Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Rachunkowość

 • Księga przychodów i rozchodów. Katarzyna Heinze

  Słowo się rzekło, działalność zarejestrowana, nowa firma otwiera swoje podwoje. Gratulacje! Mam tylko jedno krótkie, aczkolwiek ważne pytanie – w jaki sposób zamierzasz dzielić się ze społeczeństwem swoimi dochodami?

 • 249.00»195.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych 2012

  Wojciech Dmoch

  Seria: Podatkowe Komentarze Becka. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Nowość

 • Wzorcowy plan kont

  Opracowanie zawiera obszerny komentarz do planu kont wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości oraz wskazówki, co należy uwzględnić w planie kont, by sprostać wymaganiom MSR. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia...

 • 59.90»52.90

  Organizacja rachunkowości

  redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

  Organizacja rachunkowości jest bardzo istotna do uzyskania prawdziwego oraz rzetelnego obrazu stanu finansowo-majątkowego jednostki gospodarczej. Powinno się w niej uwzględniać specyfikę działalności firmy, głównie przy tworzeniu zakładowego planu kont. Wiele elementów...

 • 58.00»49.90

  Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

  Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk

  Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy – w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i budżetowania.

 • 45.00»38.90

  MSR 18. Przychody

  redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

  Celem publikacji jest określenie podejścia księgowego do przychodów osiąganych z określonych form transakcji i zdarzeń. Dla księgowania przychodów ważny jest moment ich ujęcia. Przychody ujmuje się wówczas, gdy jest prawdopodobne, że w przyszłości jednostka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w wiarygodny sposób.

 • 40.00»33.90

  Rachunek przepływów pieniężnych

  Waldemar Gos

  Produktem rachunkowości są informacje o różnych kategoriach ekonomicznych (majątku, kapitale własnym, wyniku finansowym itd.), które są zestawione w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian kapitału/funduszu własnego, informacji dodatkowej).

 • 147.00»137.90

  Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

  Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki

  Intencją niniejszego opracowania jest ułatwienie spółkom prawa handlowego ustalenia ich zakładowych planów kont, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości oraz uwzględniających przepisy kodeksu spółek handlowych - przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy.

 • Publikacja jest poświęcona zarządzaniu kosztami, stanowiącemu poważne wyzwanie dla zespołu menedżerskiego w każdym przedsiębiorstwie. Rozpoznanie czynników sprawczych kosztów niższej jakości, logistyki, innowacji i ochrony środowiska jest nieodzownym wa­runkiem podejmowania racjonalnych decyzji.

 • 73.90»62.90

  Zaawansowana rachunkowość finansowa

  Teresa Martyniuk, Danuta Małkowska

  Rachunkowość finansowa zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych odgrywa szczególna rolę. Zmiany w regulacjach prawa bilansowego oraz podatkowego mają swoje odbicie w ujmowaniu, wycenie i prezentacji informacji majątkowo-finansowej w rachunkowości. Opracowanie niniejsze ilustruje główne problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie.

 • 38.00»32.90

  Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw

  Konrad Stępień

  W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono zależności pomiędzy zyskownością a wypłacalnością przedsiębiorstw. W szerokiej perspektywie zaprezentowano problematykę analizy rentowności i wypłacalności.

 • 38.00»32.90

  Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii

  Radosław Witczak, Joanna Fila

  Celem książki jest przybliżenie zasad uproszczonej księgowości dla działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty z branży usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego.

 • Sprawozdanie finansowe wg Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - Świderska
  130.00»102.40

  Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 2 rozszerzone

  redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska i Wojciech Więcław

  Opracowanie oparte jest na oryginalnej koncepcji, dzięki której czytelnik ma możliwość obserwowania procesu tworzenia sprawozdania finansowego, zamieszczonego w ostatnim rozdziale, nieomal od pierwszych stron książki. Poszczególne rozdziały poświęcone pozycjom sprawozdawczym...

 • 35.00»29.90

  MSR 10. Zdarzenia po dniu bilansowym

  Katarzyna Trzpioła

  W książce przedstawiono klasykację zdarzeń po dniu bilansowym oraz zasady ich ujawniania w sprawozdaniu nansowym. Przepisy prawa zostały zilustrowane praktycznymi przykładami z opublikowanych sprawozdań nansowych spółek giełdowych. Zasady ujawniania i prezentacji danych o zdarzeniach po dniu bilansowym pokazane zostały w kontekście uregulowań MSSF oraz polskiej ustawy o rachunkowości.

 • 120.00»91.90

  Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

  Książka jest efektem studiów nad literaturą światową i krajową oraz prac badawczych i projektów wdrożeniowych zespołu Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH i MAC Consulting Sp. z o. o. Jest nową, rozszerzoną i wzbogaconą wersją "Rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów" z 2003 r.

 • 34.90»33.90

  Księgowość w małej i średniej firmie + CD

  Grażyna Voss, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski

  W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie ewidencji, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych.

 • 99.00»74.90

  Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9

  Irena Olchowicz

  O różnicach w ujmowaniu kosztów przychodów w przepisach ustaw o rachunkowości i o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz konsekwencjach dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. Bestseller

 • 120.00»118.90

  Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce

  Gertruda Krystyna Świderska

  Opracowanie niedostępne. Nowa i aktualna wersja tego opracowania ma tytuł: Sprawozdanie Finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jest dostępne i w naszej księgarni Akumuluj24.pl, jak i przede wszystkim, w niniejszejszej specjalistycznej księgarni finansowej FINBOOKS.PL.

 • 78.90

  Sprawozdawczość finansowa

  Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

  Opracowanie przedstawia istotę i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Przedstawia analizę porównawczą elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych.

 • Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

 • Prezentowana publikacja służy zapoznaniu Czytelników z obowiązkami i zasadami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej i ułatwieniu wyboru formy tej działalności z punktu widzenia najbardziej indywidualnych warunków i potrzeb.

 • Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z groźnych patologii gospodarki rynkowej. Spektakularne przypadki tego procederu zostały ujawnione również w naszym kraju. W kolejnym wydaniu książki przedstawiono w rozszerzonym wymiarze cele, przyczyny, symptomy i metody fałszowania.

 • 55.00»46.90

  MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych

  redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

  Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 wyjaśnia podstawowe denicje i zasady rachunkowości oraz prezentuje układ bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) i informację dodatkową, zapewniając ich dużą wartość informacyjną.

 • 55.00»46.90

  MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności

  Sławomir Sojak, Maria Jankowska

  Książka omawia podstawowe regulacje międzynarodowych standardów rachunkowości związane ze sprawozdawczością segmentów działalności. Przedmiotem rozważań jest MSR 14 - Sprawozdawczość segmentów działalności. Gdzie to konieczne autorzy odwołują się też do innych standardów.

 • 38.00»32.90

  MSR 21. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych

  Elżbieta Kalwasińska

  W książce przedstawiono metody wyceny transakcji i pozycji bilansowych w walutach obcych, sposoby przeliczania wyników nansowych oraz sytuacji majątkowej i nansowej jednostek działających za granicą włączonych do sprawozdań nansowych jednostki.

 • 45.00»38.90

  MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

  Sławomir Sojak, Piotr Kozak

  Opracowanie zawiera praktyczne informacje o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 29. W sposób zwięzły autorzy wyjaśnili pojęcia użyte w standardzie, oraz metody aktualizacji wyceny pozycji bilansowych i wynikowych. W przypadku rozwiązań krajowych zaprezentowali stosowane w sposób ciągły lub jednorazowy przyspieszone metody amortyzacji środków trwałych, przeszacowanie środków trwałych, metodę LIFO zużycia materiałów oraz wycenę według wartości godziwej.

 • 45.00»38.90

  MSR 37. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

  pod redakcją Sławomira Sojaka

  Publikacja w sposób zwięzły wyjaśnia pojęcia użyte w standardzie, metody ujmowania wyceny oraz ujawniania rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych. Całość została zwieńczona przykładem liczbowym, ilustrującym zastosowanie standardu w praktyce.

 • 45.00»38.90

  MSR 41. Rolnictwo

  redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz

  Celem MSR 41 jest przedstawienie sposobu ujmowania aktywów biologicznych i zasad wyceny produktów rolniczych w chwili zbiorów bądź pozyskania, a także określenie zakresu ujawniania informacji o działalności rolniczej.

 • 45.00»38.90

  Mały słownik VAT

  Elżbieta Rogala

  W publikacji omówiono najistotniejsze i najbardziej kontrowersyjne zagadnienia podatku VAT. Należy do nich zaliczyć m.in. kwestie nieodpłatnych świadczeń, w tym użyczenia i darowizny, wątpliwości co do opodatkowania bonów towarowych, premii pieniężnych czy cateringu.

 • 80.00»68.90

  Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VAT.

  Justyna Bauta-Szostak, Bartosz Bogdański

  Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • Książka przedstawia spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001).

 • 53.00»46.90

  Odliczenia i zwroty w Vat

  Krzysztof Wiśniewski

  Tematyka poruszana w opracowaniu została zobrazowana licznymi przykładami zaczerpniętymi w znacznej części z dorobku judykatury, których zadaniem jest wskazanie przebiegu konkretnych procesów gospodarczych. W rozważaniach autor publikacji wskazuje również na rozwiązania wspólnotowe...

 • Publikacja ma na celu przybliżenie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności międzynarodowej lub majątku położonego w państwie innym niż państwo rezydencji osoby je uzyskującej.

 • 35.00»29.90

  Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

  redakcja naukowa Bronisław Micherda

  Rachunkowość w Polsce nie pozostaje w sprzeczności z tendencjami światowymi wyrażającymi się w rozwiązaniach przyjętych w innych krajach. Globalizacja gospodarki oraz rozwój systemu rynkowego w Polsce wpływają na doskonalenie i aktualizację krajowych regulacji rachunkowości. W ten nurt włącza się prezentowana książka, której motyw przewodni stanowią przemiany szeroko rozumianej rachunkowości w kontekście akcesji do Unii Europejskiej.

 • Publikacja zawiera wszystkie informacje na temat regulacji prawnych podatku od spadków i darowizn oraz praktycznego ich stosowania przez organy podatkowe. W szczególności przedstawiono zasady opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku z tytułu spadku, darowizny, zasiedzenia oraz innych wymienionych w ustawie tytułów.

 • 55.00»46.90

  Podstawy rachunkowości. Tom I. Wykład.

  Irena Olchowicz

  Wydanie siódme podręcznika zostało zaktualizowane i rozszerzone zgodnie z kolejnymi zmianami w polskim prawie bilansowym dostosowującymi zasady prowadzenia rachunkowości do wzorców wynikających z Dyrektyw Unii Europejskiej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

 • Ze względu na systematyczne zmiany w rachunkowości i dokonywany ciągły jej rozwój związany z harmonizacją i standaryzacją wyniknęła konieczność dalszej aktualizacji i rozszerzenia tego opracowania.

 • Celem książki jest wskazanie optymalnej drogi rozwiązań w konstrukcji polskiego systemu podatkowego. W szczególności Autor zwraca uwagę na te rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia stabilności tego systemu, a w konsekwencji do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

 • 24.00»22.90

  Rachunkowość część 2

  Anna Kuczyńska-Cesarz

  Podręcznik łączy teorię rachunkowości z praktycznym jej wykorzystaniem. Zaprezentowane ćwiczenia jako wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami, a przykłady do samodzielnego rozwiązania opierają się na treści zawartej w podręczniku i skierowane zostały do uczniów kontynuujących naukę z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych.

 • Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych i budowanej na tej podstawie komputerowej bazy danych, stanowiących podstawę do oceny sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce.

 • 65.00»55.90

  Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych.

  Monika Foremna-Pilarska, Ewa Radawiecka

  W opracowaniu przedstawiono zasady i podstawowe reguły rachunkowości oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące identyfikacji, wyceny i rejestracji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, a także zasady konstrukcji tych sprawozdań zgodnie z wymogami prawa bilansowego i standardów międzynarodowych.

 • 55.00»46.90

  Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych.

  Roman Niemczyk

  Zmiany stanu prawnego obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (głównie nowelizacja ustawy o podatku VAT) oraz duże zainteresowanie zagadnieniami rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych przyczyniły się do opracowania drugiego wydania Rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych.

 • 30.00»25.90

  Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych

  Zofia Wyszkowska

  Publikacja zawiera podstawowe wiadomości niezbędne dla sprawnego ewidencjonowania operacji gospodarczych i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwach rolnych w warunkach gospodarki rynkowej. W książce przedstawiono kompleksowo współcześnie obowiązujący mechanizm prowadzenia rachunkowości finansowej.

 • W książce Autorka wyjaśnia jak prawidłowo stosować przepi­sy podatkowe w stosunku do praktycznych problemów sklepu interneto­wego. Wyjaśnienia zostały udzielone na podstawie wieloletniej praktyki Autorki ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne.

 • 60.00»52.90

  Szczególne formy zatrudnienia. Skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku

  Agnieszka Kowalska, Aleksandra Szafran, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Artur Kowalski

  Opracowanie ma na celu przedstawienie umów cywilnoprawnych w kontekście umów o pracę oraz ich prawny, podatkowy i ubezpieczeniowy charakter. Autorzy wyjaśnili zawiłości i problemy w stosowaniu tych form.

 • 55.00»46.90

  VAT 2009. Komentarz do zmian

  Hanna Kozłowska

  Komentarz opisuje zmiany w przepisach VAT, prowadzi po znowelizowanych rozwiązaniach w tym podatku, przedstawia nowe pojęcia, definicje, sposoby i zasady rozliczeń podatku VAT. Publikacja podaje przykłady, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych.

 • 63.00»53.90

  VAT komentarz. Nowelizacja 2011

  Hanna Kozłowska

  W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować znaczne zmiany w regulacjach dotyczących VAT. Prezentowane opracowanie szczegółowo prowadzi po znowelizowanych przepisach i omawia nowelizacje z 2008 oraz 2009 roku i problemy podatkowe związane z ich wejściem w życie.

 • 150.00»127.90

  VAT`emecum 2009

  Tomasz Krywan

  Autor dokonał wyboru i omówił 1398 najczęściej pojawiających się problemów ze stosowaniem podatku VAT, większość z nich zilustrował praktycznymi przykładami. W szerokim zakresie wykorzystał też wyjaśnienia udzielane przez organy podatkowe, co podkreśla praktyczny walor analiz.

 • W opracowaniu zostało przedstawione szerokie tło tworzące współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach.

 • W książce zostały szczegółowo omówione możliwości nabywania wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez osoby należące do różnych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji, które weszły w życie w 2009 roku.

 • 47.00»39.90

  Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

  Bronisław Micherda, Łukasz Górka, Małgorzata Szulc

  Celem książki jest wskazanie przemian w metodyce analizy finansowej, związanych z faktem, że dotyczy ona nie tylko przeszłości, ale także przyszłości. Przemiany w metodyce analizy finansowej uwzględniać muszą również równoległe podejście majątkowe i kapitałowe. Temu celowi służyć mają wskazane w pracy procedury analityczne.

 • Książka jest skierowanym do menedżerów praktycznym przewodnikiem, który pokazuje w jaki sposób system rachunkowości zarządczej i controllingu może pomagać w optymalizacji kosztów i podniesieniu rentowności, zarówno poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, jak i całych przedsiębiorstw.

 • 25.00»22.90

  Zasady rachunkowości

  Anna Kuczyńska-Cesarz

  Podręcznik łaczy teorię zasad rachunkowości z praktycznym jej wykorzystaniem. Zawiera materiał dydaktyczny wzbogacony wielofunkcyjnymi tabelami, załącznikami ilustrującymi dokumenty księgowe, finansowe i wzory umów, bilansu oraz schematami przybliżającymi uczniom przedstawiane zagadnienia z zasad rachunkowości.

 • Publikacja ma na celu udowodnienie tezy, że zjawisko uchylania się od podatków dochodowych będące rezultatem wieloetapowego procesu decyzyjnego, może być ograniczane głównie dzięki oddziaływaniu na czynniki wpływające na opłacalność uchylania się od opodatkowania,
  a w szczególności poprzez wykorzystanie metod statystycznych przy typowaniu podatników do kontroli.

 • 41.90

  ABC sprawozdań finansowych

  Piotr Szczypa Waldemar Gos Stanisław Hońko

  Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

 • 63.00»55.90

  Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

  Redakcja: Aleksandra Kalinowska, Szymon Parulski

  Niniejszy komentarz stanowi kompendium wiedzy na temat wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych kategorii towarów uznawanych za wyroby akcyzowe. W związku z tym, że przepisy prawa wspólnotowego w zakresie akcyzy...

 • 45.00»38.90

  Amortyzacja w 2011 roku

  Hanna Kozłowska

  Książka przybliża pojęcie amortyzacji podatkowej, wskazując dodatkowo na różnice w ujęciu amortyzacji wprawie bilansowym, ponadto prezentuje pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazując jak należy określać ich wartość początkową oraz oma­wia zasady i metody amortyzacji.

 • 45.90

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Bożyna Pomykalska Przemysław Pomykalski

  Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce.

 • 36.90

  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

  Beata Kotowska Olga Wyszkowska-Kaniewska Aldona Uziębło

  W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje analityczne, wynikające głównie ze sprawozdań finansowych, można dokonać kompleksowej analizy jednostki gospodarczej. Wyniki tej oceny są podstawą do podejmowania różnorodnych decyzji.

 • Książka jest pierwszym tomem kompleksowej publikacji zawierającej opis zasad i metod analizy sprawozdań finansowych. Publikacja, w ramach której analizie porównawczej poddane zostały trzy główne systemy sprawozdawczości finansowej (system polski, unijny – MSSF...

 • Książka przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące opodatkowania aportów w podatkach dochodowych, VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaprezentowane aspekty podatkowe dotyczą nie tylko samego wkładu niepieniężnego, ale również amortyzowania oraz sprzedaży przedmiotu wkładu...

 • 52.90

  Audyt sprawozdań finansowych

  Wiktor Gabrusewicz

  Podstawowym warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest dostęp do szerokiego zakresu informacji. Jednym z istotnych źródeł informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz o wynikach działalności przedsiębiorstwa jest rachunkowość.

 • 89.90

  Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej

  red. naukowa Teresa Kiziukiewicz

  Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa audyt wewnętrzny, jako działalność niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji jej celów i zadań dzięki systematycznej ocenie efektywności i skuteczności kontroli zarządczej. Audyt zatem, oprócz czynności doradczych i wskazywania propozycji usprawnień, stał się narzędziem monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.

 • 39.90»34.90

  Audyt środków unijnych

  Artur Piaszczyk

  Autor podejmuje bardzo ważny i aktualny problem dotyczący oceny prawidłowości wykorzystania środków unijnych. Wskazując na rosnące znaczenie profesjonalnego audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w książce przedstawia zarówno szczegółowe zasady obowiązujące w trakcie korzystania z pomocy unijnej, jak i ogólne zagadnienia dotyczące możliwości korzystania ze środków wspólnotowych. Całość rozważań autor podzielił na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy audytu środków unijnych z funduszy strukturalnych, druga jest poświęcona audytowi środków z Funduszu Spójności, a trzecia audytowi finansowemu w Szóstym Programie Ramowym.

 • Jak sprawnie prowadzić firmę przy niewielkich nakładach pieniężnych? Jak szybciej się rozwijać, efektywniej pozyskiwać fundusze inwestycyjne i przyciągać do współpracy zdolnych pracowników? Jak zapewnić sobie większy zwrot z działalności?

 • 36.90

  Buchalter ułomny

  Piotr Gasparski

  Psychorachunkowość, pojęcie wprowadzone przez autora publikacji, to system czynności poznawczych, dzięki którym człowiek radzi sobie z finansami: księguje i przelicza pieniądze. Książka przedstawia zasady psychorachunkowości w sposób kompleksowy.

 • Publikacja przeznaczona jest dla osób zawodowo zajmujących się doradztwem podatkowym i finansami, osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji podatkowych w zakresie cen transferowych, jak i dla słuchaczy studiów podyplomowych o kierunku prawo podatkowe.

 • Celem publikacji jest przedstawienie, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, problematyki dotyczącej przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,a zwłaszcza przebiegu procedury postępowania kontrolnego przeprowadzanego w zakresie transfer pricing...

 • 54.40

  Controlling dla menedżerów

  Redakcja: Nowak Edward

  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania.

 • 37.90

  Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie

  Maria Sierpińska Bogusław Niedbała

  Rozwój gospodarki rynkowej, zmienne otoczenie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności, globalizacja, coraz większe trudności z koordynacją jednostek wchodzących w ich skład - wszystkie te czynniki komplikują zarządzanie przedsiębiorstwami, które powinno być nastawione na przyszłość, oraz powodują, że konieczna jest kontrola jakości podejmowanych decyzji prowadzona na bieżąco.

 • 23.90

  Czy praca szkodzi?

  Elżbieta Hornowska J. Władysław Paluchowski

  Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Przeglądając wpisy na forach internetowych i blogach można dostrzec, jak różne są znaczenia przypisywane pracoholizmowi.

 • Opracowanie zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz osiągany wynik...

 • 303.90»244.90

  DYREKTYWA VAT. KOMENTARZ

  Krzysztof Sachs (red.), Roman Namysłowski (red.)

  Seria: DUŻE KOMENTARZE LEX. Stan prawny: 1.01.2008 r. Komentarze do Dyrektywy VAT (2006/112/WE) oraz VIII i XIII a także Rozporządzenia Rady Europejskiej (2005/1777) i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Publikacja powinna wejść w PAKIET: Biblioteka Doradcy Podatkowego - VAT.

 • 26.40

  Dlaczego nie płacimy podatków

  Małgorzata Niesiobędzka

  Praca Małgorzaty Niesiobędzkiej to solidne studium współczesnej wiedzy psychologicznej na temat złożonych i wieloaspektowych uwarunkowań uchylania się ludzi przed zobowiązaniami podatkowymi, jej silną stroną jest empiryczne podejście do zagadnienia.

 • Autor analizuje kształt instytucji oraz sposób stosowania aktualnie obowiązujących regulacji. Wskazuje przy tym podstawowe, powstające w praktyce wątpliwości, dotyczące zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych, mających istotne znaczenie w toku...

 • 40.40

  Dostosowanie sprawozdawczości finansowej

  Hanna Czaja-Cieszyńska

  "Recenzowana praca jest poświęcona problematyce dostosowania systemu rachunkowości prowadzonej przez mikro i małe jednostki gospodarcze zgodnie z polskim prawem bilansowym do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 • "Problematyka pracy dotycząca dylematów związanych z szacowaniem premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw należy do bardzo oryginalnych i bardzo rzadko występujących w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Problemy związane z wyceną przedsiębiorstw i rozmaitymi aspektami tej wyceny, a w szczególności wartości kontroli nad spółką należą do kluczowych zagadnień z punktu widzenia szacowania wartości majątku, który w polskiej gospodarce w ostatnim dwudziestoleciu w większości przeszedł w ręce prywatne [...].

 • W książce przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykłady praktyczne (analizy studium przypadku) z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Może być pomocna inwestorom na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku odnawialnych źródeł energii. Może również służyć jako pomoc edukacyjna studentom kierunków ekonomicznych w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny dóbr nierynkowych.

 • 173.90

  Egzamin na biegłego rewidenta

  Mariusz Stepaniuk

  Opracowanie to zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 30.3.2010 r.

 • 174.40

  Egzamin na certyfikat księgowego

  Mariusz Stepaniuk

  Egzamin na certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • 174.40

  Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Patryk Piotr Smęda Mariusz Jabłońsk

  EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO KROK 2 – ROZWIĄZANIE ZADANIA

 • 156.90

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Mariusz Jabłoński

  Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z obowiązującą od 2.4.2013 r. uchwałą Nr 13/V/2013 tej komisji.

 • Podręcznik w sposób praktyczny prezentuje formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych jednostkach gospodarczych w następującym układzie: obrót pieniężny i jego dokumentacja księgowa; rozrachunki - należności, roszczenia, zobowiązania; dokumentacja rozrachunków z pracownikami; zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; opodatkowanie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • 26.00»22.90

  Elementy rachunkowości. Zasady rachunkowości + CD

  Anna Kuczyńska-Cesarz, Tadeusz Cesarz

  Podręcznik przeznaczony dla uczniów liceum profilowanego profil: ekonomiczno-administracyjny opracowany w oparciu o program nauczania LP-EA/MENiS/2002.04.30. Do podręcznika dołączona jest płyta CD systemu finansowo-księgowego RAKS, dzięki której będzie można rozwiązać zadania praktyczne zawarte w treści bloków tematycznych.

 • Autorzy to zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, której kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda. W opracowaniu prezentują oni szerokie podejście do istoty rachunkowości, które...

 • Niniejsza publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób prezentuje sposób oraz zasady fakturowania i dokumentowania otransakcji, uwzględniając wszelkie zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r.

 • 31.40

  Finanse i rachunkowość budżetowa

  Redakcja: Gabrusewicz Tomasz, Nowak Liliana, Marchewka-Bartkowiak Kamilla

  Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.

 • W publikacji zostały opracowane zagadnienia w ujęciu kadrowym, podatkowym i księgowym stanowiące rozbudowaną odpowiedź na poniższe pytania

 • 169.00»149.90

  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

  dr Andre Helin, dr Kristof Zorde, dr Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski

  Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają...

 • 50.40

  Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany

  Konrad Grabiński, Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska

  W książce przedstawiono: problem różnicowania rachunkowości na świecie w dobie globalizacji, procesy zmierzające do ujednolicenia rozwiązań z jej zakresu

 • 30.00»25.90

  Grupowe rozwiązywanie problemów

  Mike Robson

  W każdej firmie stale pojawiają się problemy, ciągły musi więc być proces ich rozwiązywania. Od dawna wiadomo, że grupa odnosi zwykle większe sukcesy w rozwiązywaniu różnych problemów niż pojedyncze osoby. Autor przedstawił narzędzia i uczy metod, które czynią proces rozwiązywania problemu łatwiejszym i efektywniejszym. Szczegółowa analiza procesu rozwiązywania problemu przez grupę i dokładne wyjaśnienie procedur postępowania mają ogromny walor praktyczny na wszystkich szczeblach zarządzania.

 • Unikalny zestaw gier przydatnych w treningach, który może być włączony do autorskiego programu szkoleniowego trenera i dostosowany do potrzeb różnego rodzaju szkoleń. Gry są przeznaczone dla szkoleniowców prowadzących treningi między innymi z zakresu komunikacji niewer ...

 • Unikalny zestaw gier przydatnych w treningach, który może być włączony do autorskiego programu szkoleniowego trenera i dostosowany do potrzeb różnego rodzaju szkoleń.Zbiór zawiera opisy 77 zaawansowanych gier szkoleniowych wspomagających aktywne uczenie się oraz stymulując ...

 • Celem książki jest przedstawienie jednego z elementów procesów integracyjnych w ramach UE, jakim jest harmonizacja podatków bezpośrednich. Publikacja omawia Dyrektywy UE: w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia...

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2013 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2014 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • 131.40

  Instrukcje księgowe i podatkowe 2013

  Redakcja: Hołda Artur

  Publikacja skierowana do głównych księgowych, księgowych oraz biegłych rewidentów oraz osób zawodowo związanych z prowadzeniem księgowości.

 • Misją publikacji pod redakcją prof. Artura Hołdy jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawia wzory dokumentacji księgowej z wyjaśnieniami opartymi na obowiązujących od początku 2014 roku przepisach prawnych.

 • 93.00»78.90

  Inwentaryzacja - zasady i praktyka

  praca zbiorowa

  Inwentaryzacja. Zasady i praktyka 2010 to publikacja poświęcona w całości inwentaryzacji – spisowi z natury zasobów, uzgodnieniu sald z kontrahentami, weryfikacji stanów pozostałych kont. Zawarte w niej opracowania mówią zarówno o tym jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację oraz zawierają...

 • 34.90

  Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie

  Beata Zyznarska-Dworczak

  W książce zaprezentowane zostało nowatorskie podejście do zakresu, funkcji i celów zarządzania kosztami we współczesnym przedsiębiorstwie, a także do możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej w tym obszarze. Czytelnik znajdzie w niej genezę zarządzania kosztami oraz wyjaśnienie niejasności związanych z tym pojęciem.

 • 54.90»46.90

  Kierowanie zespołem pracowniczym

  Barbara Kożusznik

  Konieczność ciągłego zwiększania efektywności pracy sprawia, że działanie zespołów pracowniczych cieszy się dużym zainteresowaniem. W książce pokazano zasady organizacji i funkcjonowania zespołu pracowniczego na tle zmian zachodzących w przedsiębiorstwach, a wynikających z integracji i globalizacji oraz postępu technologicznego i konkurencji.

 • 52.00»44.90

  Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

  redakcja naukowa Bronisław Micherda

  Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej. Opracowania poszczególnych Autorów zostały pogrupowane w trzy tematycznie wyodrębnione części. Część pierwsza zawiera:– wybrane aspekty ewolucji rachunkowości...

 • podstawy prawne sprawozdawczości finansowej MŚP
  cechy jakościowe sprawozdania finansowego

 • 113.40

  Klasyfikacja budżetowa 2014

  Piotr Wieczorek Wojciech Lachiewicz

  Dnia 1.1.2014 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1486 i poz. 1487). Zmiany polegają m.in. na: poszerzeniu zakresu dochodów budżetu państwa obejmowanych rozdziałem 75602; dodaniu rozdziałów 75863 i 75864, paragrafów 904 i 964 oraz nowych objaśnień do wydatków na podróże służbowe z paragrafów 441 i 442; wprowadzeniu zmian w rozdziałach 85204, 85206 i 85226 oraz paragrafie 857.

 • Książka przyczynia się do rozwoju teorii, metodologii i rozwiązań praktycznych w ramach rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

 • 49.90

  Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

  redakcja naukowa Jan Głuchowski, Krystyna Piotrowska-Marczak, Joanna Fila

  Niniejsza publikacja dotyczy problematyki kształtowania
  systemu podatkowego w Polsce. Podniesione w niej zostały kwestie związane
  z opodatkowaniem dochodów w szerokim znaczeniu, opodatkowania transakcji
  finansowych, wpływów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego
  czy ucieczek przed podatkami.

 • 80.40

  Kontrola przedsiębiorcy

  Redakcja: Blicharz Rafał

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli w polskim systemie prawnym. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza poświęcona jest regulacji postępowania kontrolnego na poziomie przepisów lex generalis, natomiast część druga poświęcona jest przepisom szczególnym (lex specialis). Pomimo skomplikowanej materii, napisana jest przystępnym językiem, a prowadzone wywody zachowują przejrzystość.

 • Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliża okoliczności i skutki legislacyjnych przekształceń tej administracji...

 • 37.90

  Koszty jakości

  Grażyna Paulina Wójcik

  Celem książki jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie ogólnej problematyki kosztów jakości w ujęciu: ekonomiczno-organizacyjnym jakości, zarządzania jakością z uwzględnieniem parametru wartości, przydatnej w zarządzaniu współczesną jakością.

 • Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

 • 45.00»38.90

  Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych

  Małgorzata Kutera, Stanisława T. Surdykowska

  Książka zajmuje się szeroko rozumianą praktyką przestępstw gospodarczych. W rozdziale I zaprezentowano istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. Dokonano ich szerokiej klasyfikacji oraz zaprezentowano wyniki badań z zakresu skali przestępczości gospodarczej w kraju i na świecie.

 • 41.80

  Księga przychodów i rozchodów krok po kroku

  Barbara Mierosławska

  Firma dobrze rozliczona

  Własna działalność — to brzmi dumnie! Wreszcie człowiek sam decyduje, co i kiedy będzie robił. Sam szuka sobie klientów i sam przed sobą odpowiada za ich obsługę. Osobiście realizuje zlecenia i cieszy się, gdy zasoby konta firmowego się powiększają.

 • 129.90

  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

  Redakcja: Cellary Mieczysława, Kaczurak-Kozak Monika

  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2013 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2014 r.

 • Zagadnienia związane z problematyką kadrową i płacową nie należą do najłatwiejszych.
  Obliczenie najbardziej typowego wynagrodzenia, zastosowanie odpowiednich,
  często zmieniających się przepisów wymaga dość rozległej wiedzy.

 • Nowoczesny podręcznik do samodzielnej nauki obsługi najpopularniejszego programu do ewidencji księgowej. Znajomość programu księgowego System Symfonia, to najczęściej wymieniane kryterium oceny kwalifikacji pracowników na stanowiska księgowe.

 • 55.00»46.90

  Leasing. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2011 roku

  Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski

  Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę leasingu i jest skie­rowana do wszystkich osób i firm zainteresowanych tą formą finansowania inwestycji. Zawiera stan prawny na styczeń 2011 r.

 • 307.20

  Leksykon VAT

  Ewa Sokołowska-Strug

  Leksykon VAT, autorstwa wybitnego grona specjalistów i ekspertów w zakresie prawa podatkowego pod redakcją Pani Ewy Sokołowskiej-Strug stanowi wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z podatkiem VAT, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie z fundamentalnymi zmianami obowiązującymi od stycznia 2014r.

 • Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy styka się każdego dnia podczas swojej pracy. Atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie na zakończenie każdego z rozdziałów zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów.

 • Celem książki jest przystępne przedstawienie postanowień MSR oraz ich właściwego stosowania w polskich realiach gospodarczych. Przy każdym prezentowanym MSR w ramach podrozdziałów wskazano materiał bibliograficzny do dalszej analizy w zakresie własnym przez czytelnika.

 • 229.00»166.90

  Meritum Podatki 2013

  Aleksander Kaźmierski (red. merytoryczny)

  Zawiera wyczerpujące informacje na temat polskiego prawa podatkowego w ujęciu praktycznym od powstania zobowiązania podatkowego po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową...

 • 229.00»166.90

  Meritum Prawo Pracy 2013

  Kazimierz Jaśkowski (red. merytoryczny)

  Poradnik omawia całość instytucji prawa pracy od momentu przyjęcia pracownika do pracy do ustania stosunku pracy. Zasady funkcjonowania przepisów prawa pracy zostały przedstawione w przystępny sposób. Omówiono zatem, sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę...

 • 45.40

  Międzynarodowa optymalizacja podatkowa

  Rafał Aleksander Nawrot

  Książka przedstawia w kompletny sposób istotę oraz mechanizmy międzynarodowej optymalizacji podatkowej – szeregu działań legalnych, które poprzez umiejętne wykorzystanie obowiązujących przepisów prawa pozwalają zmniejszyć podatki nawet do zerowego poziomu.

 • Seria: AKADEMICKA / ekonomia. W książce opisano zasady sporządzania i prezentacji dwóch elementów sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat. Zalecana jest studentom ekonomii oraz praktykom. Wchodzi w PAKIET: Biblioteka Doradcy Podatkowego - RACHUNKOWOŚĆ.

 • 139.00»114.90

  Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku

  Opracowanie zbiorowe

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) promuje od lat działania mające na celu trwały rozwój gospodarki światowej i wzrost zatrudnienia. Aby nie dopuścić do podwójnego opodatkowania osób prowadzących działalność w różnych krajach, OECD zaleca zawieranie dwustronnych konwencji podatkowych ...

 • 61.90»52.90

  Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty

  Zofia Sekuła

  W jaki sposób sprawić, aby pracownik był wydajny i chętnie wykonywał swoją pracę? W książce autorka - ekspert w zakresie polityki personalnej - omawia w przystępny sposób wszystkie zagadnienia związane z motywowaniem pracowników. W tym celu przeprowadza analizę najistotniejszych koncepcji teoretycznych i modeli motywacji do pracy, wskazuje czynniki wpływające na motywację do pracy oraz doradza, jak kształtować system motywacyjny w organizacji i zapobiegać demotywacji.

 • Recenzowana praca podejmuje interesujące, ważne i aktualne zagadnienie proekologicznej orientacji rachunkowości, tzw. "zielonej rachunkowości".

 • 55.00»48.90

  Nieruchomość w firmie

  Stella Brzeszczyńska

  Książka wyjaśnia skutki podatkowe, administracyjne oraz cywilistyczne każdej czynności związanej z obrotem nieruchomościami lub posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości w działalności gospodarczej. W opracowaniu kompleksowo omówiono budowę, nabycie, posiadanie i zbycie...

 • Substancja aktywna: teoretyczne podstawy rachunkowości wraz z przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

 • 66.90»56.90

  Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw

  Janina Ickiewicz

  Książka zawiera całościową analizę i ocenę problematyki podatkowej. W części pierwszej opisano poszczególne podatki, zmiany w ich konstrukcjach i ich wpływ na wysokość obciążeń podatników oraz zwrócono uwagę na dostosowanie przepisów prawa podatkowego do rozwiązań obowiązujących...

 • Publikacja wyjaśnia, w jakim stopniu system podatkowy wpływa na decyzje inwestorów oraz tempo wzrostu gospodarczego kraju.

 • Opracowanie ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W publikacji znajdują się wyjaśnienia dotyczące zasad określania podstawy wymiaru składek, zasad...

 • Opracowanie ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 • 50.90

  Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

  Maria Sierpińska Tomasz Jachna

  Oddajemy w Państwa ręce III wydanie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1993 roku i od tamtej pory była ciągle dostępna na rynku. Autorzy wprowadzili zmiany obejmujące ponad 80% pierwotnych treści oraz uwzględnili najnowsze uregulowania prawne, w tym aktualną ustawę o rachunkowości.

 • Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a także w zapewnieniu odpowiednich środków na ich wypłatę w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

 • 56.90»48.90

  Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości

  Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska

  W książce, w ośmiu tematycznych rozdziałach, przedstawiono charakterystyczne rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek gospodarczych, mogące się przyczynić do usprawnienia zarządzania.

  Odbiorcami książki mogą być: menedżerowie, praktycy zajmujący się controllingiem i rachunkowością, studenci, uczestnicy szkoleń z zakresu rachunkowości.

 • Książka jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym problematyki instytucji interpretacji podatkowych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Stanowi ona rezultat projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 • W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezwykle trudnym zadaniem. Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego.

 • Książka ta jest przeznaczona dla praktyków i osób przygotowujących się do tej roli - studiujących na wydziałach ekonomii i zarządzania, właścicieli, menedżerów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych firm oraz biur rachunkowych. Może także zainteresować firmy szkoleniowe...

 • 115.00»97.90

  Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa

  Henryk Dzwonkowski, Michał Biskupski, Monika Bogucka, Jakub Marusik, Tomasz Nowak, Monika Zbrojewska, Zygmunt Zgierski

  Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zastosowanie w przypadku uchylania się podatnika od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez nieujawnienie rzeczywistego dochodu.

 • Książka prezentuje możliwe rozwiązania dla problemów wyłaniających się w praktyce stosowania ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za swój przedmiot nieruchomości i rzeczy ruchome. Analiza podatkowoprawna poprzedzona...

 • Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT) to publikacja w której szczegółowo omówiono zmiany przepisów dotyczących rozliczania przez przedsiębiorców wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych w działalności gospodarczej.

 • Opracowanie Józefa Wyciśloka pt. Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych opisuje zagadnienia związane z optymalizacją podatkową, która pozwala na efektywne zmniejszanie poziomu opodatkowania nawet do zera.

 • 191.80

  Ordynacja podatkowa Abgabenordunug

  Tłumacze: Cloer Adrian

  Tekst dwujęzyczny

 • 263.40

  Ordynacja podatkowa Komentarz 2014

  Redakcja: Dzwonkowski Henryk

  Stan prawny: 1 lutego 2014 r.

  Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie:
  ogólnego prawa podatkowego,
  postępowania podatkowego,
  kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
  a także zobowiązań podatkowych.

 • Seria „Twoje Prawo” zawiera:

 • 35.90

  PODATKI. SKŁADKI. OPŁATY

  Janina Ickiewicz

  System fiskalnych obciążeń działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe grupy instrumentów. Są to instrumenty podatkowe i niepodatkowe, nazywane także parapodatkowymi.

 • 36.90

  Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

  Krzysztof Budasz, Paweł Suliga

  W toku wzrastającej wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej istotnego znaczenia nabiera opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług.

 • 42.90

  Podatek bankowy

  Piotr Masiukiewicz Paweł Dec

  W pierwszej części omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego, uwarunkowania i cele jego wprowadzenia oraz modele podatkowe.

 • 15.90

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 89.00»78.90

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Wojciech Dmoch, Tomasz Szymura

  Niewątpliwie komentarz ten jest niezbędna pozycją w codziennej pracy osób zajmujących się doradztwem podatkowym oraz przedsiębiorców. Pozwoli on również na zdobycie podstawowej wiedzy osobom, które samodzielnie chciałyby zminimalizować swoje obciążenia w zakresie...

 • 288.40

  Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2014

  Redakcja: Marciniuk Janusz

  Stan prawny: 1.1.2014 r.

 • 14.90»12.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 45.00»38.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Kinga Michałowska

  Tematyka poruszana w publikacji w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym dokładnej analizie poddane zostały zagadnienia opodatkowania zysków kapitałowych.

 • 199.00»174.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

  Redakcja: dr Janusz Marciniuk

  Prezentowane, jedenaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji...

 • 298.40

  Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2014

  Redakcja: Obońska Aleksandra, Wacławczyk Adam, Walter Agnieszka

  Stan prawny: 1.1.2014 r.

 • Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów.

 • 52.00»44.90

  Podatek od towarów i usług

  Aneta Kaźmierczyk

  Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały wszystkie najważniejsze elementy konstrukcji tego podatku.

 • 89.00»71.90

  Podatki 2013

  Aneta Flisek

  Podatki 2013,  to najbardziej kompleksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę...

 • 68.90

  Podatki 2014

  Redakcja: Flisek Aneta

  Stan prawny: 19 maja 2014 r.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

 • 59.00»49.90

  Podatki i składki w działalności przedsiębiorców

  Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz

  Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji.

 • 64.90»54.90

  Podatki w Unii Europejskiej

  Anna Krajewska

  W książce zostały przedstawione systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Autorka, łącząc rozważania teoretyczne z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce, pokazała: rolę państwa i polityki fiskalnej w gospodarce (w tym szczególnie w okresie kryzysu), funkcje i klasyfikacje

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — to brzmi dumnie! I trochę groźnie… Zwłaszcza jeśli przedsiębiorca zamierza samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em. Być czy nie być płatnikiem VAT? Jaką formę rozliczeń wybrać? Jak poprawnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Czym jest podatek dochodowy i jak go odprowadzać zgodnie z przepisami i z korzyścią dla nas? Które informacje o sobie i w jakiej formie należy przekazać do ZUS-u? A które o naszym pierwszym pracowniku?

 • 45.00»38.90

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku

  Leszek Bielecki, Zbigniew Czajka, Maryla Daniluk, Piotr Ruczkowski, Tomasz Wiatrowski

  Celem opracowania jest pomoc w rozwiązywaniu problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się przy dokonywaniu zapisów w podatkowej księdze przy­chodów i rozchodów. Publikację wzbogacono przykładami, orzeczeniami sądów, wskazano także wybrane interpretacje indywidualne, co umożliwia dostosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych do występującego stanu faktycznego.

 • Polskie wydanie Podatkowego Słownika Encyklopedycznego, jest tłumaczeniem angielskiej, a zarazem oryginalnej wersji Międzynarodowego Leksykonu Podatkowego (IBFD International Tax Glossary), opracowanej i wydanej przez Międzynarodowy Instytut Dokumentacji Podatkowej (The International Bureau of Fiscal Documentation – IBFD) w Amsterdamie.

 • 73.00»64.90

  Podatnik w postępowaniu podatkowym

  dr Adam Mariański, dr Dariusz Strzelec, Tomasz Miłek, Stanisław Kubiak

  Niniejsze opracowanie ma inny charakter niż dotychczasowe publikacje omawiające zasady postępowania podatkowego. Głównym jego celem jest przedstawienie możliwości ochrony praw podatnika w toku postępowania oraz omówienie instytucji procedury podatkowej na tle których powstają...

 • Publikacja zawiera omówienie problematyki podróży służbowych krajowych i zagranicznych, jak również problemów związanych z używaniem samocho­du osobowego w firmie. Kwestie te są istotne, bowiem w przypadku prawie każdego przedsiębiorstwa występują podróże służbowe oraz korzysta się z samochodów osobowych.

 • Podróże służbowe i oddelegowanie to kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z podróżami: od ustalania, kogo można delegować, jak liczyć diety, do kwestii podatkowych oraz składkowo – ubezpieczeniowych.

 • W obrocie produktami ekonomicznymi uczestniczą dziś praktycznie wszyscy: właściciele przedsiębiorstw, inwestorzy, menedżerowie, inżynierowie, specjaliści, robotnicy, emeryci, studenci… MY wszyscy.

 • 59.90»51.90

  Podstawy rachunkowości

  Redakcja naukowa Kazimierz Sawicki

  W kolejnym wydaniu cenionego na rynku wydawniczym podręcznika autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia z rachunkowości, uwzględniając najnowsze uregulowania prawne dotyczące tego obszaru. Odnieśli się do zmian w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r., oraz do rozwiązań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

 • 48.40

  Podstawy rachunkowości

  Redakcja: Baran Wioletta

  W prezentowanym podręczniku zawarto m.in. treści merytoryczne odpowiadające rachunkowości – przedmiotowi realizowanemu na pierwszym roku studiów ekonomicznych.

 • 26.90

  Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

  Redakcja: Andrzejewski Mariusz

  Zbiór zadań z rozwiązaniami mający na celu, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, pomóc czytelnikom w przyswojeniu podstawowych technik stosowanych we współczesnej rachunkowości.

 • 34.00»29.90

  Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań

  Redakcja naukowa Kazimierz Sawicki

  W książce zawarto zadania z ewidencji księgowej prowadzonej przez jednostki gospodarcze na podstawie ustawy o rachunkowości. Zadania dobrano tak, aby umożliwić Czytelnikowi rozwiązywanie problemów o różnym stopniu trudności. Treść zadań dostosowano do poszczególnych działów ewidencji księgowej.

 • 60.00»52.90

  Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia

  Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

  Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces zatrudnienia pracownika to w praktyce skomplikowany mechanizm działań, którego finalnym efektem jest podpisanie umowy nakładającej szereg praw i obowiązków, zarówno po stronie pracodawcy jak też pracownika...

 • 55.00»46.90

  Prawo bilansowe a prawo podatkowe

  pod redakcją Bronisława Micherdy

  Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości.

 • 59.90

  Prawo podatkowe

  Redakcja: Dzwonkowski Henryk

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.
  Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

 • 50.40

  Prawo podatkowe

  Andrzej Gorgol Marcin Burzec

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

 • 45.00»38.90

  Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium

  Dominika Żurawska

  Dział: Prawo. W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący podstawowe zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wykresy oraz tabele ułatwiają przyswojenie i uporządkowanie wiedzy. Wiele zagadnień wyjaśniono na praktycznych przykładach. Nowość

 • 42.90

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Justyna Czerniak-Swędzioł

  Repetytorium przybliża Czytelnikowi najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Istotne informacje zostały ujęte w formie graficznej składającej się z tabel i diagramów, popartych literaturą przedmiotu i orzecznictwem.

 • Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?

 • Sprawozdanie finansowe to jedno z podstawowych źródeł informacji finansowej przydatne dla szerokiego kręgu użytkowników. Istotne jest, aby było ono przygotowane właściwie i dawało użytkownikom wiarygodną informację. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest tą czynnością, która ma służyć zweryfikowaniu poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego, a tym samym jakości informacji. Z tego powodu niezmiernie ważne jest odpowiednie przeprowadzenie badania.

 • 56.90»48.90

  Projektowanie i realizacja szkoleń

  Aldona Andrzejczak

  W książce przedstawiono warunki dobrego zaplanowania całego procesu szkoleniowego oraz sprawnej i skutecznej jego realizacji. Poruszono problemy związane z identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych. Opisano działania i narzędzia umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Omówiono różne metody szkoleniowe pod kątem ich przydatności, uwzględniając specyfikę uczenia się osób dorosłych.

 • 73.00»58.90

  Przewodnik po e-learningu

  Hyla Marek

  "Jest to chyba pierwsza publikacja, która w tak wyczerpujacy sposób omawia tematykę szeroko rozumianego e-learningu. W książce obok analizy zagadnień technicznych, niezbędnych w nowoczesnych technikach nauczania, znaleźć można również bardzo dużo informacji niezbędnych ...

 • W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i tworzą przeszło połowę PKB.

 • Systemy rachunkowości odgrywają znaczącą rolę w gospodarce, gdyż dostarczają informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w tejże gospodarce

 • 59.90»52.90

  Rachunek kosztów dla inżynierów

  Józef Matuszek, Zofia Krokosz-Krynke, Mariusz Kołosowski

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Koszty są kreowane już w pierwszej fazie produkcji...

 • 42.40

  Rachunek kosztów działań sterowany czasem

  Robert S. Kaplan Steven R. Anderson

  Tradycyjny rachunek kosztów działań ABC (Activity-Based Costing) jest dla wielu przedsiębiorstw za mało precyzyjny, zbyt kosztowny w budowie, skomplikowany w stosowaniu i trudny do modyfikacji. Kwestionuje się również trafność przypisywania kosztów na podstawie indywidualnych, subiektywnych szacunków czasu spędzonego na poszczególnych działaniach.

 • W publikacji omówiono koncepcję pomiaru, ewidencji księgowej i prezentacji kosztów oraz wyników jako wielkości ekonomicznych użytecznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach.

 • 64.90»46.90

  Rachunek kosztów. Modele i zastosowania

  Edward Nowak, Marcin Wierzbiński

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o klasycznych i nowoczesnych systemach rachunku kosztów, dzięki którym uzyskuje się wiarygodne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy w przystępny sposób zaprezentowali rozwiązania teoretyczne i metodyczne...

 • 59.00»52.90

  Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne

  prof. nadzw. dr hab. Irena Sobańska

  Autorzy podręcznika objaśniają systemy rachunku kosztów, stosowane w praktyce światowej rachunkowości zarządczej. Systemy te umożliwiają tworzenie informacji - o kosztach, przychodach i wynikach - dla zarządzania operacyjnego oraz pozwalają na realizację strategii wykorzystania...

 • 39.00»34.90

  Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

  dr inż. Joanna Sawicka, dr inż. Anna Stronczek, Anna Surowiec, mgr inż. Elżbieta Marcinkowska, Małgorzata Białas

  Niniejsze opracowanie obejmuje genezę i istotę rachunku kosztów, przybliżając pojęcie kosztów i ich klasyfikację. Następnie prezentuje wynik finansowy jako wyraz księgowego ujęcia rachunku przychodów i kosztów. W dalszej części skupia się na problemie kalkulacji kosztów...

 • To praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Książka powstała na gruncie doświadczeń autora, jako biegłego rewidenta i obserwacji trudności z jakimi borykają się osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Dlatego głównym zamiarem autora było wyjaśnienie idei rachunku przepływów i pokazanie Czytelnikom praktycznych sposobów jego sporządzania.

 • Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
  przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

 • 59.90»52.90

  Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

  Irena Kondratowicz-Garbarska

  Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem informacji pozwalających określić stan faktyczny majątku firmy...

 • 18.40

  Rachunkowość Zbiór zadań

  Grzegorz Lew, Wioletta Turowska, Halina Chłodnicka

  Zbiór jest przeznaczony dla studentów kierunków finansowo-ekonomicznych, uczestników warsztatów i seminariów poświeconych rachunkowości, jak również dla osób, które potrzebną wiedzę już posiadają, jednak pragną samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności podczas rozwiązywania fachowych zadań.

 • W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.Rachunkowość jako swoisty "język biznesu" powinna być zrozumiała nie tylko przez doświadczonych w system rachunkowości menadżerów ale także przez początkujących pracowników, przedsiębiorców, uczniów oraz studentów.

 • 34.40

  Rachunkowość finanse bankowość

  Redakcja: Uziębło Aldona

  Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych

 • 39.90

  Rachunkowość finansowa

  Redakcja: Szczypa Piotr

  Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, którymi są

 • 56.40

  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

  Redakcja: Pfaff Józef, Messner Zbigniew

  Drugie uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika do rachunkowości finansowej!

 • Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur państwowych i samorządowych, ani do działalności gospodarczej, można wyodrębnić organizacje pozarządowe, czyli takie, których podstawową działalnością jest wolontarystyczne zaangażowanie i które finansowane są z darowizn, subwencji i dotacji.

 • 37.90

  Rachunkowość grup kapitałowych

  Marzena Remlein

  Nowoczesny podręcznik do rachunkowości grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości!

 • 25.00»21.90

  Rachunkowość handlowa. Część 1

  Roman Niemczyk

  Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 1 jest przeznaczona do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkól policealnych oraz dla tych wszystkich Czytelników, którzy zamierzają poznać i wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie.

 • 33.00»28.90

  Rachunkowość handlowa. Część 2

  Roman Niemczyk

  Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 2 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół. Forma i układ książki jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej, jak też programu nauczania w technikach handlowych.

 • 30.00»25.90

  Rachunkowość handlowa. Część 3

  Roman Niemczyk

  Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 3 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół policealnych.

 • 60.00»52.90

  Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów

  redakcja naukowa Bożena Nadolna

  Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Użytkownikami informacji z rachunkowości może być szeroki krąg odbiorców, w tym również zarządzająca kadra inżynierska. Warunkiem efektywnego wykorzystania przez nich...

 • 99.00»79.90

  Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej

  Eugenia Śleszyńska

  Seria: PORADNIKI ABC. Stan prawny: 30.04.2011 r. Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej to pozycja wyjątkowa z uwagi na swoją wszechstronność i szczegółowość. Dzięki książce Czytelnik zdobywa wiedzę, krok po kroku zapoznając się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania wspólnoty.

 • 64.90»54.90

  Rachunkowość jednostek gospodarczych

  praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz

  Dział: Rachunkowość. Rachunkowość informuje o sytuacji majątkowej, finansowej oraz rentowności jednostki gospodarczej i w usystematyzowany sposób prezentuje ją w sprawozdaniach finansowych. Autorzy przedstawiają poszczególne zagadnienia na podstawie sprawozdania finansowego. Nowość

 • Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których przedstawiono kompleksowo problemy rachunkowości: państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, jednostek non profit, podmiotów leczniczych, prowadzących działalność w różnorodnych formach organizacyjno-prawnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (ubezpieczycieli) oraz banków.

 • 59.90»52.90

  Rachunkowość małych przedsiębiorstw

  Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki

  W gospodarce rynkowej dominującą grupą są małe jednostki. Tworzą one zróżnicowaną zbiorowość, w której można wyróżnić podmioty prowadzące działalność gospodarczą na różną skalę i o rozmaitym charakterze. Także kryteria podziału małych jednostek na grupy mogą być różne...

 • 48.90»41.90

  Rachunkowość nie tylko dla księgowych

  Teresa Kiziukiewicz

  Powszechne jest mniemanie, że rachunkowość jest głównie dla księgowych. Jest to mylne podejście, ponieważ podstawową funkcją rachunkowości jest dostarczanie informacji o jednostce gospodarczej. Adresatami tych informacji są różni odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni, którzy dzięki nim mogą odnieść wiele korzyści, pod warunkiem jednak, że rozumieją ich wymowę i potrafią się nimi posługiwać. W tym celu powinni poznać charakterystyczne cechy i zasady rachunkowości jako uniwersalnego "języka biznesu".

 • Autor książki podjął próbę zdefiniowania rachunkowości odpowiedzialności społecznej i uczynienia z niej swoistego instrumentu nadzoru korporacyjnego. Łączy w ten sposób cztery, z reguły bardzo odległe, sfery życia gospodarczego – rachunkowość, odpowiedzialność społeczną, etykę i nadzór...

 • 48.90

  Rachunkowość podatkowa.

  prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Katarzyna Startek

  Książka przedstawia stan prawny na dzień 1.01.2014 r.

 • 44.90

  Rachunkowość przedsiębiorstw

  Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska

  Zawartość informacyjna książki uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej.

 • 42.90

  Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki

  Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz

  Autorzy niniejszej książki podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstw prowadzonej w poszczególnych sektorach gospodarki.

 • 43.40

  Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach

  Redakcja naukowa Teresa Martyniuk

  Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatkowe konsekwencje sytuacji rynkowych firm:

 • 56.00»47.90

  Rachunkowość w biznesie

  Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska

  Jest to kompletny wykład zasad i metod rachunkowości z pominięciem jednak dość skomplikowanych technik zapisu księgowego. Nie ma w tej książce tradycyjnych szubieniczek, są natomiast wskazówki jak korzystać z danych dostarczanych przez rachunkowość o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstwa oraz o jego sytuacji majątkowej i finansowej. W opracowaniu przedstawione zostały również wymagania wobec przedsiębiorstw (kierownictwa) określone przez obowiązującą ustawę o rachunkowości oraz ustawę o podatku dochodowym. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami.

 • 49.00»42.90

  Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii

  Redakcja: dr inż. Monika Łada, dr inż. Alina Kozarkiewicz

  Współczesne przedsiębiorstwa na coraz większą skalę korzystają z nowoczesnych technologii. Nowe technologie informatyczne oznaczają radykalne zmiany w sposobie prowadzenia rachunkowości - ogromne bazy dostępnych danych, coraz bardziej przyjazne aplikacje, szybko generowane...

 • 45.40

  Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

  Redakcja naukowa Teresa Martyniuk

  W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. Dostosowywanie polskich przepisów o rachunkowości do regulacji międzynarodowych powoduje coraz większą rozbieżność między regulacjami polskiego prawa bilansowego i prawa podatkowego.

   

 • 54.00»47.90

  Rachunkowość według prawa bilansowego

  Redakcja: Ksenia Czubakowska

  Podręcznik składa się z dwóch części: ogólna teoria rachunkowości i szczegółowa ewidencja operacji gospodarczych. W książce omówiono: metodologię rachunkowości, pojęcie i konstrukcję bilansu, dokumentację operacji gospodarczych, funkcjonowanie kont księgowych, wybrane

 • Proponowana książka stanowi drugą, uzupełniającą część podręcznika Rachunkowość według prawa bilansowego, również pod red. prof. Kseni Czubakowskiej, w którym zaprezentowano elementarne pojęcia z rachunkowości oraz szczegółowe rozwiązania ewidencyjne uregulowane ustawą...

 • 38.40

  Rachunkowość z płytą CD

  Wioletta Turowska Adam Węgrzyn

  W publikacji w kompleksowym ujęciu podano wiadomości z zakresu rachunkowości opierające się wyłącznie na aktualnych przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej.

 • 49.90

  Rachunkowość zarządcza

  Edward Nowak Wiktor Gabrusewicz Krystyna Czubakowska

  Rachunkowość zarządcza jest zbiorem metod i działań analityczno-rachunkowych będących narzędziem dostarczania informacji niezbędnych do usprawnienia bieżącej działalności przedsiębiorstwa i kształtowania jego efektywnego rozwoju w przyszłości.

 • 46.40

  Rachunkowość zarządcza i controlling

  Mieczysław Dobija

  Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji. Wszystkie rozważania teoretyczne ilustrowane są dobrze dobranymi przykładami o charakterze jakościowym i ilościowym.

 • 0.00

  Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I

  praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy K. Świderskiej

  Książka niedostępna - nakład wyczerpany, ale materiał w niej zawarty dostępny jest w 6-ciu początkowych rozdziałach nowej, znacznie rozszerzonej oraz wzbogaconej wersji tej książki pod zmienionym tytułem: Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Jest dostępna w naszej księgarni.

 • 60.00»51.90

  Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom II

  praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy K. Świderskiej

  Dział: Rachunkowość. Książka jest wynikiem studiów nad literaturą, prac badawczych i projektów wdrożeniowych Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH. Skierowana jest do osób, które chcą zarządzać organizacją uczącą się, otwartą na sygnały o nadchodzących zmianach i wcześnie reagujących na nie.

 • Książka Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać tajniki z zakresu rachunkowości zarządczej. Jej szczególną zaletą jest to, że poza częścią teoretyczną znajdują się w niej zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzami.

 • 79.00»69.90

  Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne

  Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Irena Sobańska

  Książka zawiera szerokie kompendium wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, której dynamiczny rozwój w praktyce światowej rozpoczął się pod koniec ubiegłego wieku, pod wpływem internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, stosowania wysokich technologii...

 • 43.40

  Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania

  Redakcja naukowa Robert Kowalak

  Rachunkowość zarządcza stanowi istotny element systemu zarządzania, który wspomaga podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa. Odpowiednio zastosowane narzędzia rachunkowości zarządczej ograniczają ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Przedstawione w książce przykłady i zadania wraz z rozwiązaniami wskazują na możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej do rozwiązywania problemów zarządzania organizacją.

 • 44.00»37.90

  Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań

  Roman Kotapski, Robert Kowalak, Michał Poszwa, Andrzej Szczerbiński

  Zbiór zadań (ze wskazówkami i odpowiedziami) jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy kursów i studiów podyplomowych w zakresie rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej na kierunkach ekonomicznych i technicznych. Wiele zadań można również wykorzystać na zajęciach z controllingu i budżetowania. Zadania mają różny stopień trudności. Ich treść została dopasowana do warunków i specyfiki działalności różnych przedsiębiorstw i placowek.

 • 36.40

  Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola

  Redakcja: Gabrusewicz Tomasz, Marchewka-Bartkowiak Kamila, Wiśniewski Marcin

  Skuteczne zarządzanie finansami, przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi takich jak rachunkowość, stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

 • 34.00»28.90

  Rachunkowość. Część 1

  Anna Kuczyńska-Cesarz

  Podręcznik Rachunkowość. Część 1 w sposób praktyczny prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencyjnych...

 • 36.00»31.90

  Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady

  Maria Gmytrasiewicz

  Publikacja stanowi studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Jej dydaktyczne walory sprawiają, że można ją polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości.

 • Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie. Omówiono m.in. kwestie identyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych w firmach, funkcje oraz zasady rachunkowości, identyfikację aktywów i pasywów oraz elementy związane ze sporządzaniem bilansu podmiotu gospodarczego.

 • Podręcznik Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami (wyd. II zmienione) stanowi uaktualnioną wersję połączenia wykładów z rachunkowości wraz z ćwiczeniami, które można realizować na zajęciach z wykładowcami lub samodzielnie.

 • 29.06»28.90

  Raje podatkowe

  Lutz Winter

  Unikalny raport nt. rajów podatkowych, przygotowany przez człowieka, który od lat zajmuje się zawodowo omijaniem raf systemów podatkowych zachodu i USA, chroniąc ciężko zarobione pieniądze przedsiębiorców przed chciwością i zachłannością fiskusa. Nie­wielu wydaw­ców zde­cy­do­wało się wydać ten raport.

 • 70.00»59.90

  Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

  Rafał Aleksander Nawrot

  Książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych.

 • 49.00»42.90

  Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji

  Redakcja: Stanisława Borkowska

  Książka zawiera odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Autorzy nie ograniczają się do dyskusji o różnych modelach ZZL, lecz na podstawie badań...

 • Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak te z dla osób zainteresowanych rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa.

 • 62.40

  SAP Scenariusze księgowe

  Magdalena Chomuszko Jerzy Auksztol Marcin Wojsa

  SAP-FI to niezawodność, szybkość i rzetelność sprawozdawczości zewnętrznej.
  Książka SAP-FI Scenariusze księgowe jest kontynuacją serii publikacji poświęconych jednemu z najpopularniejszych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem jakim jest SAP ERP.

 • 70.90

  SAP Zrozumieć system ERP

  Magdalena Chomuszko Jerzy Auksztol Piotr Balwierz

  Pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompendium wiedzy o systemie SAP ERP, obejmującym całościowe spojrzenie na jego rozległą funkcjonalność.

 • 89.00»78.90

  Sankcje w prawie podatkowym

  Paweł Majka

  Monografia „Sankcje w prawie podatkowym” stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie będące kompleksowym ujęciem sankcji podatkowych. Przedmiotem opracowania jest analiza sankcji podatkowych w polskim prawie podatkowym, zmierzająca do zaproponowania rozwiązań...

 • W 2013 r. miały miejsce zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r.

 • 139.40

  Sprawozdawczość budżetowa 2014

  Krystyna Gąsiorek Mieczysława Cellary Aleksandra Bieniaszewska

  Książka ta omawia obowiązujące w 2014 roku sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania w układzie zadaniowym.

 • Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy prowadzeniu spółki. Dodatkowym jej walorem jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych. Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w jej działalności.

 • 60.90»51.90

  Strategiczna rachunkowość zarządcza

  Redakcja naukowa Edward Nowak

  Sformułowanie właściwej strategii działania przedsiębiorstwa oraz jej skuteczna implementacja wymagają zastosowania odpowiednich instrumentów zarządzania. Do takich instrumentów należy zaliczyć rachunkowość zarządczą, ukierunkowaną na strategię.
  Strategiczna rachunkowość zarządcza jest stosunkowo nowym obszarem rachunkowości zarządczej. Dzięki niej uzyskuje się informacje potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji, umożliwiających osiągnięcie długofalowych celów przedsiębiorstwa.

 • Opracowanie cechuje wysoki poziom merytoryczny treści i interesująca forma prezentacji. Liczne przykłady, ilustrujące omawiane zagadnienia sprawiają, że jest ono interesującą lekturą nie tylko w środowisku akademickim, lecz także dla ekspertów z dziedziny szeroko rozumianej...

 • Przygotowując cztery tomy "Systemu prawa finansowego", założyliśmy, że opracowanie to powinno:umożliwić zrozumienie prawa finansowego i jego funkcji,wskazać jego miejsce w systemie prawa,przedstawić instytucje finansowe będące przedmiotem prawa finansowego oraz wykazać, w ...

 • Przygotowując cztery tomy "Systemu prawa finansowego", założyliśmy, że opracowanie to powinno:umożliwić zrozumienie prawa finansowego i jego funkcji,wskazać jego miejsce w systemie prawa,przedstawić instytucje finansowe będące przedmiotem prawa finansowego oraz wykazać, w ...

 • 34.00»29.90

  Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego

  Redakcja Naukowa: Aleksy Pocztowski

  W książce przedstawiono najnowsze trendy w kształtowaniu wynagrodzeń na tle zmian zachodzących n arynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem występującego obecnie spowolnienia gospodarczego. Praca jest oparta zarówno na literaturze przedmiotu, jak i na badaniach...

 • Zaktualizowana i znacznie rozszerzona broszura TEMATY EGZAMINACYJNE dla kandydatów na biegłych rewidentów, w której zamieszczono: - obowiązujące zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów,- wymagania kwalifikacyjne i szczegółowy zakres tematyczny...

 • 119.00»104.90

  Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami

  Redakcja: dr Marcin Jamroży, dr Adrian Cloer

  Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami to przede wszystkim ważny akt prawa w sferze polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, z którego wynikają wymierne skutki finansowe dla przedsiębiorców. Nowa Umowa zawiera wiele regulacji radykalnie zmieniających...

 • 104.00»83.90

  Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz

  Mariański Adam

  Stan prawny na: 1.08.2010 r. W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskani ...

 • 159.00»127.90

  Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

  Lipiec-Warzecha Ludmiła

  Książka ma formę klasycznego komentarza do ustawy, opartego na analizie poszczególnych przepisów, wyjaśniającego problematykę aktu prawnego wraz z przepisami wykonawczymi.Autorka uwzględniła bogate prawnofinansowe piśmiennictwo dotyczące poszczególnych aspektów funkcjono ...

 • 109.00»87.90

  Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz

  Sójka Tomasz, Nieborak Tomasz

  Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych określających funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego. Omawiany akt prawny w niespełna 60 artykułach normuje kwestie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz stabilności rynku kapitałowego, uznawanego współc ...

 • 104.00»83.90

  Ustawa o obligacjach. Komentarz

  Lipiec-Warzecha Ludmiła

  Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych na rynku wydawniczym pozycji na temat emisji i obrotu obligacjami, które stanowią atrakcyjny sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialne ...

 • Seria „Twoje Prawo” zawiera:

  hasła w nawiasach kwadratowych,
  przypisy z opisem poszczególnych zmian,
  indeks rzeczowy,
  pogrubienie ostatnich zmian.

  Stan prawny: 10 lutego 2014

 • 119.00»99.90

  Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami 2011

  zbiorowa praca

  Ukazało się nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie zeszytu specjalnego przynoszącego tekst ustawy o rachunkowości i najważniejszych – uzupełniających ją – rozporządzeń Ministra Finansów wraz z wyjaśnieniami. Książka zawiera tekst ustawy o rachunkowości i rozporządzeń według stanu...

 • 249.00»219.90

  Ustawa o rachunkowości. Komentarz

  dr Andre Helin

  Piąte wydanie Komentarza do ustawy o rachunkowości uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 r. Autor omawia  w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Autor odwołuje...

 • W książce omówiono zasady korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów osób duchownych. Przedstawiony został bogaty wybór orzecznictwa i piśmiennictwa. Dodatkowo uwzględniono wie ...

 • W październiku 2009 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opublikowaną w DZ.U. Nr 195, poz. 1504 w dniu 23.11.2009 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 • 48.00»42.90

  VAT od użytkowania wieczystego gruntów

  Elżbieta Rogala

  W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego, do którego nienależnie doliczono VAT.

 • Od 1 maja 2004 roku – momentu wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej – obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w ramach krajowego porządku prawnego ciąży nie tylko na sądach krajowych, ale też na organach administracji.

 • 99.00»86.90

  VAT w branży finansowej

  Paweł Selera

  Książka koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT transakcji finansowych za szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie weszły w życie na gruncie ustawy o VAT po 1.1.2011 r. Opracowanie jest szczegółowym komentarzem do unijnych...

 • 55.00»46.90

  VAT w działalności gospodarczej

  Irena Olchowicz (red. naukowa), Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz

  Problematyka książki dotyczy jednego z najważniejszych podatków – podatku od towarów i usług (dalej jako VAT). W pracy przedstawiono kompleksowo zagadnienie opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług, ukazując jego system w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

 • 76.00»64.90

  VAT w gminach 2011. Rewolucyjne zmiany

  Elżbieta Rogala

  Rok 2011 charakteryzuje się ogromnym zakresem zmian dotyczących VAT. Są to zmiany rewolucyjne. Czymże innym bowiem jest np. przejście na nowy system nazewnictwa towarów i usług i oznaczanie ich kodami „nowej” klasyfikacji statystycznej PKWiU z 2008 roku?

 • 69.40

  VAT w gminach 2013

  Elżbieta Rogala

  Niniejsza książka autorstwa Elżbiety Rogali VAT w gminach 2013 jest już siódmą z kolei pozycją, wydaną przez nasze wydawnictwo (poczynając od 2006 roku) zajmującą się kompleksowo rozliczaniem VAT nie tylko przez gminy, ale i przez ich jednostki, i zakłady budżetowe.

 • 99.00»86.90

  VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

  Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i związane z tym przyjęcie dorobku prawnego Wspólnoty daje podatnikom istotne możliwości w stosowaniu przepisów dot. podatku VAT. Orzecznictwo ETS jest cenną wskazówką w stosowaniu krajowych przepisów ustawy o podatku VAT zarówno dla sądów...

 • 239.00»192.90

  VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji

  Kubacki Ryszard, Bartosiewicz Adam

  W opracowaniu sprawdzisz m.in,: które czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu od 1 kwietnia 2011 r., jak wystawić fakturę na dostawę złomu, czy można odliczyć VAT od prezentów dla swoich kontrahentów, jak dokonać korekty odliczeń częściowych na nowych zasadach, ...

 • Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach i zakładach budżetowych.

 • 86.00»72.90

  Vademecum biur rachunkowych

  Praca zbiorowa

  Redakcja miesięcznika „Rachunkowość” w porozumieniu z Komisją Biur Rachunkowych przy ZG SKwP, przygotowała wydawnictwo pt. Vademecum biur rachunkowych, obejmujące szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe.

 • 121.90

  Vademecum głównego księgowego z płytą CD

  Redakcja: Culepa Michał, Kaczurak-Kozak Monika, Walczak Piotr

  Fundament pracy księgowego, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia

 • 99.00»79.90

  Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym

  Feldo Katarzyna

  Monografia jest jedyną publikacją na rynku krajowym oraz europejskim przedstawiającą na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług zagadnienie podmiotowości prawnopodatkowej organów władzy publicznej w przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-pry ...

 • Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy potencjału informacyjnego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego z zastosowaniem wartości godziwych. Na potrzeby realizacji tego celu sformułowana została teza stwierdzająca, że zwiększenie potencjału informacyjnego sprawozdań finansowych wymaga zastosowania wartości godziwej równolegle do wyceny w wartościach historycznych.

 • 54.90»46.90

  Wpływ społeczny w organizacji

  Barbara Kożusznik

  Władza i wpływ społeczny są podstawą funkcjonowania każdej organizacji. Efektywny kierownik wpływa na ludzi tak, że zachowują się zgodnie z jego wymaganiami i wdrażają podjęte przez niego decyzje. W czasach gdy organizacje muszą ciągle przystosowywać się do zmian w otoczeniu, nie wystarcza już model kierowania oparty na wydawaniu poleceń i kontrolowaniu podwładnych. Dlatego wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skutecznie wywierać wpływ na innych i osiągać cele organizacji?

 • 49.90

  Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych

  Konrad Grabiński, Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska

  Rozwój, globalizacja i integracja rynków kapitałowych są najważniejszymi czynnikami wymuszającymi ujednolicenie sprawozdawczości finansowej w drugiej połowie XX wieku oraz determinującymi rozwój i kształt współczesnej rachunkowości, jej teorii i praktyki.

 • Niekwestionowanym celem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności podmiotów, głównie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu.

 • 28.10

  Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne

  Bronisław Micherda, Katarzyna Świetla

  Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznawanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, znajduje się w ustawicznej ewolucji wskazującej na jej rozwój.

 • 65.00»55.90

  Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

  redakcja naukowa Bronisław Micherda

  Podstawowym celem rachunkowości, jako uniwersalnego systemu informacyjno-kontrolnego, jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostek gospodarczych prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych.

 • Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są współczesne koncepcje opodatkowania dochodu.

 • 45.90

  Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

  red. naukowa Bronisław Micherda

  Rachunkowość jako system informacyjny ma za zadanie pokazać odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowo-majątkowej danego podmiotu. Aby wypełnić ten cel, niezbędny jest odpowiedni pomiar wartości wszystkich elementów kształtujących ten obraz, a więc: zasobów majątkowych, operacji gospodarczych, przychodów, kosztów, wyniku finansowego. Pomiar wartości jest nieodzowną cechą rachunkowości, stanowi jej istotę.

 • Głównym celem podręcznika jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz określenie na tym gruncie ram ich praktycznej aplikacji w systemie strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym, szczególnie - długoterminowego zarządzania finansami.

 • 35.90

  Wycena małego przedsiębiorstwa

  Jacek Kuczowic

  Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa.

 • W książce autorzy zaproponowali modelowe rozwiązania systemu rachunkowości, obejmującego specyficzne podejście dotyczące tworzenia informacji na potrzeby zarzadzania logistycznego.

 • 99.00»87.90

  Wzorcowy wykaz kont

  Fedak Zdzisław, Muszyńska Barbara

  Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości. WWK uwzględnia postanowienia: ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe...

 • Nie jest łatwo opanować wszystkie reguły narzucone przez prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego w tej książce pojawia się tylko tyle odwołań do przepisów i ustaw, ile naprawdę musi. Autorka w zrozumiały sposób opisuje zagadnienia związane z naliczaniem płac, nie komplikując ich nazbyt fachowym nazewnictwem, a definicje i formułki zyskują tu przystępną postać. Podręcznik zawiera także przydatne przykłady wyliczeń, pomagające błyskawicznie zrozumieć temat, a dla początkujących w zawodzie będące także swoistą "ściągą".

 • 49.00»43.40

  Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady. Zadania. Testy

  Redakcja Naukowa: prof. dr hab. Kazimiera Winiarska

  Pod pojęciem „rachunkowość zaawansowana” autorzy rozumieją zagadnienia mieszczące się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, ale nie występujące w każdym podmiocie zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień...

 • 59.90»56.90

  Zachowania człowieka w organizacji

  Barbara Kożusznik

  W podręczniku zostały przedstawione zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz metody przewidywania i kontrolowania tych zachowań. Autorka omówiła: istotę zachowań organizacyjnych, indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji,

 • 41.00»35.90

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia podatkowe

  dr Monika Mucha, dr Iwona Sierpowska

  Prezentowany komentarz omawia bardzo istotne w działalności firm zagadnienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest on szczególnie interesujący, gdyż łączy w sobie nie tylko rozwiązanie prawne problemów ale również omawia zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi...

 • 128.00»99.90

  Zamknięcie roku 2011

  praca zbiorowa

  Po raz kolejny wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o. wydało książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2011. W książce zamieszczono zaktualizowane i pogłębione opracowania poświęcone: Sprawozdaniu finansowemu i sprawozdaniu z działalności...

 • 135.00»117.90

  Zamknięcie roku 2012

  Praca zbiorowa

  Redakcja miesięcznika „Rachunkowość” po raz kolejny przygotowała książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone: Sprawozdaniu finansowemu...

 • 31.90»27.90

  Zarządzanie personelem

  Monika Kostera

  Podręcznik obejmuje podstawy zarządzania personelem, obudowane praktycznymi przykładami. Ta ważna dziedzina zarządzania dostarcza metod i technik pozwalających ograniczyć koszty funkcjonowania firmy, rozwiązać wiele jej codziennych problemów, podnieść skuteczność i efektywność działania na rynku.

 • 46.90»39.90

  Zarządzanie profesjonalistami

  Mieczysław Morawski

  W wieku XXI wiodącą rolę w przedsiębiorstwie będą odgrywać wysokiej klasy fachowcy, charakteryzujący się m.in. wysokimi kompetencjami, efektywnością działania, rzetelnością, uczciwością, chęcią ciągłego rozwoju, elastycznością działania, samodzielnością, kreatywnością, łatwością adaptacji do zmian. Autor - dostrzegając rosnące znaczenie tej grupy pracowników - zaprezentował koncepcję zarządzania pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwie.

 • Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu.

 • 136.00»108.90

  Zarządzanie wynagrodzeniami

  Armstrong Michael

  Zarządzanie wynagrodzeniami polega na formułowaniu i wdrażaniu strategii i procesów, których celem jest należyte wynagradzanie pracowników za pomocą środków finansowych i niefinansowych. Wiąże się ono z projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów wynagrodzeń uwzgl� ...

 • 62.90»53.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zdzisława Janowska

  Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Wiele miejsca autorka poświęca też relacjom między strategią firmy a strategią w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

 • 79.00»63.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

  Oleksyn Tadeusz

  W obecnym, drugim, zaktualizowanym i znacznie rozszerzonym wydaniu tej książki szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych organizacjach, zarządzanie kompetencjami oraz rozwój zawodowy, kształtowanie, racjonali ...

 • Wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja i wartości pracowników mają coraz większe znaczenie jako czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. Zarządzanie ludźmi zmienia się z rutynowego administrowania sprawami osobowymi w kierunku rozwijania strategii oraz profesjonalizacji metod pozyskiwania i wykorzystania kapitału ludzkiego.

 • W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • 54.90

  Zasady rachunkowości zarządczej

  Andrzej Piosik

  Podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione te wszystkie zagadnienia, które stanowią podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej. Prezentowane rozwiązania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku.

 • W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców, jakimi są:

 • Książka Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni 95 lat to jedyna pozycja na rynku, która w sposób niezwykle czytelny, a zarazem zwięzły prezentuje historię zawodu biegłego rewidenta w Polsce.

 • 75.00»63.90

  Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych

  praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz

  W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości.

 • Czy można wyobrazić sobie dziś pracę księgowego, pracownika działu controllingu albo finansów bez Excela? Oczywiście! W końcu kiedyś komputerów nie było, a ludzie liczyli, podsumowywali i porównywali dane na liczydle oraz w zeszytach. Zatem można. Tylko po co, skoro program komputerowy zrobi to szybciej, sprawniej i w dodatku bezbłędnie?! Trudne i czasochłonne zadania Excel pozwala wykonać w kilka minut — pod warunkiem, że użytkownik wie, czego potrzebuje, i potrafi na podstawie programu zbudować odpowiednie narzędzia.

 • Książka poświęcona jest zagadnieniom prawnym dotyczącym wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy rozwiązaniami prawa prywatnego i prawa podatkowego. Wpisuje się ona w dyskusję nad rolą i znaczeniem cywilnoprawnych instytucji i ich podatkowych konsekwencji. Pierwsza część...

 • Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie: jaką rolę odgrywają znajomości w zatrudnianiu pracowników przez małe firmy? Dotyczy zatem problematyki ważnej dla wszystkich uczestników rynku pracy – przedsiębiorców, działów rekrutacji, osób poszukujących pracy oraz instytucji...

 • Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla szeroko rozumianych służb finansowo–księgowych, początkujących księgowych, jak też słuchaczy szkół policealnych, studentów wyższych uczelni ekonomicznych, uczestników kursów z rachunkowości oraz tych wszystkich Czytelników, którzy zamierzają poznać i nauczyć się podstaw rachunkowości przedsiębiorstw.

 • 50.00»42.90

  Zmiany w podatkach na 2011 rok

  Tomasz Krywan

  Publikacja stanowi gruntowne omówienie zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Omówione zostały wszystkie nowelizacje ustaw podatkowych (w tym trzy najważniejsze nowelizacje ustawy o VAT oraz dwie „duże” nowelizacje ustaw o podatku dochodowym).

 • 23.40

  Zwrot Vat w budownictwie mieszkaniowym

  Tadeusz Branecki

  Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) pozwala wnioskodawcom na odzyskanie części poniesionych kosztów.

 • Zbiór zawiera opisy 37 ćwiczeń i gier oraz 10 scenariuszy do odgrywania ról. Ćwiczenia rozwijają umiejętności związane z obsługą klientów, zwłaszcza umiejętności interpersonalne niezbędne do skutecznego komunikowania się. Zadania pomagają również kształtować pozy ...

 • Publikacja stanowi komentarz wraz z odpowiedziami na pytania do zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, jak i różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników. Książka z pewnością zainteresuje każdego, kto pragnie, aby jego firma prawidłowo rozliczała wynagrodzenia.

 • Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i jest przydatne w interpretowaniu przepisów podatkowych, zawiera również praktyczne przykłady rozliczania usług niematerialnych takich m.in. jak: usług doradztwa, prawniczych, księgowych, marketingowych, najmu i leasingu ...

 • 95.00»69.90

  Finanse

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Janusza Ostaszewskiego

  W tym wydaniu publikacji dodano rozdział pt. „Kryzysy finansowe we współczesnym świecie”. Wyjaśniono przyczyny kryzysu i jego skutki dla gospodarek różnych krajów. W analizie wykorzystano teorię finansów do wyjaśnienia mechanizmów zachowania uczestników rynku finansowego.

 • 115.00»85.90

  Rachunkowość finansowa. Wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone

  Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska

  Szczególnie uwypuklone zostały ponadczasowe zalety i cechy systemu rachunkowości determinujące jej bezdyskusyjną przydatność w informacyjnym otoczeniu biznesu, które upoważniają do traktowania rachunkowości jako idealnej metody myślenia o gospodarce niezbędnej każdemu wykształconemu...

 • 44.90»35.90

  Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?

  Piotr Rybicki

  Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie? Książka poświęcona analizie sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Myślą książki jest pokazanie, w jaki sposób szybko i sprawnie poruszać się po sprawozdaniu finansowym i gdzie szukać niezbędnych informacji. Polecamy!

 • 54.90»38.90

  Audyt finansowy

  Kazimiera Winiarska

  Audyt finansowy obejmuje ocenę sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie ze standardami rewizji finansowej. W książce zostały więc przeanalizowane następujące zagadnienia: międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, międzynarodowe standardy rewizji finansowej...

 • 120.00»98.90

  Rachunkowość bankowa po zmianach

  Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski

  Kompleksowy wykład rachunkowości banku komercyjnego. Służy nauce księgowania oraz pokazuje rachunkowość od strony produktów bankowych i specyficznych zagadnień występujących w bankowości. Pokazuje rachunkowość jako system informacyjny, niezbędny do zarządzania bankiem.

 • 58.00»44.90

  Rachunkowość. Kurs podstawowy

  Edward Nowak

  Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości, wzbogacone o problematykę badania sprawozdań finansowych. Autor omówił w nim przede wszystkim: ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, rozwiązania ewidencyjne dotyczące podstawowych składników zasobów i procesów zachodzących w jednostce gospodarczej, sprawozdawczość finansową oraz analizę i rewizję finansową. Prezentowane zagadnienia są opisane z uwzględnieniem zarówno obowiązującej ustawy o rachunkowości, jak i...

 • 39.00»32.90

  Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw

  Jacek Jaworski

  Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi podręcznik z podstaw rachunkowości. Adresowana jest do Studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych. Zawiera informacje teoretyczne oraz zadania praktyczne. Każdy podrozdział kończy się pytaniami kontrolnymi ułatwiającymi powtórzenie materiału. Zaś umieszczone na końcu książki rozwiązania zadań porządkują metodykę rozwiązywania problemów rachunkowych. Książka może być również wykorzystywana jako poradnik dla księgowych praktyków oraz...

 • 56.00»45.90

  Podstawy rachunkowości zarządczej

  Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak

  Dział: Rachunkowość. Autorzy podręcznika podzielili go na trzy części poświęcone kolejno: rachunkowi kosztów jako źródłu informacji zarządczej, modelom rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej oraz wykorzystaniu rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

 • Przedsiębiorcy, którzy orientują się w sprawach księgowych swojej firmy, zawsze na tym zyskują. Znają mechanizmy rządzące finansami przedsiębiorstwa, nie zaskakują ich kwoty rozliczeń z tytułu VAT oraz podatku dochodowego. Wiedzą, jakie skutki podatkowe wynikają z ich decyzji, i skutecznie na tym oszczędzają. Współpracują z kontrahentami na zasadach, które są możliwie najtańsze podatkowo. Reguła jest prosta: kto zna system księgowości, zarabia więcej.

 • 95.00»78.90

  Ryzyko w rachunkowości

  red. nauk. Anna Karmańska

  Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru. Głównym celem jest prezentacja obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Rozpoznanie tytułowego problemu podzielono na trzy etapy. Po pierwsze, prześledzono ewolucję deniowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, przeanalizowano klasykacje ryzyka oraz podjęto próbę selekcji płaszczyzn ryzyka w wybranych...

 • 110.00»84.90

  Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

  Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

  Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowo­ści. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle poszerzać swoją wiedzę z zakre­su rachunkowości, aby orientować się w obowiązujących możliwościach zastosowania zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz wyceny...

 • Książka stanowi uzupełnienie wcześniejszych opracowań autorów: Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne oraz Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze – napisanych pod redakcją Sławomira Sojaka (Difin 2009). Zawiera opis kilkunastu przypadków firm o ugruntowanej...

 • 47.00»42.90

  Rachunkowość Wobec Kryzysu Gospodarczego

  Bronisław Micherda

  W książce podjęto analizę aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących rachunkowości w dobie kryzysu gospodarczego. Uporządkowana logicznie publikacja obejmuje cztery bloki tematyczne.

 • Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej zawsze się wiąże z podejmowaniem ryzyka, że osiągnięte rezultaty będą odbiegać od założonych. Decydującą rolę w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie odgrywa rachunkowość...

 • System controllingu będący przedmiotem rozważań w ramach niniejszej pracy, przedstawiony został w dwóch ujęciach: teoretycznym, opisującym w syntetyczny sposób zasadnicze założenia i ro

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl