedmiotu zostały przedstawione stopnie globalizacji trzech metropolii europejskich: Berlina, Pragi i Warszawy. Zastosowana została oryginalna koncepcja teoretyczna oraz starano się również o bardziej wymierny obraz wpływów procesów...

 • 52.00»44.90

  Gospodarka oparta na wiedzy

  Redakcja naukowa Władysław Welfe

  W monografii, na podstawie bogatego dorobku literatury światowej i krajowej, próbowano odpowiedzieć na pytanie: czy wzrost kapitału ludzkiego oraz nakładów na badania i rozwój przyczynia się do wzrostu produktu krajowego brutto, i odwrotnie?

 • 39.00»32.90

  Gra o jutro 2 Co warto zrobić teraz i z myślą o wnukach

  Stefan Bratkowski, Andrzej Bratkowski

  Równe czterdzieści lat temu udało nam się opublikować książkę, wymierzoną przeciw panującemu wówczas zastojowi. W miesiąc po ukazaniu się książki sekretarz KC, towarzysz Bolesław J., kazał wycofać ją z księgarń – na szczęście, za późno, bo już się rozeszła. Książka nosiła tytuł...

 • 40.00»34.90

  Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+

  Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla przyszłych i już funkcjonujących w rolach zawodowych doradców zawodowych (i wszystkich tych, którzy zajmują się wsparciem zawodowo-społecznym) w aspekcie pracy z grupą 45+ w obszarze jej funkcjonowania na współczesnym rynku...

 • 42.00»36.90

  Historia filozofii

  Paweł Czarnecki

  Książka zawiera przegląd największych filozofów oraz omówienie ich poglądów, jednocześnie spełniając oczekiwania wobec programów studiów wyższych oraz systemu edukacji w Polsce. Informacje dotyczące wątków biograficznych są podane w taki sposób, aby zarysowywały kontekst historyczno-osobisty...

 • Od starożytności do wydarzeń ostatnich miesięcy w jednym tomie - przewodnik wiedzy historycznej, który systematyzuje wiedzę z historii i współczesności Polski oraz świata w zakresie wymaganym przez programy nauczania w szkołach średnich. W treści i sposobie prezentacji materiału uwzględniono...

 • 57.00»49.90

  Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów

  Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona

  Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia prawnicze, politologiczne, historyczne, socjologiczne, a także europeistyczne. Opracowanie uwzględnia ponadto wymogi nowej matury, przez co może być nieocenioną pomocą...

 • 28.00»23.90

  Hotelarstwo. Organizacja i technika pracy. Podręcznik

  Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska

  Dział: Podręczniki ponadgimnazjalne. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów techników i szkół policealnych o prolu technik hotelarstwa. Zawiera bogaty materiał ilustracyjny, liczne przykłady dotyczące współczesnego rynku hotelarskiego i zadania do wykonania o różnym stopniu trudności.

 • 39.90»35.90

  III filar twojej emerytury

  Maciej Rogala

 • 56.00»47.90

  Informacja w biznesie

  Stefan Forlicz

  Prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także jej rektorem. Jest autorem wielu publikacji z zakresu statystyki matematycznej, mikroekonomii oraz ekonomii matematycznej. Obecnie przedmiotem jego zainteresowań naukowych są przede wszystkim problemy działalności informacyjnej podmiotów w życiu gospodarczym.

 • 59.90»49.90

  Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

  Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska

  Celem książki jest prezentacja architektur i zasobów systemów informatycznych oraz sposobów ich wykorzystania przez inżynierów zajmujących się inżynierią produkcji. Scharakteryzowano w niej narzędzia i środowiska wytwarzania systemów informatycznych, a także zdefiniowano obszary...

 • 55.00»46.90

  Informatyzacja procedur celnych

  Sylwia Naruszewicz, Małgorzata Masłowska

  Zachodzące zmiany w prawie celnym – zarówno na poziomie międzynarodowym oraz wspólnotowym, jak i krajowym – powodowane są przede wszystkim procesami integracyjnymi i globalizacyjnymi, postępem cywilizacyjnym i technicznym. Unia Europejska w ramach agendy lizbońskiej zobowiązała się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

 • 25.90

  Inne ale nie gorsze

  Grzegorz Zalewski

  To rodzice są najczęściej pierwszymi osobami, które zauważają, że ich dziecko jest inne na tle rówieśników w rodzinie, w przedszkolu, szkole czy po prostu na placu zabaw. Po uzyskaniu diagnozy są pełni naturalnych ludzkich emocji typowych dla żałoby. Na początku mogą twierdzić, że dziecko wyrośnie lub dorośnie, lekarz się myli. Kiedy jednak dotrą do ostatniej fazy żałoby, czyli akceptacji, otwiera się przed nimi nowy świat i okazuje się, że jest on ciekawy, bogaty i wcale nie gorszy.

 • Celem podręcznika jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia i znaczenia gospodarczego innowacji, które można uznać za jeden z najważniejszych aspektów współczesnych gospodarek. Wynika to z faktu, iż obecnie innowacyjność traktuje się jako jedną z najistotniejszych determinant rozwoju i konkurencyjności gospodarczej.

 • 43.90»37.90

  Instrumenty zarządzania logistycznego

  Redakcja naukowa Marek Ciesielski

  Jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku jest sprawne zarządzanie logistyczne. W związku z tym specjaliści w dziedzinie logistyki muszą nieustannie pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Wśród licznych publikacji brakowało dotychczas opracowania na temat instrumentów zarządzania logistycznego, dlatego autorzy - pracownicy naukowi oraz współpracownicy Katedry Logistyki i Transportu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - zdecydowali się napisać tę książkę.

 • 62.90»53.90

  Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw

  Redakcja naukowa Marek Ciesielski

  Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego dla menedżerów tak ważne stało się skuteczne zarządzanie logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostaw, co wymaga znajomości wielu narzędzi zarządzania i ich odpowiedniego doboru. Zestaw instrumentów zarządzania łańcuchami został szczegółowo opisany przez autorów tego podręcznika. Przedstawili oni zarówno instrumenty analityczne, jak i decyzyjne, zwracając uwagę na ich przydatność dla liderów łańcuchów dostaw oraz ich uczestników.

 • 110.00»93.90

  Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy

  redakcja naukowa Wojciech Radecki

  W publikacji Autorzy przedstawiają syntetyczny obraz prawa ochrony środowiska, analizując kilkadziesiąt jego najbardziej charakterystycznych instytucji. Poszukują odpowiedzi na pytania o genezę tych instytucji, zdania, jakie postawił przed nimi ustawodawca, ukształtowanie tych instytucji oraz wypełnianie przypisanej im roli i perspektywy rozwojowe.

 • Książka zwraca uwagę na przemiany prawa ochrony środowiska, pokazując kierunek jego dużego powiązania z prawem gospodarczym. Problematyka prawna procesu inwestycyjno-budowlanego postrzegana jest przez pryzmat instytucji systemu prawa ochrony środowiska. Jest...

 • 64.90»53.90

  Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne

  Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda

  Podręcznik Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy przedstawili: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter...

 • 70.00»59.90

  Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje

  redakcja naukowa Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska

  W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa typy traumy: typ I – prosty i jednorazowy oraz typ II – chroniczny i złożony. Typ prosty opisuje wpływ katastrof naturalnych i spowodowanych nieintencjonalnym działaniem człowieka oraz wojen i terroru na funkcjonowanie poszkodowanej...

 • Intensywnie rozwijające się w ostatnich dekadach badania nad procesami poznawczymi i decyzyjnymi rzucają istotne światło również na praktykę rozumowań prawniczych i podejmowania decyzji prawnych. Pozwalają zarazem na „odczarowanie” roli, jaką w praktyce myślenia prawniczego...

 • Inwestorski marketing-mix to pewna filozofia innego sposobu spojrzenia na spółkę i inwestorów na rynku kapitałowym. Instrumenty sygnalizacji to działania zarządu podejmowane w różnych obszarach finansów spółki, z którymi nieodłącznie wiążą się nowe informacje przekazywane uczestnikom rynku akcji.

 • 56.00»47.90

  Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce

  Redakcja naukowa Edward Kolbusz, Wojciech Olejniczak, Zdzisław Szyjewski

  Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce to zintegrowany przewodnik po strukturach, systemach, technologiach i narzędziach informatycznych. Autorzy traktują inżynierię systemów informatycznych jako dziedzinę praktyczną, a jednocześnie sztukę projektowania, utrzymywania i rozwoju aplikacji. Działania te mogą się zakończyć albo sukcesem, albo porażką.

 • 33.00»28.90

  Ja i grupa. Trening dla uczniów.

  Justyna Święcicka

  Książka jest podręcznikiem gier i zabaw dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi. Autorka proponuje ćwiczenia, które można dowolnie zestawiać i wykorzystać na lekcjach wychowawczych, przerwach, podczas szkolnych zabaw, na zajęciach pozalekcyjnych. Celem działań jest zwiększenie...

 • 43.00»37.90

  Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne

  Paweł Fortuna, Małgorzata Torój

  Książka opisuje konkretne przykłady zachowań „szefów”, podaje ich wyjaśnienia psychologiczne (wzbogacone o przykłady eksperymentów), podaje przepisy na konkretne działania zaradcze. Mowa tu między innymi o: krzyku i przekleństwach, wybiórczej pamięci, straszeniu, sprzecznych poleceniach...

 • 26.90

  Jak czuć się dobrze, gdy cię wywalą

  Wojciech Albiński

  STRACIŁEŚ PRACĘ? CO DALEJ ZE SOBĄ ZROBISZ?

 • 99.00»86.90

  Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

  prof. dr hab. Leszek Berezowski

  Czwarte wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadze­nia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się...

 • Ta książka w sposób kompleksowy wprowadzi Cię w świat merchandisingu. Lekturę zaczniesz od definicji pojęcia, jego historii oraz trendów rozwojowych w Polsce i na świecie. Następnie spojrzysz na swój towar oczami klienta - poznasz mechanizmy psychologiczne decydujące o zakupie lub odrzuceniu produktu, wnikniesz w serce, duszę i portfel konsumenta.

 • Prezentowany poradnik stanowi propozycję dla wszystkich, którzy przymierzają się do zmian w swoim życiu zawodowym, szukają pracy, przekwalifikowują się, chcą awansować lub pragną po prostu poświęcić więcej refleksji swoim sukcesom i porażkom w tym obszarze życia. W przystępny sposób...

 • Publikacja ma wspierać nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz trenerów, chcących w systematyczny sposób pracować z uczniami, w szczególności w ramach obligatoryjnych dla szkoły i kierowanych do uczniów działań doradczych. Działania te dotyczą pomocy uczniom w...

 • 33.00»28.90

  Jak walczyć z uzależnieniami?

  Andrzej Augustynek

  Czytelnik otrzymuje monografię psychologiczną, zawierającą aktualną wiedzę wzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym autora na temat uzależnień opisanych od strony diagnozy, rozpowszechnienia i terapii. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów terapii uzależnień...

 • 48.00

  Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów

  Research Associates Performance, Ron Zemke,

  Twoja najlepsza broń w walce o rynek Nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że standard obsługi klienta jest tak samo ważny jak jakość oferowanych produktów: wzmacnia relację z klientem, wzbudza w nim zaufanie, buduje dobrą reputacje firmy i stwarza przewagę nad konkurencją.

 • 37.00»32.90

  Jak zaprogramować wyborcę?

  Norbert Maliszewski

  Jak dokonać trafnego wyboru w polityce? Jak przekonać wyborców, aby ich decyzje, niekoniecznie sensowne, były po myśli tych a nie innych polityków? W książce w atrakcyjnej formie autor opisuje kilkadziesiąt mechanizmów perswazji wpływających na wybory polityczne...

 • Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową monografią dotyczącą jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentuje teoretyczny dorobek na ten temat oraz przegląd dotychczasowych dociekań naukowych. Ukazano wyniki badań własnych, które rozszerzają wiedzę o subiektywnych...

 • 32.00»27.90

  Język angielski dla logistyków

  Paulina Golińska, Agnieszka Stachowiak

  Założeniem podręcznika jest kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim. Książka stanowi kompendium słownictwa, z jakim spotyka się logistyk w swojej codziennej pracy. Autorki położyły szczególny nacisk na zaprezentowanie aktualnych tekstów źródłowych, pochodzących zarówno z prasy specjalistycznej, jaki i dedykowanych portali internetowych.

 • 79.00»69.90

  Kalendarz Prawnika 2013 Gabinetowy

  nieznany

  Kalendarz Prawnika to: daty popularnych imienin i świąt; kalendarz miesiąca; skrócony roczny kalendarz na lata 2014, 2015, 2016, 2017; wykaz instytucji prawniczych wraz z adresami i telefonami (sądów powszechnych, apelacyjnych, , prokuratur, urzędów centralnych oraz ważnych instytucji...

 • 45.00»39.90

  Kalendarz Prawnika 2013 Podręczny

  nieznany

  Kalendarz Prawnika Podręczny. Format 105x148 mm, mniejszy, poręczny format, który zawsze można mieć przy sobie. Dodatkowo zawiera przydatny w praktyce wybór przepisów o kosztach sądowych.

 • Książka pod redakcją Zbigniewa Antczaka to znakomite studium teoretyczno-empiryczne ukazujące wyzwania, jakie pojawiają się w związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi we współczesnych organizacjach. Zmiany te dotyczą nie tylko charakteru pracy, dominacji struktur sieciowo-wirtualnych, ale również konieczności wielowariantowego opracowywania misji i strategii firm w oparciu o nowe metodologie prognozowania (foresight).

 • 39.90

  Kapitał społeczny. Przypadek Polski

  Małgorzata Gajowiak

  Wobec postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji coraz trudniejsze staje się przewidywanie skutków społeczno-ekonomicznych postępu technologicznego, hiperkonkurencji czy polityki poszczególnych państw. W związku z pojawiającą się niepewnością i nieprzewidywalnością zasoby niematerialne, w tym zwłaszcza kapitał społeczny, zyskują obecnie na znaczeniu.

 • W centrum rozważań opracowania postawiono ucznia o inteligencji niższej niż przeciętna. Jest to uczeń mieszczący się w granicach szeroko rozumianej normy intelektualnej, którego jednak możliwości i umiejętności w widoczny sposób odbiegają od możliwości i umiejętności prezentowanych...

 • 44.00»37.90

  Kariera szkolna uczniów z ADHD

  Aneta Paszkiewicz

  W publikacji Autorka szczegółowo wyjaśniła czym jest ADHD, jakie są przyczyny jego powstania, jakie zaburzenia mogą mu współtowarzyszyć oraz z jakimi mitami na temat ADHD można się spotkać. Przedstawiła, w jaki sposób przebiega proces diagnozy ADHD, którzy specjaliści...

 • 89.00»78.90

  Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej

  Zbigniew Jurczyk

  Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej jest pracą pionierską na polskim rynku wydawniczym, w której w tak szerokim zakresie omówiony został aspekt ekonomiczny i prawny polityki kartelowej Unii Europejskiej. Przenikanie się obu pierwiastków tj. prawniczego...

 • Pamiętasz ze szkoły ten wiersz Juliana Tuwima? Poeta dobrze ujął w nim ideę pracy z pasją. W życiu zawodowym nie powinno chodzić tylko o to, by co miesiąc na Twoim koncie pojawiała się wypłata. Ważna jest także satysfakcja i świadomość, że Twoje działania mają sens! Niestety, w pogoni za najlepszym wykształceniem, stanowiskiem oraz lepiej płatną posadą zapominamy często o tej prostej prawdzie — nawet najbardziej prestiżowe zajęcie, do którego nie mamy przekonania, prędzej czy później stanie się dla nas psychicznym obciążeniem.

 • 31.90

  Klient w sieci organizacyjnej

  Stanisław Skowron

  Książka Klient w sieci organizacyjnej podejmuje problem sieci organizacyjnych z perspektywy klienta. Odpowiada na pytania: na czym polegają procesy zachodzące w sieci międzyorganizacyjnej? czy sieć organizacji stwarza dla klienta dodatkową wartość w stosunku do jego relacji z pojedynczą organizacją (tzw. synergia sieci)? czy klient, wykorzystując technologie informacyjne, ma możliwości integrowania się w formie własnej sieci (wspólnoty o charakterze sieciowym)?

 • Kategoria klimatu dla kreatywności dotyczy postrzeganych przez uczniów w szkole lub pracowników w miejscu pracy warunków ich funkcjonowania w określonym systemie: relacji z kolegami i przełożonymi, wzajemnego zaufania i otwartości, a także koniktów i sposobów ich rozwiązywania...

 • 64.40

  Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku

  red. Sebastian Wojciechowski, Artur Wejkszner

  Publikacja jest zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i instytucji rządowych. Do głównych jej celów zaliczyć można po pierwsze – ukazanie różnorodnych aspektów współczesnego bezpieczeństwa Polski takich, jak choćby wymiar militarny, polityczny, ekonomiczny, społeczny itp.

 • 99.00»79.90

  Kluczowe problemy procesu karnego

  Hofmański Piotr

  Publikacja stanowi zbiór wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Białym Dunajcu w dniach 14-16 stycznia 2011 r. Książka podzielona została na trzy części odpowiadające poszczególnym blokom tematycznym konferencji. Część pierwsza zawiera s ...

 • Książka składa się z dwóch części. W pierwszej prowadzone są rozważania na temat definicji lęku, sposobów jego rozumienia, uwarunkowań i znaczenia dla osobistego rozwoju. Jest to wiodąca część pracy, zawierająca myśli i spostrzeżenia wyrosłe z inspiracji badaniami, ale wyraźnie przekraczająca...

 • EDYCJA SĄDOWA zawiera: KODEKS CYWILNY, PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, PRZEPISY WPROWADZAJACE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO...
 • 349.00»299.90

  Kodeks cywilny. Komentarz

  Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski

  Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny...

 • 231.00»184.90

  Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna

  Wojewoda Michał, Świderski Zbignew, Serwach Małgorzata, Robaczyński Wojciech, Michniewicz-Broda Ewa, Majda Rafał, Księżak Paweł, Giesen Beata, Promińska Urszula, Pajor Tomasz, Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, Katner Wojciech J., Pyziak-Szafnicka Małgorzata

  Stan prawny na 5.06.2009 r.Komentarz zawiera prezentację orzecznictwa i poglądów doktryny dotyczących kwestii normowanych w przepisach pierwszej księgi Kodeksu, w tym podmiotów prawa, ochrony dóbr osobistych, przedmiotu stosunku prawnego, czynności prawnych i dochodzenia roszc ...

 • 59.00»52.90

  Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice

  Opracowanie zbiorowe

  Repetytorium ,,Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami - obejmuje m.in.: zagadnienia ogólne prawa karnego, zakres obowiązywania ustawy karnej, naukę o przedsiębiorstwie...

 • Stan prawny na 1.10.2011 r. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny format Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. ...

 • EDYCJA SĄDOWA zwiera: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW, USTAWĘ O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI, USTAWĘ O...

 • 199.00»154.90

  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz. Tom V

  Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski

  Tom piąty komentarza uwzględnia przepisy części czwartej Kodeksu dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego (artykuły 1097-115312 ) oraz części piątej regulującej zagadnienia związane z sądem arbitrażowym (polubownym) (artykuły 1154 - 1217)...

 • 259.00»207.90

  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I

  Dolecki Henryk, Wiśniewski Tadeusz, Gromska-Szuster Irena, Jakubecki Andrzej, Klimkowicz Jan, Knoppek Krzysztof, Misiurek Grzegorz, Pogonowski Piotr, Zembrzuski Tadeusz, Żyznowski Tadeusz

  Tom pierwszy komentarza, obejmujący artykuły od 1 do 366, uwzględnia wstępne przepisy ogólne oraz przepisy części pierwszej Kodeksu, dotyczącej postępowania rozpoznawczego. Zaprezentowano w nim zagadnienia związane z sądem, udziałem prokuratora, organizacji społecznych i ...

 • Stan prawny na 1.02.2011 r.OPRAWA TWARDAUwzględnia najnowsze zmiany: KP - Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 w ustawie o czasie pracy kierowców - Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13"Seria z paragrafem" to zbiory przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejszym tomie (jak r ...

 • 49.00»42.90

  Koktajl z paragrafów

  Jacek Dubois

  Oddajemy w Państwa ręce zbiór niezwykłych prawniczych opowieści – zawsze śmiesznych, choć czasem strasznych. To wykwintna lektura dla wszystkich chcących poczuć nastrój sali sądowej i poznać galerię ludzkich typów w najdziwniejszych sytuacjach, które – jak się okazuje...

 • 59.90»49.90

  Komercjalizacja produktów żywnościowych

  Redakcja naukowa Bogdan Sojkin

  We współczesnych gospodarkach coraz częściej mamy do czynienia z postępującymi procesami komercjalizacji różnych produktów. Dotyczy to także produktów żywnościowych. Autorzy przedstawili: pojęcie i elementy komercjalizacji produktów (w tym produktów żywnościowych)...

 • 39.00»34.90

  Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się

  Marek Jabłoński

  Kompetencje pracownicze są obecnie jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego też zagwarantowanie ciągłego doskonalenia i rozwoju tych kompetencji staje się dziś koniecznością...

 • Dział: Psychologia, pedagogika. Ideą przewodnią książki jest prezentacja, analiza i wskazanie znaczenia koncepcji edukacji skupionej na kształtowaniu umiejętności kluczowych. Wymaga to odmiennych podejść do procesu organizacji nauczania oraz nowych kompetencji nauczycieli.

 • 51.90»44.90

  Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

  Redakcja naukowa Ryszard Knosala

  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne poleca tę książkę studentom wszystkich uczelni, na których są wykładane przedmioty z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zarządzania, przede wszystkim na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Powinna również posłużyć jako źródło wiedzy dla każdego, kto profesjonalnie zajmuje się teorią lub praktyką projektowania systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

 • Kryzys wizerunkowy doprowadził niejedną fi rmę do upadku. WorldCom i Enron to dawni potentaci, którzy odeszli w niesławie. W dobie internetu nawet najmniejsze potknięcie fi rmy jest błyskawicznie odnotowywane przez jej klientów, pracowników, akcjonariuszy czy konkurencję.

 • 40.00»33.90

  Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności

  redakcja naukowa Dorota Majka-Rostek

  Książka jest zbiorem artykułów podejmujących problematykę komunikacji społecznej w różnorodnych kontekstach jej funkcjonowania. Ma ona charakter interdyscyplinarny, wśród autorów znajdują się socjologowie, psychologowie oraz specjaliści do spraw zarządzania.

 • 34.90

  Koniec z pracą?

  Anna Hildebrandt

  Motywy kierujące ludźmi przy podejmowaniu pracy nie są tylko ekonomiczne, a sam rynek pracy zależy od czynników gospodarczych, instytucjonalnych, prawnych, ale też kulturowych, psychologicznych, społecznych, socjologicznych, demograficznych, religijnych

 • 34.00»29.90

  Konstytucja RP

  Wprowadzenie: prof. dr hab. Lech Garlicki

  Autorem wprowadzenia niniejszej publikacji jest wybitny polski konstytucjonalista – prof. dr hab. Lech Garlicki z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993–2001 – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 • 75.00»30.00

  Kontrakty terminowe w praktyce

  Grzegorz Zalewski

  Przesłaniem Kontraktów terminowych w praktyce G. Zalewskiego jest teza, że choć spekulacja kontraktami terminowymi uchodzi często za niebezpieczny hazard, można ją uprawiać w sposób przemyślany i rozsądny tak, by prowadziła do długoterminowego i systematycznego wzrostu kapitału. Polecamy!

 • 99.00»86.90

  Kryminalistyka

  prof. dr hab. Jan Widacki

  Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

 • 29.00»23.90

  Kryminologia. Repetytorium

  Papierz Alicja

  Autorzy Repetytorium z kryminologii skoncentrowali się na zarysowaniu najważniejszych kwestii, które stanowią przedmiot badań, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej. Takie zjawiska, jak m.in. przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, wpływ środków ...

 • W stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy pod kierownictwem pracodawcy. Pracodawca został wyposażony w prawo wydawania pracownikowi poleceń, do których ten musi się stosować. Wynikający z przepisów prawa zakres władzy pracodawcy i tym samym...

 • 47.40

  Kulturowe procesy zarządzania

  Łukasz Sułkowski

  Celem monografii jest opisanie wielości perspektyw rozumienia i badania procesów kulturowych w organizacjach, ale jednocześnie wskazanie płaszczyzn ich możliwej integracji. Autor podjął próbę przejścia od analizy teoretycznej do propozycji metodologicznych, a więc oceny możliwości zastosowania przyjętego podejścia do badania kulturowych procesów organizowania oraz zarządzania procesami zmian kulturowych. Książka ta stanowi rozwinięcie kilku tez, które lokują analizy kulturowe w naukach o zarządzaniu na bardzo ogólnej płaszczyźnie dyskursu naukowego.

 • 28.00»23.90

  Laboratorium logistyczno-spedycyjne

  Radosław Kacperczyk

  Założeniem podręcznika Laboratorium logistyczno-spedycyjne jest kształtowanie praktycznych umiejętności, opartych na wiedzy z zakresu transportu i spedycji.

 • 34.00»29.90

  Laboratorium magazynowe

  praca zbiorowa pod redakcją Teresy Truś i Eugeniusza Januły

  Prezentowany podręcznik stanowi kompendium wiedzy praktycznej w zakresie logistyki. Książka zawiera szereg przykładów i zadań, rozumianych jako bezpośrednią pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu pracy nowoczesnego, dobrze zarządzanego magazynu...

 • 45.00»38.90

  Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych

  Krystyna Chustecka

  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych jest aktem prawnym stosunkowo zwięzłym, przy czym zważywszy, że podatek ten dotyczy opodatkowania wielu czynności cywilnoprawnych dokonywanych w obrocie, odsyła do szczegółowych regulacji zawartych...

 • 45.00»38.90

  Leksykon podatku od spadków i darowizn

  Krystyna Chustecka

  Ustawa o podatku od spadków i darowizn reguluje zasady opodatkowania nieodpłatnych przysporzeń majątkowych dokonywanych na rzecz osób fizycznych tytułem: dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia...

 • 79.00»69.90

  Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć

  dr hab. Adam Górski

  Większość leksykonów powstałych już w niniejszej serii wydawniczej dotyczy zespołów regulacji prawnych, które zyskały -  najczęściej niekwestionowane - miano gałęzi prawa. Konsekwencją tego jest mocno ugruntowana siatka pojęciowa, a więc i mniejsza chyba...

 • 50.00»43.90

  Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 1

  Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter

  Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera...

 • 48.00»42.90

  Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 2

  Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter

  Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera...

 • 79.00»69.90

  Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć

  Bartłomiej Gliniecki

  Tematyka spółek handlowych silnie wiąże się z działalnością gospodarczą (przedsiębiorczością), przez co można ją analizować przede wszystkim w przenikających się wymiarach prawnym oraz ekonomicznym. Kształt rozwiązań prawnych – częściowo o charakterze bezwzględnie...

 • 29.00»24.90

  Likwidacja spółek kapitałowych

  Aleksandra Piecko-Mazurek

  Dział: Prawo. W warunkach gospodarki rynkowej jedną z naturalnych konsekwencji prowadzenia dzialalności gospodarczej jest ryzyko związane z osiągnięciem sukcesu i utrzymaniem pozycji na rynku. W przypadku występowania trudności i niepowodzeń, czasem konieczna jest likwidacja spółki.

 • Opracowany podręcznik jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów pierwszego stopnia Logistyka. Układ podręcznika jest zgodny ze standardem kształcenia przedmiotu logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zatwierdzonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

 • Część 2 podręcznika, podobnie jak pierwsza Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów pierwszego stopnia Logistyka. Układ podręcznika jest zgodny ze standardem kształcenia zatwierdzonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

 • 59.90»52.90

  Logistyka przyszłości

  Halina Brdulak redakcja naukowa

  Logistyka przyszłości to filozofia, która pozwala na lepsze, bardziej efektywne czy skuteczne zaprojektowanie działań mimo wzrastającego czynnika zmienności. Stąd też w niniejszej publikacji znalazły się różne obszary, które pokazują, w jaki sposób można wykorzystać logistykę — poczynając...

 • 55.00»47.90

  Logistyka w bezpieczeństwie

  Andrzej Szymonik

  Podręcznik zawiera treści programowe nowoczesnego kierunku studiów – inżynierii bezpieczeństwa, na którym wykładanym przedmiotem jest Logistyka w bezpieczeństwie. Systematyzuje zadania logistyki zgodnie z wymogami działań w sytuacjach kryzysowych. Osiem rozdziałów stanowi syntetyczny...

 • 59.90»52.90

  Logistyka w biznesie

  Redakcja naukowa Marek Ciesielski

  Autorzy logistyki w biznesie podjęli próbę własnej oceny sposobów analizy i rozwiązywania problemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych. Wyjaśnili pojęcia podstawowe i relacje między logistyką a współczesnymi koncepcjami zarządzania. Ponadto poruszyli zagadnienia zogniskowane wokół systemów logistycznych przedsiębiorstw, zapasów, kosztów, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Uwypuklili problematykę sieci dostaw jako wyzwanie strategiczne dla wielu polskich firm oraz funkcjonowanie wybranych operatorów logistycznych i tendencje rozwojowe branży usług logistycznych.

 • W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje wyraźnie na rosnącą potrzebę i na coraz liczniejsze przejawy systemowego traktowania oraz kształtowania funkcji i procesów logistycznych w aspektach integracyjnych i strategicznych, co znajduje wyraz w rozwoju logistyki w kierunku koncepcji zintegrowanego zarządzania.

 • 80.00»68.90

  Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 2

  redaktor naukowy Stanisław Krawczyk

  Dział: Logistyka. Druga część opracowania jest poświęcona zagadnieniom, które powinien rozpatrywać każdy logistyk na poziomie menedżerskim, a więc planowaniu i sterowaniu procesami logistycznymi. Menedżer logistyki powinien dobrze znać funkcjonowanie systemów informatycznych i telematyki.

 • Celem książki jest identyfikacja zachowań rynkowych podmiotów usługowych w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji oraz określenie warunków kształtowania skutecznych działań marketingowych
  na międzynarodowym rynku usług.

 • 25.00»22.90

  Marketing usług hotelarskich

  Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska

  Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa.

 • 39.00»33.90

  Matematyka. Repetytorium dla maturzysty

  Wiesław Włodarski

  Matematyka. Repetytorium dla maturzysty – to wyjątkowa książka. Nie jest podręcznikiem, nie jest także zbiorem zadań. Autor umiejętnie łączy obie te funkcje. Na uwagę zasługuje jasność i zrozumiałość części teoretycznej.

 • 73.00»58.90

  Małoletni jako świadek w procesie karnym

  Kornak Magdalena

  Monografia stanowi interdyscyplinarne studium badawcze udziału małoletniego w procesie karnym w charakterze świadka oraz oceny uzyskanych od niego zeznań. Problematykę tę przedstawiono zarówno z punktu widzenia kryminalistyki i procesu karnego, jak i psychologii dziecięcej ora ...

 • 37.00»32.90

  Meandry e-learningu

  Grażyna Penkowska

  E-learning na świecie rozwija się bardzo dynamicznie, przyczyniając się do zmian nie tylko w systemach edukacji poszczególnych krajów, ale także w innych dziedzinach. Dzięki e-learningowi inaczej uczymy się, pracujemy, korzystamy z dóbr kultury.

 • 38.00»32.90

  Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie

  Agnieszka Widera-Wysoczańska

  W książce Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły...

 • Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2010 O MERITUM BHP: Publikacja obejmuje szeroko tematykę zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby Czytelnik nie musiał tracić czasu na poszukiwanie interesujących go wiadomości w wielu źródłach z tego zakresu. Zamierzeniem A ...

 • 180.00

  Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

  Barbara Baran (red. nauk.), Małgorzata Łoboz, Liliana Kaltenbek-Skarbek, Hanna Knysiak-Molczyk, Beata Kurdziel, Joanna Ćwik-Bielińska, Eugenia Śleszyńska, Ewa Bończak-Kucharczyk, Marcin Żak,

  Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd – to wyjątkowa publikacja na rynku wydawnictw poświęconych tej tematyce. W jednym, zwartym tomie zamieszczono wszystkie informacje potrzebne w zarządzaniu nieruchomością wspólną, ale i dotyczące podstaw prawnych różnych form zarządzania. Wszystkie zagadnienia zostały omówione przez praktyków, tj. specjalistów w swojej dziedzinie, prawników.

 • 32.00»27.90

  Metoda i wyobraźnia. Podręcznik dla nauczyciela. Lekcje twórczości w klasie 1

  Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak

  Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wykorzystuje ona nauczycielskie i trenerskie doświadczenie w zakresie stymulowania i rozwijania kreatywności dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Przedstawione w tych przewodnikach zasady prowadzenia lekcji twórczych w szkole uwzględniają najnowszą wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki kreatywności.

 • W opracowaniu przedstawiono procedury, procesy i etapy występujące w trakcie realizacji naukowych prac twórczych. Omówiono wymagania ustawowe i zwyczajowe odnoszące się do prac naukowych najwyższej rangi, tj. doktoratów i habilitacji. Książka jest swojego rodzaju przewodnikiem po procedurach poznania wiedzy i jej prezentacji.

 • 55.00»46.90

  Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego

  Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

  Coraz większa złożoność otoczenia, jak również funkcjonowanie w obliczu ryzyka zmieniają postrzeganie roli analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, prowadząc gospodarkę finansową, stają przed wieloma złożonymi problemami

 • 46.00»39.90

  Metody oceny ryzyka kredytowego

  Mirosław Wójciak

  Obecnie coraz większą rolę w ocenie ryzyka kredytowego odgrywają metody ilościowe, które umożliwiają nie tylko wyznaczenie prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu, lecz także związaną z tym stratę finansową. W książce omówiono metody wielowymiarowej analizy porównawczej, za pomocą których można sklasyfikować podmioty gospodarcze ze względu na ich kondycję ekonomiczno-finansową.

 • Publikacja ma na celu przybliżenie zasad powoływania i funkcjonowania biegłego z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych, w tym metody ustalania prawdy materialnej.

 • 89.00»78.90

  Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym

  dr Dariusz Kotłowski, Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski

  Autorzy w Metodyce pracy referendarza sądowego podejmują ważną i interesującą problematykę odnoszącą się do instytucji referendarza sądowego w sądzie powszechnym. W niniejszej publikacji została poddana analizie instytucja referendarza sądowego przez omówienie genezy jej...

 • 83.00»66.90

  Metodyka pracy sędziego cywilisty

  Bladowski Bogdan

  Stan prawny na1.12.2008 r. Na treść pracy składają się procesowe reguły metodyczne i ogólne reguły prakseologiczne. Wykorzystano w niej dorobek nauki i judykatury, także doświadczenie własne autora oraz innych sędziów cywilistów. W końcowej części książki zamieszczo ...

 • 38.00»32.90

  Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych

  Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek

  Książka jest adresowana do tych, którzy chcą wspierać uczniów szkół zawodowych w projektowaniu dalszych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Jej celem jest wspieranie doradców, nauczycieli i wychowawców w projektowaniu takich propozycji doradczych, które w możliwie największym...

 • 45.00»38.90

  Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji

  Bartosz Michalski

  Publikacja jest efektem kilkuletnich badań Autora na podstawie szerokich studiów literaturowych oraz analizy dokumentów źródłowych wymienionych organizacji. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji systematycznie postępującego procesu liberalizacji handlu powinien on zostać uzupełniony współpracą w zakresie polityki konkurencji.

 • 59.00»47.90

  Międzynarodowe prawo środowiska

  Kenig-Witkowska Maria Magdalena

  Wybór dokumentów z zakresu międzynarodowego prawa środowiska zawiera teksty najważniejszych wielostronnych umów międzynarodowych oraz teksty kilku aktów tzw. soft law w tej dziedzinie. Wybrane dokumenty zostały poprzedzone wprowadzeniem do międzynarodowego prawa środowiska ...

 • 34.00»29.90

  Modele karier

  dr Marek Suchar

  Książka jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez Autora, dotyczących analizy dotychczasowych karier zawodowych kandydatów do pracy oraz możliwości przewidywania na tej podstawie dalszego ich przebiegu.

 • 75.00»62.90

  Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje

  Morawski Witold

  Modernizacja jest wszechogarniającym procesem, w którym wszyscy od dawna uczestniczymy. W dwudziestu czterech artykułach zawartych w tej książce Czytelnik znajdzie analizy polskiej modernizacji badanej jako zjawisko przynależne do nauk społecznych, a nie wyłącznie do jakiejś ...

 • 42.00»36.90

  Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka

  redakcja naukowa Ewa Czerniawska

  Muzyka towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów, w różnych okolicznościach, tak codziennych, jak i szczególnych, wyjątkowych. W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzbogaciła się wiedza psychologiczna na temat wpływu, jaki może wywierać muzyka na różne aspekty...

 • Książka ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, nauczycieli i terapeutów, którzy potrzebują bardzo dużo wsparcia w nieustannie zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej, i do nich właśnie kierujemy ten poradnik. Przede wszystkim jednak powstanie książki uzasadnione było szczerą...

 • Inspirację do napisania książki stanowiły zainteresowania Autorki przemianami ogólnoświatowymi. W monografii znajdziemy zarówno treści dotyczące uporządkowania refleksji teoretycznej, jak i dokumentację empiryczną. Ta ostatnia zawiera, oprócz danych pochodzących z różnych...

 • W publikacji zaprezentowano nie tylko podstawową wiedzę na temat omawianych form zachowań autodestruktywnych, lecz także podano ogólne wytyczne związane z możliwościami działaniami na terenie placówki wychowawczej czy edukacyjnej w obliczu tego rodzaju problemu. Zaburzenia...

 • Współczesne środowisko pracy sprawia, iż marnujemy czas i energię, a na dodatek przyczynia się do pogorszenia stanu naszego zdrowia. A przecież pracujemy w erze informacji i mobilnych technologii! Czas, by nasze miejsce pracy zmieniło się radykalnie!

 • 49.00»39.90

  Nadzór pedagogiczny

  Barszczewska Bożena

  Stan prawny na 31.07.2009 r.Dzięki tej książce czytelnik znajdzie wyczerpujące odpowiedzi na trudne, a czasami nietypowe pytania czy problemy dotyczące nadzoru pedagogicznego. Prezentowane opracowanie zawiera profesjonalną interpretację przepisów w zderzeniu z konkretnymi sytu ...

 • 40.80

  Najważniejsza rzecz

  Marks Howard

  Po raz pierwszy wszyscy czytelnicy mogą skorzystać z wiedzy Howarda Marksa, która została skoncentrowana w jednym tomie i skierowana zarówno do amatorów, jak i doświadczonych inwestorów.
  Najważniejsza rzecz, podparta życiowym doświadczeniem i studiami autora, tłumaczy kwestie kluczowe dla udanego inwestowania oraz pułapki, które mogą zniszczyć kapitał lub karierę.

 • 69.00»58.90

  Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

  Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka

  Dział: Prawo. O zakresie kompetencji i statusie prawnym Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Przedstawiono przygotowanie i przeprowadzanie kontroli, współpracę z innymi organami, dokumentowanie kontroli i postępowanie w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń.

 • 47.00»39.90

  Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?

  Anna Wołosik, współpraca Ewa Majewska

  W książce zostały przedstawione w przystępnej formie pro­blemy przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. W Polsce rówieśnicza agresja seksualna nie jest postrzegana jako zjawisko szczególne i odrębne, nie doczekała się, jak dotąd...

 • Książka poświęcona jest dziejom ruchów narodowych, od ludowego protonacjonalizmu sprzed epoki państw narodowych po antykolonializm i dążenia separatystyczne drugiej połowy XX wieku. Autor ukazuje związki nacjonalizmu z politycznymi ideologiami lewicy i prawicy, a także jego wymiary językowe i religijne.

 • 52.00»44.90

  Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń

  Magdalena Kowalczuk-Szymańska, Olga Sztejnert-Roszak

  Publikacja prezentuje rozwiązania praktycznych problemów, pojawiających się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich – od chwili rozpoczęcia poszukiwania ochrony do egzekucji pozytywnego wyroku.

 • Proponowana praca wpisuje się bardzo wyraźnie w nurt socjologii ciała oraz w nurt pedagogicznych analiz kultury szkoły. Podstawowym przedmiotem zainteresowania są relacje (wspomnienia) absolwentek różnych typów szkół dotyczące represyjnego wymiaru pedagogicznej pracy szkoły...

 • 34.80

  Negocjacje na rynku nieruchomości

  Cezary Szubielski

  Książka zawiera podstawy negocjacji na rynku nieruchomości poszerzone o przemyślenia wynikające z doświadczeń autora. Konkretne sytuacje oraz techniki negocjowania transakcji na rynku nieruchomości wyjaśnione zostały za pomocą przykładów z rzeczywistych negocjacji.

 • Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie jako psycholog. Książka będzie bardzo przydatna dla pedagogów praktyków, dla studentów pedagogiki, ponieważ podejmuje nowe zagadnienia dotyczące analizy efektywności procesu...

 • 64.90»54.90

  Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne

  redakcja naukowa Czesław Domański

  Dział: Statystyka. Otwarte fundusze emerytalne w Polsce są uczestnikami rynku finansowego i kapitałowego. Ponieważ ich zadaniem jest gromadzenie i pomnażanie środków pieniężnych przeznaczonych na emerytury, to oczywiste jest zainteresowanie osiąganymi przez nie wynikami. Nowość

 • Głównym celem monografii jest zaprezentowanie literatury w zakresie przygotowania do/i eksploatacji rozwoju i produkcji niekonwencjonalnych źródeł energii w skali globalnej, a w szczególności w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, co ma ułatwić studiowanie przedmiotu i prowadzenie badań empirycznych.

 • 199.00»174.90

  Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne

  Stella Brzeszczyńska

  Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści...

 • 34.90

  Nieruchomość w gospodarce rynkowej

  Ewa Kucharska-Stasiak

  Nowy podręcznik prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości.

 • 62.00»49.90

  Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług

  Rutkowska-Tomaszewska Edyta

  Zagadnienie nieuczciwych praktyk na rynku bankowych usług konsumenckich na tle usług finansowych mieści się w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Tematyka ta jest niezwykle aktualna z uwagi na fakt wejścia w życie w grudniu 2007 r. ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r ...

 • Treści zawarte w publikacji mogą znacząco zwiększyć skuteczność korzystania z dobrodziejstw mowy ciała. Pozwalają zrozumieć i wykorzystywać znaczenia zawarte w wyrazie twarzy, gestykulacji, zachowaniach posturalnych, przestrzennych i dotykowych, w tonie głosu i rytmie wypowiedzi, wyglądzie...

 • 49.90»42.90

  Niezależne organy administracji

  Mariusz Swora

  W książce zostały przedstawione prawne, organizacyjne i polityczne aspekty funkcjonowania niezależnych organów administracji oraz przykład normatywnie zdeterminowanej niezależności jednego z takich organów - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Analiza wymienionych aspektów jest...

 • 54.90»46.90

  Nowe zarządzanie publiczne

  Marcin Zawicki

  Dział: Zarządzanie. W książce została pokazana koncepcja nowego zarządzania publicznego, którego istotą jest wprowadzanie mechanizmów rynkowych do sektora administracji publicznej. Autor przedstawił, czym są sektor publiczny i administracja publiczna, i czym jest nowe zarządzanie publiczne. Nowość

 • 57.90»49.90

  Nowoczesne technologie w logistyce

  Redakcja naukowa: Jan Długosz

  Warunkiem osiągnięcia sukcesu we współczesnej logistyce jest wdrożenie nowoczesnych technologii. Firmy, aby skutecznie działać w łańcuchach dostaw, muszą wykorzystywać systemy informatyczne, automatyczną identyfikację towarów czy elektroniczną wymianę danych.

 • 35.00»29.90

  O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?

  redakcja naukowa Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak

  Psychologicznie trudna sytuacja jest udziałem tych rodziców, którzy posiadają niepełnosprawne dziecko. Brak przygotowania do zmagania się z tego typu doświadczeniem rodzi u nich szereg pytań i wątpliwości. Książka z jednej strony przybliża czytelnikowi dylematy rodziców, towarzyszące...

 • W książce Autorzy przedstawili w sposób przekrojowy różne oblicza złości – złość w normie (czym się wyraża, jak sobie z nią radzić, jakie funkcje pełni, skąd się bierze) oraz złość w patologii (w uzależnieniach, w zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach odżywiania, w nerwicach...

 • Publikacja zawiera analizę zagadnień związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską oraz opieką nad małoletnim dzieckiem, jak również omówienie treści obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, grup podmiotów zobowiązanych do alimentacji i kolejności wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez podmioty do tego zobowiązane.

 • Książka porusza problematykę wizerunku ciała w życiu kobiet i mężczyzn w kontekście zaburzeń odżywiania, otyłości, zaburzeń klinicznych i zdrowia. Ważnym wątkiem jest psychologiczna (również kliniczna) analiza zaburzeń obrazu ciała przejawiających się w anoreksji, bulimii psychicznej...

 • Kompleksowe źródło wiedzy o obrocie nieruchomościami!
  Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2012 r.

 • Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości na gruncie kodeksu cywilnego, ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT.

 • 44.00»38.90

  Obrót wierzytelnościami Aspekty prawne

  Marek Barowicz

  Obrót wierzytelnościami jest ważnym, choć rzadko eksponowanym, segmentem rynku kapitałowego. Stanowi jednak istotny i cenny element systemu gospodarczego i ma szansę stać się poważnym instrumentem gospodarki rynkowej. Jego znaczenie szczególnie wzrasta w sytuacjach...

 • Opracowanie prezentuje kompleksowe wyniki badań w zakresie skuteczności odzyskiwania wierzytelności przedsiębiorców od ich dłużników w polskich procedurach upadłościowych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie akt upadłościowych z okresu obowiązywania ustawy...

 • 49.00»39.90

  Ochrona danych medycznych

  Jackowski Michał

  Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją poświęconą w całości problematyce przetwarzania danych medycznych. Omówiono w niej szczegółowe zasady ochrony danych medycznych w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym, administracyjnym, cywilnym i karnym. Przepisy prawa ...

 • 43.90

  Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług

  Redakcja naukowa Anna Dąbrowska

  Współcześnie usługi należą do głównych obszarów ochrony i edukacji konsumentów, mając to na uwadze, autorki przedstawiły: politykę konsumencką Unii Europejskiej i prawo konsumentów w UE; sytuację konsumentów na rynku usług finansowych, telekomunikacyjnych i pocztowych, a także na rynku usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych; obszary naruszeń praw konsumentów w umowach podpisywanych z konsumentami; świadomość praw konsumentów i rolę edukacji w podnoszeniu wiedzy konsumenckiej oraz postrzeganie świadomości konsumentów przez usługodawców.

 • 199.00»174.90

  Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym

  Aleksander J. Bělohlávek

  Ochrona konsumenta to fenomen ostatnich lat, który w kontekście postępowania arbitrażowego staje się kwestią szczególnie wrażliwą. W niektórych krajach w postępowaniach arbitrażowych rocznie rozstrzyga się dziesiątki tysięcy sporów konsumenckich, w innych natomiast...

 • Monografia porusza istotną, aktualną i interesującą problematykę dotyczącą wewnętrznych efektów integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Wypełnia ona lukę na polskim rynku wydawniczym z tego zakresu. Publikacja wpisuje się w rozważania nurtu ekonomii...

 • 40.00»34.90

  Od manualizmu do pedagogiki pracy

  redakcja naukowa Barbara Baraniak

  Publikacja koncentruje się wokół dwóch nurtów – manualizmu i pedagogiki pracy oraz osoby Tadeusza W. Nowackiego – współczesnego orędownika pierwszego oraz twórcy drugiego nurtu. Książka stanowi nie tylko przybliżenie owych nurtów naukowych, ale pokazuje ich znaczący dorobek, który stanowi ważne...

 • Publikacja przedstawia zagadnienia związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółek kapitałowych. Omówienie regulacji prawnych uzupełnione jest o analizę najważniejszych orzeczeń sądowych, poglądy doktryny, liczne przykłady oraz przedstawienie praktycznych sposobów pozwalających na zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności menedżerów.

 • Publikacja ukazuje różnorodne sposoby naruszeń prawa, których to media w swoich przekazach niekiedy dokonują. Wśród tych naruszeń, problematyka dóbr osobistych (czci, prywatności, wizerunku, tajemnicy korespondencji) w środkach masowego przekazu stanowi istotne zagadnienie prawnej odpowiedzialności dziennikarzy.

 • Fundamentalna publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym.Książka odkrywa oblicze sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sił, które walczą o utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju oraz niosą pomoc cierpiącej ludności cywilnej i państwom dotkliwie poszkodowanym w wyniku coraz częściej nawiedzających kulę ziemską katastrof naturalnych.

 • Procedury ustalania i pobierania opłat

  Bonifikaty i zwolnienia z opłat

  Aktualizacja opłat

 • 59.00»49.90

  Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego

  Aneta Kaźmierczyk (red.)

  W podręczniku Autorzy w sposób jasny i zrozumiały przedstawili konstrukcję zobowiązania podatkowego poprzez analizę elementów tworzących to zobowiązanie. Omówili też postępowanie podatkowe i zasady kontroli podatkowej, porównując ją z kontrolą skarbową. Zamieścili także wybrane orzecznictwo.

 • Książka zawiera treści programowe kierunku studiów – Inżynieria bezpieczeństwa. Systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Kolejne podrozdziały są poświęcone zagadnieniom: Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce, Stany...

 • 19.00»14.90

  Organizacja pracy biurowej. Poradnik dla nauczyciela

  Elżbieta Mitura, Renata Kowalik

  Poradnik został przygotowany w oparciu o podręcznik i zestaw ćwiczeń dla ucznia o tym samym tytule, tj. Organizacja pracy biurowej. Podręcznik. Kolejność proponowanych jednostek dydaktycznych w poradniku odpowiada kolejności jednostek dydaktycznych zawartych w podręczniku dla ucznia.

 • 30.20

  Organizacja pracy biurowej. Wydanie II

  Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Mitury

  Podręcznik „Organizacja pracy biurowej. Wydanie II” jest przeznaczony dla młodzieży szkół policealnych o profilu technik administracji oraz dla osób zgłębiających wiedzę z zakresu obsługi przedsiębiorstwa, pracowników biurowych itp. Omówiono w nim następujące zagadnienia:

 • 24.00»19.90

  Organizowanie i dokumentowanie pracy gimnazjum

  Kołodziejska Jolanta, Fronckiewicz Bożena

  Od września 2009 roku rozpocznie się w klasach I gimnazjum wdrażanie nowej podstawy programowej, która stopniowo zastąpi dotychczas obowiązującą. Temu przedsięwzięciu towarzyszą również zmiany w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela, które będą miały ...

 • 59.00»49.90

  Organy pomocy prawnej

  Przemysław Szustakiewicz, Jacek Zaleśny

  Publikacja przedstawia węzłowe zagadnienia organizacji organów pomocy prawnej w Polsce. W sposób skondensowany ujmuje obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, ich historyczne umocowanie i ewolucję.

 • 37.00»32.90

  Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie terroryzmu

  Z Krzysztofem Liedelem rozmawia Dorota Kowalska

  Ta rozmowa jest próbą podsumowania tego, jak zmienił się świat, my sami, przez te ostatnie 10 lat i odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał w przyszłości. Jest też próbą zdefiniowania zjawiska terroryzmu, nazwania jego przemian i określenia kierunku, w którym zmierza. Mamy nadzieję...

 • 38.00»32.90

  Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej

  Krzysztof Liedel, Tomasz Serafin

  Publikację można nazwać prze­wodnikiem po tematyce otwartych źródeł informacji. Zawiera przegląd pewnej grupy informacji, ale formy i metody pracy z informacją w dużej mierze charakteryzują się uniwersalizmem, co sprawia, że można je stosować również na innych polach aktywności czło­wieka...

 • Książka podejmuje aktualną na świecie oraz w Polsce dyskusję na temat zna­czenia doświadczania własnego ciała dla funkcjonowania psy­chologicznego człowieka. Przed­stawiono próbę definicji, a w ramach regulacyjnej funkcji Ja cielesnego, wyodrębniono dwa aspekty zachowania – kom­fort w kontaktach...

 • Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zawiera informacje określające zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Omawia zasady i procedurę wyboru partnera...

 • 69.90»47.90

  Paryski szyk

  Ines de la Fressange, Sophie Gachet

  Ines de la Fressange – jedna z najsłynniejszych modelek i francuska ikona szyku – zdradza gromadzone przez dziesięciolecia pracy w świecie mody sekrety stylu i urody. Daje wskazówki, jak ubierać się w paryskim stylu, i pokazuje, jak stworzyć swoją garderobę, opierając się na zaledwie...

 • Książka traktuje o patologiach emocjonalnych w rodzinach i w środowiskach pracy. Analfabeta emocjonalny to osoba, która nie umie poznawać, odczytywać emocji i uczuć u siebie i u innych osób, w rodzinie czy w pracy. Analfabeci emocjonalni to: dzieci, młodzież, dorośli, którym w życiu...

 • Patologia eurosieroctwa to sytuacja, gdy matka i ojciec pozostawiają w kraju dzieci bez opieki rodzicielskiej na dłuższy okres. W raporcie o eurosieroctwie z 2008 roku stwierdzono, że liczbę takich dzieci szacuje się w Polsce na ponad 150 tysięcy. Eurosieroctwo powoduje u dzieci zachowania zaliczane...

 • Poradnik odwołuje się do rozumienia patologicznego hazardu jako uzależnienia i w tym też kontekście opisuje samą chorobę oraz określone sposoby jej leczenia. Jest to więc publikacja zarówno dla osób cierpiących na to schorzenie, jak i dla ich rodzin. Autorka starała się zawrzeć wiele wskazówek...

 • Dział: Psychologia, pedagogika. Celem książki jest zaprezentowanie zagrożeń ze strony komputera i Internetu dla dzieci i młodzieży. Ten wynalazek daje ogromne możliwości rozwoju dzieci i młodzieży, pomocy w nauce, w pracy, ale niesie również zagrożenia (stresy, choroby i przeżycia traumatyczne). Bestseller

 • Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omówiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów patologii najczęściej występujących w organizacjach. Omówiono pojęcie, przyczyny, mechanizmy psychospołeczne powstawania zjawisk patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi dotkniętych...

 • Książka zawiera kompendium wiedzy na temat patologii społecz­nych, które wpływają niekorzystnie na rozwój i zachowanie się dzieci i młodzieży. Obser­wujemy wzmożoną agresję wśród ludzi dorosłych, ale także w środowisku młodzieżowym, a nawet wśród dzieci. Środki masowego komunikowania wciąż...

 • 28.90

  Patrz mi w oczy

  John Elder Robison

  KISS, Pink Floyd, Judas Priest, Talking Heads - koncerty każdego z tych zespołów były nie tylko wydarzeniami muzycznymi, ale również wielkim wizualnym show. Płonąca gitara Ace Frehleya z zespołu KISS była początkiem niesamowitych efektów na koncertach grup rockowych. Niewiele osób zastanawia się nad tym, kto stoi za wszystkimi takimi efektami.

 • Państwa tworzą polityki publiczne, ponieważ chcą sprawnie rozwiązywać swoje problemy, dobrze rozwijać się i zapewniać obywatelom wysoką jakość życia. Chcą także uniknąć losu Grecji. Tam rządy i obywatele nie poradzili sobie ze złożonością problemów publicznych. W konsekwencji kraj wpadł w ogromne turbulencje, a miliony obywateli popadło w biedę.

 • …Sprawnie funkcjonująca gospodarka każdego kraju opiera się na trzech podstawowych sektorach: publicznym, prywatnym oraz sektorze organizacji non profit.

 • 169.00»149.90

  Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD

  prof. dr hab. Andrzej Zieliński

  Niniejsze opracowanie zawiera 242 wzorów pism procesowych, obejmujące zarówno procesowe, jak i materialno prawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje...

 • Dojrzewanie to taki czas w rozwoju człowieka, w którym ujawnić się może wiele zaburzeń psychicznych i/lub zachowań ryzykownych, a zatem takich, które szkodzą prawidłowemu fizycznemu i psychospołecznemu rozwojowi młodych ludzi. Dane epidemiologiczne wskazują...

 • Książka jest warta zasygnalizowania, gdyż ujmuje człowieka w skrajnie różnych sytuacjach zdrowia i choroby. (...) Przedsięwzięcie, którego podjęła się autorka, jest jednym z niewielu polskiej literaturze przedmiotu tak obszernym badaniem empirycznym z zakresu psychologii zdrowia. (...) Praca uwzględnia...

 • 37.00»32.90

  Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach

  Anita Rawa-Kochanowska

  W książce zostały opisane wszystkie najważniejsze koncepcje psychologiczne w wymiarze rozumienia przez nie tożsamości płciowej, zarówno podejście psychodynamiczne, społeczne jak i humanistyczne. Praca jest osadzona w realiach polskich, a w przypadku tożsamości płciowej historia i kultura narodu...

 • 15.90

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 14.90»12.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • Podróże służbowe i oddelegowanie to kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z podróżami: od ustalania, kogo można delegować, jak liczyć diety, do kwestii podatkowych oraz składkowo – ubezpieczeniowych.

 • 45.00»38.90

  Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena

  Jurij Lukszyn, Wanda Zmarzer

  Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena to nowoczesny dwujęzyczny słownik terminologii handlowo-gospodarczej, sporządzony na podstawie dokładnej analizy dokumentacji z zakresu biznesu.
  Terminy hasłowe zaopatrzone w krótkie definicje w obu językach...

 • Publikacja zwraca uwagę na podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej z perspektywy źródłowej, a także problemowej. Podstawę perspektywy problemowej stanowi własność prywatna i inne zagadnienia z nią związane. Dla sfery życia gospodarczego zagadnienie...

 • 44.00»37.90

  Podstawy logistyki

  Katarzyna Grzybowska

  Materiał podręcznika składa się z treści zasadniczej (wykładu teoretycznego) i treści uzupełniającej (przykłady metod i analiz, studia przypadku oraz treści zadań indywidualnych i grupowych). Wartościowym dodatkiem książki są pytania kontrolne po każdym zaprezentowanym materiale oraz pytania, ćwiczenia i słowa kluczowe po każdym rozdziale.

 • 15.00»12.90

  Podstawy logistyki. Suplement

  Katarzyna Grzybowska

  Treści zawarte w Suplemencie są uzupełnieniem podręcznika Podstawy logistyki zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 roku. Nowa podstawa programowa będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku.

 • 50.00»36.90

  Podstawy nauk o bezpieczeństwie

  Leszek F. Korzeniowski

  Bezpieczeństwo człowieka zawsze było przedmiotem jego troski, a z chwilą ukształtowania się naukowych metod poznania i zmieniania rzeczywistości – dominuje także w badaniach naukowych. Edukacja dla bezpieczeństwa jest także jednym z celów w edukacji na poziomie podstawowym i średnim...

 • 62.00»53.90

  Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji

  Piotr Stec (red.), Mariusz Załucki (red.)

  Książka to drugie wydanie podręcznika stanowiącego syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności administracji publicznej. Potrzeba jej napisania zrodziła się w związku z wprowadzeniem na studia administracyjne wykładów z przedmiotu Prawo...

 • Publikacja ta jest zwięzłym i zrozumiałym (także od strony językowej) opracowa­niem – podręcznikiem. Zakres tematyki i sposób ujęcia treści zostały określone potrzebą realizowania (przewidzianego standardem kształcenia na kierunku dziennikarskim dla studiów I stopnia) przedmiotu Podstawy prawa, który winien w pełni uwzględniać potrzeby tej właśnie grupy zawodowej.

 • 25.00»21.90

  Podstawy socjologii i psychologii społecznej

  Lech M. Nijakowski

  Podręcznik Podstawy socjologii i psychologii społecznej skierowany jest do szkół policealnych kształcących techników administracji. Zakres materiału pozwala na samodzielną naukę, a zatem może służyć jako przewodnik dla wszystkich osób zainteresowanych socjologią i psychologią społeczną.

 • Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia jak: teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego...

 • 29.00»24.90

  Podstawy statystyki.

  praca zbiorowa pod redakcją Wacławy Starzyńskiej

  Książka prezentuje głównie metody statystyczne stosowane przez statystykę opisową. Część teoretyczna podręcznika, obejmująca definicje, własności i wzory niezbędne do wyznaczania poszczególnych miar statystycznych, poparta została licznymi przykładami z praktyki gospodarczej, w tym również informacjami zaczerpniętymi z roczników statystycznych GUS i internetu.

 • 55.00»47.90

  Podstawy zarządzania organizacjami

  Leszek F. Korzeniowski

  Dział: Zarządzanie. Publikacja kierowana jest do studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Zawartość książki ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się. Nowość

 • 34.90

  Podstawy zarządzania produkcją

  Ewa Grandys

  Podręcznik prezentuje takie zagadnienia jak: struktura przedsiębiorstwa,  organizacja produkcji, plany przedsiębiorstwa, metody planowania przebiegu produkcji i sterowania nim, wybrane aspekty finansowe zarządzania produkcją, przygotowanie produkcji, wytwarzanie produktu, jakość produkcji i jakość produktu, zasoby ludzkie w procesie produkcji.

 • "Kwestia zakresu podmiotowego norm wspólnotowego i polskiego prawa konkurencji nie doczekała się jak dotąd monograficznego opracowania w literaturze polskiej. Zasadnym wydaje się zatem twierdzenie, iż decydując się na temat rozprawy doktorskiej, Pan Grzegorz Materna właściwi ...

 • 44.00»37.90

  Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój

  Hans J. Morgenthau. Przejrzał i uzupełnił Kenneth W. Thompson

  Wydana po raz pierwszy w 1948 roku i osadzona w realiach zimnej wojny Polityka między narodami jest uznawana za kluczowe dzieło z dziedziny stosunków międzynarodowych. Amerykański prawnik i politolog niemieckiego pochodzenia Hans J. Morgenthau (1904-1980) przedstawił w nim podstawowe założenia realizmu, podejścia teoretycznego przyjmującego, że politykę międzynarodową cechuje nieustająca walka o potęgę.

 • Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności). Najważniejszym przesłaniem książki jest ocena polityki regionalnej UE biorąc pod uwagę różne dziedziny jej oddziaływania. Polityka regionalna jest ważną polityką wspólnotową...

 • Ludziom dopiero uczących się funkcjonowania systemu społecznego świat polityki społecznej może wydać się czymś trudnym i zniechęcającym. Dlatego starałem się wyjaśnić ludziom jak działa system upraszczając wywód tak bardzo jak to tylko możliwe (…) Ogólnie mówiąc nie widzę potrzeby traktowania polityki społecznej jako dyscypliny ściśle „akademickiej”.

 • 59.00»49.90

  Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy

  redakcja Michael Lavalette, Alan Pratt

  Polskie wydanie tego popularnego podręcznika zawiera opracowania kluczowych teorii, pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej w ich współczesnej postaci. Składające się na niego teksty, napisane żywym i przystępnym językiem, ułatwiają studentom pełniejsze zrozumienie dyskusji teoretycznych nadal toczących się w ramach tej dyscypliny.

 • 48.00»41.90

  Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej

  Paweł Janusz Borkowski

  Unia Europejska - mimo wszystkich problemów - stanowi istotny punkt odniesienia dla wielu państw, również na obszarze znacznie przekraczającym geograficzne granice Europy. Dzieje się tak, ponieważ jest wyjątkowym przykładem trwałego pokojowego ułożenia...

 • Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu. Na tym tle wybór i kompozycja rozdziałów książki były rezultatem zderzania rozmaitych punktów widzenia.

 • 45.00»38.90

  Polityka zagraniczna Rosji

  redakcja Stanisław Bieleń, Maciej Raś

  W końcu lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia Federacja Rosyjska zaczęła „podnosić się z kolan”, zażegnano kolejną w dziejach Rosji „smutę”. Obraz Borysa Jelcyna zastąpiony został wizerunkiem nowego lidera – Władimira Putina: prężnego, zdecydowanego, wyrachowaneg...

 • 136.00»108.90

  Polska Bibliografia Prawnicza - Zeszyt XLV 2009

  Łętowska Ewa

  Informacje o naukowych publikacjach prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych. ...

 • 42.00»36.90

  Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej

  redakcja naukowa Agnieszka Legucka

  Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań specjalistów w dziedzinach, traktujących o wyzwaniach współczesnej Unii Europejskiej z perspektywy Polski. Okazją do zbadania tych problemów było przygotowanie i sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r...

 • 54.90»47.90

  Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój

  Redakcja naukowa Danuta Rucińska

  Problemy dotyczące monitorowania przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych skłoniły autorów książki do zdiagnozowania stanu tego rynku usług, określenia kierunków i strategii jego rozwoju w kontekście współczesnych uwarunkowań oraz dostosowawczych...

 • Autorka koncentruje się na kobietach – singielkach, przybliża takie pojęcia jak singlizm, feminizm, płeć kulturowa, androgynia, ponowoczesność, a także komputery i Internet. W swojej publikacji pozwala dostrzec, jak silnie są one ze sobą powiązane...

 • 58.00»49.90

  Polskie prawo podatkowe

  Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

  Materiał prezentowany w podręczniku Polskie prawo podatkowe, obok pełnego wykładu polskiego prawa podatkowego (prawa materialnego oraz procedury podatkowej), obejmuje również podstawowe informacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego Unii...

 • 45.00»38.90

  Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty

  redakcja naukowa Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk

  W publikacji przedstawiono rozważania dotyczące wybranych aspektów poradnictwa dla osób z grupy szczególnego ryzyka, z jakimi mamy do czynienia w ciągu naszego życia. Wszelkie przeobrażenia kształtują współcześnie nowy model życia człowieka, w którym każda jednostka jest swego rodzaju...

 • Poradnik jest pierwszym tego typu opracowaniem na polskim rynku edukacyjnym i stanowi doskonałą pomoc w przygotowywaniu się do egzaminów dla wszystkich starających się o zdobycie zawodu technika administracji. Książka składa się z czterech części.

 • Polski entuzjazm dla idei uczestnictwa w Unii Europejskiej rósł z roku na rok, lecz ten trend się odwrócił. Kryzys powodował, że myśli Polaków stały się bliższe polskiej tożsamości. W rezultacie narasta konflikt pomiędzy ukrytym polocentryzmem a jawnym europejskim entuzjazmem. Autor badał ten konflikt w cyklu kilkunastu niezwykle interesujących eksperymentów z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych.


 • Jest to bardzo interesująca, świetnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy.
  Autorka przedstawia w niej opracowane przez siebie standardowe narzędzia kwestionariuszowe
  ( służące do pomiaru postaw wobec pieniędzy oraz zachowań i cech finansowych), które z pewnością będą wykorzystywane w wielu dalszych badaniach.

 • 49.00»42.90

  Postępowanie administracyjne

  redakcja naukowa Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

  Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi tradycyjne podejście do problematyki postępowania administracyjnego. Uwzględnia ostatnią większą nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego z 3 grudnia 2010 r. Opracowanie przedstawia klasyczne postępowanie...

 • W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego oraz przed sądami administracyjnymi, ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych.

 • 59.00»47.90

  Postępowanie karne. Część ogólna

  Zofia Świda (red.), Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow

  Seria: AKADEMICKA / prawo. Dział: Prawo / karne. Podręcznik w zwięzłej formie przedstawia zagadnienia ogólne procesu karnego (postępowania karnego). Omówiono w nim m. in. problematykę zasad procesu, czynności procesowych, uczestników procesu, postępowania dowodowego oraz środków przymusu.

 • 59.00»47.90

  Postępowanie karne. Część ogólna [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

  Posnow Włodzimierz, Ponikowski Ryszard, Świda Zofia

  Stan prawny na 1.05.2008 r. Podręcznik w zwięzłej formie przedstawia zagadnienia ogólne procesu karnego (postępowania karnego). Omówiono w nim m.in. problematykę zasad procesu, czynności procesowych, uczestników procesu, postępowania dowodowego oraz środków przymusu. Adre ...

 • 60.00»52.90

  Potencjał ludzki w organizacji

  Marek Adamiec

  Cele tej książki? Są cztery główne. Chcę pokazać ideę ludzkiego potencjału, możliwości każdego z nas. Pokazać poglądy, które są uważane dziś za wiedzę, a które są pseudowiedzą, szkodzącą ludziom w praktyce: niszczącą nasz potencjał. Pokazać inne możliwe poglądy, które zastąpią...

 • Książka została przygotowana z myślą o wszystkich, którzy w sposób twórczy i ciekawy dla dziecka, chcą je poznawać i wspierać w harmonijnym rozwoju. Autorzy przygotowali zestawy zabaw i ćwiczeń, podzielonych pod kątem przestrzeni, dynamiki i możliwości technicznych. Książka adresowana do...

 • Publikacja jest efektem pracy na zajęciach plastycznych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi dysfunkcjami. Autorka omawia między innymi środki dydaktyczne i techniki plastyczne wykorzystywane na lekcjach plastyki; poprzez sekwencje przedstawia czytelnikowi zadania, jakie stawia się przed...

 • 37.00»32.90

  Pracoholizm. Perspektywa poznawcza

  Kamila Wojdyło

  W publikacji sformułowano hipotetyczny poznawczy model pracoholizmu. Tworząc koncepcję poznawczą uzależnienia od pracy, przyjęto założenie, że elementarnymi czynnikami wyznaczającymi zaburzenie są poznawcze konstrukty (schematy poznawcze, przekonania), kształtujące się w konsekwencji...

 • Nie każdy z nas ma tyle szczęścia, by co dzień rano biec do pracy z uśmiechem na ustach i spędzać w niej czas twórczo oraz satysfakcjonująco. Znaczna część ludzi wlecze się do niej w złym humorze i już od poniedziałkowego poranka z utęsknieniem wypatruje piątku.

 • 42.00»35.90

  Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym

  redakcja naukowa Tomasz Rostkowski, Dariusz Danilewicz

  W założeniu Autorów nadrzędnym celem doradcy zawodowego jest uzyskanie przez osobę, której się doradza, trwałego i satysfakcjonującego miejsca pracy. Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Gwałtowne i głębokie zmiany w ich otoczeniu, wymagają nowego...

 • Celem publikacji jest próba uporządkowania niezbędnej aparatury pojęciowej związanej ze statusem prawnym przedsiębiorców w ochronie środowiska. Książka wskazuje najważniejsze instrumenty wyznaczające zakres praw i obowiązków przedsiębiorców w ochronie środowiska. Powinna ona pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu mechanizmu ich funkcjonowania w procesie gospodarczym.

 • 93.90»75.90

  Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

  Zalasińska Katarzyna

  Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczym jedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniem problematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawione uwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnien ...

 • 49.00»41.90

  Prawny model regulacji sektorowej

  Waldemar Hoff

  Regulacja sektorowa jest relatywnie nowym instrumentem oddziaływania państwa na rynki niekonkurencyjne, zdominowane przez monopolistów naturalnych władających infrastrukturą. Regulacja wpływa na zakres władzy dyskrecjonalnej administracji gospodarczej

 • Publikacja zawiera najistotniejsze akty prawa stanowionego w Unii Europejskiej, tj. akty wspólnotowego prawa pochodnego oraz instrumenty prawne II i III filara UE. Od strony metodologicznej dobór katalogu aktów prawnych nie był łatwy. Kierowaliśmy się dwoma zasadniczymi kryteri ...

 • JEDYNE TAK KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE! Trzecie wydanie jednotomowego zbioru "Prawo Unii Europejskiej" pod redakcją Jana Barcza, po sukcesach wydań poprzednich, jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku. Popularność całej serii podręczników Prawo Unii Europejskiej, skło ...

 • 59.00»49.90

  Prawo administracyjne. Część ogólna

  redakcja naukowa Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

  Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi nowe podejście do problematyki tej gałęzi prawa. Dotychczas wydawane prace, zawierające w swoim tytule informację, że Czytelnik ma do czynienia z częścią ogólną prawa administracyjnego, obejmowały zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i analizę...

 • 65.00»55.90

  Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie.

  Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (redakcja naukowa)

  Dynamika prawa administracyjnego, jego związki z polityką, a przede wszystkim członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusiły znaczące zmiany w obszarze prawa administracyjnego - w sferze jego stanowienia i stosowania. Zmianie uległy też niektóre instytucje ustrojowe i wiele rozwiązań prawnych.

 • 105.00»84.90

  Prawo autorskie

  Markiewicz Ryszard, Barta Janusz

  Stan prawny na: 25.08.2010 r. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz kierują Instytutem Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmują się problematyką praw na dobrach niematerialnych, w szczególności prawem autorskim. Opublikowali w Wolters Kluwer m.in.: U ...

 • 29.00»23.90

  Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami

  Zoll Fryderyk, Ernst Ulrich, Czyszek Justyna, Czyszek Szymon

  Oddajemy do rąk Czytelników zbiór kazusów z rozwiązaniami z prawa cywilnego z części ogólnej i zobowiązań. Rozwiązania opracowane są według ścisłej metody, naśladującej model prawniczego rozumowania, wyjaśnionej we wstępie książki. Prezentowany zbiór ma za zadan ...

 • Stan prawny na 1.03.2009 r.Wkrótce czeka Cię egzamin z prawa cywilnego? Czy znasz odpowiedzi na takie pytania: Siedemnastoletni właściciel psa wypuścił go na spacer bez kagańca. Pięcioletni pies, spokojny z natury, nagle dostał ataku szału i pogryzł trójkę przechodniów. ...

 • W publikacji poddano szczegółowej analizie: pojęcie informacji publicznej, tryb dostępu do takiej informacji oraz ograniczenia tego dostępu. Przydatne czytelnikowi mogą się też okazać dołączone wzory pism procesowych związanych z udostępnianiem informacji. Dla ułatwienia lektury na końcu książki dodane zostały najważniejsze przepisy dotyczące realizacji analizowanego prawa.

 • 59.00»52.90

  Prawo europejskie

  dr Igor B. Nestoruk (red.), Waltraud Hakenberg

  Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Książka zawiera przegląd Prawa Unii Europejskiej od czasu...

 • 279.00»244.90

  Prawo karne gospodarcze. Tom 10

  Redaktor Tomu: prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki

  Tom 10 stanowi kompendium wiedzy na temat prawa karnego gospodarczego przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Niniejszy tom zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym...

 • 85.00»72.90

  Prawo karne materialne. Część szczególna

  Ryszard A. Stefański

  Podręcznik stanowi uzupełnienie wykładu prawa karnego materialnego. Publikacja poświęcona jest przestępstwom określonym w Kodeksie karnym, w którym nie ograniczono się do dogmatycznej wykładni ich znamion, ale w szerokim zakresie zaprezentowano orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, tym samym pokazując ich funkcjonowanie w praktyce.

 • 59.00»49.90

  Prawo karne materialne. Zbiór kazusów z rozwiązaniami

  Grażyna Artymiak (red.), Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka, Mariusz Zelek (red.)

  Publikacja stanowi suplement do nauki, który pozwoli powtórzyć i systematyzować wiedzę z zakresu Kodeksu karnego. Jest ona jedynym dostępnym na rynku całościowym opracowaniem zagadnień z zakresu prawa karnego materialnego w formie kazusów wraz z ich rozwiązaniami.

 • Stan prawny na 22.10.2012 r. OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWA UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE: 19 lipca 2012 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. sygn. akt P 15/12 (Dz. U. poz. 827) USTAWA O UJAWNIENIU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 24 sierpnia 2012 r. – ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 840) USTAWA – PRAWO BUDOWLANE: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951)

 • 51.90

  Prawo podatkowe. Zarys wykładu

  Leonard Etel( red.), Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz

  Podręcznik dla studentów kierunków prawa, administracji i ekonomii, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów: prawo podatkowe, prawo finansowe, finanse publiczne.

 • 79.00»63.90

  Prawo pracy

  Baran Krzysztof Wojciech, Ćwiertniak Bolesław, Dörre-Nowak Dominika, Walczak Krzysztof

  Stan prawny na 1.06.2010 r.Prezentowany podręcznik dla studentów prawa, w założeniu ma stanowić kompleksowy obraz całej dyscypliny prawa. W książce opisowo przedstawiono wszystkie instytucje i zagadnienia z prawa pracy. Niniejsza książka zawiera zarówno informacje o prawie ...

 • 55.00»48.90

  Prawo pracy

  prof. dr hab. Ludwik Florek

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku „Prawo pracy” omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy i innych ustawach prawa pracy oraz aktach wykonawczych.

 • 59.00»52.90

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Karolina Gonet

  Niniejsza książka z serii Plansze Becka stanowi syntetyczne ujęcie przepisów Kodeksu pracy oraz ustaw składających się na dziedzinę ubezpieczeń społecznych w formie czytelnych plansz. Taki sposób przedstawienia obowiązujących norm prawnych pozwolina szybkie...

 • 28.00»23.90

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Tomasz Niedziński

  Podręcznik Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych zawiera problematykę szeroko ujętych zagadnień z takich dziedzin, jak: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne. Charakteryzuje go czytelna konstrukcja oraz przystępność w przedstawianiu problemów i instytucji prawnych.

 • 59.00»49.90

  Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne

  Michał Zaremba

  Zadaniem książki jest omówienie najważniejszych regulacji prawnych zwią­zanych z funkcjonowaniem mediów. W tym celu poddano szczegółowej i ob­szernej analizie orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Europejskiego zapadłe w sprawach z udziałem prasy.

 • 79.00»63.90

  Prawo spółek handlowych

  Kidyba Andrzej, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, Bryłowski Przemysław

  Niniejsze opracowanie zostało stworzone przede wszystkim z myślą o studentach studiów prawniczych i administracyjnych. Podręcznik w możliwie skondensowanej formie przedstawia zagadnienia z zakresu ustroju i funkcjonowania polskich spółek prawa handlowego oraz europejskiego zgr ...

 • 39.00»32.90

  Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Repetytorium

  Pyka Michał, Wojtyniak Bartłomiej

  Prawo ustrojowe Unii EuropejskiejKsiążka ta jest efektem pracy grupy pasjonatów, którzy spotkali się w ramach działalności Sekcji Prawa Unii Europejskiej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsekwencje reformy ustrojowej Unii Europejskiej w ...

 • 58.00»49.90

  Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

  redakcja naukowa Zdzisław Niedbała

  Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na przypadki, a nawet szersze obszary...

 • 199.00»174.90

  Prawo zamówień publicznych. Komentarz

  Jerzy Pieróg

  Jedenaste wydanie eksperckiego komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieroga zawiera szczegółowe zaktualizowanie i dostosowanie przepisów oraz książki do wszelkich zmian, jakie miały miejsce od poprzedniego wydania. Uwzględnia m.in. nowelizacje...

 • Książka wpisuje się w nowy nurt dyskusji o starzeniu się i starości, który akcentuje możliwości optymalnego przystosowania się i rozwoju seniorów, wskazuje różnorodne zasoby ułatwiające poradzenie sobie z charakterystycznymi dla tego okresu sytuacjami trudnymi oraz podkreśla odpowiedzialnoś...

 • Niniejsza publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celach szkoleniowych, dydaktycznych, jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar...

 • 45.00»38.90

  Problemy moralne w świecie informacji

  Agnieszka Szewczyk

  Nowa sytuacja społeczna, nowa technika i możliwości mediów zmieniają kształt starych problemów moralnych. Współczesne media – a zwłaszcza telewizja, internet, gry komputerowe są same w sobie „moralnie obojętne”, jednak ich oferty stoją często w sprzeczności z prawami moralnymi...

 • 39.90»32.90

  Procedura karna. Repetytorium

  Dyl Krzysztof, Tokarz Andrzej, Miętkowska Katarzyna, Dyl Anna

  Repetytorium z procedury karnej obejmuje elementy wiedzy teoretycznej, wskazówki praktyczne oraz wybór najczęściej cytowanych wypowiedzi judykatury. Prezentowana forma opracowania, liczne grafiki, tabele i wyliczenia punktowe niewątpliwie ułatwią zrozumienie poszczególnych ins ...

 • 30.40

  Programowanie umysłu

  Eldon Taylor

  Kto strzeże dostępu do twojego umysłu?

 • 49.00»41.90

  Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej

  Jacek Wasilewski, Adam Skibiński

  Po przeczytaniu książki można zrozumieć dlaczego poziom publicznego mówienia w Polsce jest jaki jest – i jak można go ulepszyć. Autorzy, niczym mechanicy samochodowi, pokazujący widzom najszybsze i najlepsze samochody, rozkręcają najskuteczniejsze mowy w historii...

 • 45.00»38.90

  Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

  Ewa Rollnik-Sadowska

  W publikacji została ukazana wielość uwarunkowań, w których działają polskie przedsiębiorstwa, w tym także firmy prowadzone przez kobiety – począwszy od kwestii politycznoprawnych i ekonomicznych, poprzez czynniki technologiczne i infrastrukturalne, kończąc na aspektach kulturowych. Ponadto, w książce można odnaleźć analizę sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce.

 • Zaradność człowieka w warunkach kryzysu jest szczególnie ciekawym przedmiotem badań psychologicznych, ponieważ jest wyrazem zdolności człowieka do przekraczania barier i granic do pokonywania własnych słabości, odkrywania w sobie nieznanych źródeł siły i pomysłowości. To jakby zaradność wyższej próby, ponieważ zachowanie się człowieka jest wystawione na próbę w związku ze wzrostem ryzyka straty większej niż by to miało miejsce w sytuacji normalnej.

 • Książka jest poświęcona przedsiębiorczości polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Od przeszło dwudziestu lat systematycznie poszerzamy wiedzę o przedsiębiorcach prowadzących swoje firmy w Polsce. Nasza wiedza na temat tego, co robią przedsiębiorcy polskiego pochodzenia działający za granicą wciąż jest jednak niewielka. Tę właśnie lukę stara się wypełnić książka prof. Beaty Glinki.

 • 46.00»39.90

  Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

  redakcja naukowa Zofia Ratajczak

  Praca jest zbiorem artykułów na temat psychologicznych problemów przedsiębiorczości. Ich Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących różnych aspektów aktywności człowieka, ukierunkowanej na osiąganie ambitnych celów, przynoszących im jeśli nie wprost korzyści...

 • Zagadnienie, „Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska”, mieści się w zakresie tematycznym: wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego, oraz celuje w sens i istotę dziedziny jaką jest prawo międzynarodowe publiczne.

 • 60.00»52.90

  Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu

  redakcja naukowa Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad

  Opracowanie odnosi kategorię przywództwa edukacyjnego do nowych procesów edukacji całożyciowej, wskazuje na jej znaczenie, możliwości zaistnienia – umiejscawia w całokształcie wpływów skierowanych na jednostkę i przez nią odbieranych. Kategoria przywództwa jest przedmiotem..

 • 39.00»33.90

  Psychologia bólu

  Lilia Suchocka

  Problematykę psychologii bólu podjętą w tej książce można określić jako wieloaspektową, wielowymiarową i wielodyscyplinarną. Dla autorki ważne jest ogarnięcie możliwie jak najszerszego zakresu czynników i mechanizmów współtowarzyszących temu procesowi. To całościowe podejście do...

 • 45.00»38.90

  Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka

  Grażyna Wąsowicz-Kiryło

  Czy kobiety potrzebują więcej pieniędzy niż mężczyźni? Dlaczego decyzje nansowe nie są perfekcyjnie racjonalne i czy ludzie są tego świadomi? Do czego służą pieniądze i dlaczego stanowią podłoże koniktów? To tylko nieliczne z pytań, na które Czytelnik znajdzie odpowiedź w publikacji...

 • Książka stanowi efekt wieloletniej współpracy z kadrą kierowniczą polskich firm. Autorka przystępnie prezentuje najważniejsze zasady komunikacji językowej i pozajęzykowej, mówi o przeszkodach w porozumiewaniu się, o tworzeniu własnego wizerunku, o sztuce argumentowania, o przejawach...

 • 33.00»28.90

  Psychologia migracji

  Jacek Kubitsky

  Migracja jest zjawiskiem, którym psychologia kliniczna zaczęła interesować się niedawno. W książce zostały przedstawione ważniejsze zagadnienia związane ze zmianą kraju. Jej treść może okazać się pożyteczna dla psychologów i psychoterapeutów oraz dla samych migrantów, łącznie...

 • 40.00»34.90

  Psychologia motywacji w organizacji

  Zdzisław Nieckarz

  Termin motywacja jest terminem wieloznacznym, książka porządkuje definicje i wskazuje najważniejsze czynniki decydujące o tym, jak powinna być rozumiana, szczególnie w kontekście biznesowym. Najwięcej zagadnień poświęconych jest praktycznemu wykorzystaniu narzędzi motywacyjnych (finansowych i...

 • Prezentowana książka zawiera przegląd zarówno współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych...

 • rezentowana książka, Psychologia osobowości. Nurty, opcje, koncepcje, wydanie drugie zawiera przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych.

 • 47.00»39.90

  Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań

  redakcja naukowa Teresa Rostowska

  Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku...

 • Zestaw szkoleniowy autorstwa Denisa Waitleya, eksperta w dziedzinie rozwijania motywacji, zwiększania efektywności i wykorzystywania osobistego potencjału, zawiera fundamentalne psychologiczne zasady osiągania sukcesu. Przeznaczony jest zarówno dla trenerów i coachów do wykorzy ...

 • 49.00»42.90

  Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Jadwiga Bąk, Dorota Bąk-Gajda

  Książka stanowi zbiór wiedzy zebranej w wyniku realizacji różnych projektów naukowo-badawczych, przeglądu wybranej literatury oraz doświadczeń własnych: pracy psychologów transportu, jak i biegłego sądowego do spraw psychologii transportu. Prof. dr hab. Józef Półturzycki...

 • 35.00»29.90

  Psychologia w ratownictwie

  Joanna Kliszcz

  Książka „Psychologia w ratownictwie” przedstawia problemy z pogranicza psychologii, etyki i medycyny, z jakimi stykają się osoby, które z racji zawodu lub w wyniku przypadkowego zbiegu okoliczności wchodzą w kontakt z ofiarami rozmaitych nieszczęśliwych wydarzeń, wypadków i katastrof...

 • 35.00»29.90

  Psychologia zdrady

  Agata Błachnio

  Nielojalność, inaczej zdrada, jest zjawiskiem częstym i znanym, a jednak bardzo złożonym i niejednoznacznym. Autorka wychodząc poza nielojalność i zdradę małżeńską, które w języku potocznym najbardziej kojarzą się z tymi terminami, na kanwie analiz teoretycznych odpowiada na pytania...

 • Książka zawiera podstawy wiedzy teoretycznej z obszaru derekrutacji, ale także wskazuje na wiele możliwości praktycznych działań i zachowań, które podniosą skuteczność procedur derekrutacyjnych, a jednocześnie zminimalizują negatywne psychologiczne skutki zwolnień dla obu stron – i zwalnianych...

 • 39.00»33.90

  Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę

  Andrzej Augustynek

  Książka – kompendium wiedzy psychologicznej – adresowana jest szczególnie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakultatywny. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce...

 • 50.00»43.90

  Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja

  pod redakcją Maryli Goszczyńskiej i Małgorzaty Górnik-Durose

  W publikacji przedstawiono główne problemy współczesnej psychologii ekonomicznej dotyczące zachowań ludzi związanych z zarabianiem pieniędzy i umiejętnym, racjonalnym gospodarowaniem nimi, dzięki czemu możliwe staje się nabywanie dóbr i zaspokajanie różnorakich ludzkich potrzeb...

 • 30.00»25.90

  Psychologiczny obraz ojca w biegu życia

  Adrian Kurcbart

  Pytanie o to, kim jest ojciec, stało się obecnie niezwykle aktualne. Przemiany w większości społeczeństw uprzemysłowionych spowodowały głębokie przeobrażenia w tradycyjnym modelu ojcostwa i rodziny. Z tego względu wielu badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodzinną postuluj...

 • 55.00»47.90

  Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego

  redakcja naukowa Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska

  W publikacji przedstawiono niepodejmowane dotychczas w polskiej literaturze psychologicznej aspekty genetyczne, ewolucyjne i neuropsychologiczne uwarunkowania doboru partnerów; poglądy młodych Polaków na instytucję małżeństwa; zagadnienia jakości życia w małżeństwie poprzedzonym...

 • 40.00»34.90

  Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży

  redakcja naukowa Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska

  Książka powstała jako jeden z rezultatów działań naukowych i edukacyjnych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu europejskiego JUDGE – Juvenile Delinquents’ Guided Education - program: Youth in Action (2008-2009). Celem projektu było opracowanie metod oddziaływań...

 • Polityczny public relations służy kształtowaniu wizerunku partii politycznych i jej li­derów. Stosowany umiejętnie pomaga osiągnąć sukces, przegranych może wznieść na szczyty władzy, a faworytów pogrążyć. Stosuje go każdy rodzaj władzy i opozycji, zarówno w rozwiniętych demokracjach, jak i w skostniałych dyktaturach.

 • 52.00»44.90

  Public relations miast i regionów

  redakcja naukowa Aneta Duda

  Książka jest efektem realizacji projektu „Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autorzy chcą przybliżyć czytelnikowi zagadnienia PR dyskutowane podczas realizacji projektu oraz wykorzystanie ich w praktyce.

 • Dobra reputacja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na rynku. Co jednak zrobić, gdy ma się mnóstwo świetnych pomysłów, ale brakuje pieniędzy? Jak Firma może powiadomić klientów o swoim istnieniu, gdy nie stać jej na działania marketingowe i akcje promocyjne?

 • Gdy spółka odnosi sukcesy, rada nadzorcza/rada dyrektorów z reguły pozostaje w cieniu. Zainteresowanie ze strony interesariuszy, a przede wszystkim akcjonariuszy, skupia się na radzie dopiero wtedy, gdy w spółce zaczyna dziać się coś niepokojącego.

 • Jest to dzieło świadczące o szerokiej wiedzy i umiejętnościach pisarskich dr. P. Tworka. Pracę dr. P. Tworka można wskazać jako przykład nowoczesnej odpowiadającej potrzebom specjalistów monografii naukowej poświęconej problematyce reakcji na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Moim zdaniem – monografia P. Tworka znajdzie wielu czytelników zarówno w ośrodkach naukowych, jak i wśród praktyków gospodarczych w budownictwie.

 • Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście planowanej integracji Polski ze strefą euro.

 • Kapitał ludzki jest jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak ten czynnik rozwoju okazuje się być trudnym obszarem inwestycji, szczególnie w wymiarze regionalnym. Stąd wiedza o dobrych praktykach i istniejących rozwiązaniach systemowych jest szczególnie cenna. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych każdego kraju, w tym także Polski, jest określenie właściwego modelu realizacji i poziomu decentralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego.

 • Komentarz stanowi kompleksowe omówienie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją prezentującą i wyjaśniającą szereg istotnych zagadnień w pracy prokuratorskiej na styku przepisów kodeksu postępowania ...

 • Książka jest monografią przedstawiającą historię i perspektywy współpracy między Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Celem książki jest przedstawienie kilku dekad relacji UE z tą grupą państw, będącą pierwowzorem relacji Unii z krajami trzecimi.

 • 40.00»34.90

  Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

  Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

  Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników...

 • Książka jest efektem wieloletnich badań i doświadczeń autorki, prowadzonych przede wszystkim w przedsiębiorstwach hutniczych. Książka przedstawia kompleksowo zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw hutniczych na polskim rynku stali. Zagadnienia restrukturyzacji...

 • 45.00»38.90

  Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008

  Waldemar Siemiński, Teresa Topczewska

  Celem pracy jest wyjaśnienie, jakie czynniki zdecydowały o alokacji funduszy unijnych na rewitalizację obszarów zdegradowanych w określonych miastach oraz wskazanie pierwszych efektów zrealizowanych przedsięwzięć w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej.

 • Publikacja przedstawia różne modele postępowania przygotowawczego, poprzez pryzmat roli, jaką w tym stadium postępowania ma do odegrania sąd. Omówiono w niej zalety oraz wady poszczególnych modeli, w tym zwłaszcza instytucji sędziego śledczego oraz potrzebę jej wprowadzenia do polskiego modelu postępowania przygotowawczego.

 • Celem publikacji jest analiza roli instytucji trzeciego sektora w rozwiązywaniu tak istotnych problemów społecznych jak niepełnosprawność, bezrobocie czy wykluczenie społeczne. Na tle rozwiązań przyjętych w wysokorozwiniętych krajach europejskich autorka prezentuje instytucje, które realizują te zadania w Polsce. Walorem książki jest próba usystematyzowania zarówno semantycznych, jak i merytorycznych zagadnień dotyczących trzeciego sektora oraz prezentacja i ocena funkcjonujących w jego ramach instytucji.

 • 50.00»42.90

  Rola uczelni w regionie

  Anna Marszałek

  Książka porusza aktualne problemy związane z miejscem, jakie w regionie zajmują ośrodki akademickie. Ukazuje, jak instytucje szkolnictwa wyższego wpływają na zwiększanie potencjału rozwojowego regionów, w których są zlokalizowane.

 • 39.00»33.90

  Rozwijanie uważności na co dzień

  Małgorzata Jakubczak

  Książka wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z uważnością jako kompetencją osobistą, wspierającą poczucie satysfakcji życiowej i szczęścia. Autorka omawia specyfikę uważności w aspekcie wiedzy, umiejętności i nastawień, które wspierają rozwój samoświadomości i budują szczególny...

 • 55.00»47.90

  Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego

  redakcja naukowa Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska

  Praca stanowi zbiór opracowań naukowych wielu autorów i mieści się w nurcie badawczym psychologii rodziny. Czytelnik ma rzadką okazję zapoznania się z wieloma złożonymi problemami życia rodzinnego, rozpatrywanymi w kontekście psychologii rozwoju i wychowania, a opartymi na rzetelnie...

 • Publikacja omawia regulacje prawne dotyczące takich instytucji jak rozwód i separacja. O ile rozwód jest instytucją dobrze znaną i dość często stosowaną, o tyle separacja nie jest nadal popularna. Małżeństwa wciąż częściej decydują się na definitywne zakończenie związku małżeńskiego poprzez orzeczenie rozwodu.

 • Usługi turystyczne to dynamicznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu świadczenia tych usług.

 • Jest to opracowanie poświęcone współczesnym procesom towarzyszącym rozwojowi miast. Praca ta dotyka istotnych problemów, z jakimi borykają się zarówno władze miast, jak i ich mieszkańcy.

 • 57.90

  Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim

  Agata Włodkowska-Bagan

  Przedmiotem książki jest rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim. Analizowany obszar obejmuje jedenaście byłych republik radzieckich: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę i Uzbekistan.

 • 50.00»43.90

  Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym

  Ryszard Makarowski

  Książka mówi o ryzyku na ziemi i w powietrzu, o ryzykowaniu, o stresie wywołanym przez ryzykowanie i błędach, które czasami skutkują katastrofą lub wypadkiem lotniczym i o czynniku ludzkim, który jest ich najczęstszą przyczyną. Z recenzji capt. Tomasza Smolicza, dr. inż., emerytowanego pilota PLL LOT...

 • 55.00»47.90

  Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management

  Tadeusz Teofil Kaczmarek, Grzegorz Ćwiek

  Publikacja sięga do rdzenia problematyki bezpieczeństwa biznesu, działalności gospodarczej, decyzji ekonomicznych każdego człowieka. To najlepsza wskazówka, jak w XXI wieku nie stać się oarą kryzysu w ogóle lub, gdy nadejdzie, ponieść znacznie mniejsze straty niż inni uczestnicy...

 • W sytuacji niestabilności rynków finansowych, a także przewidywanej w ostatnim czasie tzw. nowej normalności, która ma się przejawiać permanentnym występowaniem kryzysów o innym charakterze niż dotychczas, zagadnienie ryzyka nabiera nowego, szczególnego znaczenia. Znajomość jego rodzajów i metod pomiarów, świadomość występowania różnych źródeł generujących ryzyko oraz umiejętność praktycznego jego uwzględniania w ocenach projektów gospodarczych wydają się ważnymi elementami towarzyszącymi decyzjom inwestycyjnym podejmowanym w przedsiębiorstwach.

 • 49.00»39.90

  Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium

  Święcicka Paulina

  Niniejsze opracowanie stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów wydziałów prawa. Zawiera omówienie kluczowych zagadnień składających się na wykład rzymskiego prawa prywatnego. Poszczególne zagadnienia zostały podane w formie przystępnej dla studentów (schematy, tabele etc. ...

 • Przedmiotem rozważań jest proces przeobrażeń systemu rządowej koordynacji europejskiej, które dokonały się w Polsce na tle zmiany uwarunkowań procesów integracyjnych. Istota rozważań autora polega na ukazaniu wspomnianych przeobrażeń systemowych jako rezultatu trudnej...

 • 69.00»55.90

  Samorząd terytorialny

  Dolnicki Bogdan

  Stan prawny na 1.03.2009 r.W swej książce Autor zajmuje się tematyką przemian ustrojowych i funkcjonalnych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Zwraca przy tym szczególną uwagę na zasadnicze reformy strukturalne dokonywane w polskim samorządzie terytorial ...

 • Jeszcze niedawno media społecznościowe wzbudzały lekki uśmiech na twarzach prawdziwych PR-owców. Te czasy minęły! Obecnie dla wielu firm takie media to jeden z głównych kanałów budowania wizerunku oraz kontaktów z klientem. Czy możliwe jest sprawdzenie skuteczności działań prowadzonych w mediach społecznościowych? Jak zadbać o ich jakość? Na te i dziesiątki innych pytań odpowiada wyjątkowa na rynku wydawniczym książka.

 • 37.00»32.90

  Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce

  Anna Maria Jeszka

  Książka porusza zagadnienia dynamicznie rozwijającego się sektora usług logistycznych. Działalność koncernów logistycznych wykracza poza spedycyjno-transportową obsługę dostaw, warto więc spojrzeć na nie z szerszej perspektywy.

 • AMERYKANIE kierują się przekonaniem, że człowiek może i powinien panować nad otoczeniem. Każdy odpowiada za swój los, zwycięzca bierze wszystko, a nieudacznik sam sobie winien. HOLENDRZY w odwiecznej walce z morzeni nauczyli się, że środowisko jest obdarzone potężną sita. Nie są przekonani, że rządzą światem, ale czują wagę osobistej odpowiedzialności za własne przetrwanie. JAPOŃCZYCY wierzą, że boskie moce istnieją w przyrodzie, a sztuka życia polega na tym, żeby płynąć z ich prądem. Nawet w rywalizacji najlepiej dostosować się do sity przeciwnika. Ideały FRANCUZÓW wyłaniają się w najważniejszych okresach ich dziejów; nie mają nic wspólnego z prostym gromadzeniem doświadczeń.

 • W książce autor poszukuje odpowiedzi na pytanie jakiego rodzaju powiązania sieciowe kształtowane z podmiotami na rynkach zagranicznych mogą w największym stopniu przyczynić się do poprawy wyników przedsiębiorstwa.

 • Dla niektórych nie ma nic ważniejszego od myśli zaprzątających ich umysły. Z tej książki można dowiedzieć się: jakie mechanizmy i style myślenia są najpowszechniejsze wśród ludzi; w jaki sposób każdy może opanować dręczące go niepokoje i wątpliwości; co robić, aby zapanować nad stresem i złością; jak zmusić swój umysł do większego wysiłku; jak rozwijać i stymulować swoje pozytywne myślenie; jak osiągać większą pewność siebie w kontaktach z innymi osobami; jak przekształcić swoje przekonania w konkretne pomysły i jak je potem zrealizować.

 • 65.00»55.90

  Skarga na przewlekłość postępowania

  Piotr Kładoczny, Artur Pietryka, Maciej Bernatt, Barbara Grabowska

  W związku z wprowadzeniem dość fundamentalnej zmiany, w postaci poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy, Autorzy opracowali komentarz, który ma za zadanie uczynić łatwiejszym korzystanie z instytucji skargi na przewlekłość postępowania.

 • Książka opisuje sposoby rozumienia trzech podstawowych uczuć przez osoby z zaburzeniami osobowości (dokładniej z osobowością psychopatyczną). Uczuciami tymi są miłość, nienawiść i lęk. Od niedawna trwają badania nad sferą emocjonalną takich osób; pozostaje ona jeszcze nieopisana. Choć w literaturze...

 • Autorka tej książki stawia tezę, że jednym z powodów rozczarowania tą sferą jest brak możliwości rzetelnego mierzenia efektów komunikacji w mediach społecznościowych, ale nie ogranicza się do samego stwierdzenia faktów. Chce naprawdę pomóc Czytelnikom rozwiązać problemy wiążące się z ich obecnością w mediach społecznościowych. Wychodzi od podstaw.

 • 49.00»41.90

  Socjologia sztuki

  Marian Golka

  Książka ma charakter podręcznika z zakresu socjologii kultury i sztuki. Analizuje rolę i funkcje sztuki (przede wszystkim sztuk plastycznych) w życiu społecznym. Jak pisze Autor: (…) sztuka nie jest czymś odrębnym od życia społecznego, lecz stanowi jego element (aspekt).

 • 58.00»49.90

  Spadek i testament. Poradnik praktyczny

  redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska

  Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny – bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. Autorzy starali się w ten sposób przedstawić możliwie...

 • 41.20

  Spektakularne upadki wielkich firm

  Tim Phillips,

  Enron, Lehman Brothers, Worldcom – to tylko przykłady gigantów świata biznesu, których już nie ma na rynku. Dlaczego ci niegdyś niekwestionowani liderzy są już tylko historią?

 • Pierwszym i podstawowym powodem podjęcia tematu jest wzrost rangi problemów społecznych związanych z negatywnymi skutkami globalizacji, zwłaszcza narastającymi nierównościami, ubóstwem, marginalizacją ludzi i całych społeczeństw, obnażającymi niedoskonałości liberalnego...

 • 55.00»47.90

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego

  Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

  Prezentowana publikacja jest rekonstrukcją jednego z przedsięwzięć na poziomie narodowym, a mianowicie społecznej odpowiedzialności kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK. Kasy są szczególną instytucją na rynku usług finansowych w kontekście społecznej odpowiedzialności, ponieważ ich...

 • 35.90

  Społeczne piętno eurosieroctwa

  Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień

  Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu zmian w zakresie mobilności Polaków. Używanie terminu „eurosierota” wobec dzieci euroemigrantów może pełnić funkcję negatywnej etykiety, uruchamiającej, zwłaszcza w środowisku szkolnym, niekorzystne dla stygmatyzowanych zjawiska. Wiodąca rola w tej analizie przypada koncepcjom determinizmu językowego oraz konstruktywizmu społecznego.

 • Nowelizacja Prawa spółdzielczego i wydzielenie w nim zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej było pierwszym krokiem do odrębnej własności mieszkań spółdzielczych i tworzenia wspólnot mieszkaniowych.

 • Prezentowana książka jest pierwszą na rynku polskim analizą sp. z o.o. S.K.A. Mając na uwadze potrzeby praktyki, nie jest ona ograniczona tylko do jednej dziedziny prawa, lecz ujmuje zagadnienie całościowo, obejmując szereg kluczowych dla obrotu gospodarczego dziedzin prawa. Publikacja obejmuje stan prawny obowiązujący na dzień 30.04.2011 r.

 • 136.00»108.90

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Kidyba Andrzej, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna

  Stan prawny na 1.01.2010 r.Popularność, jaką spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszyła się pod rządem przepisów kodeksu handlowego i jaką cieszy się nadal na gruncie kodeksu spółek handlowych, spowodowała, że spółka ta została poddana dogłębnej analizie t ...

 • 76.90

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Monika Król-Gajewska, Anna Wyrzykowska

  Niniejsza publikacja nie jest ani typowym komentarzem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani zwykłym zbiorem wzorów pism. Jest ona dziełem praktyków adresowanym w szczególności do praktyków. Prezentowana publikacja nie jest ani typowym komentarzem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani zwykłym zbiorem wzorów pism. Jest ona dziełem praktyków adresowanym w szczególności do praktyków. Autorki próbują zaprezentować w niej swoje doświadczenia...

 • 55.00»47.90

  Status prawny rady gminy

  redakcja naukowa Marek Chmaj

  W publikacji Autorzy kompleksowo przedstawili pozycję ustrojową oraz status prawny rady gminy, status prawny radnego, a także problem nadzoru nad samorządem gminnym. Duży nacisk położono na przejrzystość i jasność rozważań oraz klarowną strukturę wewnętrzną...

 • Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni oraz w jaki sposób...

 • 49.00»42.90

  Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0

  dr Jacek Białek, dr Adam Depta

  Zakres książki Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0 obejmuje statystykę ogólną w następującej kolejności: najpierw prezentowana jest statystyka opisowa, a następnie statystyka matematyczna, poprzedzona rozdziałem dotyczącym rachunku prawdopodobieństwa...

 • 59.90»52.90

  Statystyka. Zbiór zadań

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Heleny Kassyk-Rokickiej

  Dział: Statystyka. Niniejszy zbiór stanowi próbę połączenia teorii podstaw statystyki z praktycznym zastosowaniem omawianych zagadnień, w nawiązaniu zarówno do obowiązujących na polskich uczelniach ekonomicznych programów nauczania, jak i do funkcjonujących na rynku podręczników. Nowość

 • Przesłaniem książki jest określenie stereotypów kulturowych utrudniających przystosowanie do warunków epoki cywilizacji informacyjnej zarówno w życiu społecznym, jak i w organizacji. Główną wadą tych stereotypów jest pobudzanie agresji w stosunkach społecznych, której rozmaite...

 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał w roku 1990 z połączenia Instytutu Badania Prawa Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Instytutu Problematyki Przestępczości przy Prokuraturze Generalnej. Główną sferą aktywności naukowej IWS jest prowadzenie badań empi ...

 • Procesy likwidacji i upadłości stanowią nieodłączny element ustroju ekonomicznego zbudowanego na zasadzie konkurencyjności. Z tego powodu należą one do praktyki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Procesy te wywierają bezpośredni wpływ na interesy kontrahentów podmiotu...

 • Publikacja określa od strony teoretycznej istotę stosunku służbowego osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych oraz omawia, z szerokim przywołaniem orzecznictwa sądów administracyjnych, treść opisywanego stosunku prawnego. Książka pozwoli czytelnikom...

 • 33.00»28.90

  Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009

  redakcja naukowa Jakub Majmurek, Piotr Szumlewicz

  Książka jest zbiorem esejów z krytycznej perspektywy ujmujących społeczne, ekonomiczne i polityczne przemiany zachodzące w Polsce od dwudziestu lat. W toczącej się debacie na temat transformacji dominują jak dotąd entuzjastyczne głosy, podkreślające sukcesy przemian. W opracowaniu jest przedstawione inne spojrzenie na polskie reformy.

 • 49.90»42.90

  Strategie marketingowe w instytucjach kultury

  Łukasz Wróblewski

  Dział: Marketing. Książka jest adresowana przede wszystkim do menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, a także artystów, którzy samodzielnie upowszechniają swoją twórczość oraz dla studentów marketingu kultury. Nowość

 • 62.90»53.90

  Strategie łańcuchów dostaw

  Redakcja naukowa Marek Ciesielski, Jan Długosz

  Nasilająca się konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów osiągania przewagi rynkowej. Jednym z nich jest nowoczesna logistyka. Jednak nawet doskonała logistyka w pojedynczym przedsiębiorstwie nie gwarantuje dziś sukcesu rynkowego. Znacznie lepsze wyniki osiąga się konkurując łańcuchami dostaw.

 • Zagadnienia poruszane w monografii mieszczą się w nurcie rozważań psychologicznych na temat funkcjonalnej organizacji struktur i procesów poznawczych warunkujących wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Studia te przeprowadzone zostały na podstawie badań osób zdrowych oraz...

 • Wielki chiński mędrzec i strateg - Sun Tzu - stworzył jedyne w swoim rodzaju dzieło. O Sztuce wojny, traktacie będącym kompleksową analizą zasad militarnych, słyszeli wszyscy miłośnicy skutecznych strategii, przydatnych na placu boju oraz w codziennym życiu. Opracowanie, które trzymasz w ręku, daję okazję, by przyjrzeć się wielkim kampaniom i dowiedzieć, czy ich dowódcy stosowali się do uniwersalnych zasad Sun Tzu.

 • Wejście w życie traktatu z Lizbony spowodowało znaczące przeobrażenia w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. W postlizbońskiej rzeczywistości instytucje wspólnotowe stały się instytucjami Unii Europejskiej, co znalazło wyraz w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 • 30.00»25.90

  Systemy logistyczne. Część 1

  Praca zbiorowa pod red. T. Nowakowskiego

  Podręcznik Systemy logistyczne został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej.

 • 40.00»33.90

  Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski

  Bogusław Jagusiak

  Głównym celem książki jest przedstawienie zasad działania instytucji ustrojowych i mechanizmów funkcjonowania poszczególnych systemów politycznych. Analizy systemów politycznych poszczególnych państw sąsiedzkich dokonano przy uwzględnieniu zasadniczych kwestii: ewolucji systemu politycznego, konstytucji i jej zasad ustrojowych, władzy ustawodawczej – parlamentu, władzy wykonawczej – głowy państwa i rządu, władzy sądowniczej, systemu partyjnego oraz grup interesu.

 • 39.00»33.90

  Systemy promocji przedsiębiorstw

  Marek Drzazga

  Książka umożliwia poznanie natury działań promocyjnych przedsiębiorstw, m.in. mechanizmów funkcjonowania reklamy, sprzedaży osobistej, promocji uzupełniającej, public relations i promocji w tzw. nowych mediach. Autor uzasadnia konieczność systemowego podejścia do komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Na uwagę zasługują aktualność poruszanych zagadnień oraz praktyczne spojrzenie na działalność promocyjną, m.in. dzięki przedstawieniu metod oceny skuteczności i efektywności poszczególnych narzędzi promocji.

 • 44.40

  Systemy wspomagania decyzji

  Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik

  Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania oraz użytkowania.

 • Książka prezentuje ważną, zarówno pod względem merytorycznym, jak i społecznym, problematykę dotyczącą sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych. Zagadnienie sposobów zmagania się z sytuacjami konfliktowymi wydaje się aktualne w czasach, w których życie bez...

 • 95.00»82.90

  Szkodliwa konkurencja podatkowa

  Rafał Aleksander Nawrot

  Zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej stanowi jedno z najpoważniejszych prawnych wyzwań w dobie globalizacji. Postępujące umiędzynarodowienie obrotu pieniężnego sprawia, iż towarzyszące mu patologie również wykraczają poza granice jednego państwa. Transgraniczny charakter przepływów...

 • Dzięki tej książce poznasz sposoby komunikowania się i prowadzenia negocjacji z przedstawicielami różnych narodowości.

 • 105.00»84.90

  Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych

  Brzeziński Bogumił, Tarno Jan Paweł

  Niniejsza książka prezentuje dorobek IV Letnich Warsztatów Doktoranckich, które odbyły się w Łodzi w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. Zawarte w niej artykuły pokazują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa podatkowego prze ...

 • Słownik obejmuje ponad 40 000 zwrotów, wyrażeń i skrótów z rachunkowości, bankowości, finansów, obrotu giełdowego, marketingu – niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem.

 • 167.00»133.90

  Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Tom II. Polsko-niemiecki

  Kilian Agnieszka, Kilian Alina

  Polsko-niemiecki tom Słownika, nowo opracowany i zaktualizowany, zawiera około 40 000 haseł. Stanowi on uzupełnienie wydanego w 2009 roku tomu niemiecko-polskiego. W celu lepszego kompleksowego rozumienia danych pojęć zawarte zostały w nim odesłania do odnośnych haseł tomu n ...

 • 59.00»49.90

  Słownik socjologii jakościowej

  Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński

  Prezentowany słownik jest odzwierciedleniem pewnej koncepcji socjologii jakościowej. Słownik został przygotowany przez członków sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest wyrazem zainteresowań metodologicznych...

 • 39.00»32.90

  Służba cywilna. Materiały szkoleniowe

  Drobny Wojciech, Mazuryk Marcin, Zuzankiewicz Piotr

  Niniejsza publikacja to pierwsze tego typu opracowanie na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy i uporządkowany przybliża mechanizmy postępowania kwalifikacyjnego, corocznie organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.Książka zawiera najnowsze dane s ...

 • 29.00»23.90

  Służba cywilna. Testy

  Drobny Wojciech, Mazuryk Marcin, Zuzankiewicz Piotr

  Przygotowujesz się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej? A może zamierzasz przystąpić do egzaminu wstępnego do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej lub w obszarze Twoich zainteresowań znalazło się prawo urzędnicze? Ten zbiór testów został opracow ...

 • 35.00»28.90

  Teoria i filozofia prawa

  Samonek Aleksandra, Pogorzelski Oskar, Nowak Remigiusz, Ghazal Nicholas, Dyrda Adam

  Niniejsze repetytorium wraz ze zbiorem testów stanowi cenna pomoc dla osób, które chcą zweryfikować i usystematyzować swoja wiedze z zagadnień teorii i filozofii prawa.Zakres repetytorium sięga samych fundamentów - teoretycznych i filozoficznych podstaw prawa - bez rozważeni ...

 • 29.90

  Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków

  Krzysztof Liedel, Andrzej Mroczek

  To unikatowa książka z co najmniej dwóch powodów. Jej Autorzy to doświadczeni policjanci, uczestniczący w niejednym śledztwie, znający tajniki tej pracy nie z opisów i opracowań, lecz z własnej praktyki. To bezcenny walor realizmu, gwarancja, że nie mamy do czynienia z dziennikarską czy fabularyzowaną relacją, lecz z faktami, ich interpretacją, wątpliwościami, niekiedy fałszywymi rozwiązaniami.

 • 24.00»21.90

  Towaroznawstwo

  Beata Zembrzuska

  Podręcznik jest przeznaczony do nauki przedmiotu towaroznawstwo na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej. Został opracowany na podstawie dokumentacji programowej dla zawodu sprzedawca, a treści w nim zawarte są skorelowane ze standardami wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 • 45.00»38.90

  Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

  redakcja naukowa Tomasz Jałowiec

  Publikacja dostarcza czytelnikowi przekrojowych wiadomości z zakresu wykorzystywania specjalistycznej wiedzy o towarach w funkcjonowaniu współczesnej logistyki, wskazując na szerokie więzi interdyscyplinarne łączące te dyscypliny.

 • 33.00»26.90

  Traktat z Nicei

  Barcz Jan

      Jest to drugie wydanie publikacji, w której Autor kompleksowo analizuje postanowienia Traktatu z Nicei. Porusza w niej problematykę szczególnie aktualną i ważną z politycznego punktu widzenia.     Książka ma charakter podręcznika - przewodnika po podstaw ...

 • 39.00»34.90

  Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy

  prof. dr hab. Lech W. Zacher

  Prezentowane w książce wykłady opisują wyłanianie się społeczeństwa informacyjnego (ze społeczeństwa przemysłowego) oraz stawiają pytania dotyczące jego przyszłości. Przedstawiane są problemy, bariery i przeszkody związane z przejściem do nowej fazy rozwoju społecznego...

 • 30.00»25.90

  Transport i spedycja. Część 1. Transport

  Radosław Kacperczyk

  Zawarty w podręczniku materiał w usystematyzowany sposób przedstawia zasady funkcjonowania i specyfikę działania przedsiębiorstw transportowych: organizowanie zadań transportowych, planowanie przewozów, dokumentację niezbędną w procesie przewozowym, koszty w przedsiębiorstwie transportowym, formowanie ładunków itp.

 • 21.00»17.90

  Transport i spedycja. Część 2. Spedycja

  Radosław Kacperczyk

  Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodzajami spedycji.

 • 30.00»25.90

  Trening i rozwój intuicji

  Janusz Galli

  Często trudno jest nam się przyznać, że posługujemy się czymś tak nieuchwytnym jak intuicja. Racjonalizm, analizy, pomiary stały się wyznacznikiem zdrowia psychicznego i normy dla wielu współczesnych ludzi. Jednak, kiedy zdarzy się, że dokonamy nieprzemyślanego, nagłego wyboru i okaże się on...

 • 30.00»25.90

  Trening koncentracji dla uczniów

  Justyna Święcicka

  Trening koncentracji dla uczniów zawiera wiele gier, zabaw i ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji. Autorka, przedstawiając scenariusze zajęć, skorzystała ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Przy pomocy książki, nauczyciele...

 • 35.00»29.90

  Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu

  Gøsta Esping-Andersen

  W 2010 r. mija 20 lat od ukazania się pierwszego wydania książki "The Three Worlds of Welfare Capitalism", która wprowadziła jej autora do czołówki badaczy zajmujących się problematyką państwa opiekuńczego. W świecie szybko starzejących się idei koncepcja trzech (a później czterech) modeli państwa opiekuńczego przywoływana była wielokrotnie i stała się myślą klasyczną. Gøsta Esping-Andersen tę myśl wyłożył i skrupulatnie uzasadnił jej sensowność.

 • 54.90»46.90

  Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce

  Barbara J. Dąbrowska

  Dział: Geografia i turystyka. O rozwoju turystyki międzynarodowej na tle przemian globalizacyjnych oraz działaniach podejmowanych w ramach międzynarodowej polityki turystycznej. Dla uczestników kursów i szkoleń oraz studentów kierunków związanych z zarządzaniem w turystyce. Nowość

 • 36.00»29.90

  USA w sondażach

  Wojciech Modzelewski

  Książka to zbiorowy portret Amerykanów nakreślony na podstawie badań opinii publicznej. W tekście przedstawione zostały przekonania Amerykanów w najważniejszych sprawach życia publicznego, polityki, gospodarki, religii, zróżnicowania rasowego, aborcji, homoseksualizmu, kary śmierci...

 • Książka stanowi istotny głos w dyskusji na temat koncepcji tzw. prywatyzacji polityki społecznej, a więc zwiększenia roli partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zabezpieczenia społecznego. Jest oryginalna monografia na temat zastosowania rozwiązań ubezpieczeniowych...

 • 45.00»38.90

  Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne

  Agnieszka Fiutak, Jacek Dąbrowski

  W publikacji poruszone zostały podstawowe kwestie z wielu dziedzin prawa, związane z praktycznym wykonywaniem zawodów polegających na udzielaniu pomocy terapeutycznej. Charakter książki powoduje, że jest ona cennym źródłem wiedzy także dla każdego pacjenta, który...

 • 29.90»24.90

  Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu

  Kevin Hogan, James Speakman

  Ile razy w życiu masz szansę całkowicie odmienić Twoją rzeczywistość? Jak często, bez jakiegokolwiek ryzyka, możesz aktywnie wpływać na myśli, emocje i - co najważniejsze - działania innych? Uwierz, że posiadasz dar, dzięki któremu możesz wpływać na percepcję i zachowanie ludzi tak...

 • Publikacja poświęcona jest problematyce umów deweloperskich, w tym w szczególności analizie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 • 43.00»37.90

  Umowa o podróż w prawie polskim

  Rafał Adamus

  Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce. Celem owej regulacji prawnej jest m.in. ochrona konsumentów korzystających z usług turystycznych świadczonych...

 • 55.00»46.90

  Umowy losowe w prawie polskim

  Adam Wiśniewski

  Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem w polskim piśmiennictwie prawniczym dotyczącym umów losowych.

 • Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym.

 • 83.00»66.90

  Ustawa i umowa w prawie pracy

  Florek Ludwik

  Praca przedstawia całościowo różnorodne aspekty ustawy i umowy oraz ich wzajemne relacje w prawie pracy. Analizuje ona znaczenie i różne pojęcia ustawy i umowy w prawie polskim oraz międzynarodowym i wspólnotowym. Szczegółowo omówiona została relacja pomiędzy ustawą a u ...

 • 249.00»219.90

  Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

  Redakcja: prof. dr hab. Paweł Smoleń

  Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.: zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; zakresu...

 • 16.90

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami

  Redakcja: Flisek Aneta

  Stan prawny: 19 stycznia 2014 roku.

 • 104.00»83.90

  Ustawa o lasach. Komentarz

  Rakoczy Bartosz

  Stan prawny na: 1.10.2010 r. W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowany komentarz ma na celu wypełnienie powstałej na rynku wyda ...

 • 50.00»42.90

  Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

  Wojciech Radecki

  W książce zawarto bogaty komentarz do obowiązującej wersji ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nowelizowanej już dziewiętnastokrotnie. Ustawa obejmuje ochroną zarówno ilościową, jak i jakościową szczególnie istotne zasoby przyrodnicze, jakim są grunty rolne i leśne.

 • 93.90»75.90

  Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

  Gruszecki Krzysztof

  Stan prawny na 1.10.2009 r. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z poważniejszych problemów, wymagających pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania bioróżnorodności oraz walorów przyrodniczych w stanie zbliżonym do naturalnego. Szczególną rolę w tym ...

 • 99.00»86.90

  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

  dr Maciej J. Nowak, dr Zbigniew Olech, dr Bartosz Dąbrowski

  Prezentowana publikacja stanowi całościowy komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kompleksowo i wyczerpująco omawia problematykę prawnych aspektów skomplikowanego i wymagającego interdyscyplinarnej wiedzy procesu planowania...

 • 73.00»58.90

  Ustawowe określenie sankcji karnej

  Burzyński Paweł

  Stan prawny na 6.03.2008 r.Monografia zawiera analizę szczególnego rodzajuinstrumentu prawnego, jakim jest sankcjakarna. Obejmuje ona problematykę ustalenia kryteriówpozwalających na odróżnienie sankcji karnejod innych sankcji prawnych przewidzianychw polskim porządku prawnym, ...

 • 65.00»55.90

  Ustrojowe prawo administracyjne

  redakcja naukowa Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

  Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania. W pracy uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego...

 • Podstawowym zadaniem książki jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy o ważnych zagadnieniach ustrojowych Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje to wiedzę o obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz o ustroju państwowym Rzeczypospolitej określonym normatywnie w tej właśnie Konstytucji.

 • 55.40

  Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

  Kamila Stańczak-Strumiłło

  Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce to pozycja oparta na autorskiej koncepcji oceny oddziaływania uwarunkowań determinujących rozwój tego rodzaju funduszy.

 • W publikacji podejmowane są kwestie fundamentalne dla organizacji gospodarczych, autor od podstaw bada tzw. życiowe, elementarne zależności istnienia i rozwoju organizacji uwarunkowane aktywnością i relacjami człowieka w zespole.

 • 38.00»32.90

  Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży

  Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska

  Książka powstała w celu przedstawienia najważniejszych problemów związanych z tworzeniem się w umyśle dzieci i młodzieży subiektywnego obrazu świata ekonomii. Zdarzenia, zjawiska, procesy i instytucje ekonomiczne, istniejąc obiektywnie, są jednocześnie odbierane subiektywnie...

 • Ostatnia dekada XX wieku otworzyła przed psychologią nowe, fascynujące pole eksploracji badawczej. Jest nim zachowanie się człowieka w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój Internetu w jego obecnej postaci w ciągu ostatnich lat podniósł jeszcze rangę tego zagadnienia...

 • Książka poświęcona jest omówieniu takich uzależnień behawioralnych jak: pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i patologiczny hazard. W kolejnych rozdziałach dokonano charakterystyki zjawiska, wskazano na mechanizmy rozwoju uzależnienia, przedstawiono skutki...

 • Dostępność środków psychoaktywnych, częstotliwość ich zażywania i poważne, negatywne konsekwencje zarówno indywidualne, jak i społeczne, wymagają zintensyfikowania działań profilaktycznych i terapeutycznych. Opracowana przez grono specjalistów książka, porządkująca i zbierająca...

 • 93.90»75.90

  Użytkowanie wieczyste

  Truszkiewicz Zygmunt

  Instytucja użytkowania wieczystego jest pełna zasadniczych sprzeczności. Nawiązuje ona bowiem do instytucji znanych w starożytności, natomiast w polskim systemie prawnym pojawia się dopiero w 1961 r. i to w okresie obowiązywania ustroju socjalistycznego. Chociaż instytucja t ...

 • 269.00»234.90

  VAT 2012

  Tomasz Michalik

  Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (8. wyd.) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku VAT w praktyce. W komentarzu Czytelnik znajdzie wyczerpującą analizę przepisów ustawy w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego...

 • Podstawową przesłankę podjęcia prezentowanego problemu badawczego stanowi chęć uzupełnienia i wzbogacenia dyskusji toczącej się nad kwestią przystąpienia Polski do strefy euro. Cechą tej toczącej się w Polsce dyskusji jest wyraźna koncentracja uwagi na zagad­nieniach makroekonomicznych.

 • Publikacja jest pierwszą w Polsce próbą opisu psychoterapii pod kątem oddzia­ływań specyficznych i niespecyficznych oraz werbalnych i niewerbalnych. Adre­satami są praktykujący psychologowie, lekarze, pedagodzy, pracownicy socjalni, studenci różnych kierunków i specjalności, zamierzający pracować...

 • 55.00»47.90

  Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty

  Olga Pytlińska-Markowicz, Marcin Markowicz, Rafał Dolecki

  Repetytorium przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pragnących osiągnąć satysfakcjonujący wynik egzaminu maturalnego, jak również dla uczniów liceów i techników, którzy chcą doskonalić, uzupełniać i systematyzować swą wiedzę o Polsce i świecie współczesnym. Skondensowana treść...

 • 259.00»207.90

  Wielka Encyklopedia Prawa

  Hołyst Brunon

  Drugie wydanie Wielkiej Encyklopedii Prawa, uwzględniające stan prawa na dzień 30 czerwca 2005, zawiera opracowanie przeszło 5,5 tys. najważniejszych haseł polskiego systemu prawa. Po raz pierwszy zostały uwzględnione problemy prawa kanonicznego, lotniczego i kosmicznego. Tre� ...

 • 35.00»29.90

  Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej

  Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk

  Problematyka książki dotyczy roli, jaką odgry­wa wizerunek ciała w mechanizmie powstawania i rozwoju zaburzeń odżywiania. Omówione zostały m.in. czynniki determinujące nega­tywny obraz ciała, koncepcje psychologiczne warunkujące zabu­rzenia odżywiania w kontekście wizerunku własnego ciała...

 • 42.00»36.90

  Wkład Polaków w proces integracji europejskiej

  redakcja Jacek Knopek, Bogusław Polak

  Zamierzeniem inicjatorów prezentowanej publikacji stało się uwypuklenie roli Polaków, jaką wnieśli oni do procesu integracji demokratycznej Europy. Wśród całej znaczącej literatury przedmiotu, jaka narosła od tego czasu na polskich półkach księgarskich i bibliotecznych, sporo miejsca poświęca...

 • 40.00»34.90

  Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne

  redakcja naukowa Lena Magnone i Anna Mach

  Publikacja zawiera zbiór esejów o literaturze, sztuce, filozofii, w których myśl ojca psychoanalizy i jego francuskiego kontynuatora stanowi główną inspirację. Psychoanaliza powraca dziś jako jeden z najciekawszych języków przydatnych w interpretacji rozmaitych zjawisk kultury, choć wciąż...

 • Książka ma służyć upowszechnieniu wiedzy na temat mechanizmów czytania, trudności związanych z opanowywaniem tej umiejętności oraz optymalizacji procesu dydaktycznego odnoszącego się do efektywnego nauczania czytania. Publikację można podzielić na 2 części: rozdziały 1–4 zawierają teoretyczne...

 • Książka poświęcona jest specjalnym trudnościom w nauce czytania i pisania oraz sposobom ich pokonywania. Jej zawartość bazuje na pracach uczestników Podyplomowego Studium Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania działającego na Uniwersytecie Gdańskim. Oprócz rozważań teoretycznych...

 • Książka łączy aspekt teoretyczny i praktyczny, a całość poparta jest obszernymi badaniami empirycznymi. Czytelnik znajdzie nie tylko szeroko rozbudowaną teoretyczną koncepcję wolontariatu, ale także będzie miał szansę zapoznać się z praktycznymi aspektami tej działalności, wypowiedziami wolontariuszy oraz wyznacznikami efektywności ich posługi dla innych.

 • 60.90»51.90

  Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

  Tadeusz Trzaskalik

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych.

 • 49.00»39.90

  Wprowadzenie do filozofii prawa

  Zirk-Sadowski Marek

  Książka nie jest klasycznym podręcznikiem historii prawa; stanowi raczej przekrojowy przegląd występujących w niej stanowisk i szkół. Autor skoncentrował się na dwóch klasycznych problemach filozofii prawa: co to jest prawo i jak jest ono poznawane. W podręczniku wyróżni ...

 • 39.00»32.90

  Wprowadzenie do logiki dla prawników

  Nawrot Oktawian

  Wprowadzenie do logiki dla prawników jest nowoczesnym podręcznikiem akademickim zawierającym podstawowy wykład logiki. Chociaż kierowany jest głównie do studentów prawa i administracji, to przydatne informacje mogą w nim znaleźć także osoby studiujące inne kierunki. Obejm ...

 • 48.00»42.90

  Wprowadzenie do polityki społecznej

  Renata Gabryszak, Dariusz Magierek

  Publikacja ma na celu przedstawienie możliwie syntetycznego obrazu współczesnej polityki społecznej zarówno od strony teoretycznej, jak i też praktycznych problemów społeczno-ekonomicznych. Autorzy uwzględnili także problematykę umiędzynarodowienia polityki społecznej...

 • 46.40

  Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów

  Redakcja naukowa Eleonora Bielawska-Batorowicz

  Psychologia to dyscyplina naukowa, której dorobek wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, również w ekonomii. Dobrym przykładem jej przydatności jest przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Danielowi Kahnemanowi, który zastosował psychologiczne metody i narzędzia pomiaru w badaniach ekonomicznych, co pozwoliło lepiej zrozumieć podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

 • Celem pracy jest ukazanie związku pomiędzy planowaniem rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum a skutecznym wdrażaniem reformy systemu edukacji. Dwa pierwsze rozdziały, stanowiące część poznawczo-teoretyczną, poświęcono teoretycznym podstawom prowadzonych badań. Tę perspektywę stanowi planowanie rozwoju szkoły będące czynnikiem efektywnej zmiany w oświacie.

 • Autorka w sposób kompleksowy dokonała analizy przydatności wskaźników społecznych w polityce społecznej. Sięga do historii ruchu wskaźników społecznych, pytając o uwarunkowania obserwowanych zmian i ich związek z polityką społeczną. Dokonuje wnikliwej analizy teoretycznego i metodologicznego wymiaru budowania i wykorzystywania wskaźników społecznych.

 • Monografia jest nowatorsko zaprezentowanym studium politologicznym z obszernymi, wnikliwie zinterpretowanymi odniesieniami do szeroko stosowanej praktyki operacyjnej UE – z uwzględnieniem wojskowych i cywilnych aspektów WPBiO oraz miejsca i roli Polski w tej polityce (…).

 • 75.00»63.90

  Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy

  pod redakcją Jolanty Polakowskiej-Kujawy

  W publikacji zwrócono uwagę na problemy szczególnie niepokojące Europejczyków: wzmożone migracje, kulturową tożsamość Europy w powiązaniu z faktem wielokulturowości społeczeństw europejskich, integrację a suwerenność państw narodowych, politykę państw europejskich wobec mniejszości etniczno-narodowych i wiele innych.

 • 20.00»16.90

  Wstęp do nauki o państwie i prawie

  Joanna Brylak

  Podręcznik zawiera podstawową terminologię prawniczą oraz niezbędne informacje dla zrozumienia istoty poszczególnych gałęzi prawa oraz relacji prawa i innych dziedzin życia. W książce omówiono akty i źródła prawa, definicje obu tych pojęć oraz procedurę ogłaszania aktów normatywnych i ich obowiązywanie.

 • 59.00»49.90

  Wstęp do nauki prawa cywilnego

  Kazimierz Piasecki

  Publikacja obejmuje wstęp do nauki prawa cywilnego. Nauka prawa cywilnego jako prawa prywatnego (ius privatum) obejmuje prawo pozytywne (lex scripta) w postaci przepisów prawnych – norm prawnych, judykaturę w postaci orzecznictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego, oraz teorię prawa cywilnego.

 • 49.00»40.90

  Wstęp do prawoznawstwa. Podręcznik

  Tobor Zygmunt, Nowacki Józef

  W książce zostały omówione podstawowe pojęcia takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny i skutek prawny. Scharakteryzowane zostały: obowiązek prawny, uprawnienia i kompetencje, stosunek prawny oraz sankcje prawne i nieważność czynności prawnej.

 • 39.00»33.90

  Wstęp do psychologii

  Andrzej Augustynek

  Książka – kompendium wiedzy psychologicznej – adresowana jest szczególnie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakul­tatywny. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce...

 • 15.90

  Wszystkie koty mają zespół Aspergera

  Kathy Hoopmann

  Zespół Aspergera należy do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest zaburzeniem rozwojowym, które cechuje się: - problemami w zakresie interakcji społecznych, - problemami w werbalnej i niewerbalnej komunikacji, - sztywnością myślenia i zachowania.

  Książka Kathy Hoopmann przeznaczona dla dzieci i rodziców w prosty i zabawny sposób pokazuje w jaki sposób postrzegają świat dzieci z zespołem Aspergera, wykorzystując zdjęcia kotów w codziennych sytuacjach.

 • 21.90

  Wszystkie psy mają ADHD

  Kathy Hoopmann

  Czy przy pomocy zdjęć i prostych zdań można opowiadać o trudnych sprawach? Kathy Hoopman swoją pierwszą książką "Wszystkie koty mają zespół Aspergera", pokazała, że tak. Kolejna jej książka opowiada o dzieciach z ADHD. I znów zamiast dzieci obserwujemy zwierzaki w różnych typowych i nietypowych sytuacjach.

 • 42.00»36.90

  Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin

  redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina

  Książka poświęcona jest problematyce małżeństwa i rodziny. Jest to obszar nauki, który w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin (psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy) i rozwija się bardzo dynamicznie. W obszarze psychologii małżeństwa...

 • 139.40

  Wycena nieruchomości

  Mirosław Żak

  W części I została przedstawiona problematyka nieruchomości.

 • Prezentowana książka pochodzi od praktyka i skierowana jest do praktyków. Nie pomija jednak najistotniejszych zagadnień teoretycznych, których znajomość pozwala na prawidłowe sformułowanie umowy. Czytelnicy z łatwością znajdą w niej liczne wyroki sądów oraz poglądy przedstawicieli nauki...

 • Głównym przesłaniem książki jest dostarczenie wiedzy dotyczącej czynników organizacyjnych (np. kultura organizacyjna, przywództwo) oraz podmiotowych (np. wiedza, kompetencje, cechy osobowości, motywacja, kapitał psychologiczny) warunkujących występowanie zachowań innowacyjnych...

 • 42.00»36.90

  Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

  Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik

  W publikacji Autorki koncentrują się na uwarunkowaniach zachowań zdrowotnych podejmowanych przez młodzież. Jej oryginalność wiąże się przede wszystkim z równoczesnym ujęciem podmiotowych, jak i rodzinnych wyznaczników tych zachowań. W monografii, opartej na najnowszej literaturze...

 • Książka zawiera rozważania dotyczące bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Jest próbą analizy tych zagadnień w oparciu o wybrane koncepcje z zakresu filozofii społecznej, psychoanalizy i socjologii. Z recenzji prof. dr. hab. Janusza Świniarskiego: (...) recenzowana książka jest w swej warstwie...

 • KOŃCÓWKA NAKŁADU! Niniejsza monografia jest pierwszą publikacją omawiającą całościowo problematykę obowiązywania w postępowaniu cywilnym (szeroko rozumianym) zakazu reformationis in peius - pogarszania sytuacji prawnej strony jedynie skarżącej orzeczenie sądu niższej ...

 • 32.00»27.90

  Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie

  redakcja Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz

  Nowa publikacja naukowców Centrum Badań nad Terroryzmem jest poświęcona jednemu z najbardziej bulwersujących zamachów terrorystycznych od czasów 11 września 2001 r. Mamy do czynienia z nową jakością – pojedynczy człowiek zaatakował siedzibę premiera rozwiniętego państwa i...

 • 42.00»36.90

  Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

  Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska

  „Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?” został napisany, aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, które mogą pojawić się w pracy terapeuty oraz, gdy te już się pojawią, pomóc je rozwiązywać. Prezentowana publikacja ma zatem na celu wsparcie...

 • Zastosowane kluczowe pojęcie paidei dla całej recenzowanej książki zostało w sposób jednoznaczny zdefiniowane: „paideia jako powstały w starożytnej Grecji fenomen integralnego wychowania i wykształcenia człowieka”. Według mojej oceny to zasadnicze pojęcie zostało konsekwentnie...

 • 40.00»34.90

  Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego

  Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak

  Dział: Zarządzanie bezpieczeństwem. Zasadniczym zadaniem prezentowanego podręcznika jest zapewnienie jednolitej interpretacji definicji, pojęć i terminów z zakresu teorii bezpieczeństwa stosowanych w praktyce dydaktycznej na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Nowość

 • Prezentowany komentarz jest szczegółowym omówieniem tych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które stanowią podstawę funkcjonowania zarządu w spółce z o.o., tj. art. 201 – 211 KSH. Publikacja stanowi pozycję dla praktyków, tj. zarówno prawników specjalizujących się w doradztwie...

 • Zamiarem autora jest przedstawienie głównych problemów zarządzania czasem w sposób możliwie prosty i komunikatywny tak, aby korzyści mógł z tego odnieść każdy z nas. Test zarządzania własnym czasem: - śpisz dłużej niż 8 godzin?, - rano lubisz się wylegiwać?, - na poranną toaletę poświęcasz...

 • 52.00»44.90

  Zarządzanie i życie. Refleksje coacha

  Olga Rzycka

  Celem książki jest zachęcenie Czytelnika do refleksji nad sprawami związanymi z zarządzaniem ludźmi, zarządzaniem zespołami, szeroko pojętym biznesem. W książce znajdują się 52 „refleksje coacha”, na każdy tydzień roku, a także przypowieści i pytania, które skłaniają do samorozwoju...

 • 46.00»39.90

  Zarządzanie kryzysem

  Michael Regester, Judy Larkin

  Nawet w najlepiej zarządzanych firmach i instytucjach zdarzają się sytuacje kryzysowe, które negatywnie wpływają na ich wizerunek i wartość rynkową. W książce autorzy wyjaśniają, jak należy się przygotować do takich sytuacji oraz minimalizować negatywne skutki kryzysów.

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

  Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek Krynojewski

  W publikacji scharakteryzowano aspekty organizacyjno-prawne i funkcjonalne zarządzania kryzysowego. Zwrócono również uwagę na rolę logistyki w tym obszarze. Znaczną część poświęcono problematyce planowania, a w tym zakresowi planowania cywilnego, planom zarządzania...

 • 81.90»69.90

  Zarządzanie logistyczne

  John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley Jr.

  Zarządzanie logistyczne to jeden z najbardziej popularnych na świecie podręczników z zakresu logistyki. Logiczna struktura wykładu, komunikatywność języka oraz podejście metodologiczne składają się na kompleksowość tematyki tego podręcznika.

 • 69.10

  Zarządzanie nieruchomościami

  Zbigniew Bukowski,

  Autorami książki są wykładowcy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzonych przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy. W swoich opracowaniach prezentują tematy związane zarówno z ich zainteresowaniami naukowymi, jak i praktycznymi problemami przedstawianymi przez studentów w ramach zajęć.

 • Obiekty budowlane przedsiębiorstw stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich obsługa wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu. Tradycyjne administrowanie budynkami staje się dla ich właścicieli niewystarczające. Współczesne zarządzanie nieruchomościami stało się wysoko wyspecjalizowaną działalnością, która wymaga zastosowania wszechstronnej wiedzy ekonomiczno-finansowej, technicznej i prawnej.

 • rzedstawiona monografia jest ważnym, potrzebnym i bardzo aktualnym wydawnictwem. Książka przedstawia problematykę zarządzania procesowego w organizacji wobec globalizującej się gospodarki w sposób kompetentny, spójny, syntetyczny i jednocześnie komunikatywny.

 • 27.20

  Zarządzanie projektami - studia przypadków

  Bartosz Grucza (red. nauk.), Krzysztof Ćwik (red. nauk),

  Mimo istnienia solidnej podbudowy teoretycznej, wciąż brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia projektowe w prostej i przyjaznej dla czytelnika formie opisu konkretnych doświadczeń osób na co dzień zajmujących się projektami. Książka ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez nie branż.

 • Działania w sektorze badawczo-rozwójowym mają za zadanie tworzenie unikatowych produktów, usług, procesów, w celu zapewnienia innowacyjności organizacji, sektora lub kraju. Książka stanowi źródło kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania takimi projektami.

 • 34.90

  Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

  Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska

  Jest to interesujące i wartościowe opracowanie na temat zarządzania projektami unijnymi. Z punktu widzenia praktyki gospodarczej łączy w sobie dwa istotne i aktualne zagadnienia: pozyskiwanie środków w ramach funduszy strukturalnych oraz zarządzanie projektami unijnymi. Autorki, jako osoby zaangażowane teoretycznie i praktycznie w zarządzanie projektami unijnymi, przystępnie prezentują najważniejsze kwestie z omawianego obszaru.

 • Seria: Błyskotliwe zarządzanie. Dział: Zarządzanie. Realizacja niemal każdego projektu stanowi złożone zadanie. Wzrastające koszty i niedotrzymane terminy spędzają sen z powiek kierownikom projektów. Nie musi tak być. Autorzy przedstawili jak harmonijnie i racjonalnie zarządzać projektami.

 • 32.40

  Zarządzanie publiczne. Nieprogramowalne decyzje w jednostkach oświatowych

  Iwona Flajszok, Anna Męczyńska, Anna Michna

  W monografii, m.in. przedstawiono metodę racjonalizacji podejmowania decyzji nieprogramowalnych, narzędzie wspomagające dyrektora szkoły przy podejmowaniu najtrudniejszej decyzji - o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem (opracowane z udziałem ekspertów), podano przykłady zastosowań.

 • 60.90»51.90

  Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny

  Tadeusz Winkler-Drews

  Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego. Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności.

 • 40.00»34.90

  Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu

  Renata Gut, Maria Piegowska, Barbara Wójcik

  Autorki dzielą się 12-letnim doświadczeniem nabytym w pracy trenerskiej i doradczej. W czasach przesiąkniętych duchem liberalizmu i indywidualizmu istnieje zapotrzebowanie na specyficzne osobiste zdolności i umiejętności oraz optymalne sposoby ich wykorzystywania. Zwiększa się osobista...

 • 169.00»139.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Michael Armstrong

  Seria: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR). Dział: HR Kadry / zarządzanie personelem. Wszechstronna publikacja o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Można zaryzykować stwierdzenie, że opracowanie M. Armstronga, praktyka zarządzania zasobami ludzkimi - jest najlepsze na rynku. Bestseller

 • 54.90»46.90

  Zarządzanie łańcuchami dostaw

  red. nauk. Marek Ciesielski

  We współczesnej gospodarce zarządzanie łańcuchami dostaw jest skutecznym narzędziem konkurowania, sprawdzającym się w warunkach obserwowanych tendencji rynkowych. W książce zostały przedstawione najważniejsze instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw w głównych obszarach ich zastosowania.

 • W książce przedstawiono nowoczesną koncepcję zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Istotą tej koncepcji jest synchronizowanie przepływu strumieni produktów, informacji i środków finansowych w celu powiększania wartości dostarczanych produktów lub usług od momentu ich powstawania, przez fazy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, aż do obsługi ostatecznych klientów. Właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw może więc być źródłem rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.

 • 64.90»54.90

  Zarządzanie środowiskiem w Polsce

  Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko

  Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu środowiskiem na poziomie całej Polski oraz na poszczególnych szczeblach podziału terytorialnego. Autorzy po omówieniu podstawowych pojęć z zakresu zarządzania środowiskiem i charakteryzowaniu makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko...

 • Jest to studium prawne dot. znaczenia zasady subsydiarności w interpretacji i stosowaniu prawa pomocy społecznej. Omawia wpływ zasady ogólnej na proces administracyjny oraz sądowe stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej, oraz treść i zakres prawa do poszczególnych świadczeń tej pomocy.

 • Czy można zmienić książkę naukową w komiks? Jak najbardziej. Skoro jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów, to komiks może okazać się prawdziwą skarbnicą treści! Jeśli jesteś już wyznawcą nauk Cialdiniego i miłośnikiem jego książki Wywieranie wpływu na ludzi, z pewnością docenisz formę, w jaką ujęta została esencja trzydziestoletnich badań nad psychologią wpływu. Jeżeli jednak to Twój pierwszy kontakt z tym genialnym dziełem, miej się na baczności — zawarta tu wiedza zaostrzy Twój apetyt!

 • 65.00»55.90

  Zatrudnienie niepracownicze

  Anna Musiała

  Publikacja dotyczy zagadnienia pracy na własny rachunek w warunkach uzależnienia ekonomicznego, zwanej popularnie samozatrudnieniem. Autorka rozważa różne warianty unormowania zjawiska tego typu pracy i ich konsekwencje, wskazując na, jej zdaniem, najbardziej właściwy.

 • 51.00»36.90

  Zawód Sommelier

  Tomasz Prange-Barczyński

  Tomasz Prange-Barczyński (ur. 1969): dziennikarz, krytyk i konsultant winiarski, jeden z założycieli Magazynu WINO, a od 2005 roku jego redaktor naczelny. Autor audycji radiowych o tematyce winiarskiej w Radio PIN 102FM i reportaży telewizyjnych. Sędzia w konkursach winiarskich Vinitaly, Best of Riesling...

 • 50.00»42.90

  Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne

  redakcja naukowa Sławomir Sojak

  Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc w ich pokonaniu. W sposób kompleksowy zostały przedstawione najważniejsze sprawy związane z założeniem i prowadzeniem rmy, a jeśli wystąpi taka potrzeba – także z zakończeniem działalności gospodarczej.

 • 125.00»102.90

  Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

  Baran Krzysztof Wojciech

  Komentarz zawiera omówienie pięciu fundamentalnych ustaw regulujących zbiorowe stosunki pracy. Wnikliwej analizie poddano przepisy dotyczące związków zawodowych, rad pracowników, organizacji pracodawców, sporów zbiorowych oraz zwolnień grupowych. Autor komentując poszczeg� ...

 • 60.00»52.90

  Ze studiów nad tradycją prawa

  Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański

  Tradycyjne przywiązanie do prawa i szacunek dla niego wyróżnia Stary Kontynent spośród innych części świata. W Europie ceniło się i nadal przywiązuje się wagę do prawa, zwłaszcza pozytywnego. Tutaj prawo „od zawsze” było wyodrębnionym i autonomicznym regulatorem życia społecznego...

 • 20.90

  Zen Steve'a Jobsa

  Caleb Melby (Author), Forbes LLC (Author), JESS3 (Illustrator)

  Jeśli wydaje Ci się, że o Stevie Jobsie powiedziano już wszystko, przygotuj się na podróż w nieznane. Genialnego wizjonera nie ma już między nami, ale jego historia nie przestaje nas zaskakiwać. Był taki okres w życiu Jobsa, o którym mówi się niewiele, zwykle przyciszonym głosem - kilka miesięcy, gdy pobierał intensywne nauki u buddyjskiego kapłana zen. Kiedy Steve ukończył swój kurs, wrócił na łono firmy, by w krótkim czasie przyczynić się do globalnej technologicznej i kulturowej rewolucji. Poznaj historię wielkiej przemiany jednego z najważniejszych innowatorów biznesu.

 • 38.00»32.90

  Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi

  Hanna Hamer

  Książka jest efektem doświadczeń autorki m.in. z zakresu praktyki psychoterapeutycznej i rodzicielskiej. Jest przeznaczona dla znękanych rodziców, którym zależy na przyjaznym kontakcie z dorastającymi dziećmi, i dla młodzieży, która chciałaby znaleźć z rodzicami wspólny język. Jak wypracować bezpieczne...

 • 39.00»33.90

  Zintegrowane łańcuchy transportowe

  Iouri N. Semenov (red.), Lyudmyla Filina, Izabela Kotowska, Michał Pluciński, Anna Wiktorowska-Jasik

  Książka jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym kompendiów wiedzy na temat zintegrowanych łańcuchów transportowych. Autorzy opracowania to pracownicy naukowi uczelni szczecińskich, specjalizujący się w zagadnieniach technologii przewozowych, eksploatacji, ekonomiki i organizacji transportu, logistyki i spedycji. Połączenie tych dziedzin wiedzy przesądziło o interdyscyplinarnym charakterze publikacji.

 • Książka stanowi przegląd działań podejmowanych przez RP w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej polityce bezpieczeństwa. Dzięki jasnemu układowi oraz przejrzystemu wprowadzeniu w tematykę, zawartemu w pierwszej części książki...

 • 47.00»39.90

  Związki homoseksualne. Studium socjologiczne

  Dorota Majka-Rostek

  W książce ukazano sytuację związków lesbijek i gejów. Potraktowano je jako formy życia rodzinnego, których funkcjonowanie łączy się z przemianami współczesnych społeczeństw, przede wszystkim rozpowszechnieniem się indywidualizmu, związanego z kolei z pojawie­niem się specycznego wzorca...

 • 58.00»49.90

  Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych

  Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

  Opracowanie stanowi klasyczny komentarz do ustawy o związkach zawodowych z uwzględnieniem dorobku judykatury i doktryny. Z natury rzeczy ustawa dotyczy trzech podmiotów: pracodawcy – pracownika – związku zawodowego. Nie może budzić wątpliwości, że należny...

 • 35.00»29.90

  Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet

  Katarzyna Starowicz, Jarosław Starowicz

  Poradnik przedstawia wiedzę o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych. Uczy umiejętności formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb, uczuć, opinii. Wszystko w pigułce – przekazywana...

 • 37.00»32.90

  Środki transportu

  Radosław Kacperczyk

  Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik spedytor na poziomie technikum i szkoły policealnej. Zawiera szeroko opisaną wiedzę z zakresu poszczególnych gałęzi transportu: wewnętrznego, drogowego, kolejowego, lotniczego...

 • Relacje pomiędzy światem islamu a globalizacją, czy islamem a nowoczesnością, ujmowane są zazwyczaj przez pryzmat społeczno-kulturowy bądź przez pryzmat gospodarki. Książka łączy te dwie perspektywy, przedstawiając przemiany społeczne i gospodarcze...

 • 33.00

  Życie wirtualnych dzikich

  Dariusz Jemielniak

  Życie wirtualnych dzikich to pierwsza na świecie w pełni etnograficzna analiza społeczności stojącej za Wikipedią, największą encyklopedią internetową.

 • 47.90»41.90

  Zespoły

  Douglas Miller

  Seria: Błyskotliwe zarządzanie. Dział: Zasoby ludzkie. Nigdy wcześniej błyskotliwi liderzy i członkowie zespołów nie byli tak cenieni jak dziś. Praca zespołowa to siła napędowa każdej organizacji – jeśli układa się dobrze, może przynieść oszałamiające efekty, jeśli nie, kłopoty są nieuniknione.

 • 49.00»42.90

  Dotacje na inwestycje

  Tomasz Rzychoń

  Ta książka jest podsumowaniem doświadczeń wielu projektodawców. Omawiamy w niej dotacje dostępne w Polsce: z funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych Unii Europejskiej, z funduszy norweskich i EOG oraz z programów krajowych. Znajdziesz tu informacje, których nie ma w dokumentach programowych, a także przepisy i ich interpretacje podane w przejrzysty sposób.

 • Podstawowym celem pracy jest teoretyczna refleksja nad zasadami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów gospodarujących. Wskazano w niej na zasadność przyjęcia tak zwanego montażu finansowego, to jest środków pochodzących z różnych źródeł. Dopełniającą zasadą jest programowanie...

 • Książka Slattera i Lovetta to pozycja ciesząca się wielkim uznaniem wśród profesjonalistów. Autorzy omawiają zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Wyjaśniają metody, procesy i narzędzia niezbędne w procesie restrukturyzacji firmy. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich menedżerów i doradców.

 • 81.90»72.90

  Fuzje i przejęcia

  red. Waldemar Frąckowiak

  Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne, bankowość, prawo cywilne i handlowe, regulacje rynku kapitałowego, prawo pracy, finanse, podatki i rachunkowość, organizację i zarządzanie kadrami ...

 • 35.00»29.90

  Mediacja w sprawach cywilnych

  Sylwester Pieckowski

  Dział: Prawo. Komentarz praktyka negocjacji i polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych na temat ustawy o mediacji w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. w kontekście światowych doświadczeń i uregulowań w tej dziedzinie, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej.

 • Rozmowa kwalifikacyjna ma rozstrzygnąć, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko w firmie. W jej trakcie przyszły pracodawca zada ci wiele różnorodnych, często podchwytliwych pytań, a Ty będziesz musiał udzielić na nie właściwych odpowiedzi.

 • Od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej często zależy dalsza kariera zawodowa. Podczas takiej rozmowy przeprowadzający rekrutację zadają wiele pytań, niektóre z nich bywają podchwytliwe. Aby zrobić dobre wrażenie i nie dać się wyprowadzić z równowagi, trzeba się dobrze przygotować do...

 • Seria: Błyskotliwe zarządzanie. Dział: Zasoby ludzkie. Książka poświęcona prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Omówiono w niej również wszystkie pozostałe elementy procesu rekrutacji. Zawiera rady dotyczące przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej i pytania, które należy zadać kandydatowi.

 • Seria: Błyskotliwe zarządzanie. Działy: Poradniki / Biznes / zarządzanie. Niektórzy ludzie są urodzonymi negocjatorami, ale większość z nas nie. Jednak umiejętność prowadzenia negocjacji zapewnia ogromne korzyści w życiu prywatnym i zawodowym. Oto poradnik, jak stać się negocjatorem. Bestseller

   

 • 39.90»33.90

  Negocjacje i mediacje

  Kamilla Bargiel-Matusiewicz

  Seria: Błyskotliwe zarządzanie. Dział: Zasoby ludzkie. Negocjuje czy też mediuje każdy z nas. Na różnych poziomach, od życia prywatnego, poprzez negocjacje w biznesie, aż po poziom dyplomacji międzynarodowej. Znajomość zasad negocjacji przyczynia się do zwiększenia skuteczności osiągania celów.

 • 39.90»33.90

  Nowy paradygmat rynków finansowych

  George Soros

  W samym środku najgroźniejszego krachu finansowego od kilkudziesięciu lat legendarny finansista George Soros bada przyczyny kryzysu i jego implikacje dla przyszłości. Soros widzi obecne zawirowania na rynkach finansowych w kontekście kilkudziesięciu lat badań nad tym, jak ludzie i instytucje...

 • 39.00»33.90

  Milton Friedman. Biografia

  Lanny Ebenstein

  Współczesną myśl ekonomiczna została zdominowana przez dwa główne nurty różniące się oceną roli państwa w gospodarce. Jeden reprezentowany przez Johna Maynarda Keynesa, zwolennika aktywnej polityki fiskalnej i większej interwencji państwa i drugi - Miltona Friedmana, przeciwnika...

 • 48.00»39.90

  Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie

  Władysław Szymański

  Książka jest adresowana do osób zainteresowanych poszukiwaniem źródeł procesów, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu, czyli do tych, którzy są przekonani, że bez prawidłowej i wszechstronnej diagnozy źródeł choroby leczenie musiałoby skupić się na likwidacji objawów, a nie przyczyn. Wtedy też nie tylko nawroty zjawisk kryzysowych byłyby pewne, ale kolejne jego odsłony bardziej dramatyczne.

 • Aniołowie biznesu, jako dostawcy kapitału, a także mentorzy i współzarządzający przedsięwzięciami, są w centrum zainteresowania książki K. Brzozowskiej „Business Angels na rynku kapitałowym: motywacje, inwestowanie, efekty”. Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzięć innowacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn...

 • 31.40»29.90

  Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan

  Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik

  Do osiągnięcia sukcesu w biznesie potrzebny jest zarówno dobry pomysł, jak i sku teczny plan jego realizacji. Biznes plan dostarcza strategii, którą kierują się firmy w swojej działalności. Jest on dla przedsiębiorcy tym, czym dla pilota samolotu jest mapa lotu. Napisanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą i prostą gdyż wymaga znajomości wielu dziedzin wchodzących w skład nauk ekonomicznych, ale również dużych umiejętności analitycznych, wiedzy i intuicji dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w...

 • 39.00»38.90

  Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce

  Alicja Kornasiewicz

  Jaka jest rola Venture Capital/Private Equity w USA, krajach UE i Polsce? Co sprawia, jakie mechanizmy ekonomiczno-finansowe i regulacje prawno-organizacyjne powodują szybki rozwój VC/PE w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, a jakie są bariery tego rozwoju w Polsce? Jakie rozwiązania trzeba wdrożyć w Polsce, by sektor VC/PE stał sie istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, innowacyjnooci i przedsiebiorczości?

 • 65.00»38.40

  Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013

  Aneta Sokół Małgorzata Gajewska

  Książka „Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013” z serii ABC Przedsiębiorcy to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia informacje na temat regulacji krajowych i unijnych z zakresu funduszy strukturalnych. Zawiera charakterystykę poszczególnych programów operacyjnych realizowanych,zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Poprzez zaprezentowanie ścieżek...

 • 21.90»18.90

  Technika pisania prac magisterskich i licencjackich

  Radosław Zenderowski

  Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wielu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac...

 • 39.00»32.90

  Język reklamy w komunikacji medialnej

  Wacław Smid

  Wszyscy jesteśmy konsumentami różnego rodzaju produktów, usług i informacji. Dlatego też czesto spotykamy sie z reklamowymi apelami, zachecającymi do zakupu. Czy nasza obecna reklama ma także siłę oddziaływania, aby nas do czegoś zachecić? Prawdopodobnie odpowiedzi na tak postawione pytanie byłyby w znacznej mierze podzielone. Tak sie dzieje, że reklama jest komunikatem, który ma nas o czymś informować w sposób sympatyczny, atrakcyjny i zrozumiały. Używa do tego języka...

 • 74.00»62.90

  Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość

  red. nauk. Dariusz K. Rosati

  Europejski Model Społeczny (EMS) odnosi się do rozbudowanego zestawu celów i instrumentów polityki społecznej realizowanej w państwach europejskich. Swoim zakresem EMS obejmuje przede wszystkim rynek pracy, zabezpieczenia społeczne, politykę podatkową oraz dostarczanie dóbr publicznych (edukacja, zdrowie). Tym właśnie zagadnieniom są poświęcone kolejne rozdziały książki. Autorzy opisują doświadczenia krajów UE związane z różnymi obszarami polityki społecznej, przedstawiają ich rozwój oraz...

 • 19.00»15.90

  Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych

  Remigiusz Kozłowski

  Niniejsza publikacja powstała z myślą o studentach, którzy stają przed ważnym i trudnym zadaniem napisania pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej czy podyplomowej). Zamiarem autora było przygotowanie odpowiedniego narzędzia wraz z instrukcją obsługi, które umożliwiałoby napisanie pracy w sposób zorganizowany, nowoczesny i profesjonalny. Książka zawiera przede wszystkim opis formy pracy dyplomowej oraz najważniejsze zasady jej pisani...

 • 45.00»37.90

  12 ikon ekonomii

  René Lüchinger

  Dlaczego żyjący w XVIII wieku Adam Smith uchodzi za ojca ekonomii klasycznej? Co sprawia, że Margaret Thatcher i Ronald Reagan jeszcze w XX wieku powoływali się na jego teorie? Dlaczego marksowska krytyka społeczeństwa ożywa na nowo z początkiem XXI wieku w krytyce kapitalizmu? A...

 • 29.50»24.90

  Barack Obama czarnoskóry Kennedy

  Christoph von Marschall

  W Ameryce sensacja: nominację Demokratów w wyścigu do Białego Domu uzyskał Afroamerykanin. Stało się to po raz pierwszy. Jakie ma poglądy i do jakich wartości się przyznaje? Co wynika z fascynacji jego osobą? Obama uchodzi za „Kennedey’ego swojej generacji”. Budzi nadzieję na wprowadzenie nowego stylu i przezwyciężenie barier wzniesionych przez establishment. Jest politykiem konsyliacyjnym, całkowitym...

 • 59.00»48.90

  FED Bena Bernanke

  Ethan S. Harris

  Gdy w 2006 roku Ben Bernanke objął stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej, wielu brokerów i inwestorów miało wątpliwości: czy w ogóle ktokolwiek mógłby zastąpić Alana Greenspana? Nawet w najbardziej sprzyjających czasach Bernanke miałby nader trudne zadanie, i to z dwóch powodów. Po pierwsze...

 • 34.90»32.90

  Budowanie Pewności Siebie

  Kate Burton, Brinley N. Platts

  Pewność siebie to rzecz nabyta. Jeśli ciągle starasz się pracować nad wzmocnieniem tej cechy swojej osobowości, autorzy książki wskażą Ci plan działania dostosowany do Twoich oczekiwań. W trakcie lektury dowiesz się m.in., jak perfekcyjnie radzić sobie w złożonych sytuacjach natury emocjonalnej i jak wzmocnić swoją pozycję w pracy. Nauczysz się zjednywać sobie przyjaciół i zyskiwać powszechny szacunek i uznanie.

 • 34.90»32.90

  Kuchnia Bez Cholesterolu dla Bystrzaków

  Molly Siple

  Lekarz zalecił Ci dietę niskocholesterolową? Zamartwiasz się, że skończyły się czasy smacznych i sycących potraw a nadeszła era styropianowego pokarmu dla ptaków? Bez obaw. Dzięki "Kuchni bez cholesterolu" nie musisz wyrzekać się jednej z największych przyjemności życia, co więcej, zyskasz nową energię na cieszenie się również innymi rozkoszami.

 •  

  Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania.

   

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl