Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Zarządzanie

 • 99.00»79.90

  Rachunkowość zarządcza

  Alicja A. Jaruga, Przemysław Kabalski, Anna Szychta

  Seria: AKADEMICKA / ekonomia. Rachunkowość zarządcza służy informacjami kierownikom różnych szczebli. Łączy rachunkowość z zarządzaniem. Książka prezentuje i objaśnia istotę, zasady i uwarunkowania rachunkowości zarządczej. Powinna wejść w PAKIET: Biblioteka Księgowego - RACHUNKOWOŚĆ.

 • 62.90»53.90

  Zaawansowana rachunkowość zarządcza

  Edward Nowak

  Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach złożoności procesów gospodarczych i zmienności otoczenia. W przystępny sposób zaprezentował koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie przez menedżerów optymalnych decyzji ekonomicznych.

 • 64.90»46.90

  Nowoczesne zarządzanie projektami

  Redakcja naukowa Michał Trocki

  Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce światowej sprawia, że coraz częściej swoją organizację pracy nastawiają one na realizację złożonych (a często unikatowych) przedsięwzięć, czyli projektów. Dlatego właśnie na co dzień mamy już do czynienia...

 • 59.90»42.90

  Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji

  Philip Kotler, John A. Caslione

  Konsekwencje zapaści finansowej z 2008 roku coraz bardziej dają się we znaki, a firmy, branże i całe rynki albo jeszcze z trudem walczą o przetrwanie, albo już poległy w walce. I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał nastąpić koniec tych turbulencji. W książce Chaos. Zarządzanie...

 • 60.90»47.90

  Logistyka w przedsiębiorstwie

  Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski

  Istota i przedmiot logistyki, rola logistyki w ekonomice przedsiębiorstwa, infrastruktura - istota logistyki, procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego, procesy produkcji i dystrybucji, sterowanie zakupami i zapasami, koszty logistyczne i analiza ekonomiczna,  tendencje rozwojowe logistyki.

 • 59.00»48.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin

  Autorzy podjęli ''benedyktyński'' wysiłek przestudiowania bardzo licznych publikacji, głównie z okresu ostatnich 15 lat, i bardzo rzetelnie w swoim tekście przedstawili najważniejsze refleksje dla tych działów wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi, które stanowią podstawowy kanon akademickich...

 • Opisano system zarządzania zasobami ludzkimi, analiza pracy, wartościowanie pracy, planowanie zasobów ludzkich, analiza zasobów ludzkich, dobór, kształcenie i szkolenie, ocenianie, wynagradzanie, rozwój indywidualny, warunki pracy, partycypacja pracownicza, zwalnianie i informacja personalna. Nowość

 • 40.00»32.90

  Aniołowie biznesu w sektorze MSP

  Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk

  Celem pracy jest przybliżenie działalności stosunkowo jeszcze mało rozpoznanej grupy nieformalnych inwestorów rynku venture capital (aniołów biznesu) w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój omawianego zjawiska w Polsce.

 • Monografia Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem to udana próba wieloaspektowego podejścia do tytułowego zagadnienia. Bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatrywane jest na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jest to ekonomia, ale także prawo, politologia i nauki o zarządzaniu.

 • Zarówno problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, są szeroko podejmowane. Ich rozwój ma charakter praktyczny, który może być podstawą do tworzenia dorobku teoretycznego. Tworzona na tym gruncie wiedza staje się podstawą do wdrażania...

 • 36.10

  Biznesplan

  Jerzy T. Skrzypek

  Książka przedstawia zestaw zasad i procedur opracowania biznesplanu określany mianem modelu najlepszych praktyk, który jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autora. W kolejnych rozdziałach omówione zostały elementy modelu, proces konstruowania studium wykonalności i biznesplanu oraz wzajemne związki między nimi, a także plan strategiczny, marketingowy i organizacyjny.

 • 19.90

  Delegowanie & kontrolowanie

  Brian Tracy

  Menedżerowie są oceniani na podstawie wyników - a osiągane przez ciebie wyniki zależą od umiejętności delegowania i kontrolowania. Będziesz zaskoczony, jak efektywny stanie się zarządzany przez ciebie zespół, gdy opanujesz niezbędne umiejętności nauczane przez Briana Tracy.

 • Autor podejmuje problematykę chronicznego stresu zawodowego na przykładzie menedżerów. To grupa zawodowa bardzo podatna na stres tego rodzaju, a jednocześnie nie zawsze potrafiąca poradzić sobie z jego skutkami w życiu zawodowym i osobistym. Podstawowym celem opracowania...

 • 40.00»33.90

  E-commerce e-banking. Wyzwania globalizacji

  Włodzimierz Szpringer

  Internet jest zjawiskiem przede wszystkim technologicznym. Dzięki jednak niespotykanemu w historii rozprzestrzenianiu się zmienia on warunki gospodarowania w takim stopniu, że coraz częściej mówi się o "ekonomii internetowej". Czy to znaczy, że w gospodarce zaczynają działać inne prawa...

 • 60.00»52.90

  Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń

  red. nauk. Ryszard Borowiecki i Mirosław Kwieciński

  Prezentowana książka stanowi kolejną, zwartą pozycję wydawniczą powstałą w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy wydatnej współpracy z wieloma innymi ośrodkami akademickimi, instytucjami i przedsiębiorstwami. Całość rozważań autorów...

 • 40.00»33.90

  Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji

  red. nauk. Władysław Janasz

  Przyczyną nieadekwatnej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce są nie tylko niesprzyjające warunki, ale także niewystarczająca racjonalna stymulacja, które są rezultatem interakcyjnego oddziaływania sfery B+R, rynku i produkcji. Bariery zahamowań procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach...

 • 38.00»32.90

  Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

  red. nauk. Wiesław Kowalczewski i Joanicjusz Nazarko

  W książce przedstawiono instrumentarium zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Omówiono klasyfikację instrumentów zarządzania oraz dokonano przeglądu współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie informacji jako instrumentu...

 • 55.00»46.90

  Kierownik w organizacji

  Stefan Tokarski

  Książka stanowi syntezę wiedzy ostatnich kilkudziesięciu lat na temat kierownika i jego pracy. Wykorzystano klasyczne koncepcje badania kierownika (teoria cech, teoria zachowań, teoria sytuacyjna i teoria interakcyjna) do zaprezentowania sposobu oceny efektywności pracy kierownika oraz do usprawnienia działań...

 • 33.90

  Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

  Redakcja naukowa: Lidia D. Czarkowska

  W książce autorzy koncentrują się na:
  - analizie metod rozwoju potencjalnego przywództwa,
  - uwarunkowaniach przywództwa w organizacjach,
  - najistotniejszych wyzwaniach związanych z przywództwem we współczesnych organizacjach.

 • 45.00»38.90

  Leksykon franczyzy

  Barbara Pokorska

  Prezentowany leksykon to kompendium wiedzy na temat francyzy, znakomicie uzupełniające i porządkujące podstawowe pojęcia, terminy i informacje dotyczące franczyzy, dotychczas dość rozproszone w różnego typu publikacjach. Leksykon zawiera 356 haseł. Większość z nich odnosi się do franczyzy...

 • 51.40

  Logistyka

  Redakcja: Gołembska Elżbieta

  Celem podręcznika jest dostarczenie czytelnikom podstawowej wiedzy o logistyce, w szerokim kontekście nowoczesnych zjawisk gospodarczych.

 • Autorzy prezentowanej książki dokonali uporządkowania i wzbogacenia wiedzy dotyczącej (typów) lojalności pracownika i jej uwarunkowań, motywów oraz mechanizmów wewnętrznych, a także metod jej pomiaru w oparciu o analizę stopnia przydatności wiedzy z zakresu lojalności...

 • 49.00»42.90

  Nie żałuję niczego. Wspomnienia (tytuł oryginału Tough Choices. A Memoir)

  Carly Fiorina (tłum. Krzysztof Rastawicki)

  Fascynujące wspomnienia – opis kariery „potężnego menedżera w spódnicy”, wieloletniej dyrektor naczelnej Hewletta-Packarda, jednej z największych firm komputerowych świata. W wieku dwudziestu trzech lat porzuciła wydział prawa, nie mając pojęcia, co dalej robić w życiu. Dwadzieścia...

 • 34.80

  Ograniczone przywództwo

  Andrzej K. Koźmiński

  Ograniczone przywództwo jest próbą naukowej analizy przywództwa na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez autora z 29 wybitnymi osobami, znanymi z życia publicznego liderami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, artystycznymi, naukowymi i religijnymi.

 • 41.20

  Pełna partycypacja w zarządzaniu

  Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda,

  Jak sprawić, aby ludzie byli prawdziwie zaangażowani w swoją pracę? Jak zbudować system wynagrodzeń, z którego wszyscy będą zadowoleni? Jak prowadzić dialog społeczny w firmie? Co zrobić, aby ludzie myśleli o swojej firmie, jakby była ich własnością? Jak przyczynić się do tego, aby menedżer czuł się nie tylko kierownikiem, ale i nauczycielem swoich podwładnych?

 • Książka poświęcona jest problematyce analizy i oceny wiarygodności kontrahenta. Prezentuje instytucje oraz podstawowe źródła informacji i metodykę badań umożliwiających poznanie kontrahentów, a także mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia gospodarczego.

 • 37.00»43.40

  Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

  Teresa Piecuch

  Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania jako podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Stanowi też interesującą lekturę dla praktyków – przedsiębiorców oraz menedżerów działających w sektorze MSP.

 • 55.00»46.90

  Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę

  redakcja naukowa Grzegorz Kobyłko, Mieczysław Morawski

  Zamierzeniem autorów jest uświadomienie polskich przedsiębiorców, że zarządzanie wiedzą nie kończy się na wdrażaniu nowych technologii informatycznych lecz wymaga systemowego podejścia. Sukcesy rynkowe osiągają przedsiębiorstwa, które konsekwentnie, w sposób świadomy...

 • Książka jest jedną z pierwszych polskich monografii koncentrujących się na radach nadzorczych i ich roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, która tak głęboko i szeroko rozpatruje problematykę związaną z ich funkcjonowaniem. Dużym walorem opracowania jest łączenie wiedzy teoretycznej...

 • 46.00»39.90

  Refleksje na temat rządzenia

  Eugeniusz Wojciechowski

  Autor książki zastosował zasadę kontrastu do opisu, analizy i oceny procesu rządzenia. Ujmuje ten proces w sposób modelowy, wzorcowy, a następnie porównuje go z rzeczywistością, ukazując na tej podstawie lukę pomiędzy tym, jak jest, a tym, jak być powinno. Jest to podejście inspirujące...

 • Role i umiejętności menedżerskie jest pozycją traktującą o skutecznych liderach w skutecznym działaniu, o tym, jacy powinni być menedżerowie, jakie wypełniają funkcje i w jaki sposób, jak postępują, a jak powinni postępować jako ludzie czynu którym powierza się majątek narodowy oraz los innych ludzi...

 • 73.00»62.90

  Statystyka dla ekonomistów

  Beata Pułaska-Turyna

  W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej, zamieściła liczne szczegółowe przykłady i ich rozwiązania.

 • 28.00»23.90

  Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa

  Piotr Banaszyk, Szymon Cyfert

  W książce omówiono teoretyczne podstawy i praktyczne rezultaty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa. Pokazano, jak kadra zarządzająca wykorzystuje zasady i metody odnowy strategicznej, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo wymaga radykalnej zmiany celów i obszaru działalności.

 • W książce podjęto próbę poszukiwania odpowiedzi na pytania: Jakim problemom trzeba będzie sprostać w bliższej i dalszej przyszłości, aby wykorzystać i wzbogacić to, co zastaliśmy? Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości, jeżeli idzie o zasoby?

 • Mając na uwadze wzrastającą rolę korporacji ponadnarodowych w gospodarce światowej, zrozumienie różnych aspektów działalności ponadnarodowych ma ogromne znaczenie na świecie. Jednym z kierunków badań jest analiza strategii konkurencji korporacji ponadnarodowych...

 • Poznaj strategie zarządzania takich gigantów medialnych jak: BBC, MTV, Disney, Endemol czy CNN! Książka łączy zagadnienia teoretyczne z praktyką zarządzania w mediach. Poza opisem struktury i specyfiki przemysłu medialnego oraz problemów występujących w poszczególnych jego sektorach zawiera szczegółową analizę modeli, koncepcji i metod zarządzania.

 • Publikacja, poprzez integrację znaczących osiągnięć poprzedzających nas pokoleń uczonych, od organizmalnych wizji Arystotelesa, do współczesnych systemowych, typuje i charakteryzuje czynniki, które określają zarządzanie jako sztukę w ujęciu holistycznym.

 • 35.00»29.90

  Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia. Część 2

  Bolesław Budzisz, Wiesław Urban, Anna Wasiluk

  Publikacja ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu zarządzania w sposób narzędziowy. Stąd dobór terminów nie jest głównych kluczem, natomiast skupiono się na praktycznej przydatności prezentowanych treści - tak, aby czytelnik mógł dany problem zrozumieć i zastosować w praktyce.

 • Problematyka książki obejmuje dwa obszary teoretyczne: tożsamość organizacyjną oraz instytucjonalizm organizacyjny. Część empiryczna jest poświęcona sektorowi banków spółdzielczych w Polsce. Książka zainteresuje praktyków i naukowców badających relacje między zmianami otoczenia a reakcjami organizacji – w jakim stopniu są one wymuszane, kiedy są wynikiem naśladownictwa oraz jaki jest zakres swobody podmiotu w prowadzeniu działalności.

 • Jak zaplanować strategie firmy w gospodarce sieciowej, w erze Internetu, jak podejść do innowacji produktu, do tworzenia pomysłu i rozwoju nowego produktu - odpowiedź w niniejszej publikacji. Sto lat temu, wykorzystując infrastrukturę sieci elektrycznych i telefonicznych, przemysłowcy dokonali...

 • 27.80

  Trochę inna teoria organizacji

  Barbara Czarniawska

  Książka prezentuje alternatywne ujęcia tradycyjnych tematów teorii organizacji: władza i racjonalność, przywództwo i zmiana, technika i porozumiewanie się. Uzupełnione są one nowszymi zagadnieniami, takimi jak globalizacja i wiedza narracyjna. Dominująca perspektywa to połączenie teorii neoinstytucjonalnej, konstruktywizmu i teorii aktora-sieci.

 • W prezentowanej pracy głównym zagadnieniem jest wyjście organizacji poza pole własnych procesów biznesu i wkroczenie na teren relacji międzyorganizacyjnych. O ile w pierwszej fazie integracji komputerowych systemów informacyjnych dominował kierunek zgodny z duchem sterowania...

 • Tytuł książki - pojęcie kwalitologii stosowane jest - mimo, iż szeroko znaczeniowo - raczej przez specjalistów ISO i teoretyków jakości. Tutaj mamy natomiast połączenie kwestii zarządzania jakością (kwalitologia, to nauka o jakości) z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 • Niniejsza monografia odnosi się do problematyki rozwoju przedsiębiorstw, mając na uwadze wpływ czynnika ekologicznego. Strategie rozwoju są rozpatrywane z uwzględnieniem tworzenia kompetencji ekologicznych przedsiębiorstw, opartych o zarządzanie wiedzą.

 • Podjętą w książce problematykę należy uznać za trudną, złożoną, słabo zbadaną (...). Omawiając poszczególne kwestie dotyczące rywalizacji i współdziałania, jak również charakteryzując metody i techniki stymulujące obydwa wspomniane procesy przedstawiono w sposób krótki, zwięzły...

 • 45.00»38.90

  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia.

  Hanna Lewandowska

  W wydaniu drugim publikacji funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych przedstawione zostało w porządku chronologicznym, który podporządkowany został zmianom zachodzącym w sektorze ochrony zdrowia. Badaniami objęto zamówienia publiczne...

 • 85.00»72.90

  Zarys strategii rozwoju przemysłu

  pod redakcją naukową Władysława Janasza

  Autorzy opracowania podjęli trudny, złożony i wieloaspektowy temat związany z transformacją przemysłu uznając, iż aktywna polityka ekonomiczna państwa powinna spełniać funkcję korygującą względem mechanizmów rynkowych rozwoju przemysłu.

 • Jej największym walorem jest to co Autor nazywa próba konsolidacji wielu nauk w odniesieniu do badań nad problematyką antropopresji. Jest to jeden z istotnych warunków badań interdyscyplinarnych nad trwałym, zrównoważonym rozwojem.

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy

  Robert Stalmach

  Głównym celem publikacji jest usystematyzowanie i rozwinięcie teoretyczno-empirycznego modelu maksymalizacji korzyści akcjonariuszy i jego związków z modelem korzyści pozostałych interesariuszy oraz określenie sposobów aplikacji polityki maksymalizacji korzyści akcjonariuszy w praktyce gospodarczej.

 • Książka prezentuje aktualny stan wiedzy z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności. Nowoczesne przedsiębiorstwo, oparte na informacji i wiedzy, ukierunkowane na klienta, rozpatrywane jest w szerokim kontekście technologicznym, ekonomicznym i społecznym, z uwzględnieniem uwarunkowań, jakie stwarza otoczenie, a także różnorodnych konsekwencji innowacji oraz przejawów oporu przed ich wdrażaniem.

 • Książka ma być przewodnikiem dla osób, które chcą doskonalić jakość usług. Nie zawiera jednak gotowych recept czy rozwiązań, a raczej zmusza czytelnika do poszukiwania własnych specyficznych pomysłów, idei, praktycznych rozwiązań. Autor zakłada, że każdy system jakości jest inny...

 • Monografia jest efektem badań naukowych i składa się z trzech części: merytorycznej, ujmującej zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, empiryczno-analitycznej, zawierającej wyniki badań oraz części praktycznej, obejmującej wskazówki dla rozpoczynających i prowadzących działalność...

 • 55.00»46.90

  Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego

  Przedstawiona do recenzji praca ma charakter dzieła naukowego, które prezentuje w różnym zakresie teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty przygotowania, realizacji i kontroli procesów restrukturyzacji. Potrzeba wydania tej książki nie ulega najmniejszej wątpliwości, gdyż na obecnym etapie rozwoju...

 • 42.00»36.90

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  Redakcja: Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

  Ryzyko operacyjne jest obecnie nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie nim wymaga nowego podejścia, uwzględniającego jego wieloaspektowość oraz problemy z dostępem do danych umożliwiających modelowanie i analizę. Aby ocenić tego rodzaju ryzyko...

 • 34.80

  Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie

  Joanna Antonina Tabor

  Książka zawiera niezbędne, kompleksowo ujęte informacje dotyczące zarządzania talentami (ZT) − nowej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanej na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników, decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności firmy.

 • Książka ma charakter monografii naukowej, ale w niektórych fragmentach przekształca się w podręcznik, a także poradnik dla menedżerów. Stanowi wskazówkę, przy pomocy której zarząd przedsiębiorstwa może pomyślnie zarządzać i zapewnić ciągłość procesu kompleksowej zmiany.

 • Książka ma charakter poradnika, w którym autor wykorzystuje swoje kilkudziesię­cioletnie doświadczenie badań naukowych oraz praktyki terapeutycznej i rehabilita­cyjnej. Celem jest ukazanie zagadnień stylu życia jednostki w ujęciu psychologicznym oraz jego związków ze zdrowiem i chorobą.

 • 18.40

  100 sekretów. Mistrza Sprzedaży

  Arkadiusz Bednarski

  Nieważne, ile wiesz. Ważne, co z tego stosujesz w praktyce.

 • 44.00»37.90

  101 kompetencji pilota wycieczek

  Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski

  Publikacja jest pierwszą systemową, opartą na wiodących koncepcjach metodologicznych pracą z zakresu określenia kompetencji pilota wycieczek, który to termin poprzez analogię do zawodu pilota awiacji, transportu drogowego i wodnego wskazuje szczególną specyfikę i trudności jego wykonania.

 • Dobra książka o zarządzaniu to taka, którą czyta się niczym świetną powieść detektywistyczną - z zapartym tchem, w jeden wieczór, pod kołdrą, z latarką w ręku, do białego świtu… Taka książka nie pozwala zasnąć z wrażenia i odłożyć się na półkę, zapada w pamięć, każe czytelnikowi wracać i analizować swoją treść wciąż od nowa. Hołdujący tym przekonaniom Rafał Szczepanik, menedżer i trener menedżerów, napisał… kryminał. Powieść sensacyjną z zarządzaniem w tle.

 • „Działania natychmiastowe” to słowo klucz niniejszej książki. Oznaczają one działania, które można wdrożyć bezzwłocznie i które od razu przynoszą skutek. Szybkość i skala spadku obrotów stanowią ogromne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jeśli nie działają szybko i zdecydowanie.

 • 49.00»42.90

  Aktualne problemy zarządzania organizacjami

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk

  W książce przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami biznesowymi i administracyjnymi. Omówiono problemy konkurencyjności i elastyczności w procesie zarządzania, instrumenty wspomagające zarządzanie, klastry jako nową formę...

 • Książka jest pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą szybko rozwijających się ostatnio aliansów marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji. Przedstawiono tu charakterystykę aliansów marketingowych i sposobów zarządzania nimi w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

 • 40.00»33.90

  Alianse strategiczne

  Joanna Cygler

  Książka podejmuje problematykę tworzenia i zarządzania aliansami strategicznymi. Uwzględniono w niej najnowsze dokonania teoretyczne z zakresu współpracy przedsiębiorstw zilustrowane przypadkami z praktyki gospodarczej w Polsce i na świecie. Dużym walorem książki jest również prezentacja...

 • 61.90»52.90

  Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa

  Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek

  Zmieniające się warunki otoczenia, niepewność działania, rosnące wymagania klientów, zaostrzająca się konkurencja wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zwiększających efektywność funkcjonowania i doskonalenie procesów zarządzania. Menedżerowie i właściciele...

 • 43.00»37.90

  Analiza informacji. Teoria i praktyka

  Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz

  Analiza informacji leży u podstaw niemal każdej codziennej czynności, podejmowanej decyzji, zaplanowanych działań. We współczesnym świecie – wypełnionym informacją, docierającą do każdego człowieka przez media, środki komunikacji elektronicznej, służbowe i prywatne lektury – analiza...

 • 56.90»48.90

  Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

  Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska

  Umiejętne stosowanie metod analizy strategicznej pozwala ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i przewidzieć czyhające na nie zagrożenia. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, aby lepiej sobie radzić na silnie konkurencyjnych rynkach. W podręczniku zostały przedstawione...

 • 41.90»35.90

  Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej

  Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk

  We współczesnej gospodarce bardzo ważne są działania przedsiębiorstw, które umożliwiają doskonalenie metod zarządzania, zapobiegają upadłościom, a przede wszystkim zapewniają poprawę kondycji finansowej i prawidłowe funkcjonowanie. Do tego typu przedsięwzięć należy audyt wewnętrzny.

 • Prawie połowa menedżerów ponosi porażkę w ciągu pierwszych 18 miesięcy od objęcia stanowiska. Dlaczego? Przecież pewnie doskonale radzili sobie na niższych szczeblach organizacji, a ich wiedza i kompetencje nie budziły wątpliwości. W książce znajdziesz: .. wiele przykładów z życia menedżerów, z analizą ich sukcesów i porażek, .. narzędzia pozwalające planować karierę, poprawiać wydajność pracy i rozwiązywać trudne sytuacje w organizacji, .. sposoby komunikowania się z pracownikami i zarządzania zespołem. Awans jest przewodnikiem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych menedżerów.

 • Biznes Międzynarodowy
  84.90»61.90

  Biznes Międzynarodowy

  Jan Rymarczyk

  We współczesnej gospodarce światowej rozwój biznesu międzynarodowego odbywa się pod wpływem dwóch trendów – globalizacji i integracji regionalnej. W efekcie tego przedsiębiorstwa działają w otoczeniu cechującym się szybkim postępem technicznym, skróceniem cyklu życia produktu

 • 47.90

  Biznes, etyka, odpowiedzialność

  Redakcja: Gasparski Wojciech

  Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikatowym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek co do wykorzystania wiedzy z tego zakresu w życiu gospodarczym.

 • 37.40

  Biznesplan

  Tomasz Hermaniuk

  W prezentowanej publikacji autor przedstawia od strony praktycznej proces tworzenia biznesplanu dla dowolnej organizacji gospodarczej.

 • 25.90

  Biznesplan po polsku

  Maciej Tokarski Andrzej Tokarski Jacek Wójcik

  "Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia.

 • Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, m.in. przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. W książce autor omawia w sposób kompleksowy wszystkie zagadnienia związane z opracowaniem biznesplanu, tj. podsumowanie wykonawcze, cele i opis...

 • CEO – dyrektor ds. zaangażowania to przewodnik po najważniejszych zagadnieniach przywództwa w organizacji i komunikacji wewnętrznej. Został opracowany przez jednego z najbardziej doświadczonych i cenionych ekspertów w tej dziedzinie.

 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility) to filozofia działania oparta na zasadzie poszanowania interesów wszystkich podmiotów funkcjonujących w organizacji i jej otoczeniu. W książce wyjaśniono pojęcia i zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności.

 • 40.40

  Coaching biznesowy

  Anne Scoular

  Książka Anne Scoular to rzetelne wprowadzenie w tajniki skutecznego coachingu biznesowego. Autorka, światowy ekspert uznany między innymi przez "Harvard Business Review", pokazuje, jak osiągnąć najwyższą klasę w tej dziedzinie.

 • 69.90»59.90

  Coaching i mentoring w praktyce

  Maciej Bennewicz

  Jeśli poszukujesz, czytelniku, nowych umiejętności, albo nowego zawodu, ten podręcznik sprosta twoim oczekiwaniom i pomoże ci usystematyzować wiedzę na temat rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu. Podręcznik bazuje na wielu tysiącach godzin szkoleń...

 • 38.00

  Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu

  Praca zbiorowa, redakcja naukowa Lidia D. Czarkowska

  Książka stanowi wybór tematów z zakresu praktyki coachingu. Teksty prezentują konkretne metody i sposoby pracy w ramach coachingu, a także przedstawiają refleksje i inspiracje związane z coachingiem.

 • 41.40

  Coaching kadry kierowniczej

  Sabine Dembkowski Fiona Eldridge Ian Hunter

  Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy, stojąc, mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha.

 • 39.90

  Coaching transformacyjny jako droga ku synergii

  redakcja naukowa Lidia D. Czarkowska

  Coaching transformacyjny jest to proces osobistej przemiany i dotyczy tego, kim klient jest, a nie tego, co robi. Nie jest to praca na płytszych poziomach neurologicznych piramidy Batesona-Diltsa,

 • 54.40

  Controlling dla menedżerów

  Redakcja: Nowak Edward

  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania.

 • 49.00»42.90

  Controlling. Teoria, zastosowania.

  Stanisław Marciniak

  Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, co znajduje swoje odbicie w zapisie proceduralnym postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne controllingum, takie jak...

 • Publikacja przedstawia wyczerpująco najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowane tak, aby czytelnik mógł z łatwością odnaleźć interesujące go treści. Materiał zawarty w książce adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz wszystkich...

 • 65.00»55.90

  Decyzje menedżerskie

  Krystyna Bolesta-Kukułka

  Książka zawiera omówienie praktycznej strony decyzji menedżerskich, począwszy od zdefiniowania problemów i decyzji menedżerskich oraz kontekstu sytuacyjnego tych decyzji przez psychologiczne aspekty procesów decyzyjnych aż do technik wspomagania procesów decyzyjnych...

 • 95.00»82.90

  Decyzyjne Systemy Zarządzania

  redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, Jan Turyna

  Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki. Celem jej jest przedstawienie w sposób skondensowany rekomendowanych problemów projektowania i zastosowania Decyzyjnych Systemów Zarządzania...

 • 42.00»35.90

  Dekada Wal-Marta. Jak następcy przekształcili dziedzictwo Sama Waltona w największą firmę świata

  Robert Slater (tłumaczenie Paweł Kwiatkowski, Eliza Trojanowska)

  W książce autor ukazuje od wewnątrz metody działania wielkiej sieci handlowej Wal-Mart, źródła jej sukcesu, sposoby opanowywania zagranicznych rynków i walki z konkurencją. Dużo miejsca poświęca analizie mechanizmów zarządzania, promocji i marketingu, interesujących nie tylko dla specjalistów.

 • Dekalog współczesnego zarządzania to książka, która wyznacza nowe trendy w nauczaniu koncepcji i metod zarządzania. Autorzy celowo pomijają w niej powszechnie znane podejścia, które można byłoby już zaliczyć do historii nauk o zarządzaniu, akcentując jednocześnie nowoczesne aspekty problematyki.

 • 38.00»32.90

  Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

  Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł

  Innowacje są jednym z głównych źródeł osiągania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. Każde przedsiębiorstwo, aby móc się rozwijać potrzebuje innowacji -- nowych produktów, usług, technologii, systemów organizacyjnych. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i nasilającą...

 • 52.00»44.90

  Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw

  Redakcja naukowa Wanda Skoczylas

  Maksymalizacja wartości jest coraz częściej wymieniana jako główny cel działalności przedsiębiorstwa. Trzeba jednak umieć ją zmierzyć i poznać czynniki na nią wpływające. W książce Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw Autorka przedstawiła: * istotę zarządzania wartością przedsiębiorstwa...

 • Każda organizacja to złożony system, na który powinno się patrzeć z wielu perspektyw. Najczęściej audyt organizacyjny oznacza albo spojrzenie z punktu widzenia ekonomicznego, albo z punktu widzenia operacji. Kiedy jednak trzeba dokonać poważnych zmian w organizacji, oznacza to najczęściej konieczność zmian w mentalności.

 • Praca stanowi szczególny wkład w uporządkowanie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania różnorodnością oraz jego wpływu na biznes, wskazując zarówno teoretykom, jak i praktykom nowe kierunki optymalizacji procesu zarządzania. W części teoretycznej szczególną uwagę...

 • 43.90

  Dobra strategia zła strategia

  Richard P. Rumelt

  Autor rozprawia się ze wszystkimi niejasnymi opisami i pogmatwanymi sposobami myślenia leżącymi u podstaw zbyt wielu strategii, proponując w zamian prostą metodę opracowania i wdrożenia skutecznej i nastawionej na działanie strategii, która sprawdzi się w dzisiejszym świecie.

 • 40.70

  Dobry szef, zły szef

  Robert I. Sutton

  Czy jesteś dobrym szefem… czy złym szefem?

  Czy twoi pracownicy – gdyby mieli wybór – chcieliby jeszcze kiedykolwiek dla Ciebie pracować?

 • Nowa filozofia zarządzania

 • 39.90

  Doradztwo organizacyjne

  Redakcja naukowa: Monika Kostera

  Książka wykorzystuje rosnącą popularność perspektyw systemowych na świecie oraz kapitał wiedzy, jakim dysponują polscy badacze doradztwa organizacyjnego, czyli konsultingu. O dużym zainteresowaniu konsultingiem świadczy chociażby tworzenie kierunków specjalizacyjnych zorientowanych na doradztwo na uczelniach takich jak Uniwersytet Warszawski.

 • 25.00»22.90

  Doskonalenie funkcjonowania organizacji

  Zdzisław Gomółka

  Praca podejmuje ważną i ciągle aktualną problematykę rozwoju i doskonalenia organizacji – przede wszystkim w aspekcie konieczności bieżącej oceny jakości, wydajności i kosztów procesów podstawowych oraz pomocniczych – prowadzonej dostępnymi technologiami informatycznymi.

 • 50.00»43.90

  Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania

  redakcja naukowa Tadeusz Borys, Piotr Rogala

  Sformalizowane systemy zarządzania funkcjonują już od ponad 20 lat. W tym okresie znacznie ponad milion organizacji na całym świecie zdecydowało się z nich skorzystać. Zostały wdrożone i poddane certyfikacji. Zwykle dostarczały organizacjom wielu korzyści zarówno wewnętrznych...

 • Książka zawiera studium teoretyczno-porównawcze oraz prezentację wyników badań empirycznych, których celem była analiza efektywności klasycznych i współczesnych rozwiązań strukturalnych w gospodarce opartej na wiedzy.

 • Książka dostarcza informacji, jak przygotować się na sprostania wyzwaniom przyszłości oraz pokazuje, jak doskonalić zarządzanie, czyli stawiać wieloaspektowe cele, realizować je oraz mierzyć i analizować wyniki, tak aby zagwarantować jej przetrwanie i rozwój, czyli realizację najważniejszego celu funkcjonowania każdej organizacji.

 • 51.90

  Droga Toyoty do Lean Leadership

  Jeffrey K. Liker

  TOYOTA. Nazwa tożsama z wielkością – światowej klasy samochody i myślenie zmieniające reguły gry w biznesie.

 • 37.90

  Dylematy inwestowania

  Redakcja: Podedworna-Tarnowska Dorota

  Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy i pomnażania majątku nabrał w ostatnich latach w Polsce dużego znaczenia.

 • 40.00»34.90

  Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku

  redakcja naukowa Wiesław Matwiejczuk

  Wielkie tempo i wielopłaszczyznowość zmian dokonujących się we współczesnym otoczeniu społeczno-gospodarczym organizacji rodzi wiele bieżących problemów oraz stwarza ogromne zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania. Książka prezentuje wybrane problemy, którymi żyją dziś...

 • Filozofia Druckera pozwala na harmonijne łączenie różnych dziedzin nauk ekonomicznych. Autorzy Dziedzictwa Druckera zestawili kluczowe koncepcje Druckera z wymaganiami współczesnej gospodarki. Czytelnik znajdzie w tej książce rozważania dotyczące najważniejszych kwestii świata biznesu, takich jak:

 • 59.90»52.90

  E-logistyka

  Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

  E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz do wspomagania zarządu jego otoczeniem biznesowym, zwłaszcza...

 • Gotowy na zdroworozsądkowe podejście do zarządzania projektami? Na metodologię, którą można dopasowywać do realiów i uwarunkowań konkretnego projektu? Robert K. Wysocki wraca z nową, udoskonaloną wersją swojego klasycznego podręcznika. Sprawnie i szybko nauczy Cię wykorzystywać wszystkie dziewięć obszarów wiedzy zdefiniowanych w PMBOK®, definiować cykle i strategie zarządzania projektem, chronić projekty i w razie potrzeby planować skuteczne działania interwencyjne.

 • 55.00»46.90

  Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

  pod redakcją naukową Marty Juchnowicz

  Profesjonalny zespół autorów przygotowując omawianą pracę, skoncentrował uwagę na współczesnym paradygmacie nowocze­snej gospodarki, za który uznał przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał ludzki w procesie elastycznego zarządzania tym kapitałem.

 • Celem publikacji jest realizacja trzech zadań. Pierwszym z nich jest wprowadzenie do samej filozofii i jej historii, drugim – do klasyki filozofii polityki, trzecim natomiast – do filozofii bezpieczeństwa. Prezentowana książka może spełniać rolę podręcznika bądź lektury uzupełniającej dla...

 • 69.90»58.90

  Epistemologia i metodologia zarządzania

  Łukasz Sułkowski

  W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową...

 • 42.00»35.90

  Epistemologia w naukach o zarządzaniu

  Łukasz Sułkowski

  W książce autor analizuje podstawy poznawcze w naukach o zarządzaniu. Jest to ważne, gdyż w tych naukach tworzona i rozpowszechniana wiedza ma charakter praktyczny, zwykle intuicyjny, daleki od ideałów nauki empirycznej. Jednocześnie, chociaż przedmiot i metodyka badań zostały zapożyczone...

 • Aspekt etyczny, moralny stanowi integralny element treści pojęcia zarządzanie, wymagający uwzględniania we wszystkich działaniach gospodarczych.

 • Początkowo powiązana z normami etycznymi, po serii bankructw znanych firm społeczna odpowiedzialność jest widziana w gospodarce globalnej jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania, warunkujących stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.

 • 45.00»38.90

  Etyka pielęgniarska

  Stefan Konstańczak

  Książka stanowi kompendium wiedzy etycznej niezbędnej do samodzielnego rozważania i rozwiązywania praktycznych dylematów moralnych mogących powstawać w trakcie wykonywania obowiązków w pielęgniarstwie. Autor wskazuje, jak przeobrażenia współczesnych społeczeństw powodują...

 • 39.90

  Etyka przywództwa

  Redakcja: Kuraszko Iwona

  W książce wybitni polscy specjaliści, reprezentujący różne dziedziny i ośrodki naukowe, wprowadzają w bogactwo obszaru etyki przywództwa, korzystając z dorobku: literatury, filozofii, ekonomii, nauk politycznych, psychologii, teologii, historii oraz zarządzania.

 • Projekt badawczy będący przedmiotem publikacji bazuje na założeniu, że wraz z rozwojem, a zwłaszcza wzrostem Przedsiębiorstw, ewoluują metody zarządzania strategicznego.

 • 59.90»52.90

  Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina

  Łukasz Sułkowski

  Monografia przedstawia w sposób zrozumiały podstawy neoewolucjonizmu. Książka może się stać istotnym czynnikiem dla większego zainteresowania paradygmatem neoewolucjonizmu i ewentualnego jego wykorzystania w naukach o zarządzaniu i w badaniach z tego zakresu, szczególnie w zarządzaniu...

 • 38.00»32.90

  Fenomenologia zarządzania. Przywództwo

  Bronisław Bombała

  Przedmiotem książki jest analiza fenomenologiczna zarządzania jako aktu przywództwa . Wątkiem przewodnim i zarazem głównym problemem badawczym jest poszukiwanie istoty (eidos) przywództwa w kontekście rozwoju osobowego uczestników organizacji, a także jej interesariuszy zewnętrznych.

 • 29.00»25.90

  Foresight w zarządzaniu strategicznym

  Krzysztof Borodako

  Przedsięwzięcia foresightowe, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, są z powodzeniem realizowane na całym świecie, w tym również w Polsce. Mimo to problematyka foresightu wciąż jest jeszcze w naszym kraju mało znana i – co za tym idzie – niedoceniana

 • Publikacja w sposób wyczerpujący podejmuje tematykę funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ).

 • Publikacja w sposób wyczerpujący podejmuje tematykę funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ).

 • Fuzje i przejęcia to znakomita metoda strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego.

 • Zawrotna szybkość, z jaką pędzi świat nowego milenium, niejednego z nas przyprawia o ból głowy. A gdyby tak powiedzieć STOP temu szaleństwu? Spojrzeć z boku na swoje obowiązki, piętrzące się na biurku dokumenty i skrzynkę odbiorczą, zalaną mailami? Zmniejszyć prędkość na bieżni, po której...

 • 39.90

  Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej

  Marian Noga Magdalena (red.) Stawicka

  Gospodarka światowa jako kategoria ekonomiczna stała się przedmiotem badań naukowych na pewnym etapie rozwoju gospodarczego.Ekonomistów interesuje jej powstanie i rozwój,czynniki przemian,główne tendencje i kierunki zmian,a także jej struktura.Charakteryzuje się ona brakiem jednorodności,z uwagi na to iż w jej ra- mach możemy wyróżnić wiele grup krajów o podobnych cechach,jednak znacznie różniących się od pozostałych.

 • 90.00»76.90

  Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych

  redakcja naukowa Arkadiusz Potocki

  W publikacji autorzy określili, jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu organizacji w aspekcie społecznym, co jest szczególnie istotne z tego względu, że organizacje są systemami społecznymi. Oznacza to, że tworzą je ludzie i od nich zależy upadek, trwanie, czy ich przyszły rozwój.

 • 32.00»27.90

  Gospodarka zapasami i magazynem. Część 1. Zapasy

  Katarzyna Grzybowska

  Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczniku tematy są przedstawione w formie wykładów wprowadzających, szczegółowo omówionych przykładów służących do...

 • Zawartość merytoryczna drugiej części podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem jest podzielona na dziewięć rozdziałów. Dobór omówionych zagadnień jest zgodny z programem nauczania przedmiotu: Gospodarka zapasami i magazynem, który został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 • Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem. Autorka integruje w nim zagadnienia szczegółowo omówione w podręcznikach Zapasy i Zarządzanie magazynem. Podręcznik stanowi zbiór ćwiczeń, zadań oraz...

 • 59.90»52.90

  Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury

  red. nauk. Maria Romanowska

  W książce Autorzy zawarli historię rozwoju struktur kapitałowych na świecie i na tym tle historia tworzenia i ewolucji grup kapitałowych w Polsce po 1989 roku. Prowadzone w książce rozważania Autorzy wzbogacili wynikami własnych badań empirycznych oraz pokazali badania z tego zakresu zrealizowane przez inne...

 • Hoshin kanri jest japońską metodą zarządzania skupiającą się jednocześnie na nadawaniu firmie strategicznego kierunku i ciągłym doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Autorzy, dr Marek Ćwiklicki i dr Hubert Obora, scharakteryzowali tę metodę zarządzania, pokazali jej powiązania z innymi metodami...

 • W książce Autor wskazuje na potrzebę zmiany paradygmatu zarządzania. Jego celem nie może być wyłącznie maksymalizacja korzyści akcjonariuszy i kadry zarządzającej, lecz kreowanie postępu społecznego i wyższej jakości życia. Racjonalność jest dzisiaj wielowymiarowa i przedsiębiorstwo musi szeroko...

 • Opracowanie jest pierwszym na polskim rynku kompendium wiedzy na temat tożsamości organi­zacyjnej. Prezentuje także wyniki badań nad tożsamością polskich spółek. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania: Dlaczego przedsiębiorstwa (mimo posiadanej strategii) nie osiągają, bądź tylko częściową...

 • Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one "sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego".

 • 35.90

  Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami

  Redakcja: Wiśniewska Joanna, Janasz Krzysztof

  W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia.

 • Zasadnicze znaczenie dla kreowania powodzenia organizacji ma z pewnością umiejętność zarządzania zmianami, które stają się dzisiaj jedynym stałym elementem sztuki prowadzenia biznesu. Aby organizacja mogła odnosić sukcesy musi stawać się organizacją inteligentną, uczącą się i rozwijającą poprzez...

 • 49.90»42.90

  Innowacje w organizacji

  Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna

  Nowe wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na Unii Europejskiej konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz...

 • 49.00»42.90

  Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań

  Redakcja Naukowa: Józef Perenc, Joanna Hołub-Iwan

  Innowacje są obecnie najistotniejszym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności współczesnych gospodarek. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw wskazują, że jesteśmy bardzo mało innowacyjni. Zdaniem wielu przedsiębiorców przyczyną jest brak środków na rozwój i wdrażanie innowacji...

 • 65.00»55.90

  Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej

  redakcja naukowa Władysław Janasz

  Praca jest wnikliwym i wartościowym studium ukazującym istotę procesów innowa­cyjnych, sens aktywności badawczo-rozwojowej organizacji oraz uwarunkowania tych działań i procesów. Omawiane zagadnienia odnoszą się do tych sfer działalności go­spodarczej i intelektualnej, bez poprawy których...

 • 55.00»46.90

  Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

  redakcja naukowa Władysław Janasz

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez...

 • 55.00»47.90

  Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

  redakcja naukowa Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz

  W publikacji została omówiona skomplikowana problematyka innowacji i innowacyjności organizacji wobec wyzwań strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej...

 • W książce zaprezentowano w przejrzysty i całościowy sposób metodykę przeprowadzenia syntetycznej oceny innowacyjności produktowej przedsiębiorstw (kryteria oceny, źródła danych, model obliczeniowy) wraz z przedstawieniem jej przykładowego zastosowania w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

 • W obecnej sytuacji gospodarczej, charakteryzującej się silną konkurencją i ciągłymi zmianami na rynku, strategie rozwoju firm w coraz większym stopniu muszą się opierać na prowadzeniu innowacji produktowych oraz organizacyjnych.To właśnie innowacje uważane są za jedno z ...

 • W książce zaprezentowano poglądy praktyków i teoretyków zarządzania jak nie ulec w walce konkurencyjnej w warunkach globalizacji, a także w sytuacji obecnego globalnego kryzysu ekonomicznego. Jak nie ulec, to znaczy jakie stosować instrumenty zarządzania i w jakich obszarach działalności.

 • Filozoa zarządzania strategicznego narzuciła przekonanie o potrzebie poszukiwania źródeł sukcesu przede wszystkim w otoczeniu organizacji gospodarczej. Dopiero badania nad zarządzaniem wiedzą, kapitałem intelektualnym i innymi elementami wartości niematerialnych wskazały na fakt...

 • Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 10 sierpnia 2007 r. przywróciła polskiemu prawu cywilnemu kategorię interesu ubezpieczeniowego. Pojęcie to zawsze było uważane za fundamentalne na gruncie ubezpieczeń gospodarczych, a jego zasadnicza rola dla tej grupy ubezpieczeń pozostawała niekwestionowana w okresie międzywojennym.

 • Książka zawiera wszechstronną analizę wpływu zastosowania nowoczesnych technologii, zwłaszcza Internetu, na procesy dystrybucji produktów turystycznych, oraz w konsekwencji, na strukturę rynku turystycznego. Książka przeznaczona dla studentów kierunków turystyki i hotelarstwa, a także...

 • Potrzeby i wyzwania społeczne stają się coraz bardziej "naglące" i nie mogą być już zaspokajane tylko przez innowacje techniczne, które często generują i pogłębiają te potrzeby. Globalny kryzys pokazał, że coraz więcej wyzwań stojących przed społeczeństwem ma wymiar społeczny.

 • W monografii omówione zostały uwarunkowania kształtowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych i opracowane zostały modelowe rozwiązania organizacyjne zapewniające jego skuteczne wdrożenie.

 • Publikacja dotyczy funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle innych krajów. To w jakości autorka upatruje głównego sposobu wzmacniania konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych. Dlatego też praca szeroko ujmuje problematykę jakości żywności.

 • Książka jest próba zwrócenia uwagi na konieczność stosowania w procesie doskonalenia jakości usług medycznych takich metod i narzędzi, które pozwolą na skwantyfikowanie wyników badań. Wyrażone w sposób liczbowy dałyby zarządzającym możliwość porównań w czasie. Jakość usługi...

 • 19.90»14.90

  Jednominutowy Menedżer i przywództwo

  Ken Blanchard, Patricia Zigarmi, Drea Zigarmi

  Jednominutowy Menedżer i przywództwo w jasny i prosty sposób uczy menedżerów sztuki Przywództwa Sytuacyjnego – prostego systemu, w którym nie uznaje się tradycyjnej postawy, polegającej na traktowaniu wszystkich podwładnych w ten sam sposób. Dowiesz się z niej, dlaczego...

 • Książka jest zarówno rzetelnym studium teoretycznym o charakterze dydaktycznym, jak i odpowiedzią na potrzeby praktyki gospodarczej. Z jednej strony prezentuje bowiem usystematyzowaną wiedzę na temat kapitału intelektualnego, z drugiej zaś przedstawia model pomiaru kapitału...

 • W książce na szczególną uwagę zasługuje zaproponowane przez autora modelowe ujęcie zapotrzebowania na kadry kwalikowane oraz szacowanie kosztów kształcenia jako składnika kapitału ludzkiego. W pracy można też znaleźć udaną próbę wyty­czenia aktualnych trendów w podejściu do rynku pracy...

 • 38.40

  Kapitał społeczny w rozwoju regionu

  Redakcja: Skawińska Eulalia

  Obecnie trudno jest o pojęcie tak często przywoływane, tak odmiennie interpretowane oraz jednocześnie tak jednomyślnie przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki uznane za nowoczesny czynnik kreujący Smithowskie „bogactwo narodów” jak kapitał społeczny.

 • 84.90»72.90

  Kierowanie

  James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R.Gilbert jr.

  Kierowanie to nowoczesny podręcznik obejmujący wszystkie istotne współczesne problemy nauki i praktyki organizacji i zarządzania. Stanowi wykład najnowszej wiedzy z tej dziedziny, jak również wprowadza w zagadnienia zarządzania XXI wieku. Czytelnik znajdzie w książce -- oprócz...

 • 35.00»29.90

  Kierowanie handlem i firmą handlową

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht, dr Krzysztof Michalski

  Dzięki kompleksowej metodzie oceny efektywności spółki handlowej, właściciele i kierownicy mogą z łatwością podjąć właściwe decyzje gospodarcze, nie zawężając swojej oceny wyłącznie do kryteriów finansowych. Ocenę efektywności rynkowej oparto na trzech determinantach: kapitale...

 • 38.00»32.90

  Kierowanie zespołem projektowym

  Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek

  Recenzowana książka stanowi cenne kompendium wiedzy fachowej nie tylko z zakresu kierowania zespołami projektowymi, ale także z zakresu kierowania zespołami zadaniowymi. Polecić można ją więc nie tylko specjalistom zarządzania projektami ale każdemu specjaliście zarządzania.

 • Zarządzanie jest proste pod warunkiem, że się go samemu za bardzo nie skomplikuje!

 • W publikacji podjęto ocenę klastra jako perspektywy dla przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym Wybór rynku turystycznego został podyktowany tym, że turystyka zajmuje coraz ważniejsze miejsce w rozwoju Polski. Fakt zniesienia wiz, barier celnych, możliwość swobodnego...

 • Konstrukcja i treść niniejszej monograi zostały podporządkowane odpowiedzi na pytanie – czy i jak klastry mogą oddziaływać na konkurencyjność oraz internacjonalizację rm biorących w nich udział. Autorzy odwołali się do literatury przedmiotu i przeprowadzili badania wśród polskich przedsiębiorstw z...

 • Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem klastrów, które mobilizują potencjał regionów i mają prowadzić do wzrostu...

 • 38.00»32.90

  Klastry na świecie. Studia przypadków

  Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila

  W książce przedstawiono międzynarodowe doświadczenia w tworzeniu i rozwijaniu klastrów, scharakteryzowano rolę, jaką pełnią klastry we współczesnej gospodarce światowej. Ukazano podobieństwa i różnice między klastrami w ujęciu geograficznym, branżowym i problemowym.

 • 98.00»83.90

  Kompetencje a sukces zarządzania organizacją

  red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan

  Książka jest adresowana do szerokiego grona osób zajmujących się badaniem, rozpoznawaniem, rozwojem i zarządzaniem kompetencjami – traktowanymi zarówno z perspektywy psychologii i zarządzania, jak w świetle nauki o zarządzaniu.

 • 48.00»39.90

  Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się

  pod redakcją Alicji Sajkiewicz

  W publikacji okazano rozwiązania właściwe dla rm, które chcą się rozwijać w procesie ciągłego zdobywania wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu personelem oraz jej wykorzystania w praktyce. Punkt wyjścia stanowi diagnoza współczesnych uwarunkowań i wyzwań w zarządzaniu kapitałem...

 • Komunikacja społeczna w swych różnych obliczach kształtuje naszą cywilizację i kulturę, oddziałując na kształt i zasięg uznawanych norm, wzorców zachowań, idei. Nowe jej formy i technologie kreują inne niż dotąd sposoby naszego postępowania – indywidualnego i zbiorowego.

 • 55.00»46.90

  Komunikowanie w organizacjach gospodarczych

  Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska

  W publikacji czytelnik może odnaleźć odpowiedź na pytania dotyczące istoty, metod, barier i warunków sprawnej komunikacji w obrębie organizacji, jak również w zakresie komunikacji organizacji z otoczeniem. Pozycja umożliwia zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu tak aktualnych zagadnień związanych...

 • Publikacja jest poświęcona zagadnieniom zarządzania strategicznego i nadzoru korporacyjnego, należącym do najważniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Zawiera zbiór opracowań zarówno o charakterze teoretycznym, stanowiącym podstawę do dalszej dyskusji naukowej, jak...

 • 60.90»52.90

  Koncepcje strategii organizacji

  Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet

  W okresie kryzysu, kiedy klasyczne ujęcia strategii organizacji - opracowane w bardziej spokojnych, przewidywalnych czasach - nie spełniają oczekiwań, należy poszukać innych rozwiązań. W monografii autorzy na tle różnych niekonwencjonalnych koncepcji strategii opisanych w polskiej i światowej...

 • 55.00»48.90

  Koncepcje zarządzania

  Redakcja: Małgorzata Czerska, Agnieszka Szpitter

  Podręcznik akademicki do nowego – wprowadzonego zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego – obowiązkowego przedmiotu, pt.: Koncepcje Zarządzania. Jego celem jest wyposażenie studentów w kanon usystematyzowanej wiedzy na temat klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania.

 • Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów na rynku europejskim są głównymi przyczynami zmian w sposobie postrzegania konkurencji na rynku usług transportowych i konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu w Polsce.

 • 62.00»53.90

  Konkurencyjni przetrwają

  Olaf Flak, Grzegorz Głód

  W książce autorzy opisują zintegrowany model konkurencyjności przedsiębiorstwa, wykorzystywany w ich pracy naukowej i doradczej. Czytelnik może dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa, poznać ponad 350 przykładów z praktyki biznesowej...

 • 55.00»46.90

  Kontrola jako funkcja zarządzania

  Bolesław Rafał Kuc

  Głównym celem książki jest pokazanie możliwości wypracowania inteligentnego systemu kontroli równoważącego aspekty „władzy”, jaką daje pozycja kontrolującego, z użytecznością informacji zwrotnej, której nie można pozyskać za pomocą innego niż kontrola źródła. W podręczniku podkreśla się potrzebę...

 • 62.90»53.90

  Kontrola wewnętrzna

  Stanisław Kałużny

  Książka obejmuje pełny zakres wiedzy wymaganej programem dydaktycznym z dziedziny kontroli wewnętrznej. Tworzy podstawy do kształcenia oraz przygotowania kwalifikacyjnych prac dyplomowych. Jest wynikiem wieloletnich studiów teoretycznych i doświadczeń praktyki autora, wyniesionych z pracy...

 • 45.15»39.90

  Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia

  Menkes Jerzy, Gardocka Teresa

  Wyzwaniem i źródłem poważnych trudności w badaniach nad zjawiskami i procesami społecznymi (czyli każdym innym problemem niż kwestii wewnątrz dyscypliny naukowej) jest wieloaspektowość-wielowymiarowość przedmiotu badania. Z tego punktu widzenia korporacje transnarodowe nie...

 • W przemianach zachodzących we współczesnej gospodarce światowej szczególnie ważną rolę odgrywają korporacje transnarodowe (KTN), będące grupą przedsiębiorstw największych i najbardziej ekspansywnych międzynarodowo. Jednocześnie, w celu dostosowania do globalnych przemian...

 • 47.00»39.90

  Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu

  Anna Lipka, Małgorzata Król, Alicja Winnicka-Wejs

  W książce zdefiniowano HR-owy kreacjonizm, określono jego granice oraz wykazano, iż twórczość podmiotów odpowiedzialnych za działalność personalną przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, opartej na jej najważniejszym zasobie niematerialnym.

 • 35.00»29.90

  Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy

  Franciszek Krawiec

  Książka pokazuje, w jaki sposób wykorzystać i powiązać siłę zgodności zewnętrznej pomiędzy środowiskiem rynkowym i zasobami, kompetencjami firmy oraz oferowanymi produktami, i zgodności wewnętrznej pomiędzy strategią, strukturą, procesami biznesowymi a stylem zarządzania firmą...

 • 39.90

  Krytyczny nurt zarządzania

  Redakcja: Sułkowski Łukasz, Zawadzki Michał

  Książka stanowi innowacyjną na naszym rynku wydawniczym publikację na temat słabo znanego w Polsce nurtu krytycznego w zarządzaniu – Critical Management Studies.

 • 38.40

  Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

  Wiesław Pluta Grzegorz Michalski

  Twoje działania ukierunkowane na krótkoterminowe inwestycje w aktywa bieżące, mają długoterminowy wpływ na budujące wartość osiągnięcia przedsiębiorstwa.

 • Wodzu, prowadź!

  Kierowanie ludźmi to bardzo trudne zadanie. Menedżer odpowiada zarówno przed swoimi przełożonymi (za wyniki, kondycję zespołu, relacje z otoczeniem biznesowym), jak i przed… podwładnymi.

 • Głównym celem książki jest dokonanie oceny kształtowania modeli biznesu przedsiębiorstw sprzyjających kreacji ich wartości. Szeroko zakrojone badania i analizy autora obejmowały spółki notowane na alternatywnym systemie obrotu papierami wartościowymi NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Rozważania autora skoncentrowane są na projektowaniu modeli biznesu, ich innowacyjności, strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i zarządzaniu wynikami.

 • 40.00»33.90

  Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko

  Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs

  Głównym celem książki jest określenie relacji pomiędzy poziomem i strukturą kosztów jakości odnoszonych do zarządzania kapitałem ludzkim a poziomem ryzyka personalnego. Chodzi o wykazanie, iż ponoszenie tych kosztów jest opłacalne, gdyż przynosi korzyści w postaci niższego ryzyka.

 • 33.90

  Kultura biznesu

  Irena Kamińska-Radomska

  Kultura biznesu jest szerokim zagadnieniem dotyczącym zachowań ludzkich w sytuacjach służbowych. Jest pojęciem rozleglejszym niż etykieta. Etykieta to jedynie zbiór zasad, właściwych zachowań w życiu zawodowym i społecznym.

 • 33.00»28.90

  Kultura organizacyjna

  prof. dr hab. Czesław Sikorski

  Jeżeli jesteś szefem, nie pozwól, żeby ta książka wpadła w ręce Twoich pracowników!

  Jeżeli jesteś pracownikiem, nie pozwól, żeby Twój szef dowiedział się, że ją czytałeś!

 • Autor wyjaśnia, że misję definiowaną jako "najlepsza obsługa, znakomita wydajność i pozytywne oddziaływanie" można realizować w wielu różnych organizacjach. Nawiązując do historii swojej firmy, udziela cennych wskazówek, jak zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie i jednocześnie stworzyć zespół oddanych i efektywnych pracowników.

 • 47.40

  Kulturowe procesy zarządzania

  Łukasz Sułkowski

  Celem monografii jest opisanie wielości perspektyw rozumienia i badania procesów kulturowych w organizacjach, ale jednocześnie wskazanie płaszczyzn ich możliwej integracji. Autor podjął próbę przejścia od analizy teoretycznej do propozycji metodologicznych, a więc oceny możliwości zastosowania przyjętego podejścia do badania kulturowych procesów organizowania oraz zarządzania procesami zmian kulturowych. Książka ta stanowi rozwinięcie kilku tez, które lokują analizy kulturowe w naukach o zarządzaniu na bardzo ogólnej płaszczyźnie dyskursu naukowego.

 • 44.40

  Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku

  Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski

  Książka zawiera:

  - prawne aspekty leasingu
  - opodatkowanie transakcji leasingowych w podatkach dochodowych
  - leasing a podatek od towarów i usług
  - unormowania dotyczące leasingu w księgach rachunkowych
  - Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa"

 • Książka jest zbiorem definicji ponad 500 wybranych haseł z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, powstałych na bazie lat nauki i bezpośrednich kontaktów z uczestnikami rynku, a ukazanych z perspektywy przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

 • 28.40

  Lider(ka) z krwi i kości

  Joan Marques

  Bez względu na to, czy zarządzasz międzynarodową korporacją, czy też jesteś szefową małej firmy, możesz odnieść sukces dzięki świadomemu działaniu.

 • 39.40

  Likwidacja masy upadłości

  Rafał Adamus

  Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom likwidacji majątku należącego do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytego przez upadłego w toku postępowania upadłościowego celem zaspokojenia wierzycieli.

 • 64.90»56.90

  Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian

  Piotr Blaik, Anna Bruska, Sabina Kauf, Rafał Matwiejczuk

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W niniejszej książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz...

 • 40.00»34.90

  Lojalność klienta a rozwój organizacji

  Stanisław Skowron, Łukasz Skowron

  Książka Lojalność klienta a rozwój organizacji zawiera niezwykle interesujące studium klienta jako głównego uczestnika rynku oraz celu i tworzywa kreującego każdą organizację. W syntetycznym ujęciu treść książki odpowiada na istotne pytanie: jak badać i kształtować lojalność klienta

 • Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013!

  • Odkryj nowe funkcje środowiska Microsoft Project 2013
  • Zarządzaj projektami przy użyciu wydajnych narzędzi
  • Przejmij pełną kontrolę nad pracą swojego zespołu
  • Identyfikuj potencjalne problemy z wyprzedzeniem i im przeciwdziałaj
 • 85.00»72.90

  Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach

  praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego

  Publikacja jest efektem badań pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie prowadzonych w ramach tematu „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu” oraz wyników studiów i wdrożeń Uczestników (praktyków i teoretyków zarządzania)...

 • 41.20

  Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty

  Olga Rzycka, Wiesław Porosło (współpraca),

  Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching.

 • Wielu handlowców, których awansowano na menedżerów sprzedaży, nigdy nie zostaje menedżerami z prawdziwego zdarzenia. Jednym z głównych powodów jest nieświadomość różnicy między zarządzaniem a działaniem jako sprzedawca. Dobry menedżer sprzedaży musi umieć nie tylko ...

 • Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, jak zmienia się rola menedżerów, a więc jak zmieniają się...

 • 24.40

  Metafory i analogie w szkoleniach

  Paweł Fortuna Mirosław Urban

  Autorzy, czerpiąc z osiągnięć współczesnej psychologii i własnych doświadczeń, przekonują, że metafory i analogie mogą się stać narzędziami, które zwiększą skuteczność każdego trenera. Wyjaśniają, jak je dobierać, i opisują oparte na nich klasyczne i niestandardowe metody.

 • Witamy w świecie najnowocześniejszych praktyk biznesowych i niezmierzonych możliwości w dziedzinie innowacji. Żyjemy w dobie Internetu, chmur obliczeniowych i oprogramowania open source, dzięki czemu koszty budowania nowych produktów osiągnęły rekordowo niski poziom. A jednak mimo wszystko szanse na to, by założony przez nas startup odniósł sukces, nie wzrosły.

 • Książka poświęcona metodzie analizy progowej, polegającej na wyszukiwaniu progów (barier) ilościowych oraz jakościowych rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich, rodzinnych), identyfikacji specyfiki tych progów i ich likwidowaniu w celu usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem.

 • Jeśli wydaje Ci się, że metody ilościowe są trudne, a chciałbyś lub musisz z nich korzystać, to ta książka jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niej nie tylko zrozumiesz, czego dotyczą metody ilościowe, ale również zdobędziesz umiejętność ich stosowania w arkuszu Excel.

 • 37.90

  Metody organizacji i zarządzania

  Redakcja: Błaszczyk Wanda

  Pierwszy polski podręcznik do Metod organizacji i zarządzania!
  Jedyna na rynku kompleksowa praca do obowiązkowego przedmiotu na kierunku: Zarządzanie i marketing.

 • Media oraz rozrywka stanowią pole szczególnych wyzwań i doświadczeń związanych z zarządzaniem. Parafrazując znane powiedzenie, można stwierdzić, że media i rozrywka są zagadnieniem zbyt poważnym, aby zarządzanie nimi powierzać zawodowym menedżerom, którzy być może z ...

 • 46.90

  Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne

  Małgorzata Duczkowska-Piasecka (red.), Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Katarzyna Duczkowska-Małysz

  Książka wprowadza model biznesu jako konstrukcję organizacyjno-zarządczą do podejścia strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nowe podejście strategiczne sugeruje, że model biznesu jest koncepcją pozwalającą na zintegrowany proces zarządzania, uwzględniający decyzje operacyjne i strategiczne w istniejących warunkach turbulencji, rosnącej konkurencji i rozwoju gospodarki sieciowej. Autorki są profesorami, pracownikami naukowymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i od lat zajmują się problematyką rozwoju przedsiębiorstw.

 • W pracy przedstawiono oryginalną metodę restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębior­stwa górniczego według opracowanego przez autora modelu. Metoda zawiera uniwer­salną formułę aplikacyjną, przez co możliwe jest jej zastosowanie w innych sektorach gospodarki.

 • Dzięki monografii Czytelnik otrzymuje przegląd najważniejszych modeli referencyjnych, ze wskazaniem na zakres ich zastosowań. W istocie książka oferując metodologie budowy modeli referencyjnych, wprowadza w świat procesów biznesu, otwiera ścieżki twórczej innowacji wspartej...

 • Głównym celem książki jest opracowanie holistycznego modelu zrównoważonego biznesu, przyczyniającego się do budowy długoterminowej wartości przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Autor książki przedstawia także zalecenia strategiczne dla przedsiębiorców i menedżerów w kontekście stosowania modeli zrównoważonego biznesu oraz wyznacza konkluzje będące wkładem własnym autora w rozwój nauk o zarządzaniu, które dotyczą miejsca i roli modeli zrównoważonego biznesu w teorii i w praktyce zarządzania.

 • 28.90

  Modelowanie organizacji procesowej

  Redakcja: Auksztol Jerzy, Chomuszko Magdalena

  Największą zaletą książki jest jej praktyczny aspekt.

 • 40.90

  Modelowanie ryzyka inwestycyjnego

  Tomasz Krawczyk

  Umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie.

 • 59.00»49.90

  Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów

  Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan Mądry

  Odpowiednia motywacja wprawia ten świat w nieustanny ruch. Dzięki niej rano chce nam się wstać z łóżka, jak na skrzydłach biec do biura i wykonywać swoją pracę z entuzjazmem, wieczorem zaś wrócić do domu z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Cały problem właśnie z tymi skrzydłami...

 • Opracowanie jest jednym z nielicznych na polskim rynku, bezpośrednio odnoszących się do motywatorów pozapłacowych. Poza podręcznikowymi, związanymi z problematyką motywowania pracowników zagadnieniami teoretycznymi, w publikacji zawarto materiały stanowiące bazę propozycji...

 • 19.90

  Motywowanie

  Brian Tracy

  Jednym z twoich najważniejszych obowiązków jako menedżera jest motywowanie pracowników do jak najlepszej pracy. Menedżerowie, którzy stwarzają satysfakcjonujące i wyzwalające energię warunki pracy, ograniczają fluktuację kadr, jednocześnie zwiększając wydajność oraz jakość.

 • 85.00»72.90

  Multimedia w biznesie i zarządzaniu

  redakcja naukowa Leszek Kiełtyka

  Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – zastosowania multimediów w biznesie oraz zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Spotkania ludzi nauki z...

 • 65.00»55.90

  Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Leszka Kiełtyki

  W publikacji podjęto próbę ogólnego przedstawienia zastosowania technologii multimedialnych oraz zastosowania niektórych aplikacji multimedialnych. Szeroki wybór tych technologii, stosowanych w codziennej działalności biznesowej powoduje, że korzystające z nich firmy wzmacniają swoją pozycję...

 • 47.90»42.90

  Myślenie sieciowe w teorii i praktyce

  Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz

  Czy pojęcie sieci można odnieść do myślenia? Myśl jest czymś nieuchwytnym, bytem niewidzialnym charakteryzującym inteligencję człowieka. Myśli nie widać, ale można ją przedstawić w postaci słowa pisanego, zapisu nutowego, obrazu, rzeźby, budowli, założenia krajobrazowego itd. Pojedyncza myśl...

 • 41.80

  Nadużycia w przedsiębiorstwie

  Wiesław Jasiński

  Książka zajęła w 2013 roku I miejsce w kategorii Najlepszy Poradnik Ekonomiczny w konkursie Economicus organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

 • Autor – ceniony autorytet w dziedzinie zarządzania – opierając się na swoim bardzo bogatym doświadczeniu pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, pokazał zarządzanie jako dyscyplinę naukową oraz związane z tym problemy i kontrowersje. W książce zostały więc omówione...

 • To NIE JEST kolejna TEORETYCZNA książka o zarządzaniu czasem!

 • 19.90

  Negocjowanie

  Brian Tracy

  Negocjacje stanowią ważny element prawie wszystkich naszych relacji ? osobistych i zawodowych. Krótko mówiąc, osoby, które nie potrafią dobrze negocjować, ryzykują, że staną się ofiarami dobrych negocjatorów.

 • Książka podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, która przedstawiona jest w szerokiej, politologicznej perspektywie. Krytycznej analizie poddane zostały najważniejsze funkcjonujące w dyskursie międzynarodowym prace i dokumenty na ten temat. Zagadnienie odpowiedzialności...

 • Publikacja stanowi drugie, poszerzone i zmienione wydanie książki Budżet zadaniowy w Polsce, która ukazała się w 2007 roku. Wydanie to zostało uzupełnione o obszerną prezentację wyżej wymienionych wyników pierwszego etapu prac nad reformą budżetu zadaniowego. Szerzej omówiono budżet...

 • 55.00

  Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu

  Beata Glinka, Monika Kostera,

  Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.

 • 40.00»34.90

  Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarządzania

  redakcja naukowa Urszula Kobylińska

  Przedstawione w publikacji problemy stanowią aktualne zagadnienia, z jakimi zmierzają się menedżerowie nie tylko przedsiębiorstw, ale także organizacji publicznych. Zostały one zgrupowane w dwie części zawierające rozdziały tematyczne. Zespół autorski stanowią pracownicy naukowi...

 • Wraz z następującą globalizacją rynków gospodarki światowej obserwuje się wzrost konkurencji w ostatnich latach, co w obliczu zachodzących zmian w otoczeniu w zakresie technologii, regulacji i popytu powoduje jeszcze wyższy poziom rywalizacji między przedsiębiorstwami.

 • 55.00»48.90

  Nowoczesne zarządzanie finansami

  prof. AE dr hab. Halina Buk

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów dwóch podstawowych funkcji zarządzania, tj. planowania i kontroli, szczególnie w odniesieniu do obszaru finansowego przedsiębiorstwa. W gospodarce rynkowej i ciągle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu...

 • Co myślisz, kiedy obserwujesz prawdziwych liderów - biznesowych, społecznych, politycznych? Sądzisz, że mają wrodzone instynkty, charyzmę i talent do inspirowania innych? Że zarządzanie przychodzi im zupełnie naturalnie? Jesteś przekonany o tym, że najlepsi przywódcy posiadają dar udzielania jedynie właściwych odpowiedzi?

 • 41.70

  O wojnie. Podręcznik stratega

  Carl von Clausewitz, Colonel J. J. Graham (tłumaczenie)

  Od dowodzącego armią nie wymaga się, aby był publicystą czy uczonym zgłębiającym tajemnice historii. Człowiek na tym stanowisku musi właściwie oceniać tendencje, dostrzegać różnice interesów oraz bieżące problemy i znać cechy liderów. Musi też znać od podszewki charaktery i uczucia, nawyki i charakterystyczne wady oraz skłonności tych, którymi dowodzi.

 • 50.90

  Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

  Maria Sierpińska Tomasz Jachna

  Oddajemy w Państwa ręce III wydanie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1993 roku i od tamtej pory była ciągle dostępna na rynku. Autorzy wprowadzili zmiany obejmujące ponad 80% pierwotnych treści oraz uwzględnili najnowsze uregulowania prawne, w tym aktualną ustawę o rachunkowości.

 • 52.00»44.90

  Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji

  Redakcja naukowa Wiesław Kotarba

  O rozwoju każdej organizacji decyduje posiadany przez nią kapitał intelektualny, którego bardzo ważnym elementem jest wiedza podlegająca ochronie. W książce pokazano rolę i znaczenie ochrony wiedzy w tworzeniu i powiększaniu kapitału intelektualnego organizacji, zaprezentowano istotę i podstawowe...

 • Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w kręgu rodziny, znajomych, współpracowników, kontrahentów czy klientów.

 • 29.00»24.90

  Odkryj w sobie kreatywność

  Michał Paszkowski

  Istnieje duże prawdopodobieństwo że zaliczasz się do grupy ludzi mających zapisaną w genach pewną szczególną zdolność. Zdolność, która już od pierwszych lat życia jest spychana w głąb twojego umysłu. Zdolność, która staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych cech. Kreatywność.

 • Publikacja obejmuje szeroki zakres informacji, tematów, podejść oraz praktycznych wskazówek i propozycji, które mają na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W obecnej dobie wiedza jest uważana za podstawowy czynnik wytwórczy. Aby mogła stać się kapitałem...

 • 44.00»38.90

  Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem

  dr Adriana Paliwoda-Matiolańska

  Książka prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście zarządzania i rozwoju organizacji. Największą jej zaletą jest włączenie idei CSR w proces zarządzania przedsiębiorstwem i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną, zarządzaniem zasobami...

 • Książka ta jest przeznaczona dla praktyków i osób przygotowujących się do tej roli - studiujących na wydziałach ekonomii i zarządzania, właścicieli, menedżerów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych firm oraz biur rachunkowych. Może także zainteresować firmy szkoleniowe...

 • 46.90

  Operacyjne zarządzanie projektami

  Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka

  Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej opiera się na realizacji różnych projektów. Poznanie metod operacyjnego zarządzania projektami pozwala osiągnąć zamierzone cele dotyczące czasu i terminu realizacji, kosztów i jakości wyniku.

 • 74.90

  Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

  Edward Urbańczyk, Iga Rudawska

  Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkładając niniejszą monografię redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do pogłębienia dyskusji nad ekonomicznymi mechanizmami pobudzającymi do racjonalizacji tej sfery ludzkiej aktywności, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości humanitarnych wpisanych w ową działalność.

 • 56.00»47.90

  Organizacja i zarządzanie

  Augustyn Wajda

  Podręcznik całościowo ujmuje podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką organizacji i zarządzania. Autor skupił się na następujących zagadnieniach: organizacja i jej otoczenie, zarządzanie-kierowanie, przywództwo i władza kierownicza, kierowanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracowników...

 • 34.00»28.90

  Organizacja pracy w hotelarstwie

  Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska

  Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników i szkół policealnych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w hotelarstwie. Został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Jest to rozszerzona wersja podręcznika Hotelarstwo. Organizacja i technika...

 • Współczesne organizacje wciąż poszukują nowych rozwiązań w zakresie struktur organizacyjnych, co się wiąże m.in. z koniecznością sprostania wymaganiom rynku. Jedną z takich propozycji jest organizacja procesowa, która zapewnia większy niż w formach klasycznych dynamizm działania...

 • 51.90»44.90

  Organizacja wirtualna

  Maciej Brzozowski

  W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w zarządzaniu firmami odgrywają informacja i technologie informacyjne. Dzieje się tak, ponieważ przetrwanie na konkurencyjnym rynku wymusza ciągłe zmiany zwiększające efektywność działania. Koncepcja organizacji wirtualnej jako koncepcja zarządzania...

 • 42.00»35.90

  Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka

  Marta Najda-Janoszka

  Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw w coraz mniejszym stopniu łączy się z inwestycjami w aktywa trwałe firmy. Powstają nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciami, a wśród nich organizacja wirtualna.

 • 29.00»25.90

  Organizacje bez wodzów

  prof. dr hab. Czesław Sikorski

  Albo reprezentujemy kulturę liberalną i decydujemy się brać sprawy we własne ręce oraz ponosić odpowiedzialność za skutki własnych działań, albo reprezentujemy paternalizm i oczekujemy opieki, bo przyjmujemy za oczywiste, że w trudnych chwilach ktoś, a zwłaszcza państwo...

 • 44.00»38.90

  Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw

  Redakcja: Agnieszka Sitko-Lutek, Elżbieta Skrzypek

  Książka zawiera kompleksową analizę problematyki związanej z organizacyjnym uczeniem się oraz z kompetencjami organizacji. Stanowi dobre połączenie podejścia zasobowego w zarządzaniu organizacjami z podejściem adaptacyjnym opartym na procesach organizacyjnego uczenia...

 • Twój styl kierowania traci na skuteczności, realizacja powierzonych zadań nie przynosi zamierzonych efektów. Twoje dotychczasowe umiejętności i przyzwyczajenia nie sprawdzają się. Zastanawiasz się, jak sprostać oczekiwaniom menedżera nowej generacji.

 • 50.90»43.90

  Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami

  Tomasz Kopczyński

  Outsourcing zakłada, że wszelka działalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego kluczowej aktywności jest zlecana na zewnątrz. Autor przedstawił w książce: *outsourcing w świetle współczesnych tendencji w zarządzaniu, * rodzaje i formy outsourcingu, * przesłanki stosowania outsourcingu...

 • Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza ma charakter rozważań teoretycznych, w której na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono motywy i przyczyny stosowania outsourcingu, teoretyczne podstawy tej koncepcji zarządzania oraz rodzaje powiązań outsourcingowych.

 • Książka pokazuje, w jaki sposób w Ameryce Łacińskiej Wenezuela zdołała zbudować blok państw, w którym odgrywa dominującą rolę. Było to możliwe dzięki osobistej charyzmie i cechom charakteru prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza, jak również umiejętności manipulowaniu handlem...

 • Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych. Pracę czyta się z przyjemnością, nie ma w niej zasadniczo zbędnych fragmentów, poszczególne rozdziały tworzą logiczny, dobrze przemyślany układ.

 • Jak sprawić, aby ludzie byli prawdziwie zaangażowani w swoją pracę?Jak zbudować system wynagrodzeń, z którego wszyscy będą zadowoleni?Jak prowadzić dialog społeczny w firmie? Co zrobić, aby ludzie myśleli o swojej firmie, jakby była ich własnością? Jak przyczynić siĠ...

 • Masz genialny pomysł na rozwój swojej firmy? Stworzyłeś doskonały w każdym calu model biznesowy? Posiadasz perfekcyjną koncepcję działań? To świetnie. A teraz przestań traktować te plany jak własne dziecko. Pozwól im zmieniać się w zgodzie z błyskawicznie ewoluującą sytuacją rynkową.

 • Książka poświęcona jest w całości problematyce wykorzystania planowania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obok istoty i funkcji planowania finansowego przedstawiono w niej kompleksowo, na rzeczywistym przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, poszczególne etapy planowania finansowego oraz jego procedurę.

 • 36.30

  Planowanie i strategie biznesowe

  Paul M. Elkin,

  To idealna książka dla wszystkich osób poszukujących podstaw wiedzy na temat planowania i strategii biznesowych.

 • Autor ma nadzieję, że prezentowane treści i podejście okażą się inspirujące do własnych przemyśleń na temat omawianych zagadnień. Nie ma uprzywilejowanych "królewskich" dróg -na skróty do jakości. Każdemu jest pisana jego własna, wynikająca z własnych doświadczeń ...

 • 28.00

  Początkujący menedżer. Wydanie VI

  Loren B. Belker, Jim McCormick, Gary S. Topchik

  Zostałeś menedżerem? Gratulacje! A teraz do roboty! Czy jesteś w stanie tak pokierować swoimi ludźmi, by osiągali jak najlepsze wyniki, a Twój dział funkcjonował bez zarzutu? Czy Twoi podwładni są zmotywowani, a budżet dopięty? Co wiesz na temat zatrudniania, zwalniania i dyscyplinowania ludzi? Czy potrafisz właściwie komunikować się z przełożonymi? Czy jesteś gotowy na to, by stawić czoła nowym wyzwaniom?

 • 36.00»31.90

  Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  redakcja naukowa Robert Nowacki, Marcin W. Staniewski

  Publikacja ma na celu ukazanie możliwości wykorzystania w procesach zarządczych rozwiązań innowacyjnych wraz z próbą określenia ich wpływu na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Książka obejmuje osiem rozdziałów opracowanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów...

 • W dyskusji o roli i znaczeniu pracowników we współczesnych organizacjach ścierają się różne poglądy i stanowiska. Autor pokazał: rolę pracownika i jego zachowań przedsiębiorczych wobec realizacji celów organizacji, zmiany zachodzące w tym zakresie w organizacji na różnych...

 • Książka zawiera wszechstronną, wielopłaszczyznową analizę procesu przekształceń podmiotów leczniczych w Polsce w trzech podstawowych aspektach: w ujęciu historycznym i systemowym podejmowanych reform, w świetle zmian legislacyjnych początku XXI wieku, a także odpowiedniej...

 • 41.65»33.90

  Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją

  Bolesław Liwowski, Remigiusz Kozłowski

  W książce zastały omówione wybrane zagadnienia związane z działalnością wytwórczą przedsiębiorstwa. Autorzy zwracają dużą uwagę na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Podkreślają wpływ różnych warunków na sposób wykorzystania teoretycznych uogólnień oraz akcentują konieczność...

 • Książka zawiera charakterystykę najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami.

 • 59.00»52.90

  Podstawy nauki o organizacji

  Redakcja naukowa Stanisław Marek i Maria Białasiewicz

  W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodarczej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii stanowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy skoncentrowali uwagę na: * teoretycznych podstawach funkcjonowania organizacji...

 • 64.90»55.90

  Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza

  redakcja naukowa Stanisław Marek, Maria Białasiewicz

  Książka zawiera wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodar­czej. Podano w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, będących podstawą nauki o przedsiębiorstwie. Przedstawiono: teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji, formy przedsiębiorstw i ich otoczenie, zasoby i...

 • Na problematykę roli biznesu w społeczeństwie powinniśmy patrzeć znacznie szerzej, niż to praktykowano do tej pory. Choć nie mamy już do czynienia z klasycznym, XIX-wiecznym kapitalizmem, choć zmieniło się otoczenie społeczne, polityczne i gospodarcze, wciąż jeszcze nie pożegnaliśmy się z przeświadczeniem, że sukces w biznesie to wyłącznie wzrost zysku. Dlatego w książce jest mowa o firmach, które – kierując się „oświeconym egoizmem” – starają się łączyć dobre wyniki i dobre uczynki.

 • 22.00»18.90

  Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

  praca zbiorowa pod redakcją Romana Sobieckiego

  To pierwszy w Polsce podręcznik, napisany w nowej ciekawej konwencji w formie pytań i odpowiedzi. W takiej dokładnie formie nie ma w Polsce podręcznika dostosowanego do podstawy programowej i programu nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zawiera on 50 kluczowych z punktu widzenia...

 • 69.90»59.90

  Podstawy strategii

  Gerry Jonson, Kevan Sholes, Richard Whittington

  Książka Podstawy strategii, została oparta na ósmym wydaniu Exploring Corporate Strategy. Autorzy starają się pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące rozwoju firmy, wdrażania innowacji oraz kierunku i sposobu zarządzania firmą. Odpowiedzi na te pytania dotyczą...

 • 68.90»58.90

  Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach

  red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin

  Książka stanowi kompendium wiedzy o celach i przesłankach podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach. Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach zostały napisane z myślą o: · studentach zarządzania, · osobach profesjonalnie zajmujących się określaniem...

 • 64.90»55.90

  Podstawy zarządzania

  Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo

  Jest to podręcznik zarządzania, obejmujący wszystkie jego tradycje aspekty, tzn. procesy planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Jednocześnie autorzy zadbali o aktualność podręcznika, wzbogacając go m.in. o kwestie technologii i projektowania procesów pracy, zarządzanie zespołami, zarządzanie chaosem...

 • Układ opracowania zawarto w schemacie: racjonalny dobór zasobów służących zaspokajaniu aktualnych i przewidywanych potrzeb, wykorzystanie i wzbogacanie dorobku materialnego i duchowego poprzednich pokoleń, szukanie nie tylko modus vivendi, ale przede wszystkim szukanie modus operandi...

 • 34.90

  Podstawy zarządzania produkcją

  Ewa Grandys

  Podręcznik prezentuje takie zagadnienia jak: struktura przedsiębiorstwa,  organizacja produkcji, plany przedsiębiorstwa, metody planowania przebiegu produkcji i sterowania nim, wybrane aspekty finansowe zarządzania produkcją, przygotowanie produkcji, wytwarzanie produktu, jakość produkcji i jakość produktu, zasoby ludzkie w procesie produkcji.

 • 60.90»52.90

  Podstawy zarządzania projektami

  Dennis Lock

  We współczesnej gospodarce zarządzanie projektami umożliwia planowanie i realizację złożonych przedsięwzięć, często wymagających innego podejścia niż w przypadku bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Każde takie przedsięwzięcie musi być dobrze zdefiniowane i zaplanowane, właściwie...

 • Książka powstała z myślą o osobach zajmujących się zarządzaniem przedsięwzięciami i poszukujących podstawowej wiedzy na ten temat. Może być przydatna studentom uczącym się zarządzania projektami, słuchaczom studiów podyplomowych dotyczących zarządzania projektami oraz osobom przygotowującym się do egzaminów certyfikacyjnych.

 • 50.00»42.90

  Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy

  praca zbiorowa pod redakcją Bogusza Mikuły, Anny Pietruszki-Ortyl, Arkadiusza Potockiego

  Książka stanowi cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym, dla wszystkich osób interesujących się zastosowaniem nowoczesnych instrumentów w procesie generowania i rozwoju wiedzy w organizacji oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Rozumienie nowej gospodarkijst nieodłącznie związane...

 • 40.40

  Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa

  Redakcja: Nowak Edward

  Książka jest poświęcona problematyce zarządzania szeroko rozumianymi wynikami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru i raportowania dokonań.

 • 20.60

  Pomoc publiczna a rozwój firmy

  Jerzy Choroszczak, Marek Mikulec

  Sposoby zewnętrznego wsparcia twojej działalności gospodarczej.

 • Przedsiębiorczość jest jedną z trzech komplementarnych ról zarządczych, nieustannie obecnych w praktyce zarządzania, choć obdarzanych zmiennym zainteresowaniem. Jej znaczenie w rozwoju gospodarki i społeczeństw jest fundamentalne, dlatego analiza wszelkich jej uwarunkowań...

 • 27.50

  Praktyczne lekcje zarządzania projektami

  Michał Kopczewski

  Kierowanie projektami może być naprawdę fascynujące. Wystarczy zerknąć do tej książki, aby się o tym przekonać. Oto dwanaście prawdziwych historii o przedsięwzięciach, które mimo początkowych trudności zakończyły się spektakularnym sukcesem. Rozmówcami Michała Kopczewskiego są znane osoby ze świata biznesu, sportu i życia publicznego, które podjęły się trudnych i niecodziennych zadań. Dziś dzielą się dobrymi pomysłami i lekcjami wyciągniętymi ze swoich doświadczeń.

 • 47.90»42.90

  Praktyka kierowania

  Redakcja naukowa Dorotha M. Stewart

  Jest to drugie, zmienione wydanie znanego już na polskim rynku, podręcznika przeznaczonego dla osób przygotowujących się do pracy na stanowiskach kierowniczych. Podręcznik obejmuje: kierowanie sobą, kierowanie innymi oraz kierowanie firmą. Autorzy wykorzystując dorobek m.in. zarządzania...

 • 39.00»33.90

  Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

  praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Sagana i Iwony Sierzputowskiej

  W publikacji zaprezentowano sposoby skutecznego kierowania organizacjami na podstawie doświadczeń menedżerskich praktyków z różnych obszarów funkcjonalnych zarządzania przedsiębiorstwem. Zespół autorski składa się w znakomitej większości z menedżerów wyższego szczebla...

 • 59.90»52.90

  Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków

  Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin

  Celem autorów pracy jest przedstawienie zarządzania strategicznego na przykładach. Taki układ książki powoduje, że stanowi ona doskonałe uzupełnienie podręczników z tej dziedziny o faktyczne przejawy oddziaływania warunków zewnętrznych i wewnętrznych na wybory strategiczne.

 • 49.00»42.90

  Prawo pracy

  Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski

  Książka ma wszelkie zalety opracowania przygotowanego w ramach popularnego w Stanach Zjednoczonych typu „nutshell”. Cechuje ją zwięzłość, przejrzystość i dostępność wywodów. Autorzy, znani z wielu innych publikacji dotyczących prawa pracy, potrafią pisać w przystępny...

 • Głównym celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem przykładów z praktyki gospodarczej. Źródłem kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest niedostrzeganie potrzeby zmian, brak zdolności do szybkiego reagowania...

 • Z jakimi bohaterami (filmów, seriali, gier) najlepiej łączyć markę? Czy marka w filmie powinna być koniecznie przedstawiona w sposób wizualno-dźwiękowy? Czy prominentna ekspozycja zawsze jest lepsza od ekspozycji subtelnej? Jak ważne jest powiązanie marki z treścią nośnika (np. filmu)?

 • 61.90»52.90

  Profesjonalne zarządzanie

  Robert E. Quinn, Sue R. Faerman, Michael P. Thompson, Michael R. McGrath

  W podręczniku pokazano metody tworzenia praktycznych narzędzi niezbędnych menedżerowi do efektywnego zarządzania firmą i sprostania wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek. Podręcznik uczy obecnych i przyszłych menedżerów, jak zostać przywódcą w ośmiu różnych rolach zwykle pełnionych...

 • W książce poruszona została problematyka metodologii formułowania i oceny efektywności rzeczowych projektów inwestycyjnych, realizowanych w przedsiębiorstwach oraz projektów infrastrukturalnych przeprowadzanych przez gminy. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty przygotowania...

 • 35.90

  Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji

  Wiesława Caputa Alina Gorczyńska-Dybek Danuta Szwajca

  Przełom wieku XIX i XX to bez wątpienia era informacji, w której na skutek nowych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, rzeczywistość gospodarcza nabrała multimedialnego, interaktywnego oraz wirtualnego charakteru.

 • Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność były i są najważniejszymi wyzwaniami, jakie pojawiły się przed polskimi przedsiębiorstwami w okresie transformacji. Dlatego właśnie tym zagadnieniom Autor poświęcił kolejne części książki. Każdą z nich charakteryzuje kompleksowość analizy...

 • 95.00»68.90

  Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka

  Peter L. Bernstein

  Poddanie ryzyka kontroli jest jedną z centralnych idei, która odróżnia czasy nowożytne od bardziej odległej przeszłości. To historia przejścia od czasów wyroczni i wróżbitów do potężnych narzędzi zarządzania ryzykiem, jakimi dysponujemy dzisiaj. To wspaniała opowieść o greckich filozofach i arabskich...

 • 48.00»42.90

  Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce

  redakcja naukowa Kazimierz Kuciński

  Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne...

 • 35.00»29.90

  Przedsiębiorczość i innowacyjność

  Jan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera

  Prezentowane w pracy problemy przedsiębiorczości i innowacyjności odnoszą się głównie do wskazania na wieloaspektowość i złożoność oraz wagę i znaczenie obu tych kategorii w życiu gospodarczym i społecznym. Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Adamczyk: Recenzowany podręcznik składa się...

 • W opracowaniu dokonano analizy przedsiębiorczości jako głównej determinanty sukcesu, rozumianej nie tylko jako prowadzenie działalności gospodarczej, lecz także jako umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

 • 38.00»32.90

  Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji

  Aleksander Surdej, Krzysztof Wach

  Książka jest pierwszą w Polsce monografią poświęconą sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna wyjaśnia istotę i specyfikę oraz rolę firmy rodzinnej w gospodarkach rynkowych, porusza kwestie własności, kontroli i zarządzania...

 • Globalizacja światowej gospodarki sprawia, że powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące w wielu krajach świata. Dlatego coraz częściej szuka się odpowiedzi na pytanie o skutki procesów internacjonalizacji nie tylko dla gospodarek poszczególnych państw, ale i dla pojedynczych przedsiębiorstw.

 • 75.00»63.90

  Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach

  redakcja naukowa Iga Rudawska, Magdalena Soboń

  Usługi zyskują na znaczeniu nie tylko jako wyodrębniony sektor gospodarki narodowej. W działalność usługową angażują się coraz częściej przedsiębiorstwa dwóch pozostałych sektorów: przemysłu i rolnictwa. Usługi zostają „wbudowane” w końcowy rezultat procesu produkcyjnego...

 • 55.00»46.90

  Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój

  Jan Jeżak, Wojciech Popczyk, Alicja Winnicka-Popczyk

  Przedmiotem niniejszego opracowania są teoretyczne i praktyczne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce na tle doswiadczeń amerykańskichich i zachodnioeuropejskich. Autorom książki szczególnie zależało na ukazaniu stanu przedsiębiorczości rodzinnej na tle dokonujących...

 • Podręcznik przeznaczony dla studentów wyższych lat studiów do przedmiotów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem działającym na współczesnym, globalnym rynku.

 • 55.00»46.90

  Przedsiębiorstwo, region, rozwój

  redakcja naukowa Marian Strużycki

  Przedsiębiorstwo, region, rozwój to hasła, które przenikają współczesną gospodarkę państw Unii Europejskiej, w tym także gospodarkę polską. Są także reakcją na procesy przekształceń w ramach polskiej transformacji i myślenia przedsiębiorstw o przyszłości, o osiągnięciu lepszych warunków do konkurencji oraz wchłanianiu różnorodnych przejawów innowacji.

 • W podręczniku zostały przedstawione teoretyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor omówił: genezę przedsiębiorstwa; rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości; przedsiębiorstwo jako główny...

 • 69.90»59.90

  Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania

  Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł

  Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili: istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce, otoczenie i konkurencyjność przedsiębiorstwa, cele...

 • 62.00»52.90

  Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie

  Redakcja naukowa Cezary Suszyński

  Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem. W części pierwszej zaprezentowano przedsiębiorstwo w perspektywie współczesnych wyzwań rozwojowych oraz tło i przyczyny zmian w teoretycznych podstawach dzisiejszych przedsiębiorstw.

 • 73.90

  Przeformułowanie w biznesie

  Richard Normann

  W 1983 roku Richard Normann opublikował pierwszą na świecie książkę prezentującą zintegrowaną strukturę zarządzania firmą usługową. W niniejszej książce przedstawia natomiast nowe podejście, oryginalny sposób myślenia o firmie i kreowania innej, lepszej przyszłości. W tej niezwykle wartościowej książce pokazuje, że firmy przygotowane na przemyślenie swojej strategii prowadzenia interesów, są w stanie w przyszłości osiągnąć wysoką konkurencyjność.

 • 56.00»47.90

  Przejęcia. Strategie i procedury

  Denzil Rankine, Peter Howson

  Przejęcia mogą znacząco podwyższyć wartość firmy przejmującej i zwiększyć jej siłę konkurencyjną na rynku. Jednak sukces przejęć często jest niepewny i zależy od wielu czynników. Dzięki wiedzy zawartej w tej książce będzie łatwiej przeanalizować i ocenić wszystkie argumenty za przejęciem i przeciw niemu.

 • 40.00»33.90

  Przekonaj pracowników do dbania o jakość.

  Dorota Szymańska, Marcin Szymański

  Książka stanowi kompendium wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do skutecznego zarządzania jakością w firmie. Bycie szefem, kierownikiem, pełnomocnikiem może być dzięki niej o wiele łatwiejsze. Jeśli odpowiadasz za jakość w swojej firmie, bez względu na zajmowane stanowisko jesteś menedżerem...

 • 34.90»29.90

  Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania

  Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz

  Rola pracy magisterskiej jest nie do przecenienia i generalnie istnieją dwie oceny tej pracy, wystawiane przez samego studenta. Z pierwszą oceną mamy do czynienia wówczas, gdy student jest zadowolony (a czasami dumny) ze swojej pracy, oprawia ją z pietyzmem, stawia na półce w bibliotece...

 • 44.00

  Przywództwo doskonałe

  Russell E. Palmer,

  Russell E. Palmer dzieli się w książce swoim doświadczeniem zdobytym podczas sprawowania funkcji lidera jednej z największych firm audytorskich na świecie, rektora Wharton School oraz właściciela firmy inwestycyjnej.

 • Jak nieustannie wykorzystywać wrodzone zdolności?
  Od czasu pierwszego amerykańskiego wydania w roku 2000 Przywództwo i oszukiwanie samego siebie jest fenomenem, o którym mówią wszyscy. Z roku na rok sprzedaż rośnie, a książka cieszy się niesłabnącą popularnością – została wydana w ponad dwudziestu językach.

 • Cele niniejszej pracy można uogólnić do dwóch najważniejszych. Pierwszym jest próba wskazania na kryzys aksjologiczny, przez który aktualnie przechodzi nasze społeczeństwo, a który widoczny jest także w środowisku biznesowym.

 • To, czy przedsiębiorstwo odnosi sukcesy, zależy od wielu czynników. Niezwykle istotną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku odgrywa przede wszystkim efektywne przywództwo. W książce autorka omawia kompleksowo teorie i koncepcje przywództwa, a także udziela odpowiedzi na kluczowe...

 • 47.90

  Przywództwo wyższego stopnia

  Ken Blanchard

  Przywództwo wyższego stopnia
  25 lat doświadczeń w pracy nad przywództwem zebranych w jednej niezwykłej książce!

 • 49.00»42.90

  Public relations w jednostce samorządu terytorialnego

  Redakcja Naukowa: Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen

  Obecnie instytucje publiczne, zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, chcąc nawiązać prawidłowe relacje z interesariuszami opinii publicznej, kształtować warunki partycypacji społecznej i realizować idee społeczeństwa obywatelskiego, muszą prowadzić działalność...

 • 35.30

  Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku

  Thomas D. Zweifel, Aaron L. Raskin

  Otwórz się na starożytną mądrość, która uczyni Cię genialnym przywódcą Co czyni człowieka naprawdę wielkim liderem? Czy zdolności przywódcze to kwestia genów, kultury, treningu?

 • 42.40

  Rachunek kosztów działań sterowany czasem

  Robert S. Kaplan Steven R. Anderson

  Tradycyjny rachunek kosztów działań ABC (Activity-Based Costing) jest dla wielu przedsiębiorstw za mało precyzyjny, zbyt kosztowny w budowie, skomplikowany w stosowaniu i trudny do modyfikacji. Kwestionuje się również trafność przypisywania kosztów na podstawie indywidualnych, subiektywnych szacunków czasu spędzonego na poszczególnych działaniach.

 • Tradycyjne techniki i praktyki zarządzania odchodzą do lamusa. W świecie gwałtownych przemian, gdzie technologie, kadra zarządzająca czy warunki społeczno-gospodarcze zmieniają się z tygodnia na tydzień, żadna firma, która nadal chce się rozwijać, nie może pozwolić sobie na bezczynne czekanie i liczenie, że jakoś to będzie. Nadszedł czas na wdrożenie zarządzania radykalnego, które obejmie wszystkie kluczowe aspekty działalności firmy.

 • Jest to dzieło świadczące o szerokiej wiedzy i umiejętnościach pisarskich dr. P. Tworka. Pracę dr. P. Tworka można wskazać jako przykład nowoczesnej odpowiadającej potrzebom specjalistów monografii naukowej poświęconej problematyce reakcji na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Moim zdaniem – monografia P. Tworka znajdzie wielu czytelników zarówno w ośrodkach naukowych, jak i wśród praktyków gospodarczych w budownictwie.

 • 40.90

  Realizacja strategii

  Andrzej Kaleta

  Współczesna gospodarka stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Powstaje więc wiele koncepcji strategicznych, których wdrażanie okazuje się bardzo trudne.

 • Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście planowanej integracji Polski ze strefą euro.

 • 47.00»39.90

  Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe

  Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz

  Książka dotyczy niematerialnych czynników rozwoju regionalnego, mających decydujące znaczenie z perspektywy budowania potencjału konkurencyjnego i tworzenia bogactwa regionu. Jej treść zawarto w trzech blokach tematycznych: 1. Region wiedzy – określa rolę wiedzy w determinowaniu...

 • Dział: Zarządzanie. Opracowanie stanowi interesującą pozycję, która wypełnia lukę na rynku wydawniczym obejmującym pozycje literaturowe z zakresu przedsiębiorczości i nauk o przedsiębiorstwie. Zawarte w niej rozważania obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Nowość

 • 65.00»55.90

  Regionalne systemy innowacji w Polsce

  Arkadiusz Świadek

  Głównym celem pracy jest przedstawienie dynamicznych i strukturalnych czynników odpowiedzialnych za aktualny kształt regionalnych systemów innowacji w Polsce, a w konsekwencji stworzenie warunków brzegowych dla modelowej, regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę...

 • Kapitał ludzki jest jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak ten czynnik rozwoju okazuje się być trudnym obszarem inwestycji, szczególnie w wymiarze regionalnym. Stąd wiedza o dobrych praktykach i istniejących rozwiązaniach systemowych jest szczególnie cenna. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych każdego kraju, w tym także Polski, jest określenie właściwego modelu realizacji i poziomu decentralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego.

 • W publikacji przedstawiono kluczowe zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw w architekturze współczesnego otoczenia. Zwrócono uwagę na zjawiska kryzysowe oraz perspektywy innowacyjnego spojrzenia na kryzys, dokonano wnikliwej analizy specyki zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu zmian.

 • Restrukturyzację przedsiębiorstw najczęściej kojarzy się ostatnio właśnie z zamiarem połączenia z innym przedsiębiorstwem, bądź przejęcia innego podmiotu. Wrażenie takie jest skutkiem znaczącego wzrostu liczby fuzji i przejęć w latach 90. XX wieku

 • Książka, którą Autorka proponuje czytelnikowi–menedżerowi, pracownikowi korporacji czy firmom sektora MŚP, studentowi i innym zainteresowanym – to próba odpowiedzi na cztery pytania: co raportować?, komu raportować?, po co raportować? oraz jak raportować?

 • W Polsce obserwuje się stały wzrost zainteresowania metodami grupowego rozwiązywania problemów. Przejawia się to w dążeniu do podnoszenia efektywności zachowań w organizacjach oraz rosnącą liczbą szkoleń dla firm i instytucji. Za niezwykle skuteczne narzędzie stymulowania rozwoju organizacji autor uznaje moderację, którą od klasycznej pracy grupowej odróżnia specyficzna metodyka i osoba moderatora prowadzącego, inspirującego oraz nadzorującego prace.

 • 78.00»66.90

  Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

  redakcja naukowa Leszek Kiełtyka

  Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

 • 42.00»35.90

  Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa

  Anna Zgrzywa-Ziemak, Robert Kamiński

  Celem pracy jest przedstawienie metody doskonalenia zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. W szczególności zdefiniowano pojęcie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, zaprezentowano model zdolności opracowany w oparciu o badania empiryczne oraz nakreślono ogólny tok postępowania w doskonaleniu owej zdolności.

 • W książce przedstawione są praktyczne aspekty zawodowego zarządzania nieruchomościami. Autorka opisuje korzyści płynące ze zlecenia usług zarządzania nieruchomościami profesjonalnym podmiotom. Przedstawia procedury, metody, narzędzia i rozwiązania w pełnym cyklu zarządzania nieruchomością

 • Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru.

 • W literaturze stosunkowo rzadko podejmowany jest problem mechanizmów wyborów strategicznych, a zwłaszcza ryzyka tych wyborów. Tymczasem wybór koncepcji rozwoju to kluczowa faza zarządzania strategicznego, głównie z powodu ryzyka, które mu towarzyszy.

 • Globalizacja, zanikanie granic państw, postęp technologiczny i niestabilność rynków finansowych zaostrzają warunki konkurencji przedsiębiorstw i uświadamiają znaczenie ryzyka. W tych warunkach umiejętność zarządzania ryzykiem staje się dla przedsiębiorstw kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku.

 • 99.00»79.90

  Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna

  Zapłata Sławomir, Kaźmierczak Magdalena

  W monografii przedstawione zostały podejścia do zarządzania kryzysowego, antykryzysowego w ramach zarządzania ryzykiem oraz ich wpływ na zarządzanie ciągłością biznesową. W książce omówiono między innymi: rolę i znaczenie systemu zarządzania jakością, metodykę ...

 • Najbardziej ogólnie JAKOŚĆ – to stopień spełniania stawianych wymagań. Mamy z nią do czynienia wszędzie wokół. Jakość życia, produktu,

 • Wywieranie wpływu to sztuka sprawienia, aby inni podążyli za tobą

 • 37.90

  SZTUKA SKUTECZNEGO PRZYWÓDZTWA

  Bacon Terry R.

  Obowiązkowa pozycja dla każdego lidera

 • Podjęta przez Autorkę problematyka ma charakter nowatorski i trafnie wypełnia lukę w polskiej literaturze naukowej. […] Publikacja posiada walory naukowe, polegające na wieloaspektowej analizie prezentowanej problematyki z zakresu uczenia i samodoskonalenia się menedżerów oraz przywództwa, a także autorskim modelu badawczym, rzetelnych badaniach zaprezentowanych w sposób klarowny i zrozumiały.

 • 46.00»39.90

  Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą

  praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Perechudy i Małgorzaty Sobińskiej

  W opracowaniu przedstawiono w formie dialogów, scenariuszy, prezentacji procesów oraz studiów przypadków decyzyjnych i opisów sytuacyjnych:
  - metody analizy dotychczasowego potencjału przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wiedzą,
  - projektowanie i akcelerację wdrożeń zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych i pozagospodarczych.

 • Zwinne metody projektowania, takie jak Scrum, święcą dziś triumfy jako alternatywne podejście do przeprowadzania skomplikowanych, wieloaspektowych projektów, zwłaszcza z dziedziny IT. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, Scrum zakłada podział projektu na krótkie iteracje (sprinty), z których każda kończy się przedstawieniem fragmentu działającego produktu.

 • 17.90

  Sekrety bogacenia się

  Henryk Bieniok

  Zdobądź bogactwo i świadomie nim zarządzaj
  Dziś większość milionerów to ludzie, którzy doszli do bogactwa własną pracą. Większość zamożnych przedsiębiorców zaczęła bez kapitału. Skoro im się powiodło, to dlaczego ty nie miałbyś zrobić tego samego?
  Droga do bogactwa wiedzie przez zmianę myślenia.

 • Dział: Zarządzanie. Celem książki jest próba ujęcia problematyki sieci aliansów, w tym: identyfikacji pojęcia organizacji sieciowej i sieci aliansów, zarządzaniu sieciami aliansów, pomiarze efektywności, zarządzaniu relacjami w sieci aliansów, identyfikacji skali i zakresu powiązań sieciowych w praktyce. Nowość

 • 54.00»47.90

  Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania

  Redakcja Naukowa: Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński

  Perspektywa koordynacji działań międzyorganizacyjnych oraz współpracy między organizacjami stawia problem funkcjonowania i efektywności sieci międzyorganizacyjnej w centrum zainteresowania całej teorii organizacji i zarządzania. Zasięg badań w tym obszarze znacznie się ostatnio poszerza...

 • 34.20

  Skuteczne strategie na trudne czasy

  Patrick Forsyth, Frances Kay,

  W czasach kryzysu, załamania rynku czy nawet tylko czasowego zastoju zarządzanie przedsiębiorstwem stanowi prawdziwe wyzwanie. Jak przetrwać trudne czasy i osiągnąć zysk? Patrick Forsyth i Frances Kay, doświadczeni konsultanci i autorzy książek biznesowych, znają odpowiedź na to pytanie. Wskazówki zawarte w książce pozwolą skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem lub jego częścią i podpowiedzą, jakie zmiany należy wprowadzić m.in. w takich dziedzinach, jak marketing, finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • 69.90»59.90

  Socjologia dla ekonomistów

  Danuta Walczak-Duraj

  Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka poruszyła wiele bardzo aktualnych zagadnień.

 • Dział: Biznes. Celem publikacji jest identyfikacja czynników, które sprzyjają bądź współwystępują przy podejmowaniu przez poszczególne przedsiębiorstwa działalności odpowiedzialnej społecznie, w obszarze zatrudnienia, a także korzyści jakie wynikają z realizacji tejże działalności. Nowość

 • 75.00»63.90

  Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych

  praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego

  Książka jest wynikiem badań prowadzonych przez Zespół Katedry Zachowań Organizacyjnych w ramach tematu „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu” oraz studiów i wdrożeń uczestników (teoretyków i praktyków zarządzania) Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przeobrażenia w organizacjach.

 • 44.40

  Sprawozdawczość zarządcza

  Bartłomiej Nita

  Sprawozdawczość zarządcza obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie informacji przez specjalistów controllingu na potrzeby wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.

 • 41.20

  Sprzedawcy wartości

  James C. Anderson, Nirmalya Kumar, James A. Narus,

  Aby przedsiębiorca mógł czerpać zyski z wartości swojej oferty, musi umieć przekonująco wykazywać i dokumentować jej przewagę nad najlepszymi nawet propozycjami alternatywnymi. Autorzy książki przedstawiają szczegółowy, metodyczny opis zarządzania wartością dla klienta oraz wdrażania go w praktyce. Przybliżają zagadnienie pojęcia wartości i przechodzą dalej aż do kwestii zysków z dostarczanej klientom wartości. Podają również liczne przykłady firm z różnych branż i krajów w celu przejrzystego zilustrowania przedstawionej koncepcji.

 • 48.40

  Spójność modeli biznesu

  Tadeusz Falencikowski

  Problematyka modeli biznesu to obszar w polskiej literaturze mało eksploatowany. O jej współczesnym wymiarze świadczy chociażby to, że w praktyce biznesu nikt już nie pyta o plany, a pyta głównie o model biznesu.

 • Publikacja odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą sfery samorządowej przedstawionych w odniesieniu do aspektów tworzenia oraz funkcjonowania spółek z udziałem powiatu samorządowego.

 • 33.90

  Strateg

  Cynthia Montgomery

  Książka Strateg, oparta na kursie strategii, prowadzonym przez Panią Profesor w Harvard Business School i okrzykniętym mianem „legendarnego”, oferuje zupełnie nową perspektywę spojrzenia na najistotniejszą rolę przywódcy.

 • Drugie wydanie książki Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej zawiera nowatorskie ujęcie problematyki strategii firmy, integrując dorobek praktyki i wielu dyscyplin naukowych. Zakres książki jest bardzo obszerny, ponieważ Autor przedstawił zarówno główne koncepcje strategii organizacji, jak i metody strategicznej diagnozy otoczenia i samej firmy, procedury budowy i wdrożenia strategii w konkretnych sytuacjach rynkowych, w których działają obecnie firmy światowe i polskie.

 • 40.00»34.90

  Strategia zarządzania jakością

  Stanisław Tkaczyk, Ewa Kowalska-Napora

  W książce Strategia zarządzania jakością autorzy próbują określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze. Obszar problemowy pracy może być tematem polemik studialnych na kierunkach zarządczych, inżynierskich...

 • 55.00»46.90

  Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka

  Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

  W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania w zakresie użyteczności Strategicznej Karty Wyników w aspekcie różnych koncepcji zarządzania oraz praktyczne implikacje wynikające z doświadczeń własnych autorów w zakresie wdrożeń tego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach.

 • Na znaczny potencjał rozwoju polskiego rynku informatycznego wpływają zarówno wysokie kompetencje naszych specjalistów IT, jak i liczebność małych i średnich firm IT. Informatyka jest wskazywana jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Polski. Z jednej strony uważa się...

 • Co sprawia, że niektóre marki od wielu lat niezmiennie rosną w siłę, a inne - nawet jeśli odniosły spektakularny sukces - upadają? Dlaczego jedne są w stanie przetrwać największe zawirowania gospodarcze i społeczne, a drugie nie potrafią sprostać oczekiwaniom klientów o ...

 • 54.00»45.90

  Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych

  Redakcja naukowa Marian Gorynia

  Autorzy pokazali internacjonalizację i globalizację działalności gospodarczej z punktu widzenia strategii firm kraju goszczącego zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jest to odmienne podejście od stosowanego dotychczas, które skupiało się na zachowaniach firm dokonujących ekspansji zagranicznej w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

 • 38.00»32.90

  Strategie marketingowe w turystyce

  Maria Johann

  Autorka podejmuje problematykę budowania oraz realizowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwach turystycznych, koncentrując uwagę na wybranych obszarach merytorycznych: strategiach i instrumentach marketingowych wykorzystywanych na rynku usług turystycznych oraz zarządzaniu marketingiem w turystyce.

 • W szybko globalizującej się gospodarce coraz częściej mamy do czynienia z wychodzeniem firm ze swoją działalnością gospodarczą za granicę. W książce omówiono koncepcje zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw oraz zaprezentowano metody podejmowania decyzji dotyczących takiej ekspansji.

 • 38.90

  Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empiryczne

  Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska

  Znaczenie wiedzy dla efektywnego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami stale rośnie. Sprawia to, że także teoria i praktyka zarządzania zajmuje się identyfikacją strategii zarządzania wiedzą oraz rozpoznawaniem metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w realizacji procesów wiedzy

 • Większość przedsiębiorców nie jest w stanie wycofać się ze swojej własnej firmy, bo powołują ją do życia w taki sposób, by zależała od ich osobistego zaangażowania. Jednak nic straconego. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym przedsiębiorcą, czy też masz za sobą lata doświadczeń albo właśnie rozważasz pomysł sprzedaży swojej firmy, ta książka pokaże Ci, jak zrealizować plan stworzenia wartościowej, atrakcyjnej rynkowo firmy, która będzie się prężnie rozwijać i odnosić sukcesy bez Ciebie.

 • 36.00»29.90

  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa

  redakcja naukowa Bolesław Budzisz, Wiesław Urban, Anna Wasiluk

  Autorzy przedstawiają pogłębione spojrzenie na czynniki stymulujące rozwój rm. W książce znajduje się rozwinięcie takich problemów, jak: znaczenie i rezultaty dysponowania wiedzą w rmie, elastyczność struktur, budowanie kompetencji, skuteczność menedżera, motywacja, technologie IT, zaufanie oraz monitorowanie osiągnięć rmy. Omówienie każdego z tych zagadnień jest wsparte bogatym materiałem badawczym.

 • 36.40

  Sukces firmy

  Iwona Majewska-Opiełka

  Książka jest pełnym anegdot i przykładów poradnikiem skierowanym do kierowników i menedżerów zarządzających zarówno dużymi firmami, jak i własnym małym biznesem.

 • 38.30

  Sukcesja w rodzinie biznesowej

  Tomasz Budziak

  W Polsce rozpoczęła się pierwsza duża zmiana pokoleniowa w biznesie. Dzieci dynamicznych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność na początku transformacji wyznaczonej rokiem 1989, stoją przed wyzwaniem przejęcia własności i zarządzania firmami swoich rodziców, a ci zastanawiają się, jak najlepiej przeprowadzić proces sukcesji.

 • 35.20

  Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce

  Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski

  Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych należą obecnie do najważniejszych działań związanych z organizacją pracy i zarządzaniem każdym nowoczesnym przedsiębiorstwem, niezależnie od jego profilu oraz branży, w której operuje. Działania te wymagają od kadry kierowniczej przeprowadzania rozmaitych analiz i symulacji, konfrontowania charakterystyk czasowych i kosztowych oraz tworzenia kwerend analitycznych i ewaluacyjnych, co nie jest możliwe bez znajomości odpowiednich standardów i narzędzi.

 • Tworzenie struktur kapitałowych wiąże się z podejmowaniem decyzji, których skutki przekładają się na długookresową wartość całej organizacji. Doświadczenia polskich i zagranicznych przedsiębiorstw nie pozostawiają wątpliwości, że inwestycje kapitałowe dają szansę na skuteczną...


 • Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni różnych typów, słuchaczy w szkołach zarządzania, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie.

 • W publikacji podjęto próbę wyjaśnienia, czym jest skuteczność i efektywność systemu i procesów systemowych oraz w jaki sposób można dokonać pomiaru skuteczności i efektywności w odniesieniu do dowolnych procesów.

 • 32.40

  Systemy informatyczne zarządzania

  Kisielnicki Jerzy

  Obecny świat jest zupełnie inny niż z był 20 czy nawet 10 lat temu. Wiruje, zmienia się i wciąż nam ucieka. Tam gdzie jest mój laptop tam jest moja uczelnia, moja praca, moja rozrywka. Czas nabrał nowego wymiaru, przestrzeń to jest tylko jeden “klik”.

 • 41.90

  Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych

  Mirosława Capiga Witold Gradoń Grażyna Szustak

  Systemy wczesnego ostrzegania to instrumenty zarządzania instytucjami finansowymi nie tylko w warunkach kryzysu finansowego, ale również w warunkach stabilności finansowej. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedzi na takie pytania, jak: Jaka jest specyfika poszczególnych systemów wczesnego ostrzegania?

 • 32.40

  Sztuka skutecznego porozumiewania się

  Matthew McKay Martha Davis Patrick Fanning

  Książka ta, kompendium wiedzy na temat sztuki porozumiewania się, omawia zasady jasnej i skutecznej komunikacji. Rzetelną i profesjonalną wiedzę przedstawiono w przystępny sposób, a opisy poszczególnych umiejętności uzupełniono wieloma przykładami i praktycznymi ćwiczeniami.

 • 44.40

  Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji

  Redakcja: Binsztok Aleksander

  Praca wszechstronnie i bardzo praktycznie przedstawia wiele aspektów procesów mediacji, ujmując je w kontekście relacji międzyludzkich, konfliktów, pracy zawodowej. Jej główne zalety to przydatność, ograniczenie nadmiaru teorii, liczne porady pozwalające na wykorzystanie poszczególnych tekstów jako wskazówek do praktycznego działania mediatorów i rozwoju kandydatów na mediatorów.

 • 40.90

  Sztuka skutecznego przywództwa

  Terry Bacon

  Nie wszyscy ludzie dążą do takiej władzy, która pozwala rządzić całym światem, chociaż zdecydowana większość z nas chętnie wprowadziłaby jakieś zmiany w swoim otoczeniu, zwłaszcza w pracy. Aby jednak świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery i skutecznie osiągać kolejne cele, być liderem, który wywiera pozytywny wpływ na innych ludzi, czy wnosić nową jakość do swojej firmy, potrzebna jest nam... władza.

 • 39.90»34.90

  Słownik zarządzania kadrami

  Redakcja: prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

  Słownik zarządzania kadrami stanowi uzupełnienie podręcznika Zarządzanie kadrami - książki nagrodzonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komitet Nauk i Organizacji i Zarządzania PAN. Zamiarem autorów jest, aby słownik i podręcznik stanowiły spójną całość.

 • Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, mniej znane przedsiębiorstwa średniej wielkości będące światowymi liderami w swojej branży mogą stać się wzorem dla polskich firm.

 • 43.00»36.90

  Techniki perswazyjne. Podstawy

  Michał Gajlewicz

  W publikacji autor podejmuje próbę zebrania najważniejszych narzędzi służących skuteczności oddziaływania perswazyjnego, ich opisania, podania konkretnych przykładów zastosowań, a także zbadania częstości ich stosowania w mediach.

 • 56.90»48.90

  Teoria grafów w zarządzaniu produkcją

  Ewa Grandys

  Wiele procesów jest zdeterminowanych czasem ich trwania. Obserwacja tych procesów pozwoliła Autorce, dr Ewie Grandys na opracowanie oryginalnego modelu i metody zarządzania produkcją. Została ona nazwana Drzewem Kontroli Procesu Produkcji (DKPP), co podkreśla wykorzystanie teorii grafów do planowania procesu oraz kontroli typu sterującego jego realizacji. Metoda umożliwia więc dotrzymanie planowanego terminu zakończenia procesu, pomimo turbulencji uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

 • 70.00»59.90

  Teoria turystyki a zarządzanie turystyką

  Tadeusz Chudoba

  Publikacjam obrazuje całość rzeczywistości związanej z funkcjonowaniem turystyki, przedstawia zarówno turystykę w popularnym tego słowa znaczeniu, jak i specykę czterech kierunków zarządzania turystyką. Książka ukazuje aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, stwarza więc warunki dla formowania turystycznych banków danych oraz ułatwia i racjonalizuje dalsze badania problemów rzeczywistości turystycznej.

 • 46.90

  Teorie przedsiębiorstw

  Adam Noga

  W książce pokazano, że aby odnieść sukces w biznesie oraz prowadzić skuteczną politykę makroekonomiczną i rozwojową, należy odpowiedzieć na elementarne pytania: czym jest przedsiębiorstwo, kiedy może być ono zdolne do długotrwałego rozwoju, jakie cele powszechne mogą osiągać interesariusze przedsiębiorstw oraz jakie cele autonomiczne dla całej gospodarki może zrealizować tylko przedsiębiorstwo. W ekonomii na te pytania udzielono bardzo wiele odpowiedzi, budując liczne teorie przedsiębiorstw(a).

 • 40.00»33.90

  The emergence and development of clusters in Poland (Powstanie i rozwój klastrów w Polsce)

  pod redakcją Ewy Bojar i Zbigniewa Olesińskiego

  Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyka klastrów planujących intensyfikację współpracy międzynarodowej zwłaszcza w zakresie badań empirycznych gospodarki regionu, jej powiązań z gospodarką globalną w tym w szczególności kształtowania relacji między sieciami globalnymi i sieciami lokalnymi.

 • Oddajemy do Twoich rąk niezwykłą, orientalną perełkę - zbiór starożytnych chińskich maksym opisujących najbardziej podstępne i misterne strategie wojenne, jakie kiedykolwiek wymyślono.

 • 48.00»42.90

  Turystyka biznesowa

  Marta Sidorkiewicz

  Opracowanie ma na celu dostarczenie czytelnikowi podstawowej wiedzy dotyczącej istoty turystyki biznesowej i jej znaczenia na rynku turystycznym. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział książki poświęcono teoretycznym podstawom turystyki biznesowej, zaś w drugiej części...

 • W opracowaniu dokonano identyfikacji zjawiska turystyki motocyklowej w Polsce, zachowań konsumentów na tym rynku, przy uwzględnieniu cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, oraz oceny dokonujących się zmian w latach 1997–2008 na tle sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej.

 • 45.00»38.90

  Tworzywo skutecznych strategii

  Krzysztof Obłój

  Książka stanowi o tym, jak budować strategię firmy na styku starych i nowych reguł gry konkurencyjnej. Tworzywo strategii prawie się nie zmienia - są nim idee, zasoby, umiejętności i liderzy. Stare prawdy biznesu również pozostają aktualne. Konieczne jest posiadanie niezbędnych aktywów by redukować koszty, sprawnie planować w średnim okresie oraz rozumieć ogromne znaczenie reputacji i silnych marek na rynku, którym rządzi nadmiar i pełna swoboda wyboru. Nie wystarcza to już jednak do osiągnięcia sukcesu.

 • 26.10

  Twój pierwszy pracownik

  Marcin Pietraszek

  Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w małej firmie w Polsce to książka przygotowana z myślą o polskich przedsiębiorcach zatrudniających od jednej do dziesięciu osób. Znajdziesz w niej zarówno informacje o prostych metodach skutecznego zarządzania pracownikami, jak i przystępne opracowanie najważniejszych przepisów, które każdy pracodawca powinien znać. Spora dawka wiedzy, podana w łatwej do przełknięcia pigułce, gwarantuje, że wszystko, czego potrzebujesz podczas zatrudniania, znajdziesz bez straty czasu i konieczności samodzielnego przedzierania się przez publikacje z różnych dziedzin. W tej książce całe spektrum wiadomości masz jak na dłoni!

 • Publikacja jest poświęcona problemowi wykorzystania ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem przez podmioty gospodarcze – klientów zakładów ubezpieczeń. Autorka w sposób kompleksowy omówiła następujące kwestie: pojęcie i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej, proces...

 • Zostań skutecznym konsultantem Coraz więcej menedżerów przekonuje się, że pomoc konsultantów jest im niezbędna. Wymagają przy tym konkretnych rezultatów, a nawet ponoszenia współodpowiedzialności za podjęte razem decyzje. Zadaniem dobrego doradcy jest zatem wyjść naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom i osiągnąć jak najlepsze wyniki.

 • Problematyka zobowiązań cywilnoprawnych na wypadek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy należy do węzłowych zagadnień prawa upadłościowego.

 • 33.90

  Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy

  Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch

  Upadłość deweloperska. Komentarz jest opracowaniem adresowanym do uczestników tzw. rynku deweloperskiego (przedsiębiorców deweloperów, ale także ich podwykonawców w zakresie robót budowlanych, klientów na rynku usług deweloperskich) jak i do podmiotów świadczących usługi dla rynku deweloperskiego.

 • Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości – praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami...

 • W opracowaniu dokonano identyfikacji kluczowych uwarunkowań innowacyjności organizacji, funkcjonujących w specyficznych warunkach regionu przemysłowego, jakim jest województwo śląskie. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie i opisanie kierunku oraz siły relacji pomiędzy...

 • W publikacji podejmowane są kwestie fundamentalne dla organizacji gospodarczych, autor od podstaw bada tzw. życiowe, elementarne zależności istnienia i rozwoju organizacji uwarunkowane aktywnością i relacjami człowieka w zespole.

 • 32.90

  Uwieść podświadomość

  Robert Heath

  Książka w ciekawy i przystępny sposób pokazuje, jak wielki wpływ ma na nas reklama, choć często ulegamy złudzeniu, że możemy być i jesteśmy odporni na jej działanie.

 • Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach i zakładach budżetowych.

 • Niektóre prawdy dotyczące zarządzania są oczywiste. Menedżerowie wiedzą na przykład, że przy sprzedaży sprawdza się zasada Pareto, według której 20% największych klientów powinno dostarczać 80% przychodów i o tych odbiorców należy dbać szczególnie - nawet kosztem zaniedbywania pozostałych.

 • 29.90»26.90

  Walka konkurencyjna przedsiębiorstw

  Frantisek Bartes, dr inż. Andrzej Srzednicki

  Książka przybliża zagadnienia dotyczące walki konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wyjaśnia: mechanizmy walki konkurencyjnej występujące w globalnej gospodarce (ważne zwłaszcza w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej), zasady i metody tworzenia skutecznych systemów zarządzania...

 • Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn – to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego.

 • Autor podjął się tematu bardzo aktualnego i o dużym praktycznym znaczeniu. Ocena kondycji finansowej dokonywana jest zarówno przez menedżerów przedsiębiorstwa, jak i różne podmioty zewnętrzne. W tym celu często stosuje się analizę wskaźników finansowych, porównując ich wartości rzeczywiste z tzw. wartościami wzorcowymi.

 • 51.90

  Wielcy z wyboru

  Jim Collins

  Nowe pytanie Dziesięć lat po pojawieniu się na rynku bestsellera Od dobrego do wielkiego Jim Collins powraca z kolejną przełomową publikacją.

 • Współczesne organizacje muszą być zdolne do przeprowadzania szybkich i głębokich zmian strategicznych. Wahania koniunktury, zmienne preferencje klientów oraz rosnąca presja ze strony rynków finansowych powodują, że firmy, które chcą osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną, muszą szybko i umiejętnie weryfikować własną strategię.

 • Monografia jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem naukowym podejmującym eksplorację wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem w perspektywie wewnątrzorganizacyjnej w realiach gospodarki opartej na wiedzy. W sposób systematyczny dokonano tu przeglądu wycinkowej...

 • Publikacja kierowana jest do studentów i pracowników naukowych zajmujących się przedsiębiorczością oraz zarządzaniem rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Powinna również zainteresować praktyków gospodarczych, a także decydentów i pracowników instytucji otoczenia małego i średniego biznesu odpowiedzialnych za opracowywanie założeń i wdrażanie programów wspomagania tej kategorii przedsiębiorstw.

 • 79.00»63.90

  Współczesna analiza strategii

  Grant Robert M.

  Autor - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania strategicznego - kompleksowo i bardzo przejrzyście opisuje:najważniejsze narzędzia analizy strategicznejgłówne źródła przewagi konkurencyjnej, w tym zasoby i umiejętności przedsiębiorstwawspółczesne koncepcje strategii ...

 • 48.90»41.90

  Współczesne koncepcje i metody zarządzania

  Kazimierz Zimniewicz

  W szybko zmieniającej się współczesnej gospodarce poszukiwane są nowe efektywniejsze sposoby zarządzania. Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz możliwościach i efektach ich zastosowania w praktyce.

 • 46.00»39.90

  Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski

  Książka jest adresowana w pierwszym rzędzie do pracowników naukowych zaintereso­wanych problematyką zarządzania. Prezentuje wyniki analiz i badań nowych kierun­ków zarządzania oraz kształtowania współczesnych paradygmatów nauk o zarządzaniu, prowadzonych przez wybitnych znawców problematyki.

 • 46.40

  Współczesne systemy motywacyjne

  Jacek Woźniak

  W dzisiejszych czasach podstawą sukcesu każdej firmy są kompetencje i umiejętności ludzi w niej zatrudnionych. Dobrze zaprojektowane i realizowane systemy motywacyjne pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wpływając na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez firmy.

 • Każda firma, instytucja i organizacja ma własną kulturę pracy, która stanowi wypadkową rynkowych doświadczeń, specyfiki branży, a nawet charakteru założycieli, właścicieli oraz kadry menedżerskiej. Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, sposób prowadzenia działań marketingowych czy też organizację działu sprzedaży, nie ma ścisłych dogmatów, których wszystkie podmioty gospodarcze powinny ściśle się trzymać.

 • 80.00»67.90

  Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana

  W książce zostały opisane najważniejsze współczesne źródła wartości przedsiębiorstw, uwarunkowania, które mają wpływ na decyzje o wyborze tych źródeł oraz sposoby zarządzania nimi, aby przełożyły się na wartość przedsiębiorstwa.

 • Publikacja jako jedna z pierwszych łączy trzy wątki kluczowe dla rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw i regionu ich funkcjonowania: specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę międzyorganizacyjną i regionalną płaszczyznę działania...

 • 33.90

  Wstęp do prognozowania i symulacji

  Dariusz Błaszczuk

  W niniejszej publikacji przedstawione są wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu, a mianowicie: opisywanie określonych zjawisk gospodarczych; badanie struktury wewnętrznej określonych zjawisk czy podmiotów gospodarczych, w tym przy wykorzystaniu analizy mnożnikowej i symulacyjnej

 • 35.90

  Wycena małego przedsiębiorstwa

  Jacek Kuczowic

  Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa.

 • 33.90

  Wykłady Druckera

  William Cohen

  Peter Drucker jest uznawany za ojca współczesnego zarządzania. Jego odważne i przemyślane nauki stanowią inspirację dla wielu liderów nawet po jego śmierci. Jednak był przede wszystkim utalentowanym i pełnym pasji nauczycielem.

 • Książka przedstawia największe wyzwania, przed jakimi stają obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz perspektywy ich dalszego rozwoju we współczesnym, wysoce zmiennym i konkurencyjnym świecie.

 • 65.00»55.90

  Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw

  redakcja naukowa Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

  Celem publikacji jest przedstawienie aktualnych wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami wobec wzrostu ich innowacyjności, nowych technologii i kryzysu gospodarczeg.

 • 51.90

  Wzrost

  Jim Stengel

  Książka "Wzrost" w umiejętny sposób wplata ponadczasowe prawdy o ludzkim zachowaniu i wartościach w praktyczny model biznesowy, który opisuje, w jaki sposób można odkrywać, budować, upowszechniać, tworzyć i oceniać swój ideał.

 • 30.50

  Wędrówki z Gandalfem Przywództwo

  Brian Tracy Robert Kozak

  Wędrówki z Gandalfem. Przywództwo to inspirująca i motywująca historia młodego lidera napisana przez znanego amerykańskiego szkoleniowca Briana Tracy oraz polskiego dziennikarza, coacha i trenera Roberta Kozaka.

 • Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równocześnie występujące cechy: 1) identyfikacja z celami i wartościami firmy, 2) pragnienie przynależności do organizacji, 3) podejmowanie działań...

 • 73.00»58.90

  Zachowania konsumentów

  Vanhuele Marc, Wright Malcolm, East Robert

  Analiza zachowań konsumenckich stanowi dziedzinę podlegającą ciągłym zmianom. Przyzwyczajenia i gusta klientów zmieniają się jak w kalejdoskopie. Książka skupia uwagę na najnowszych opracowaniach związanych z tym zagadnieniem i na ostatnich osiągnięciach marketingu jako ...

 • Książka przedstawia, jak skutecznie porozumiewać się, zwiększać satysfakcję z pracy, efektywnie włączyć się w wykonywanie celu grupowego i unikać błędnej interpretacji otaczającego środowiska czyli jak zostać doskonałym liderem, menedżerem lub pracownikiem.

 • Autor dokonał szerokiego przeglądu czynników warunkujących zachowania pracowników. Poddał krytycznemu osądowi dotychczasowe teorie wywiedzione na gruncie dyscypliny naukowej badającej "zachowania organizacyjne". Całość pracy prowadzi nie do banalnego opisu ludzkich zachowań(jak się zachowują?), ale do odpowiedzi na pytanie: dlaczego się tak zachowują?

 • 41.40

  Zapobieganie patologiom w organizacji

  Redakcja naukowa: Dagmara Lewicka

  Obecnie o konkurencyjności przedsiębiorstw decyduje zatrudniony w nich kapitał ludzki. Jednocześnie, pracownicy pokolenia Y, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, oczekują od pracodawców możliwości rozwoju zawodowego, dobrej atmosfery w pracy oraz partycypowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 • 54.10

  Zarządzanie

  Henry Mintzberg,

  Autor prezentuje model skutecznego zarządzania silnie zorientowanego na praktykę, uzupełniając go obserwacją dwudziestu dziewięciu menedżerów z różnorodnych organizacji i branż w czasie jednego typowego dnia ich pracy.

 • 55.00»48.90

  Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka

  prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. dr hab. Tadeusz Sikora

  Bezpieczeństwo żywności jest dla współczesnego konsumenta najważniejszą cechą, której oczekuje od nabywanej i konsumowanej żywności. Sfera zapewnienia tego bezpieczeństwa jest obecnie ściśle regulowana normami prawa unijnego i krajowego. W ostatnim dziesięcioleciu wiele się...

 • 45.90

  Zarządzanie dla racjonalnego menedżera

  Tadeusz Gospodarek

  Publikacja przedstawia odpowiedzi na fundamentalne pytania, będące elementem codziennej pracy każdego managera:

 • Koncepcja zarządzania dynamicznego pozwala menedżerom sformułować właściwy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, który na bieżąco dostosowuje się do zmian na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

 • Zakresem opracowania objęto:
  - gradację i specyfikę finansowania małych przedsiębiorstw

  ...

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu i finansów.

 • 37.40

  Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju

  Redakcja: Kołodko Grzegorz W.

  Opracowany przez prof. Grzegorza W. Kołodkę zbiór tekstów wybitnych uczonych, praktyków zarządzania i ekspertów odpowiadających na ważne pytania: Jak odwrócić niekorzystne tendencje w gospodarce światowej?

 • 39.00»34.90

  Zarządzanie informacją na rynku globalnym Teoria i praktyka

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara, dr inż. Jerzy Rzęchowski

  Nadmiar informacji oraz wynikający stąd chaos informacyjny wymagają wprowadzania w organizacjach odpowiednich systemów zarządzania informacją i wiążą się z przymusem odpowiedniego jej poszukiwania, gromadzenia, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania. Wymóg...

 • 46.90

  Zarządzanie innowacjami

  Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała

  We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności innowacyjnej.

 • 59.90»49.90

  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

  Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski

  Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię, filozofię i istotę jakości; pomiar i ocenę jakości; środowisko i zasady zarządzania jakością; normalizację (system zarządzania jakością według norm ISO serii 9000); systemy oceny...

 • 41.40

  Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka

  Adam Hamrol, Władysław Mantura

  Nowe, uaktualnione wydanie znakomitej książki, łączącej walory podręcznika akademickiego i przewodnika dla praktyków!

 • 69.00»59.90

  Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości

  dr hab. Katarzyna Szczepańska

  Książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją z zarządzania jakością o charakterze interdyscyplinarnym. Autorka wyznacza nowe kierunki myślenia o organizacji i jej elementach oraz zachodzących między nimi relacjach w ujęciu: rynkowym, funkcjonalnym, zarządczym i społecznym...

 • 59.00»52.90

  Zarządzanie kadrami

  Redakcja: prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

  Podręcznik ten – wraz z Ćwiczeniami i Słownikiem – tworzy komplet wzajemnie uzupełniających się pozycji, które od lat stanowią merytoryczną podstawę do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu określanego jako: zarządzanie kadrami, zasobami ludzkimi bądź personelem...

 • 49.90

  Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje

  Redakcja naukowa Marta Juchnowicz

  Problematyka książki jest niezwykle ważna dla praktyki i teorii zarządzania, ludzie bowiem stanowią najcenniejszy kapitał i jeden z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Zarządzanie kapitałem ludzkim (ZKL)

 • Podstawowym celem tej książki jest wskazanie, w jaki sposób można w praktyce uzyskiwać wartość dodaną dzięki ludziom, stosując taką politykę i takie praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), które jednocześnie zapewnią zaspokajanie aspiracji i potrzeb zatrudnionych osób.

 • 43.00»36.90

  Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki

  Romuald Grocki

  W publikacji przedstawiono kompleksowo całokształt zagadnień dotyczących systemu zarządzania kryzysowego, ujmując poszczególne obszary jako elementy modelu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje uwzględnienie takich zagadnień jak standardowe procedury operacyjne, świadomość...

 • 43.40

  Zarządzanie marketingowe

  Redakcja: Rosa Grażyna

  Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania marketingowego. Zawiera nowe spojrzenie na problematykę, zarówno od strony zarządzania, jak i marketingu.

 • 33.00»28.90

  Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność

  dr inż. Rafał Matwiejczuk

  Podręcznik Zarządzanie marketingowo-logistyczne kierowany jest do studentów ekonomii, zarządzania i marketingu, na uczelniach wyższych, jako lektura do takich przedmiotów, jak: Podstawy Marketingu, Zarządzanie i Planowanie Marketingowe, Zarządzanie Logistyką...

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej wielkości nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem...

 • 70.00»59.90

  Zarządzanie międzynarodowe

  Małgorzata Rozkwitalska

  Autorka zrealizowała ambitny cel określenia całej złożoności procesu zarządzania operacjami zagranicznymi, przyjmując w tym celu perspektywę korporacji transnarodowych. Szczególną uwagę zwróciła na kwestie otoczenia międzynarodowego.

 • 46.40

  Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka

  Redakcja naukowa Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska

  Jest to nowoczesny podręcznik dotyczący zarządzania międzynarodowego. Zawarto w nim wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu firm działających w skali globalnej.

 • 59.00»47.90

  Zarządzanie od podstaw

  Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak

  Podręcznik wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom dostarczenia studentom i kadrze zarządzającej zasobu niezbędnej wiedzy prezentującej problemy zarządzania w ujęciu i strukturze tematycznej dostosowanej do czasów współczesnych. Autorzy opierają swój pomysł na koncepcji zasobowej i koncepcji równowagi przedsiębiorstwa, co jest zgodne ze światowym stanem wiedzy w tym obszarze.

 • 50.40

  Zarządzanie operacyjne

  Donald Waters

  W niniejszym podręczniku dominuje menedżerskie ujęcie problemu. Wywody, dyskusje, przykłady z życia wzięte pokazują, jak idee i różne koncepcje znajdują zastosowanie w praktyce, a zalety dydaktyczne podręcznika powodują, że może on być wykorzystywany nawet przez osoby, które nie miały dotąd styczności z tą problematyką.

 • 49.00»42.90

  Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk

  W książce przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami biznesowymi i administracyjnymi. Omówiono kierunki i tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu, instrumenty wspomagające zarządzanie i podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich i etyki w biznesie, zarządzanie jakością oraz działalność inwestycyjną.

 • 59.00»49.90

  Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk

  Autorzy monograi koncentrują się na wynikających z potrzeb praktyki gospodarczej i życia publicznego problemach:
  - doskonalenia organizacji i procesu zarządzania
  - podnoszenia konkurencyjności organizacji ...

 • Książka podejmuje bardzo aktualną z punktu widzenia praktyki gospodarczej problematykę zarządzania organizacją w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku ostatnich zawirowań na światowych rynkach finansowych. Przedstawiono w niej analizę zjawisk kryzysowych w wybranych grupach przedsiębiorstw.

 • 42.40

  Zarządzanie portfelami projektów

  Alina Kozarkiewicz

  W dzisiejszych czasach wiele organizacji przyjmuje w swojej działalności orientację projektową, która pozwala realizować cel strategiczny, jakim jest np. zwiększanie wartości dla interesariuszy. Osiągnięcie wyznaczonych celów szczegółowych dzięki realizacji pojedynczych, często zróżnicowanych projektów, wymaga umiejętności zarządzania programami i portfelami projektów oraz przełożenia ich na strategię organizacji.

 • W książce omówiono problemy związane z zarządzaniem ludźmi w firmach, w których dominującymi koncepcjami zarządzania są TQM (zarządzanie przez jakość) oraz lean manufacturing. Praca jest przewodnikiem, jakim mogą posługiwać się pracownicy odpowiedzialni w firmach za zasoby ludzkie...

 • Zarządzanie procesami, jako jedna z podstawowych praktyk biznesowych współczesnych organizacji, stało się fundamentem i platformą integracyjną dla wielu inicjatyw przez nie podejmowanych. Książka zawiera podstawy wiedzy na temat koncepcji zarządzania...

 • 40.00»34.90

  Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne

  Agnieszka Bitkowska, Krzysztof Kolterman, Grażyna Wójcik, Katarzyna Wójcik

  Głównym celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania procesami przedsiębiorstw z wykorzystaniem przykładów z praktyki gospodarczej. Monografia ma charakter kompendium wiedzy dotyczącego podstaw koncepcji zarządzania procesami i uwarunkowań jej stosowania...

 • rzedstawiona monografia jest ważnym, potrzebnym i bardzo aktualnym wydawnictwem. Książka przedstawia problematykę zarządzania procesowego w organizacji wobec globalizującej się gospodarki w sposób kompetentny, spójny, syntetyczny i jednocześnie komunikatywny.

 • 149.00»104.10

  Zarządzanie projektami

  John M. Nicholas

  W książce szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania nowoczesnymi projektami, mającymi na celu opracowywanie produktów, systemów lub procesów przeznaczonych na rynki lokalne, krajowe i międzynarodowe, tworzenie lub wdrażanie nowych metod zaspokajania...

 • 37.90

  Zarządzanie projektami

  Marek Pawlak

  Książka zawiera minimum programowe zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Autor kładzie nacisk na interdyscyplinarny charakter tej wiedzy, wyróżnia zarządzanie projektami w sensie instrumentalnym, funkcjonalnym, instytucjonalnym i społecznym.

 • 27.20

  Zarządzanie projektami - studia przypadków

  Bartosz Grucza (red. nauk.), Krzysztof Ćwik (red. nauk),

  Mimo istnienia solidnej podbudowy teoretycznej, wciąż brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia projektowe w prostej i przyjaznej dla czytelnika formie opisu konkretnych doświadczeń osób na co dzień zajmujących się projektami. Książka ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez nie branż.

 • Projekty są źródłem wymiernych korzyści i wartości dla przedsiębiorstwa. To ważne, aby realizować je terminowo i w ramach ustalonego budżetu, ale jeśli chcesz być skutecznym menedżerem projektów, musisz się skupiać na potrzebach firmy, a nie tylko na procesie realizacji przedsięwzięcia.

 • Działania w sektorze badawczo-rozwójowym mają za zadanie tworzenie unikatowych produktów, usług, procesów, w celu zapewnienia innowacyjności organizacji, sektora lub kraju. Książka stanowi źródło kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania takimi projektami.

 • 40.00»34.90

  Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

  redakcja naukowa Marek Wirkus, Anna Lis

  Celem książki jest aplikacja wiedzy związanej z zarządzaniem projektami do pola B+R. Osiągnięcie owego celu redaktorzy i autorzy tego tomu założyli poprzez stworzenie publikacji odwołującej się zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i doświadczeń praktycznych oraz odpowiedni dobór wątków...

 • 27.50

  Zarządzanie projektami dla bystrzaków

  Stanley E. Portny

  Napięte terminy, ograniczone budżety, obniżanie kosztów przy zachowaniu doskonałej jakości oraz wysokie oczekiwania klientów - oto chleb powszedni współczesnych project managerów. Jak w tych warunkach doprowadzić każdy projekt do szczęśliwego finału i nie postarzeć się przy tym o dziesięć lat? Ten praktyczny przewodnik stanie się Twoją tarczą, Twoim orężem w codziennej walce o przetrwanie, jaką jest zarządzanie projektami.

 • 62.00»45.90

  Zarządzanie projektami w organizacjach

  J. Davidson Frame

  Zarządzanie projektami w organizacjach J. Davidsona Frame'a to kompendium wiedzy z zakresu technik zarządzania projektami. Książka prezentuje ich praktyczny kontekst i uświadamia zagrożenia oraz pułapki, na których pojawienie się powinni być przygotowani menedżerowie projektu. W przystepny sposób...

 • 46.99

  Zarządzanie projektami w organizacji

  redakcja naukowa Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska

  Celem opracowania jest omówienie złożonej problematyki zarządzania projektami i ich roli w organizacji funkcjonującej na globalnym rynku oraz syntetyczne, a zarazem kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z projektami, przed którymi stają dzisiejsi decydenci w różnych podmiotach.

 • 46.90

  Zarządzanie projektem

  Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski

  Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 • 53.00»45.90

  Zarządzanie projektem europejskim

  Redakcja naukowa Michał Trocki, Bartosz Grucza

  Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Efektywne wykorzystanie pozyskanych środków zależy w znacznym stopniu od doboru właściwej metody planowania i realizacji projektów europejskich, czyli od zastosowania skutecznej metodyki zarządzania tymi projektami.

 • 46.40

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Eugeniusz Michalski

  Nowoczesny podręcznik akademicki, dedykowany studentom uczelni ekonomicznych, w pełni dostosowany do programów takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie.

 • 39.40

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Redakcja: Engelhardt Juliusz

  Zarządzanie przedsiębiorstwem w nowych uwarunkowaniach jest dużą umiejętnością, wymaga lat doświadczeń, ogromnej wiedzy, jest wyzwaniem dla kierujących przedsiębiorstwami.

 • W książce autorzy przedstawili wybrane, znane powszechnie elementy teorii organizacji i zarządzania wraz z oceną ich przydatności w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Opisali również stosunkowo nowe koncepcje zarządzania, mające na celu przede wszystkim uelastycznienie organizacji, aby zapewnić jej nie tylko przetrwanie, lecz także rozwój w coraz bardziej chaotycznym i niepewnym otoczeniu.

 • Książka jest przewodnikiem jak wdrażać koncepcję zarządzania przez odpowiedzialność.
  Stawia trudne pytania, które wychodzą w przyszłość:

 • Większość firm deklaruje, że nadrzędnym celem ich działalności jest maksymalizacja wartości dla właścicieli. Prymat interesów właścicielskich wymaga więc opracowania odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Taki właśnie system jest proponowany w tej książce. W części pierwszej autor...

 • 32.40

  Zarządzanie publiczne. Nieprogramowalne decyzje w jednostkach oświatowych

  Iwona Flajszok, Anna Męczyńska, Anna Michna

  W monografii, m.in. przedstawiono metodę racjonalizacji podejmowania decyzji nieprogramowalnych, narzędzie wspomagające dyrektora szkoły przy podejmowaniu najtrudniejszej decyzji - o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem (opracowane z udziałem ekspertów), podano przykłady zastosowań.

 • Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu.

 • 49.00»42.90

  Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi

  Zbigniew Olesiński

  Decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarczego społeczeństw ma sposób kształtowania ładu politycznego, gospodarczego i społecznego. Obecnie – zdaniem Autora – kształtowanie tego ładu powinno być oparte na rozwoju sieci kontaktów, relacji oraz więzi społecznych między poszczególnymi...

 • W publikacji autor przedstawił szereg oryginalnych badań dotyczących barier rozwoju rmy, źródeł nansowania przedsięwzięć, form organizacyjnych realizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w tej działalności.

 • 40.40

  Zarządzanie ryzykiem bankowym

  Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków. W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.

 • 45.00»39.90

  Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji

  Jan Monkiewicz, dr inż. Lech Gąsiorkiewicz

  Umiejętne zarządzanie ryzykiem warunkuje sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Różne rodzaje ryzyka, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, powstają zarówno w otoczeniu, jak i w samym przedsiębiorstwie, będąc konsekwencją istniejącej struktury organizacyjnej, procedur działania...

 • Książka jest poświęcona zagadnieniu zarządzania ryzykiem operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji.

 • 72.00»52.90

  Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka

  Carl L. Pritchard

  Książka przedstawia metody zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, ale z zachowaniem kontekstu historycznego. Stanowi ona wprowadzenie do poszczególnych technik i metod zarządzania ryzykiem, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z ryzykiem oraz ich...

 • Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę...

 • 68.00»57.90

  Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Lektura publikacji daje przede wszystkim aktualne i szerokie spojrzenie na najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem. Teoria łączy się z praktyką. Ważną zaletą pracy jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

 • 46.40

  Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

  Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska, Jan Skonieczny

  Zarządzanie strategiczne jest nowoczesnym narzędziem zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Autorzy pokazali: istotę strategii i zarządzania strategicznego oraz ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem; analizę strategiczną otoczenia przedsiębiorstwa (makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego)

 • 54.90

  Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

  Zdzisław Pierścionek

  Książka przybliża czytelnikowi tematykę zarządzania strategicznego. Zawarto w niej zagadnienia podstawowe, kwestie związane z konkurencyjnością, a także strategie, koncepcje ich tworzenia, metody oceny i sposoby wdrażania na wszystkich szczeblach organizacji.

 • 79.00»63.90

  Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe

  Sigismund Huff Anne, Floyd Steven W., Sherman Hugh D., Terjesen Siri

  Książka w usystematyzowany sposób przedstawia ważne, potwierdzone badaniami zasady zarządzania strategicznego. Autorzy zawarli w niej zagadnienia analizowane podczas prowadzanych przez nich programów MBA i zajęć dla studentów zarządzania, dyrektorów firm, pracowników admin ...

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie strategią firmy

  Franciszek Krawiec

  W publikacji omówiono proces strategicznego myślenia umożliwiający zarządom firm osiąganie nadzwyczajnych wyników działalności biznesowej – pozwalający poprawić ich zdolności zarządzania implementacją strategii i osiągać lepsze wyniki.

 • Koniec XX i początek XXI wieku to złota era zarządzania zasobami ludzkimi – najcenniejszymi zasobami organizacji. Intensywne nasilenie zainteresowania zzl przejawia się licznymi publikacjami czy to natury teoretycznej, czy też praktycznej. Wśród nowych obszarów, stosunkowo niedawno...

 • 85.00»72.90

  Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji

  Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk

  W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływ na gospodarkę w kontekście rozwoju innowacji jako podstawy kreowania przedsiębiorczości technologicznej. Książka prezentuje szerokie spektrum uwarunkowań technologicznych, gospodarczych i społecznych sprzyjających...

 • 45.90

  Zarządzanie turystyką w kryzysie

  Redakcja: Bednarczyk Małgorzata, Wszendybył-Skulska Ewa

  Książka jest efektem dyskusji przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych z praktykami różnych poziomów zarządzania współczesną turystyką.

 • 43.40

  Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura

  Monika Kostera, Martyna Śliwa,

  Aktualne teorie i najnowsze światowe osiągnięcia nauk organizacji i zarządzania Książka jest podręcznikiem akademickim teorii organizacji i zarządzania, przeznaczanym dla studentów nauk ekonomicznych i zarządzania starszych lat.

 • 55.00»44.90

  Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura

  Śliwa Martyna, Kostera Monika

  We współczesnych naukach o zarządzaniu na świecie istnieje wiele interesujących nowych szkół i perspektyw badawczych, które dotąd pozostają w Polsce niemal całkowicie nieznane. Ostatnimi czasy niektóre spośród tych szkół zaczynają być przedstawiane polskiemu Czytelni ...

 • Celem książki jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w energetyce. Autorzy skoncentrowali się na podstawowych zagadnieniach związanych z tym tematem.

 • Postulowane w prezentowanej monografii aksjonormatywne podejście do zarządzania zobowiązuje menedżerów i innych aktorów życia gospodarczego do podejmowania działań i kształtowania postaw, które są zgodne z wartościami Unii Europejskiej

 • 39.00»34.90

  Zarządzanie wartością projektów

  dr inż. Monika Łada, dr inż. Alina Kozarkiewicz

  Książka ta jest kontynuacją publikacji Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, wydanej przez Autorki w naszym Wydawnictwie w 2007 roku. Jej celem jest analiza procesu identyfikacji, kreacji i pomiaru wartości projektów z perspektywy rachunkowości zarządczej i controllingu. Zasadnicza...

 • 72.90

  Zarządzanie wartością spółki kapitałowej

  Redakcja: Bielecki Jan Krzysztof, Pawłowicz Leszek

  Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami.

 • Współczesne przedsiębiorstwa, dostosowujące działalność do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, są nastawione na zwiększanie swojej wartości.Oznacza to, że ich podstawowym celem stało się maksymalizowanie bogactwa właścicieli firmy.

 • 59.00»46.90

  Zarządzanie wiedzą

  Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński,

  Podręcznik zawiera omówienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Prezentuje przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie. Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i praktyków biznesu. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej...

 • 46.40

  Zarządzanie wiedzą

  Ashok Jashapara

  Podręcznik zawiera kompleksowe, spójne i interesujące omówienie rozmaitych aspektów, koncepcji i najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem wiedzą.

 • 59.90»49.90

  Zarządzanie wiedzą

  Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan

  We współczesnej gospodarce o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa często przesądza wiedza zgromadzona przez jego pracowników oraz zawarta w danych przez nie gromadzonych. W podręczniku została zawarta wiedza dotycząca umiejętności formułowania problemów i wykorzystania metod...

 • 65.00»55.90

  Zarządzanie wiedzą w administracji celnej

  Konrad Raczkowski

  Praca ma charakter empiryczno-teoretyczny, w których znaczny nacisk położono na badanie funkcjonariuszy i pracowników administracji celnej w kontekście percepcji zarządzania wiedzą.

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia

  Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski

  Koncepcja zarządzania wiedzą zaprezentowana w niniejszej książce wyrasta z badań i obserwacji najlepszych praktyk stosowanych przez liderów zarządzania wiedzą na świecie. To modelowe podejście zostało również pozytywnie zweryfikowane na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw w Polsce.

 • 39.90

  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

  Redakcja: Uziębło Aldona

  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, definiowanym poprzez jego dynamiczność, innowacyjność i zdolność do szybkich i efektywnych przeobrażeń, to obszar interesujący zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym.

 • 40.20

  Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera

  Mike Bourne, Pippa Bourne

  System zarządzania wynikami może nadać Twojej firmie nowe tempo rozwoju. Jest tylko jeden warunek - musi zostać poprawnie zaprojektowany i wdrożony. Ta książka oferuje Ci kompleksowy opis narzędzi niezbędnych do projektowania i wdrażania systemu zarządzania wynikami przedsiębiorstwa.

 • 65.00»55.90

  Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

  red. naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj

  Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia wiedzy o przemianach w działalności współczesnych przedsiębiorstw i tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na informacji.

 • 75.00»63.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zbigniew Ścibiorek

  Publikacja zawiera kompleksowy przegląd procesu kadrowego. Może być traktowana jako zwarty podręczniki akademicki, ale także jako poradnik dla działów kadr oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami pracowniczymi.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach, funkcjonujących w świecie gospodarki opartej na wiedzy i wielokulturowości, jest złożone i wielowymiarowe. Dotyczy to zwłaszcza grup kapitałowych o charakterze międzynarodowym, które – poprzez przejęcia i fuzje, w procesach...

 • Opracowanie jest pierwszą w Polsce próbą przedstawienia problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Jego celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty procesu zarządzania zasobami ludzkimi i znaczenia poszczególnych jego instrumentów w działalności...

 • 46.00»39.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki

  praca zbiorowa pod redakcją Bogusławy Urbaniak

  Opracowanie ma charakter nowatorski, powinno cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony wykładowców przedmiotu „zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz studentów i pracodawców. Powstało w okresie adaptacji polskiego szkolnictwa wyższego do standardów tzw. Procesu Bolońskiego.

 • 50.00»42.90

  Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych

  Wiesław M.Grudzewski, Irena K.Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz

  Książka jest pierwszym tego typu polskim opracowaniem o przekrojowym charakterze i odpowiedzią na światowe aktualne trendy w dziedzinie zarządzania. Jednocześnie jest to pierwsza próba systematyzacji wiedzy o multidyscyplinarnym zjawisku zaufania.

 • 51.00

  Zarządzanie zespołami liderów. Współpraca, coaching, osiąganie wyników

  Ruth Wageman, Debra A. Nunes, James A. Burruss, J. Richard Hackman,

  Książka napisana przez specjalistów z Hay Group 9 lat badań przeprowadzonych z udziałem 120 zespołów liderów Umiejętnie dobrani pracownicy decydują o sukcesie firmy. Problemem niejednej organizacji jest to, że menedżerowie najwyższego szczebla koncentrują się na zadaniach indywidualnych zamiast na współpracy z innymi członkami zespołu zarządzającego. Nie bądź samotnym strzelcem – stwórz grupę nie tylko do zadań specjalnych!

 • Kompetencja zarządzania zmianą staje się kluczowa dla sukcesu firm XXI w., a książka Zarządzanie zmianą - Od strategii do działania w kompletny sposób opisuje ten proces i wskazuje, co powinien robić menedżer, żeby zakończył się sukcesem. Opierając się na doświadczeniach praktyków zarządzania pokazuje kolejne obszary zagadnień, jakie należy wziąć pod uwagę, aby nie zejść z przyjętego kursu.

 • Menedżerowie na całym świecie borykają się z podobnymi problemami: nudnymi naradami i wystąpieniami, trudnymi szefami i pracownikami, intrygami politycznymi, nieodpowiednim personelem, niewłaściwymi celami, niedostatecznymi zasobami, ciągłymi zmianami i jakoś muszą sobie z tym...

 • 58.90»42.20

  Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym

  Jerzy Kisielnicki

  Zarządzanie jest wszechobecnym elementem życia społecznego, a jednocześnie dziedziną nauki wymagającą wiedzy z różnych jej obszarów. Przenikanie się tych obszarów i relacje między nimi stanowią istotny element podręcznika.

 • 45.00»39.90

  Zarządzanie. Kanony i trendy

  Ewa Stańczyk-Hugiet, Kazimierz Perechuda, Jerzy Niemczyk, Mieczysław Morawski

  Zarządzanie jako zbiór systemowo powiązanych koncepcji i metod ma uczyć logicznego, racjonalnego i kreatywnego podejścia do rozwiązywanych problemów w organizacji. Dojrzali specjaliści i menedżerowie, zorientowani na ciągłe doskonalenie swej wiedzy i praktyki zarządzania...

 • 61.90»52.90

  Zarządzanie. Kluczowe koncepcje

  John R. Schermerhorn Jr.

  We współczesnym świecie bardzo szybko zmieniają się zarówno warunki pracy, jak i sposoby działania firm. Rosną wymagania wobec pracowników, pojawiają się nowe wyzwania, zmieniają się istota pracy i jej organizacja. To wszystko wymaga nowego podejścia także w zarządzaniu.

 • 44.90

  Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność

  Redakcja naukowa Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski

  Podręcznik obejmuje wiedzę z podstaw zarządzania. Autorzy pokazali koncepcje zarządzania w kontekście ich rozwoju, a także ich wpływ na współczesnych kierowników i menedżerów oraz organizację i funkcjonowanie firm.

 • Książka powstała na bazie doświadczeń dydaktycznych wynikających z wieloletniego prowadzenia wykładów akademickich z przedmiotu "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw" oraz przedmiotów pokrewnych.

 • 20.30

  Zaufanie działa!

  Ken Blanchard

  W tej książce, opracowanej na podstawie popularnego programu szkoleniowego Trust Works!, autor światowych bestsellerów i guru zarządzania, Ken Blanchard, wykorzystując swoją ogromną wiedzę i wnikliwość, zwraca swoją uwagę na jedną z najbardziej złożonych kwestii, która ma wpływ na wszystkie obszary życia – zaufanie.

 • 33.40

  Zaufanie w zarządzaniu

  Joanna Paliszkiewicz

  Obecna rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach konieczność współpracy w strategicznych, często bardzo kosztownych i ryzykownych obszarach działalności, takich jak np. badania i rozwój.

 • 50.00»42.90

  Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze

  redakcja naukowa Sławomir Sojak

  Czytelnik – przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania firmą oraz utrwalania jej pozycji rynkowej. Zawarto w niej analizę predyspozycji przyszłego przedsiębiorcy, wskazanie czynników sukcesu i przyczyn niepowodzenia, omówienie procedur wyboru...

 • Zachwyć swoich pracowników i wydobądź cały ich potencjał!

 • 59.90»51.90

  Zintegrowane systemy zarządzania

  Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko

  Podręcznik ten, to kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania wsparte szeroką gamą studiów przypadku. Autorzy omówili w nim kwestie obejmujące zagadnienia automatyzacji metod technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji...

 • Celem pracy jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

 • 39.00»33.90

  Zostań rekinem giełdowym

  James De Porre

  Autor nie udaje, że odkrył kamień filozoficzny giełdy i jedyną skuteczną metodę zarobienia pieniędzy. Jak zauważa, metody i narzędzia inwestycyjne stały się dostępne dla każdego w internecie. Adresuje swoją książkę do indywidualnych inwestorów i próbuje ich przekonać do takiego stylu, który pozwoli...

 • 31.30

  Zrównoważone przedsiębiorstwo

  Wojciech Przychodzeń

  Dobra kondycja finansowa i rozwój przedsiębiorstw stają się współcześnie w coraz większej mierze wypadkową jednoczesnego progresu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich standardów ekologicznych, finansowych i społeczno-kulturowych.

 • Kodeks spólek handlowych nie zawiera legalnej definicji zysku. Brak również przepisu, z którego expressis verbis wynikałoby odwołanie do innych regulacji, którym pojęcie to jest znane i zdefiniowane. Autorka, poddając analizie istniejące rozwiązania prawne dotyczące instytucji zysku, wskazuje na konkretne problemy z jakimi mamy do czynienia i przedstawia propozycje rozwiązań.

 • NARESZCIE ROZWIĄZANIE WIECZNYCH PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  Najbardziej poszukiwanym skarbem w zarządzaniu projektami jest wiedza, w jakim miejscu znajdujemy się pod względem realizacji harmonogramu i wykorzystania budżetu,

 • Ład korporacyjny jest jednym z kluczowych elementów nowoczesnej gospodarki, w dużej mierze decydującym o jej kondycji oraz wizerunku na rynkach międzynarodowych. W krajowym dorobku literaturowym z tej dziedziny brakuje publikacji o charakterze monograficznym, przedstawiającej...

 • 43.00»29.90

  Nauka o oganizacji

  Babara Kożuch

  Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego funkcjonowania organizacji. Jest on adresowany do studentów zarządzania i ekonomii oraz innych kierunków studiów, jak również do praktyków, którym podstawowa...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl