Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Teoria finansów

 • 60.00»52.90

  BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

  opracowanie merytoryczne Marceli K. Król

  Oryginalne wydanie tej publikacji (UNIDO BOT Guidelines) zostało przygotowane przez UNIDO agendę ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego. UNIDO aktywnie działa na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju przemysłowego, m.in. poprzez wspieranie partnerskich więzi pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

 • 55.00»46.90

  Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna

  redakcja naukowa Beata Świecka

  W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego...

 • 49.00»42.90

  Federalizm fiskalny w teorii i praktyce

  redakcja naukowa Krystyna Piotrowska-Marczak

  Rozważania autorów koncentrują się wokół wzajemnych implikacji federalizmu skalnego i procesów decentralizacji nansów publicznych. Uwypuklili oni najistotniejsze aspekty badawcze w problematyce skalizmu federalnego, zaliczając do nich zagadnienia: decentralizacji kompetencji i zadań publicznych...

 • 39.00»34.90

  Finanse dla niefinansistów

  dr Krzysztof Bednarz

  Finanse dla niefinansistów to podstawowy podręcznik pisany głównie z myślą o studentach kierunków ekonomicznych szkół wyższych, zwłaszcza pierwszego stopnia, jako materiał do ćwiczeń. Może być on również przydatny uczniom średnich szkół ekonomicznych...

 • 49.00»42.90

  Finanse. Zarys wykładu.

  Wiesław Szczęsny

  Książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których problematyka finansów przedstawiona została w sposób możliwie zwięzły, obejmuje m.in. następujące zagadnienia: pieniądz jako zasób kapitału, komponenty systemu finansowego, rola finansów publicznych we współczesnej gospodarce...

 • 28.00»23.90

  Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa

  Paweł Niedziółka

  Opracowanie jest pierwszą publikacją książkową poświeconą wyłącznie funduszom hedgingowym, nazywanym w literaturze również funduszami arbitrażowymi. Stanowi kompendium wiedzy o genezie, rynku oraz zasadach funkcjonowania funduszy hedgingowych.

 • 50.00»42.90

  Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty

  Beata Filipiak, Jerzy Ruszała

  Książka stanowi obszerne i wieloaspektowe studium teoretyczno-poznawcze i analityczne miejsca oraz roli instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości w środowisku lokalnym. Odznacza się oryginalnym i nowatorskim podejściem do problematyki kształtowania relacji między...

 • W ostatnich latach rola finansów znacznie wzrosła, a jednocześnie poważnemu wzbogaceniu uległ ich język. Wiele pojęć z dziedziny finansów nie zawsze jest jednoznacznie zdefiniowane, co utrudnia studiowanie tej dyscypliny, a także posługiwanie się nimi w praktyce. Stanowiło to przesłankę dla...

 • O niewielu opracowaniach można powiedzieć, że są zdecydowanie najlepsze w swojej dziedzinie, a właśnie tak jest od lat w przypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna J. Murphyego. Ta klasyczna pozycja, ukazuje się tym razem w nowej, zmienionej, uaktualnionej i rozszerzonej postaci. Bestseller

 • W prezentowanej publikacji Autorka dokonuje krytycznej oceny powszechnie stosowanych metod oceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W ocenie tej stosuje klasyczne modele wyceny, wykorzystując stochastyczny czynnik dyskontujący, oraz przeprowadza...

 • Prawidłowa i wyczerpująca ocena efektywności funduszy inwestycyjnych powinna obejmować analizę pod względem technicznym i fundamentalnym. Tylko w ten sposób można dokonać trafnych wyborów alokacyjnych dotyczących tych funduszy. Z książki czytelnik dowie się...

 • 59.90»52.90

  Elementy nauki o finansach

  Krzysztof Jajuga

  Spośród dyscyplin nauk ekonomicznych finanse wyróżniają się bardzo dynamicznym rozwojem, jeśli chodzi o tworzone narzędzia teoretyczne. Ważne jest również to, że nowe teorie są szybko weryfikowane, dzięki wykorzystaniu ich w praktyce. Podstawowe pojęcia i kategorie finansowe, które występują...

 • Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona całościowo ujętej problematyce funduszy hedge. Jej głównym celem jest przystępne wyjaśnienie istoty, zasad funkcjonowania i strategii tych funduszy na rynkach Stanów Zjednoczonych i w Unii Europejskiej oraz czynników determinujących ich...

 • 61.90»52.90

  Konglomeraty finansowe

  Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  W książce przedstawiono całokształt problematyki dotyczącej działania konglomeratów finansowych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku finansowego. Należy pamiętać, że od połowy lat 90. XX w. powstało w Europie ponad 1300 grup kapitałowych...

 • 58.90»49.90

  Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie

  red. nauk. Andrzej Wojtyna

  Bardzo trudno jest na obecnym etapie ocenić, jak silne może być w krajach na średnim poziomie rozwoju oddziaływanie kanału finansowego. Przede wszystkim nie jest jasne, jak długo i w jakim stopniu uda się tym krajom uniknąć skutków zaburzeń na światowych rynkach finansowych. W dyskusji coraz bardziej...

 • 49.00»42.90

  Matematyka finansowa

  Krzysztof Piasecki, Wanda Ronka-Chmielowiec

  Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki...

 • 95.00»79.90

  Migracja kapitału w globalnej gospodarce

  redakcja naukowa Andrzej Szablewski

  Książka przedstawia aktualną problematykę migracji kapitału w globalnej gospodarce. Szczególnymi obszara­mi zainteresowania autorów są: procesy akumulacji kapitału, w tym m.in. w Chinach i Indiach; wpływ zjawisk akumulacji na gospodarkę świa­tową oraz intrygujący – zwłaszcza w obliczu...

 • Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, przyczyn, skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. W książce Beata Świecka uwzględnił najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej...

 • Rynek usług finansowy stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu społeczno-ekonomicznego każdego kraju. O randze, a jednocześnie znacznej złożoności tego rynku świadczy to, iż stanowi on mechanizm, dzięki któremu oferuje się usługi pozwalające na przepływ strumieni pieniężnych (siły nabywczej) w gospodarce.

 • 265.00»185.90

  Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

  Edwin J. Elton, Martin J. Gruber

  Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna cześć książki poświecona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych.

 • 49.00»42.90

  Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne

  dr Michał Brzoza-Brzezina

  Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca praktyczne aspekty badań naukowych prowadzonych nad polityką pieniężna w banku centralnym. W książce ograniczono, w stosunku do artykułów źródłowych, stronę formalną, tak by stała się bardziej przystępna dla czytelnika. Książka...

 • 49.00»42.90

  Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

  Elżbieta Ostrowska

  Istotną częścią publikacji jest kompendium wiedzy na temat portfeli inwestycyjnych w teorii rynków kapitałowych (rodzaje portfeli, rozwój klasycznej teorii portfela, syntetyczne miary oceny efektywności portfela oparte na modelach rynku kapitałowego). W dalszej części Autorka prezentuje...

 • 56.90

  Prawo finansowe

  Jolanta Gliniecka Henryk Dzwonkowski

  Publikacja ,,Prawo finansowe" zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zaintersuje studentów,

 • 125.00»89.90

  Psychologia rynków finansowych

  Tony Plummer

  Psychologia rynków finansowych Tony Plummera jest na tle wielu prac poświeconych analizie technicznej książką szczególną, bowiem Autor stara się w niej odpowiedzieć nie tylko na pytanie "jak", ale przede wszystkim "dlaczego" analiza techniczna sprawdza się w praktyce. Znajdujemy tu próbę wyjaśnienia...

 • Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją analizującą działalność funduszy venture capital nansowanych ze środków publicznych. To ważny rozdział w historii rozwoju rynku, ponieważ aktywność czynnika publicznego odegrała dominującą rolę w procesie rozwoju venture capital...

 • Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak te z dla osób zainteresowanych rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa.

 • 65.00»55.90

  Rynki finansowe

  Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz

  Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 i 2008 roku. W poprzednich publikacjach autorzy skoncentrowali się na wyjaśnieniu...

 • 44.00»41.90

  Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy

  Redakcja Naukowa: Urszula Banaszczak-Soroka

  Książka stanowi przykład umiejętnego i bardzo rzetelnie przygotowanego kompendium wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce, ale daje też ogólny i uniwersalny pogląd na istotę, kształt, uczestników i organizację współczesnego rynku finansowego. Jest ona bez wątpienia pozycją...

 • 51.90

  Rynkowy system finansowy

  Marian Górski

  Wydanie 3.

  Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego.

 • 39.00»32.90

  Statystyka. Przewodnik MOCNO ilustrowany

  Gonick Larry, Smith Woollcott

  Czy wariancja i odchylenie standardowe kojarzą ci się z jednostką chorobową? Sądzisz, że doświadczenia Bernoulliego to łzawa historia miłosna? Myślisz, że przedział ufności i liczba stopni swobody wskazują na podejście do wychowania dzieci? Jeśli zawahałeś się p ...

 • 89.00»64.90

  Teoria chaosu a rynki kapitałowe

  Edgar E. Peters

  Dział: Teoria finansów. Książka jest jedną z najważniejszych pozycji w bogatej literaturze poświeconej zastosowaniom teorii chaosu do zagadnień finansów i inwestycji. Badania w tej dziedzinie zaawansowane są już tak dalece, że żaden teoretyk rynków kapitałowych nie może zignorować nowy paradygmat.

 • 95.00»68.90

  Wstęp do finansów

  A.A. Groppelli, E. Nikbakht

  Pozycja ta stanowi doskonale przystępne wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teorii finansów, adresowane zarówno do studentów podstawowego kursu finansów, jak i do praktyków. Dla studentów będzie to obszerny podręcznik, jakiego dotychczas brakowało, dla praktyków zaś...

 • 60.00»52.90

  Światowy rynek kapitału

  redakcja naukowa Grażyna Kozuń-Cieślak

  Dla oddania istoty poruszanego problemu w treści poszczególnych rozdziałów publikacji znaleźć można liczne odwołania do teorii ekonomii i regulacji prawnych, które wpływają na uwarunkowania funkcjonowania światowego rynku kapitału, przedstawione są też obszerne długookresowe...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl