Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Prawo finansowe

 • 349.20

  Prawo bankowe Komentarz

  Tomasz Grabowski Michał Grabowski Izabela Flakiewicz

  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego

 • Publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących dowodu prywatnego w procesie karnym. Przedstawiono problematykę dowodu prywatnego w obcych systemach prawa karnego, a następnie na gruncie teorii i praktyki krajowego procesu karnego.

 • Alimenty. Wydanie 2
  149.00»139.00

  Alimenty

  Jacek Ignaczewski

  Niniejsze opracowanie Alimenty zostało poświęcone alimentom. Poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów składają się na nią ponadto takie zagadnienia jak: administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika, fundusz alimentacyjny...

 • Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są relacje między...

 • 49.00»42.90

  Europejskie prawo podatkowe

  Rafał Lipniewicz

  Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach członkowskich – poprzez prezentację aktów prawa unijnego przyjętych w celu harmonizacji przepisów prawa podatkowego państw UE.

 • 89.00»78.90

  Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności

  Redakcja: Tomasz Kierzkowski

  Książka jest komentarzem do rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Jest to najważniejszy unijny akt prawny dotyczący...

 • 40.00»33.90

  Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej

  Tomasz Niepytalski

  Podstawowym założeniem publikacji jest wskazanie źródeł i pierwowzoru konsorcjum, tym samym pokazanie konsorcjum wczoraj, dziś i jutro…, a także znalezienie odpowiedzi na pytania: kiedy i po co utworzyć i wykorzystać konsorcjum, pokazanie okoliczności zaistnienia konsorcjum, stron umowy...

 • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników reguluje zasady rejestrowania i przetwarzania informacji dotyczących podatników oraz nadania im numerów identyfikacji podatkowej NIP. Każdy podatnik zobowiązany jest do stosowania jej uregulowań. Nieprawidłowe wypełnienie...

 • 39.00»34.90

  System podatków i opłat samorządowych w Polsce

  Magdalena Miszczuk

  Rosnące znaczenie dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w sytuacji gdy korzystają one z władztwa podatkowego, jest jednym z ważniejszych przejawów decentralizacji finansów publicznych – procesu, jaki zachodzi w wielu współczesnych państwach.

 • 31.30

  Europejskie prawo zamówień publicznych

  Michał Wieloński

  Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność europejskich zamówień publicznych, stosując metodologię austriackiej szkoły ekonomicznej.

 • 43.00»37.90

  Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym

  Anna Rogacka-Łukasik

  Publikacja poświęcona została zagadnieniom związanym z umową factoringu zarówno w obrocie krajowym, jak również międzynarodowym. Dla dokładnego zbadania zagadnienia factoringu omówiono korzenie factoringu, podmioty w nim uczestniczące oraz jego zakres przedmiotowy. Przeanalizowana...

 • 65.40

  Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka

  Izabela Pruchnicka-Grabias

  Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytucji finansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe.

 • 48.40

  Instrumenty płatnicze

  Michał Grabowski

  Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej.

 • "Nie ma darmowych obiadów" - zwykt mawiać znany ekonomista, laureat nagrody Nobla Milton Friedman.

 • 80.40

  Kontrola przedsiębiorcy

  Redakcja: Blicharz Rafał

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli w polskim systemie prawnym. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza poświęcona jest regulacji postępowania kontrolnego na poziomie przepisów lex generalis, natomiast część druga poświęcona jest przepisom szczególnym (lex specialis). Pomimo skomplikowanej materii, napisana jest przystępnym językiem, a prowadzone wywody zachowują przejrzystość.

 • 69.00»59.90

  Leksykon funduszy Unii Europejskiej

  Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak

  Publikacja jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym opracowaniem w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. W leksykonie zebrano rozproszone w różnych, mało dostępnych źródłach, informacje na temat instrumentów finansowych Wspólnoty. Zakres przedmiotowy leksykonu wybiega...

 • Głównym celem monografii jest stworzenie – na podstawie studiów literaturowych oraz badań empirycznych – modelu kompleksowej oceny gospodarki finansowej wraz z zaprezentowaniem instrumentów i narzędzi służących realizacji tego celu w praktyce.

 • onografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie.

 • 60.90

  Modelowanie ewaluacji projektów europejskich

  Tadeusz A. Grzeszczyk

  Rosnące znaczenie ewaluacji w naukach o zarządzaniu wynika z dorobku teoretycznego i praktycznego w obszarach m.in. zarządzania jakością oraz doskonalenia organizacji, jak i zwiększającego się zainteresowania dziedziną zarządzania projektami europejskimi (z dofinansowaniem UE).

 • W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego...

 • Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a także w zapewnieniu odpowiednich środków na ich wypłatę w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

 • Obrona zagrożonych swobód jest w Polsce dotąd zbyt słaba. Nie wszyscy rozumieją, że owa erozja wynika z presji rozmaitych grup (nie tylko związanych z państwem) i aby ją powstrzymać trzeba tworzyć silniejszą obywatelską przeciwwagę. Obronę wolności ogranicza też ogromne myślowe zamieszanie, jakie dotyczy podstawowych pojęć takich jak państwo, prawa, własność, sprawiedliwość - i sama wolność. Teraz zamęt dezorganizuje myślenie, a przez to - działanie.

 • W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezwykle trudnym zadaniem. Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem.

 • Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania papierów wartościowych. Na rynku instrumentów finansowych pojawiają się również określone innowacje, których znajomość może być przydatna nie tylko dla osób zajmujących się finansami.

 • 42.90

  Podatek bankowy

  Piotr Masiukiewicz Paweł Dec

  W pierwszej części omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego, uwarunkowania i cele jego wprowadzenia oraz modele podatkowe.

 • 14.90»12.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • Monografia stanowi wszechstronną i kompleksową analizę kryterium pracowniczego podporządkowania, które w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym od samego początku prawa pracy stanowiło nieodłączny (konieczny) element stosunku pracy (najbardziej podstawową konstrukcyjną cechę tego stosunku), odróżniający go od pozostałych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym i wyznaczający zakres wykorzystania stosunku pracy.

 • Książka stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki materialnoprawnej i procesowej orzekanego przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zakaz ten jest dotkliwą sankcją za naruszanie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo upadłościowe...

 • Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 56.90

  Prawo finansowe

  Jolanta Gliniecka Henryk Dzwonkowski

  Publikacja ,,Prawo finansowe" zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zaintersuje studentów,

 • 25.90

  Prawo finansowe w pigułce

  Gacka-Asiewicz Aneta

  Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?
  A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?

 • 99.00»86.90

  Prawo handlowe

  prof. dr hab. Andrzej Kidyba

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka składa sie z trzech części, z których...

 • 51.90

  Prawo podatkowe. Zarys wykładu

  Leonard Etel( red.), Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz

  Podręcznik dla studentów kierunków prawa, administracji i ekonomii, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów: prawo podatkowe, prawo finansowe, finanse publiczne.

 • 49.00»42.90

  Prawo spadkowe

  prof. Elżbieta Skowrońska-Bocian

  Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych.

 • 59.00»52.90

  Prawo spółek handlowych

  Tomasz Sadurski

  Opracowanie jest polecane studentom prawa, aplikantom jak również innym osobom, które w tym przejrzystym opracowaniu znajdą najważniejsze informacje dotyczące wybranych zagadnień  prawa handlowego. Warto zaznaczyć, że niniejsze opracowanienie nie reguluje całej materii Kodeksu...

 • 60.00»52.90

  Prawo udziałowe w spółce z o.o.

  Paweł Zdanikowski

  Książka w całości poświęcona jest problematyce udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiono w niej m.in. zagadnienia takie jak: członkostwo w spółce, istota udziału, treść najważniejszych uprawnień wspólnika, powstanie i ustanie udziału.

 • Książka spełnia oczekiwania nie tylko potencjalnych czy aktualnych przedsiębiorców, ale również stanowi doskonały podręcznik do nauki prawa gospodarczego, szczególnie dla studentów szkół nieprawniczych.

 • W warunkach globalnej konkurencji nic nie jest już pewne w długim okresie, również pozycja przedsiębiorstwa czy indywidualnych osób. Jak nigdy przedtem, każdy musi odpowiadać na pytanie: jak przetrwać w środowisku, w którym stale istnieje zagrożenie, że dzisiaj, pojutrze lab za...

 • 24.40

  Sprawiedliwe nierówności podatków

  Henryk Domański

  Naruszanie norm sprawiedliwości zazwyczaj napotyka sprzeciw, który może przerodzić się w napięcia społeczne. Przedstawione w tej książce wyniki analiz dotyczą preferowanych przez ludzi norm sprawiedliwej dystrybucji zarobków. Normy te wywierają pewien wpływ na postawy jednostek. Przykładowo, im bardziej nierówności zarobków odbiegają – zdaniem ludzi – od norm sprawiedliwości społecznej, tym bardziej skłonni jesteśmy negatywnie oceniać funkcjonowanie demokracji i rządu.

 • 60.00»52.90

  Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne

  redakcja Mariusz Zelek

  Opracowanie przedstawia prawne aspekty sprzedaży przez Internet w świetle prawa polskiego i wybranych regulacji o charakterze europejskim i międzynarodowym, zarówno z punktu widzenia sprzedawcy jak i kupującego. Poszczególne rozdziały bazują na rozwiązaniach prawnych dotyczących...

 • 58.00»49.90

  Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

  Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

  Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego...

 • 58.00»49.90

  Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

  Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś

  Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że w porównaniu do spółek z o.o. oferują one wiele zalet podatkowych. Mimo tego, ich opodatkowanie wciąż w wielu aspektach budzi kontrowersje, które są często pogłębiane...

 • Publikacja odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą sfery samorządowej przedstawionych w odniesieniu do aspektów tworzenia oraz funkcjonowania spółek z udziałem powiatu samorządowego.

 • 50.00»43.90

  Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej

  Waldemar Szymański

  Publikacja zawiera prezentację możliwości optymalizacji opodatkowania w warunkach współistnienia swobód traktatowych oraz różnic w systemach podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pojawienie się konkurencji rynkowej w wymiarze międzynarodowym powoduje, że przedsiębiorstwa...

 • Przygotowując cztery tomy "Systemu prawa finansowego", założyliśmy, że opracowanie to powinno:umożliwić zrozumienie prawa finansowego i jego funkcji,wskazać jego miejsce w systemie prawa,przedstawić instytucje finansowe będące przedmiotem prawa finansowego oraz wykazać, w ...

 • Niniejszy IV tom Systemu prawa finansowego poświęcony jest prawu walutowemu, dewizowemu, bankowemu oraz prawu rynku finansowego. Ukazuje się on 20 lat po wydanym przez Zakład Narodowy Ossolińskich tomie V Systemu instytucji prawno-finansowych PRL, poświęconym instytucjom system ...

 • W toku postępującej globalizacji coraz większego znaczenia nabiera wymiana między podmiotami z różnych krajów. Oprócz niewątpliwych korzyści handlowych, takie transakcje wywołują także zainteresowanie organów podatkowych, co szczególnie uwidacznia się w dobie coraz większych...

 • 115.00»92.90

  Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

  Nykiel Włodzimierz, Mariański Adam, Babiarz Stefan

  Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia zasady opodatkowania nabycia majątku z tytułu spadku i darowizny. Autorzy, dokonując analizy istotnych dla tego podatku konstrukcji prawnych, odwołują się do bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz licznych publikacji z te ...

 • Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 59.90»49.90

  Zasady podatkowe w teorii i praktyce

  Maria Kosek-Wojnar

  W książce podjęto często dyskutowany temat, jak powinny być skonstruowane poszczególne podatki i całe systemy podatkowe. Autorka przedstawiła: podatki jako finansową podstawę działalności państwa, nakładanie i pobór podatków przez państwo, zasady podatkowe jako kryteria oceny podatków...

 • Kodeks spólek handlowych nie zawiera legalnej definicji zysku. Brak również przepisu, z którego expressis verbis wynikałoby odwołanie do innych regulacji, którym pojęcie to jest znane i zdefiniowane. Autorka, poddając analizie istniejące rozwiązania prawne dotyczące instytucji zysku, wskazuje na konkretne problemy z jakimi mamy do czynienia i przedstawia propozycje rozwiązań.

 • W publikacji przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: przedmiotu opodatkowania, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wysokości i zwolnień od podatku, zapłaty, poboru i zwrotu podatku. Scharakteryzowano typy...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl